Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tuần 1 đến tuần 21 - Năm học 2022-3023

Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tuần 1 đến tuần 21 - Năm học 2022-3023

Tiết PPCT: 01 TAÄP LUYEÄN TDTT VAØ SÖÛ DUÏNG CAÙC YEÁU TOÁ THIEÂN NHIEÂN ÑEÅ REØN LUYEÄN SÖÙC KHOÛE – BÀI TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ ĐỘNG TÁC 1, 2,3

I.Kiến thức, kỹ năng:

1.Kiến thức

- Biết được mục tiêu môn TD ở THPT

- Biết được động tác 1,2,3 bài thể dục giữa giờ

2.Kỹ năng

2. Dụng cụ:

 Sân bãi an toàn cho hs tập luyện

III.Tiến trình lên lớp của GV và Học sinh

 

docx 123 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 812Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tuần 1 đến tuần 21 - Năm học 2022-3023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 1/09/2022
Tuần dạy: 01
Tiết PPCT: 01	 TAÄP LUYEÄN TDTT VAØ SÖÛ DUÏNG CAÙC YEÁU TOÁ THIEÂN NHIEÂN ÑEÅ REØN LUYEÄN SÖÙC KHOÛE – BÀI TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ ĐỘNG TÁC 1, 2,3
I.Kiến thức, kỹ năng:
1.Kiến thức
- Biết được mục tiêu môn TD ở THPT
- Biết được động tác 1,2,3 bài thể dục giữa giờ
2.Kỹ năng
2. Dụng cụ:
 Sân bãi an toàn cho hs tập luyện
III.Tiến trình lên lớp của GV và Học sinh
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Học sinh
MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Kiểm tra sĩ số
3.Hỏi thăm sức khỏe của học sinh
4.Giới thiệu nội dung tiết học
5.Khởi động 
 -Khởi động các khớp
- Ép ngang ép dọc
-Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi...
Hướng dẫn học sinh khởi động các bộ phận lần lượt từ trên xuống dưới
Học sinh tập trung thành 4 hàng ngang .Điểm số và báo cáo cho Gv
HS dàn hàng cự li rộng khởi động theo hướng dẫn của Gv
 PHAÀN CÔ BAÛN
I/ TAÄP LUYEÄN TDTT
1.Theå duïc veä sinh:
a.Theå duïc veä sinh buoåi saùng: 
K/n: Laøm cho cô theå nhanh choùng chuyeån töø traïng thaùi öùc cheá sang traïng thaùi höng phaán, khaéc phuïc hieän töôïng ngaùi nguû,nhaèm ñöa cô theå sôùm thích nghi vôùi yeâu caàu cuûa moät ngaøy hoïc taäp hoaëc lao ñoäng.
Yeâu caàu:
-Duy trì taäp luyeän thöôøng xuyeân.
-Taäp ñuùng KT vaø ñaûo baûo löôïng vaän ñoäng.
-Ñònh kì thay ñoåi baøi taäp.
-Taäp vaøo thôøi ñieåm hôïp lí, taäp nôi thoaùng khí.
b.Theå duïc veä sinh buoåi toái.
*K/n: Nhaèm xua ñi traïng thaùi caêng thaúng thaàn kinh, chuyeån cô theå töø traïng thaùi höng phaán sang traïng thaùi öùc cheá,nhaèm taïo ñieàu kieän ñeå nguû ngon.
Yeâu caàu:
-Taäp tröôùc khi nguû khoaûng 20-30’, thôøi gian taäp khoaûng 5-7 phuùt.
-Baøi taäp thöïc hieän vôùi nhòp ñieäu chaäm.
-Taäp xong neân veä sinh caù nhaân roài ñi nguû.
2. Theå duïc choáng meät moûi.
*K/n: Laø moät hình thöùc nghæ ngôi tích cöïc, nhaèm giaûi toaû caêng thaúng, keùo daøi naêng löïc laøm vieäc vôùi hieäu quaû cao.
Yeâu caàu:
-Thôøi ñieåm tieán haønh neân baét ñaàu tröôùc khi xuaát hieän caùc daáu hieäu meät moûi ban ñaàu.
-Baøi taäp tieán haønh vôùi nhòp ñieäu nhanh, maïnh, coù bieân ñoä roäng.
-Taäp ôû nôi thoaùng khí.
3.Caùc baøi taäp cuûa chöông trình moân TD.
*Goàm: Baøi taäp TDNÑ, caùc baøi taäp chaïy ngaén, chaïy beàn, ñaù caàu, caàu loâng, caùc moân TTTC..
Yeâu caàu:
-Taäp nhöõng noäi dung do Gv giao.
-Taäp caùc baøi taäp ñeå phaùt trieån theå löïc, nhaát laø söùc maïnh vaø söùc beàn.
-Tieán haønh taäp thöôøng xuyeân,ñeàu ñaën.
-Tröôùc khi taäp caàn khôûi ñoäng kæ.
-Sau khi taäp caàn thaû loûng tích cöïc .
4.Phöông phaùp taäp luyeän TDTT.
-Nhaèm giaùo duïc naâng cao tính töï giaùc, tích cöïc, hình thaønh thoùi quen reøn luyeän thaân theå.
-Taäp theo keá hoaïch caù nhaân goàm: TDVS buoåi saùng vaø TDVS buoåi toái, daïo chôi
