Giáo án Thể dục 11 - Nguyễn Thanh Tùng

Giáo án Thể dục 11 - Nguyễn Thanh Tùng

A. Mục tiêu của bài:

* Kiến thức

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung trương trình thể dục lớp 11.

- Động tác 1-2 (nữ)

- Động tác 1- 6 (nam)

* Kĩ năng:

- Nắm vững kĩ thuật động tác áp dụng vào thực hành một cách thành thạo

* Thái độ: Có ý thức, trật tự, nghiêm túc trong tập luyện

B. Địa điểm:

- Sân trường THPT Hiếu Tử

C. Tiến trình lên lớp.

 

doc 103 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 2601Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 11 - Nguyễn Thanh Tùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2016 
TuÇn1 - TiÕt 1
BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU NỮ 
BÀI THỂ DỤC NAM
A. Mục tiêu của bài:
* Kiến thức
- Giới thiệu mục tiêu, nội dung trương trình thể dục lớp 11.
- Động tác 1-2 (nữ)
- Động tác 1- 6 (nam)
* Kĩ năng:
- Nắm vững kĩ thuật động tác áp dụng vào thực hành một cách thành thạo
* Thái độ: Có ý thức, trật tự, nghiêm túc trong tập luyện
B. Địa điểm:
- Sân trường THPT Hiếu Tử
C. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
LVĐ
Hoạt động thày và trò
I. MỞ ĐẦU:
- Ổn định lớp kiểm tra sỉ số 
+ Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai hong, xoay gối, cổ chân.
+ Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ, cao đùi, đá má trong, má ngoài, đạp sau, gót chạm mông, chạy biến tốc 10m.
10
phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sỉ số.
II. NỘI DUNG BÀI MỚI
1. Giới thiệu mục tiêu, nội dung trương trình thể dục lớp 11.
- Chương I: Nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện thể dục thể thao
- Chương II: Bài thể dục nam và bài thể cục nữ
- Chương III: Chạy tiếp sức
- Chương IV: Chạy bền
- Chương V: Nhảy xa
- Chương VI: Nhảy cao
- Chương VII: Đá cầu
- Chương VIII: Cầu Lông
- Chương IX: Thể thao tự chọn
2. Thể dục nữ:
(Đánh hông)
- Học động tác 1 – 2
* Động tác 1 đánh hông
Nhòp 1-2 Ñaåy hoâng sang traùi 2 nhòp, ñoàng thôøi ñöa hai tay cheách döôùi – traùi, maét nhìn sang traùi (thaân höôùng tröôùc)
Nhòp 3 – 4 nhö nhòp 1- 2 nhöng ñoåi beân
Nhòp 5 – 6 nhö nhòp 1 -2
Nhòp 7 – 8 nhö nhòp 3 – 4
Ñoäng taùc 2
(Phoái hôïp)
Taäp phaàn chaân 
Giaäm chaân ñeàu luaân phieân töøng chaân töø nhòp 1 ñeán nhòp 8 (chaân traùi tröôùc)
Taäp phaàn tay 
N1 ñöa tay traùi ra tröôùc
N2 ñöa tay phaûi ra tröôùc // tay traùi
N3 Tay traùi ñöa leân cao, baøn tay höôùng vaøo trong.
3. Baøi theå duïc nam:
- Ñoäng taùc 1 – 6
- ÑT 1: Kieãng chaân, hai tay laêng thaúng töø döôùi – sang ngang – leân cao, baøn tay voã vaøo nhau 1 laàn, thaân ngöôøi caêng,maét nhìn thaúng
- ÑT 2: Hai tay ñöa thaúng töø treân cao – sang ngang – xuoáng döôùi,haï goùt chaân veà tö theá ñöùng nghieâm.
- ÑT 3: Nhö ñoäng taùc 1, nhöng voã tay 2 laàn thaät nhanh.
- ÑT 4: Nhö ñoäng taùc 2.
- ÑT 5,6: Hai tay ñan cheùo tröôùc thaân (tay phaûi ngoaøi, tay traùi trong) Laêng thaúng töø döôùi – leân cao. Thöïc hieän hai ñoäng taùc lieân tuïc. Keát thuùc ñoäng taùc ôû tö theá ñöùng kheùp chaân, hai tay cheách cao, maét nhìn thaúng.
30
phuùt
Giaùo Vieân phoå bieán noäi dung
* GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc, laøm maãu nhanh, chaäm,töøng hai nhòp.
* GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.
 * Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.
Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân
Ñoäi hình taäp
*GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc, laøm maãu toaøn boä ñoäng taùc.
* Laøm maãu cöû ñoäng phaàn chaân
* GV hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.(Coù theå voã tay)
*Sau ñoù GV cöû ra caùn söï ( em khaù)ñöùng cuøng chieàu vôùi lôùp hoâ nhòp nhanh hôn, GV quan saùt söûa sai.
Ñoäi hình taäp
* GV cho caùc em xem tranh 
* GV laøm maãu ñoäng taùc 1- 6 nhanh – chaäm
* GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo
*Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän, GV quan saùt söûa sai.
Ñoäi hình taäp
3. Phaàn keát thuùc
- Cuûng coá baøi
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5
phuùt
- Theo ñoäi hình 4 haøng ngang
- GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS
 Taäp theo.
Ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 2016 
TuÇn 1 - TiÕt 2
CHẠY TIẾP SỨC
BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU NỮ 
BÀI THỂ DỤC NAM
A. Muïc tieâu cuûa baøi
* Kiến thức:
- Chaïy tieáp söùc:
Caùch trao - nhaän tính gaäy
- Baøi theå duïc nöõ: OÂn ñoäng taùc 1 – 2. Hoïc ÑT 3
- Baøi theå duïc nam: OÂn ñoäng taùc 1 – 6. Hoïc ñoâng taùc 7 – 15
* Kĩ năng:
- Nắm vững kĩ thuật động tác áp dụng vào thực hành một cách thành thạo
* Thái độ: Có ý thức, trật tự, nghiêm túc trong tập luyện
B. Địa điểm:
- Sân trường THPT Hiếu Tử
C. Tiến trình lên lớp.
Nội dung
LVĐ
Hoạt động cuûa thaày vaø troø
I. MỞ ĐẦU:
- Ổn định lớp kiểm tra sỉ số 
+ Khởi động chung: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, xoay vai hong, xoay gối, cổ chân. Ép ngang, ép dọc.
+ Khởi động chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ, cao đùi, đá má trong, má ngoài, đạp sau, gót chạm mông, chạy biến tốc 10m.
10
phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sỉ số.
II. NỘI DUNG BÀI MỚI
1. Chaïy tieáp söùc:
Caùch trao - nhaän tính gaäy
Trao – nhaän tín gaäy töø döôùi leân. Tín gaäy ñöôïc ñöa töø döôùi leân vaoø giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû cuaû baøn tay ngöôøi nhaän. Ngöôøi nhaän tín gaäy khi ñöa tay veà sau, caùnh tay duoãi thaúng coá ñònh. Baøn tay 
2. Baøi theå duïc nöõ: 
+ OÂn ñoäng taùc 1 – 2
3. Hoïc ÑT 3
(Di chuyeån tieán luøi)
- N1: Böôùc chaân traùi leân moät böôùc, troïng taâm doàn vaøo chaân traùi,hai caúng tay loàng vaøo nhau vaø quay troøn quanh truïc caùnh tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø.
- N2 : Böôùc chaân phaûi leân moät böôùc,troïng taâm doàn vaøo chaân phaûi, ñoàng thôøi quay troøn hai caúng tay (töø ngoaøi vaøo trong), baøn tay naém hôø
- N3 : Nhö nhòp 1.
- N4 :Khuyuï goái traùi, chaân phaûi ñöa thaúng tröôùc, tì baèng goùt chaân, hai caúng tay döøng tröôùc ngöïc, thaân thaúng, maét nhìn thaúng.
4. Baøi theå duïc nam:
+ OÂn ñoäng taùc 1 – 6. 
Hoïc ñoâng taùc 7 – 15
- ÑT7: Haï hai tay thaønh dang ngang, baøn tay ngöûa, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao.
- ÑT 8: Hai tay giô cheách cao, caêng thaân, ñaàu ngöûa, maét nhìn cheách cao, loøng baøn tay höôùng vaøo nhau.
- ÑT 9: Nhö ñoäng taùc 7.
- ÑT 10: Chaân traùi böôùc sang traùi moät böôùc roäng hôn vai, gaäp thaân veà tröôùc, hai tay dang ngang, baøn tay saáp, ñaàu ngaång, caêng thaân, maét nhìn thaúng.
- ÑT 11: Quay ngöôøi sang traùi, tay phaûi thaúng xuoáng döôùi, baøn tay phaûi chaïm vaøo mu baøn chaân traùi, tay phaûi thaúng leân treân, baøn tay duoåi thaúng.