-Taäp theo keá hoaïch taäp theå goàm: caù nhaân taäp luyeän theo lòch chung, rieâng cuûa caùc caâu laïc boä, nhoùm, lôùp, tröôøng
5.Cuûng coá baøi:
Caùc phöông phaùp töï taäp luyeän TDTT.
II. Bài thể dục giữa giờ
Động tác cổ
Động tác tay
Động tác chân
III.Củng cố
-Gv: Dieãn giaûi vaø phaân tích cho Hs hieåu ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa TDVS buoåi saùng vaø buoåi toái cho Hs hieåu.
-Gv: Haõy neâu caùc phöông phaùp söû duïng caùc baøi taäp theå chaát?\
-Gv: trình baøy khaùi nieäm veà theå duïc veä sinh buoåi toái?
-Gv: theå duïc choáng meät moûi thöôøng ñöôïc theå hieän khi naøo vaø nhöõng ñieàu kieän nhö theá naøo?
-Hs: nghieân cöùu vaø traû lôøi.
-Gv: trình baøy caùc yeâu caàu khi taäp luyeän theå duïc choáng meät moûi.
-Gv: giôùi thieäu caùc noäi dung cuûa chöông trình lôùp 11
-Hs: chuù yù vaø ghi nhaän
-Gv: trình baøy cho Hs naém vöõng caùc phöông phaùp taäp luyeän TDTT.
-Hs: ghi nhoùm vaø aùp duïng ñuùng trong taäp luyeän. 
-Gv cuøng Hs heä thoáng laïi caùc phöông phaùp môùi hoïc. 
Gv: höôùng daãn cho hs taäp theo 
-GV: hướng dẫn kĩ thuật đđộng tác 
-CH: hoâ nhòp vaø taäp cho hs taäp theo.
Gv giới thiệu kĩ thuật động tác.
Gọi 2 học sinh hỏi:TDVS gồm những loại nào
-Hs: Chuù yù laéng nghe vaø ghi nhaän.
-Hs; Töøng toå thaûo luaän vaø traû lôøi.
-Hs nghieân cöùu vaø traû lôøi.
ÑH 4 haøng ngang (so le);
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 X X X X X X X X X
 GV
Hs nghiêm túc quan sát và thực hiện theo
-Học sinh trả lời
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
- Nhận xét 
- Xuống lớp
Cho HS dàn hàng thả lỏng
Gv nhận xét 
Hs Thực hiện
Ngày soạn;2/09/2021
Tuần dạy;01
Tiết PPCT:02	ÔN ĐỘNG TÁC 1, 2, 3 - HỌC ĐỘNG TÁC 4, 5 BÀI TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ
 CHẠY BỀN 
I.Kiến thức ,kỹ năng:
1.Kiến thức
- Biết được động tác 1,2,3,4,5 bài thể dục giữa giờ
- Biết cách sử dụng bàn đạp, xuất phát.
- Biết chạy trên địa hình tự nhiên , hít thở đều
2.Kỹ năng
- Thực hiện tốt động tác 1,2,3 bài thể dục giữa giờ
- Thực hiện được động tác 4,5 bài thể dục giữa giờ.
- Thực hiện hoàn thành cự li trên địa hình tự nhiên , hít thở đều 
II.Địa điểm, dụng cụ
1.Địa điểm:
Sân Thể dục của trường THPT Buôn Ma thuột
2. Dụng cụ:
 Sân bãi an toàn cho hs tập luyện
III.Tiến trình lên lớp của GV và Học sinh
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a.MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp
2. Kiểm tra sĩ số
3. Hỏi thăm sức khỏe của học sinh
4. Giới thiệu nội dung tiết học
5. Khởi động 
 -Khởi động các khớp
- Ép ngang ép dọc
-Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi...
Hướng dẫn học sinh khởi động các bộ phận lần lượt từ trên xuống dưới
Học sinh tập trung thành 4 hàng ngang .Điểm số và báo cáo cho Gv
HS dàn hàng cự li rộng khởi động theo hướng dẫn của Gv
B. CƠ BẢN
1 BTD
. Ôn động tác 1,2,3
- Động tác cổ
- Động tác tay
- Động tác chân.
 Học động tác 4,5
- Động tác bụng 
N1:Chân trái bước sang ngang,hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.
N2:Gập người xuống sao cho hai bàn tay gần chạm tới mũi bàn chân.mắt nhìn theo tay.
N3. như nhịp 2 nhún sâu hơn sao cho mũi bàn tay chạm mũi bàn chân.
N4: về tư thế CB
N5,6,7,8 tương tự.
- Động tác vặn mình
N1: Chân trái bước sang ngang,hai tay đưa trước ngực , lòng bàn tay hướng xuống đất mắt nhìn theo tay
N2: Vặn người sang trái.đồng thời 2 tay di chuyển theo.mắt nhìn theo tay.
N3 Như N1
N4 Về TTCB
N5,6,7,8 tương tự nhưng đổi bên
2. Chạy bền 
+Trên địa hình tự nhiên
Nam 3 vòng sân 
Nữ 2 vòng sân 
3.củng cố
Gv quan sát và sửa lỗi cho học sinh
Gv giới thiệu kỹ thuật động tác 
-Thực hiện động tác thật kĩ 
-Gọi 2 hs lên thực hiện động tác
+ động tác bụng