- ÑT 12: Quay ngöôøi sang phaûi, tay traùi laêng thaáp xuoáng döôùi,baøn tay cham baøn chaân traùi, tay phaûi laêng leân treân baøn tay duoãi thaúng.
- ÑT 13: Nhö ñoäng taùc 11.
- ÑT 14: Nhö ñoäng taùc 12 
- ÑT 15:Thu chaân traùi veà vôùi chaân phæa thaønh tö theá ngoài xoåm treân nöõa tröôùc baøi chaân, hai tay choáng ñaát.
30
phuùt
- GV giới thiệu làm mẫu động tác
Gọi HS lên thục hành cho cả lớp xem 
GV nhận xét chung và sữa sai
*GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,töøng hai nhòp.
*GV ñöùng cuøng chieàu,vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.
*Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.
Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân
Ñoäi hình taäp
*GV giôùi thieäu teân ñoäng taùc,laøm maãu nhanh, chaäm,toaøn boä ñoäng taùc.
*GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp,möùc ñoä chaäm, caùc em laøm theo.
Ñoäi hình taäp
Giaùo vieân quan saùt söõa sai chung cho caû 2 nhoùm
Ñoäi hình oân
*GV cho caùc em xem tranh aûnh
*GV laøm maãu ñoäng taùc 1- 6 nhanh – chaäm
*GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo
*Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän, GV quan saùt söûa sai.
*GV laøm maãu ñoäng taùc 7 -10 nhanh – chaäm
*GV ñöùng cuøng chieàu,thöïc hieän töøng nhòp, möùc ñoä chaäm, caùc em laøn theo
*Caùn söï lôùp ñeám nhòp lôùp thöïc hieän
Ñoäi hình taäp
GV quan saùt söõa sai chung cho caû hai nhoùm, nam vaø nöõ.
3.Phaàn keát thuùc
- Cuûng coá baøi
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5
phuùt
-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang
- GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS
 Taäp theo.
Ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 2016 
TuÇn 02 - TiÕt 03
CHAÏY TIEÁP SÖÙC 
BAØI THEÅ DUÏC
A: MUÏC TIEÂU CUÛA BAØI:
* Kiến thức:
- Chaïy tieáp söùc: OÂn baøi taäp 1 vaø 2 moät soá ñoäng taùc boå trôï (do GV choïn)
- Baøi theå duïc nöõ: OÂn 1 – 3 , baøi theå duïc nam OÂn 1 – 15.
* Kĩ năng:
- Nắm vững kĩ thuật động tác áp dụng vào thực hành một cách thành thạo
* Thái độ: Có ý thức, trật tự, nghiêm túc trong tập luyện
B: ÑÒA ÑIEÅM:
Saân tröôøng THPT Hieáu Töû.
C: TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP
Noäi Dung
LVĐ
Hoaït ñoäng thaày vaø troø
I. MỞ ĐẦU:
- Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc.
- Khôûi ñoäng
- Xoay caùc khôùp : Cổ tay,coå chaân, hoâng, goái, gaäp duoãi chaân, eùp doïc, eùp ngang, luôøn, vaën mình.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân :
Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau.
Chaïy naâng goùt chaïm moâng,ñaù laêng chaân ra tröôùc,böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang 
* Kieåm tra baøi cuû: 1 – 2 HS
10
phuùt
- Lớp trưởng tập hợp lớp baùo caùo sæ soá
- Giaùo vieân höôùng daãn khôûi ñoäng
II. NỘI DUNG BAØI MỚI
1. CHAÏY TIEÁP SÖÙC
* Taïi choã taäp trao tín gaäy
 - TTCB: Ñöùng chaân tröôùc chaân sau, chaân cuøng beân vôùi tay caàm tín gaäy ôû phía sau,chaïy ñoaïn 1vaø 3 caàm gaäy tay phaûi,ñoaïn 3 vaø 4 caàm gaäy tay traùi, caàm saùt ñaàu phía sau cuûa tín gaäy.
- Ñoäng taùc : Ñaùnh tay nhòp nhaøng, khi tay coù tín gaäy ñöa veà tröôùc thì hoâ baét vaø ñaùnh tay naøy tieáp veà sau 1 nhòp nöõa roài môùi ñöa thaúng tay veà tröôùc , laøm ñoäng taùc trao gaäy theo kieåu quy ñònh