+ động tác vặn mình
Tập trung ôn bài
- Học sinh quan sát và thực hiện theo chỉ dẫn 
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 Lt
Lớp chia thành 4 nhóm để tự tập luyện
Học sinh nghiêm túc thực hiện
Hs quan sát theo cách làm mãu của giáo viên. 
C.Kết thúc
-Thả lỏng
- Nhận xét 
- Xuống lớp
-Gv cho học sinh dàn hàng thả lỏng.
Gv cho học sinh dồn hàng nhận xét tiết học
GV hô: THỂ DỤC ,THỂ DỤC
Nghiêm túc thực hiện
Hs hô; Khỏe
Ngày soạn: 7/09/2022
Tuần dạy: 02
Tiết PPCT: 03	 ÔN ĐỘNG TÁC 1, 2, 3, 4, 5 - HỌC ĐỘNG TÁC 6,7
BÀI TẬP THỂ DỤC GIỮA GIỜ. CHẠY BỀN
I. Kiến thức, kỹ năng:
1. Kiến thức
- Biết được bài thể dục giữa giờ
- Biết cách sử dụng bàn đạp, xuất phát.
2. Kỹ năng
- Thực hiện tốt động tác 1,2,3,4,5 bài thể dục giữa giờ
- Thực hiện được động tác 6,7 bài thể dục giữa giờ
- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
II. Địa điểm, dụng cụ
Địa điểm:
Sân Thể dục của trường THPT Buôn Ma Thuột
Dụng cụ:
 Sân bãi an toàn cho hs tập luyện
III.Tiến trình lên lớp của GV và Học sinh
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A.MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Kiểm tra sĩ số
3.Hỏi thăm sức khỏe của học sinh
4.Giới thiệu nội dung tiết học
5.Khởi động 
 -Khởi động các khớp
- Ép ngang ép dọc
-Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi...
Hướng dẫn học sinh khởi động các bộ phận lần lượt từ trên xuống dưới
Học sinh tập trung thành 4 hàng ngang .Điểm số và báo cáo cho Gv
HS dàn hàng cự li rộng khởi động theo hướng dẫn của Gv
B.CƠ BẢN
1. TDGG
Ôn động tác 1,2,3,4,5
-Động tác cổ
- Động tác tay
- Động tác chân.
- Động tác bụng
- Động tác vặn mình
 Học động tác 6,7
 - Động toàn thân
N1:Chân trái bước chếch chiều dài bằng 1 bàn chân khịu gối trái,chân phải thẳng ,hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.trọng tâm dồn chân trái.
N2:Trọng tâm chuyển từ chân trước ra chân sau,chân trái thẳng chân phải khụy . Đánh tay từ trên xuống dưới từ trước ra sau và lên cao,mắt nhìn trước.
N3.như nhịp 1 
N4: về tư thế CB
N5,6,7,8 tương tự đổi bên 
- Động điều hòa
N1: Chân trái bước sang ngang,hai tay đưa lên cao tay hơi lắc, mắt nhìn theo tay
N2: gập người đưa tay từ trên xuống tay hơi lắc..mắt nhìn theo tay.
N3: như nhịp 1 nhưng 2 tay đưa sang ngang và hơi lắc
N4 Về TTCB
N5,6,7,8 tương tự nhưng đổi bên
2. Chạy bền 
+Trên địa hình tự nhiên
Nam 3 vòng sân 
Nữ 2 vòng sân 
3.củng cố
Gv quan sát và sửa lỗi cho học sinh
Gv giới thiệu kỹ thuật động tác 
-Thực hiện động tác thật kĩ 
Gọi 2 hs lên thực hiện động tác
+ động tác toàn thân
+ Thực hiện đóng bàn đạp
Tập trung ôn bài
- Học sinh quan sát và thực hiện theo chỉ dẫn 
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 Lt
Lớp chia thành 4 nhóm để tự tập luyện
Học sinh nghiêm túc thực hiện
C. Kết thúc
-Thả lỏng
- Nhận xét 
- Xuống lớp
-Gv cho học sinh dàn hàng thả lỏng.
Gv cho học sinh dồn hàng nhận xét tiết học
GV hô: THỂ DỤC ,THỂ DỤC
Nghiêm túc thực hiện
Hs hô; Khỏe
Ngày soạn: 09/09/2022
Tuần dạy: 02
Tiết PPCT: 04 	ÔN BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ - HỌC ĐỘNG TÁC 1,2,3 BÀI TD BUỔI SÁNG.
CHẠY BỀN
I. Kiến thức, kỹ năng:
1. Kiến thức
- Biết được bài thể dục giữa giờ
- Biết được động tác 1,2,3 bài TDBS
- Biết được bài tập chạy bền
2. Kỹ năng
- Thực hiện tốt bài thể dục giữa giờ
- Thực hiện được động tác1,2,3 bài TDBS
- Thực hiện được bài tập chạy bền
II. Địa điểm, dụng cụ
Địa điểm:
Sân Thể dục của trường THPT Buôn Ma Thuột.
 Dụng cụ:
 Sân bãi an toàn cho hs tập luyện
III.Tiến trình lên lớp của GV và Học sinh
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A.MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Kiểm tra sĩ số
3.Hỏi thăm sức khỏe của học sinh