*Taïi choã, taäp ñoäng taùc tay khoâng nhaän tín gaäy
- TTCB Ñöùng chaân tröôùc, chaân sau
- Ñoäng taùc : Theo leänh cuûa GV, HS ñaùnh hai tay töï nhieân. Khi nghe hieäu leänh ‘baét’ thì tay seõ nhaän tín gaäy ñaùnh ra tröôùc, khi tay ñoù ñaùnh ra sau thì duoãi thaúng, eùp saùt thaân ñeå nhaän tín gaäy
2. BAØI TD
Nöõ : OÂn ñoäng taùc 1 – 3
Nam: OÂn 1 – 15
*GV laøm maãu nhanh, chaäm 
*GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.
*Caùn söï lôùp hoâ nhòp caû lôùp taäp GV quan saùt söûa sai.
Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân
Ñoäi hình taäp
*GV laøm maãu nhanh, chaäm 
*GV hoâ nhòp ñeå HS taäp, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.
* Höôùng daãn nam oân , caùn söï lôùp hoâ nhòp caû nhoùm nam oân töø 1-15
*Caùn söï ñöùng cuøng chieàu vöøa taäp vöøa hoâ nhòp ñeå HS laøm theo, luùc ñaàu chaäm sau ñoù hoâ nhòp nhanh hôn.
*Caùn söï lôùp hoâ nhòp nhoùm nam taäp GV quan saùt söûa sai.
Coù theå em taäp gioûi ñöùng ôû treân
- Giaùo vieân höôùng HS oân taäp 
- Tröôûng nhoùm quaûn lyù lôùp GV quan saùt söõa sai chung cho caû hai nhoùm
Ñoäi hình taäp
3. Phaàn keát thuùc
- Cuûng coá baøi
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5
phuùt
-Theo ñoäi hình 4 haøng ngang
- GV höôùng daãn HS ñoäng taùc thaû loûng ñeå HS
 Taäp theo.
Ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 2016 
TuÇn 02 - TiÕt 04
CHAÏY TIEÁP SÖÙC 
BAØI THEÅ DUÏC
A: MUÏC TIEÂU CUÛA BAØI:
* Kiến thức:
- Chaïy tieáp söùc: OÂn baøi taäp 1 vaø 2 moät soá ñoäng taùc boå trôï (do GV choïn)
- Baøi theå duïc nöõ: OÂn 1 – 3. Hoïc ÑT 4. Baøi theå duïc nam OÂn 1 – 15. Hoïc 16-20
* Kĩ năng:
- Nắm vững kĩ thuật động tác áp dụng vào thực hành một cách thành thạo
* Thái độ: Có ý thức, trật tự, nghiêm túc trong tập luyện
B: ÑÒA ÑIEÅM:
- Saân t ... HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp
-GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo
Ñoäi hình 4 haøng ngang.
- Daøn haøng, cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.
II . Phần cơ bản
 1/ Ôn nội dung kiểm tra: Chuyền bóng, đệm bóng và phát bóng (nam phát bóng cao tay, nữ phát bóng thấp tay nghiêng mình)
2/ Tiến hành kiểm tra:
Nội dung kiểm tra: Chuyền và đệm bóng vào ô 2x2m với số lượng 5 quả; Phát bóng số lượng 5 quả.
Cách thức cho điểm: Điểm chung bằng điểm của (chuyền bóng và đệm bóng) + phát bóng chia cho 2.
Chuyền bóng và đệm bóng: Mỗi HS thực hiện 5 quả tính chung cho 2 kĩ thuật chuyền và đệm bóng.
- Điểm 9 - 10: chuyền (đệm) 5 quả có độ cao từ 2,5m so với mặt đất, điểm rơi đúng ô, đúng kĩ thuật động tác.
- Điểm 7 - 8: chuyền (đệm) 4 quả có độ cao từ 2,5m so với mặt đất, điểm rơi đúng ô, đúng kĩ thuật động tác.
- Điểm 5 - 6: chuyền (đệm) 3 quả có độ cao từ 2m so với mặt đất, điểm rơi đúng ô, đúng kĩ thuật động tác.
- Điểm 3 - 4: chuyền (đệm) 2 quả có độ cao từ 2m so với mặt đất, điểm rơi đúng ô, đúng kĩ thuật động tác.
- Điểm 1 - 2: chuyền (đệm) 1 quả có độ cao từ 2m so với mặt đất, điểm rơi đúng ô, đúng kĩ thuật động tác. Hoặc không chuyền được quả nào.
* Phát bóng: Nam phát bóng cao tay, nữ phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 - Điểm 9 - 10: phát bóng qua lưới 5 quả, động tác thuần thục, điểm rơi trong sân.
 - Điểm 7 - 8: phát bóng qua lưới 4 quả, động tác thuần thục, điểm rơi trong sân.