4.Giới thiệu nội dung tiết học
5.Khởi động 
 -Khởi động các khớp
- Ép ngang ép dọc
-Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi...
Hướng dẫn học sinh khởi động các bộ phận lần lượt từ trên xuống dưới
Học sinh tập trung thành 4 hàng ngang .Điểm số và báo cáo cho Gv
HS dàn hàng cự li rộng khởi động theo hướng dẫn của Gv
B.CƠ BẢN
1. Ôn động bài TDGG:
- Động tác cổ
- Động tác tay
- Động tác chân.
- Động tác bụng
- Động tác vặn mình
- Động tác toàn thân
- Động tác điều hòa
2. Học động tác 1,2,3 bài TDBS
 a. Động tác vươn thở
N1:Chân trái bước ngang, hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.hít vào
 N2:tay đưa từ trên cao xuống thấp đan cheo trước bụng tay phải ngoài tay trái trong, thở ra
N3.như nhịp 1 
N4: về tư thế CB
N5,6,7,8 tương tự đổi chân 
b. Động tác tay ngực
N1: Chân trái bước sang ngang,hai tay đưa thẳng trước ngực lòng bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay
N2: Đưa hai tay về gập trước ngực
N3: 2 tay đánh sang ngang vai
N4 Về TTCB
N5,6,7,8 tươ ...  nhóm tập bài TD cán sư điều khiển.
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
GV quan sát sửa sai hs thường mắc
Đội hình tập bài TDLH
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
 Đội hình chia nhóm tập luyện.
 Đội hình củng cố bài cũ
Giáo viên quan sát nhận xét chung.
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
5 - 7 phút
2phút
2phút
1phút
Ngày soạn: 12/01/2023
Tuần dạy: 20 
Tiết PPCT: 39
BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN- BÓNG CHUYỀN
I/ MỤC TIÊU
- Học kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, di chuyển, phát bóng
- Học bài thể dục liên hoàn 50 động tác K11
II/ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức
- Biết cách thực hiện một số bài tập phối hợp,phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ), phát bóng cao tay chính diện (nam).
- Biết thực hiện động tác bài TDLH
2. Kỹ năng
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp chính diện.
+ Thực hiện được một số bài tập phối hợp
- Thực hiện được một số động tác bài thể dục liên hoàn
3. Thái độ :
- HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra.
ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
- Tại sân trường THPT Buôn Ma Thuột
- Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy.
- Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bóng tập luyện đầy đủ.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
- Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,
- Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, di chuyển ngang,
- Kiểm tra bài cũ: Bóng chuyền
- GV quan sát nhắc nhở.
6 - 8 phút
1Phút
2 l - 8 nhịp
2 phút
2 lần
5 Phút
II/ Phần cơ bản:
 1. Bóng chuyền: Ôn
- Giới thiệu chiến thuật phát bóng.
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.(nữ)
 Phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Phát bóng cao tay chính diện (nam)
- 
- Ôn: Động tác 1 - 5
- Học : Động tác 15 đến 20
GV phân tích và thị phạm từ chậm đến nhanh
- Học : Động tác 16 đến 20.
2. Củng cố : 
- HS thực hiện lại KT 6 động tác
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
28 - 30 
13 phút
15 phút
2 phút
 Đội hình tập phát bóng 
€ € 
€ €
€ € 
€ €
€ €
€ € 
 Giáo viên làm trong tài. 
Đội hình tập luyện chuyền và đêm bóng 
€ € € € €
€ € € € €
 GV quan sát sửa sai hs thường mắc 
 Đội hình tập thi đấu bóng chuyền
€ € € €
€ € € €
€ € € €
 ĐH 2 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển.
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
GV quan sát sửa sai hs thường mắc
Đội hình tập bài TDLH
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
 Đội hình chia nhóm tập luyện.