 - Điểm 5 - 6: phát bóng qua lưới 3 quả, động tác thuần thục, điểm rơi trong sân.
 - Điểm 3 - 4: phát bóng qua lưới 2 quả, động tác thuần thục, điểm rơi trong sân.
 - Điểm 1 - 2: phát bóng qua lưới 1 quả, động tác thuần thục, điểm rơi trong sân. Hoặc không phát được quả nào.
30’
 Lần lượt HS vào kiểm tra theo danh sách. Thực hiện một lượt chuyền và đệm bóng trước sao đó mới bắt đầu phát bóng
Mỗi HS thực hiện 5quả sau. Lưu ý là chuyền và đệm bóng bổng cách mặt đất từ 2 đến 3m 
Mỗi HS phát 5 quả (nam phát bóng cao tay; nữ phát bóng thấp tay nghiêng mình) như sau.
Nữ
III. Phaàn keát thuùc
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi kiểm tra và công bố điểm
5’
Ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2016 
TuÇn 17 – TiÕt 33 
Ôn Thi Học Kì I
(Nhảy Cao)
A . Muïc tieâu .
	* Kieán thöùc:
 Nhảy cao: Ôn hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao, một số động tác nhằm phát triển thể lực và nâng cao thành tích.
	* Kĩ năng:
	Thực hiện hoàng thiên bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiên. Tập bài tập nâng cao thể dục
	* Thái độ:
	Có ý thức tích cực trong tập luyện, trật tự nghiêm túc.
 B . Ñòa ñieåm, phöông tieän 
 - Ñòa ñieåm: S©n tËp TD Tr­êng THPT Hieáu Töû
- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, daây nhaûycao.
 C . Tieán trình leân lôùp 
Noäi dung & giaûng giaûi
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc taäp
( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS )
I. MỞ ĐẦU:
- Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc.
- Khôûi ñoäng
- Xoay caùc khôùp : Cổ tay, coå chaân, hoâng, goái, gaäp duoãi chaân, eùp doïc, eùp ngang, luôøn, vaën mình.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân :
Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau.
Chaïy naâng goùt chaïm moâng, ñaù laêng chaân ra tröôùc, böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang 
10’
 -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp
-GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo
Ñoäi hình 4 haøng ngang.
- Daøn haøng, cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.
II . Phần cơ bản
1/ Nhảy cao:
Ôn hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu “ nằm nghiêng ”
Trò chơi phát triển thể lực: Bật xa tại chỗ
30’
 Chia lớp thành hai nhóm, nhóm nam tập nhảy cao, nhóm nữ tập bóng chuyền. Sau đó đổi nhóm tập.
Chia lớp thành 2 nhóm đứng 2 bên xà theo chân giậm nhảy để thực hiện bài tập. Lần lượt từng HS đầu hàng thực hiện.GV quan sát. 
Cho HS đứng 2 hàng dọc để thực hiện trò. Lần lượt 2 HS đầu hàng bật xa đến điểm qui định cách 10m sau đó trở về chạm vào tay người tiếp theo, cứ như vậy cho đến hết.
€€€€€€ ê
€€€€€€ ê
 €
III. Phaàn keát thuùc
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5’
Ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2016 
TuÇn 17 - TiÕt 34
Ôn Thi Học Kì I
(Nhảy Cao)
A . Muïc tieâu.
	* Kieán thöùc:
 Nhảy cao: Ôn hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao, một số động tác nhằm nâng cao thành tích.
	* Kĩ năng:
	Thực hiện hoàng thiên bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiên. Tập bài tập nâng cao thể dục
	* Thái độ:
	Có ý thức tích cực trong tập luyện, trật tự nghiêm túc.
 B . Ñòa ñieåm, phöông tieän 
 - Ñòa ñieåm: S©n tËp TD Tr­êng THPT Hieáu Töû
- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, daây nhaûy, khoaûng 6 quaûø boùng chuyeàn. .