 Đội hình củng cố bài cũ
Giáo viên quan sát nhận xét chung.
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
5 - 7 phút
2phút
2phút
1phút
Ngày soạn: 13/01/2023
Tuần dạy: 20 
Tiết PPCT: 40
BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN- BÓNG CHUYỀN
I/ MỤC TIÊU
- Học kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, di chuyển, phát bóng
- Học bài thể dục liên hoàn 50 động tác K11
II/ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức
- Biết cách thực hiện một số bài tập phối hợp,phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ), phát bóng cao tay chính diện (nam).
- Biết thực hiện động tác bài TDLH
2. Kỹ năng
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp chính diện.
+ Thực hiện được một số bài tập phối hợp
- Thực hiện được một số động tác bài thể dục liên hoàn
3. Thái độ :
- HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra.
ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
- Tại sân trường THPT Buôn Ma Thuột
- Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy.
- Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bóng tập luyện đầy đủ.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
- Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,
- Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, di chuyển ngang,
- Kiểm tra bài cũ: Bóng chuyền
- GV quan sát nhắc nhở.
6 - 8 phút
1Phút
2 l - 8 nhịp
2 phút
2 lần
5 Phút
II/ Phần cơ bản:
 1. Bóng chuyền: Ôn
- Giới thiệu chiến thuật phát bóng.
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.(nữ)
 Phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Phát bóng cao tay chính diện (nam)
- 
- Ôn: Động tác 1 - 20
2. Củng cố : 
- HS thực hiện lại KT 6 động tác
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
28 - 30 
13 phút
15 phút
2 phút
 Đội hình tập phát bóng 
€ € 
€ €
€ € 
€ €
€ €
€ € 
 Giáo viên làm trong tài. 
Đội hình tập luyện chuyền và đêm bóng 
€ € € € €
€ € € € €
 GV quan sát sửa sai hs thường mắc 
 Đội hình tập thi đấu bóng chuyền
€ € € €
€ € € €
€ € € €
 ĐH 2 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển.
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
GV quan sát sửa sai hs thường mắc
Đội hình tập bài TDLH
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
 Đội hình chia nhóm tập luyện.
 Đội hình củng cố bài cũ
Giáo viên quan sát nhận xét chung.
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
5 - 7 phút
2phút
2phút
1phút
Ngày soạn: 27/01/2023
Tuần dạy: 21 
Tiết PPCT: 41
BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN- BÓNG CHUYỀN
I/ MỤC TIÊU
- Học kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, di chuyển, phát bóng
- Học bài thể dục liên hoàn 50 động tác K11
II/ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức
- Biết cách thực hiện một số bài tập phối hợp,phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ), phát bóng cao tay chính diện (nam).
- Biết thực hiện động tác bài TDLH
2. Kỹ năng
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp chính diện.
+ Thực hiện được một số bài tập phối hợp
- Thực hiện được một số động tác bài thể dục liên hoàn
3. Thái độ :
- HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra.
ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
- Tại sân trường THPT Buôn Ma Thuột
- Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy.
- Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bóng tập luyện đầy đủ.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
- Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,
- Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, di chuyển ngang,
- Kiểm tra bài cũ: Bóng chuyền
- GV quan sát nhắc nhở.
6 - 8 phút
1Phút
2 l - 8 nhịp
2 phút
2 lần
5 Phút
II/ Phần cơ bản:
 1. Bóng chuyền: Ôn
- Giới thiệu chiến thuật phát bóng.
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.(nữ)
 Phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Phát bóng cao tay chính diện (nam)
- 
- Ôn: Động tác 1 - 20
- Học : Động tác 21 đến 30.
3.Chạy tiếp sức: 
- Ôn: Xuất phát của người số 1
2. Củng cố : 
- HS thực hiện lại KT 6 động tác
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
28 - 30 
13 phút
15 phút
2 phút
 Đội hình tập phát bóng 
€ € 
€ €
€ € 
€ €
€ €
€ € 
 Giáo viên làm trong tài. 
Đội hình tập luyện chuyền và đêm bóng 
€ € € € €
€ € € € €
 GV quan sát sửa sai hs thường mắc 
 Đội hình tập thi đấu bóng chuyền
 ĐH 2 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển.
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
GV quan sát sửa sai hs thường mắc
Đội hình tập bài TDLH
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
 Đội hình chia nhóm tập luyện.
 Đội hình củng cố bài cũ
Giáo viên quan sát nhận xét chung.
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
5 - 7 phút
2phút
2phút
1phút
Ngày soạn: 27/01/2023
Tuần dạy: 21 
Tiết PPCT: 42
BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN- BÓNG CHUYỀN
I/ MỤC TIÊU
- Học kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay, di chuyển, phát bóng
- Học bài thể dục liên hoàn 50 động tác K11
II/ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức
- Biết cách thực hiện một số bài tập phối hợp,phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ), phát bóng cao tay chính diện (nam).
- Biết thực hiện động tác bài TDLH
2. Kỹ năng
- Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, phát bóng thấp chính diện.
+ Thực hiện được một số bài tập phối hợp
- Thực hiện được một số động tác bài thể dục liên hoàn
3. Thái độ :
- HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật cao, tự giác tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tinh thần tập thể trong giờ kiểm tra.
ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN:
- Tại sân trường THPT Buôn Ma Thuột
- Chuẩn bị cả GV: Giáo án, còi chỉ huy.
- Chuẩn bị của HS: Trang phục thể thao, bóng tập luyện đầy đủ.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp tổ chức
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
- Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang, gặp duỗi,
- Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, di chuyển ngang,
- Kiểm tra bài cũ: Bóng chuyền
- GV quan sát nhắc nhở.
6 - 8 phút
1Phút
2 l - 8 nhịp
2 phút
2 lần
5 Phút
II/ Phần cơ bản:
 1. Bóng chuyền: Ôn
- Giới thiệu chiến thuật phát bóng.
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình.(nữ)
 Phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Phát bóng cao tay chính diện (nam)
- 
- Ôn: Động tác 1 - 20
- Học : Động tác 21 đến 30.
2. Củng cố : 
- HS thực hiện lại KT 6 động tác
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
28 - 30 
13 phút
15 phút
2 phút
 Đội hình tập phát bóng 
€ € 
€ €
€ € 
€ €
€ €
€ € 
 Giáo viên làm trong tài. 
Đội hình tập luyện chuyền và đêm bóng 
€ € € € €
€ € € € €
 GV quan sát sửa sai hs thường mắc 
 Đội hình tập thi đấu bóng chuyền
 ĐH 2 nhóm tập bài TD cán sư điều khiển.
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
GV quan sát sửa sai hs thường mắc
Đội hình tập bài TDLH
 (Nam) (Nữ)
 €€€€€ €€€€€ 
 €€€€€ €€€€€
 € €
 Đội hình chia nhóm tập luyện.
 Đội hình củng cố bài cũ
Giáo viên quan sát nhận xét chung.
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
5 - 7 phút
2phút
2phút
1phút

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_11_tuan_1_den_tuan_21_nam_hoc_2022_3023.docx