 C . Tieán trình leân lôùp 
Noäi dung & giaûng giaûi
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc taäp
( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS )
I. MỞ ĐẦU:
- Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc.
- Khôûi ñoäng
- Xoay caùc khôùp : Cổ tay, coå chaân, hoâng, goái, gaäp duoãi chaân, eùp doïc, eùp ngang, luôøn, vaën mình.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân :
Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau.
Chaïy naâng goùt chaïm moâng, ñaù laêng chaân ra tröôùc, böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang 
10’
 -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp
-GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo
Ñoäi hình 4 haøng ngang.
- Daøn haøng, cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.
II . Phần cơ bản
1/ Nhảy cao:
Ôn hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu “ nằm nghiêng ”
Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao)
Một số quy định chung:
- Trình tự thực hiện lần nhảy sẽ được bóc thăm
- Trước khi bắt đầu cuộc thi trọng tài sẽ thông báo cho các VĐV biết mức xà khởi điểm và các mức xà nâng tiếp theo.
- VĐV có thể bắt đầu nhảy tại bất kì mức xà nào cao hơn mức xà quy định. Mỗi mức xà VĐV được nhảy tối đa 3 lần.
- Các VĐV phải giậm nhảy bằng một chân.
30’
 Chia lớp thành hai nhóm, nhóm nam tập nhảy cao, nhóm nữ tập bóng chuyền. Sau đó đổi nhóm tập.
Chia lớp thành 2 nhóm đứng 2 bên xà theo chân giậm nhảy để thực hiện bài tập. Lần lượt từng HS đầu hàng thực hiện.GV quan sát. 
III. Phaàn keát thuùc
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5’
Ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2016 
TuÇn18 - TiÕt 35
Ôn Thi Học Kì I
 (Nhảy Cao)
 A . Muïc tieâu.
	* Kieán Thöùc:
 Nhảy cao: Ôn hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao, một số động tác nhằm phát triển thể lực và nâng cao thành tích.
	* Kĩ năng:
	Thực hiện hoàng thiên bốn giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiên. Tập bài tập nâng cao thể dục
	* Thái độ:
	Có ý thức tích cực trong tập luyện, trật tự nghiêm túc.
 B . Ñòa ñieåm, phöông tieän 
 - Ñòa ñieåm: S©n tËp TD Tr­êng THPT Hieáu Töû
- Phöông tieän : Chuaån bò coøi, daây nhaûycao.
 C . Tieán trình leân lôùp 
Noäi dung & giaûng giaûi
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc taäp
( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS )
I. MỞ ĐẦU:
- Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc.
- Khôûi ñoäng
- Xoay caùc khôùp : Cổ tay, coå chaân, hoâng, goái, gaäp duoãi chaân, eùp doïc, eùp ngang, luôøn, vaën mình.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân :
Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau.
Chaïy naâng goùt chaïm moâng, ñaù laêng chaân ra tröôùc, böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang 
10’
 -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp
-GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo
Ñoäi hình 4 haøng ngang.
- Daøn haøng, cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.
II . Phần cơ bản
1/ Nhảy cao:
Ôn hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật của nhảy cao kiểu “ nằm nghiêng ”
Trò chơi phát triển thể lực: Bật xa tại chỗ
30’
 Chia lớp thành hai nhóm, nhóm nam tập nhảy cao, nhóm nữ tập bóng chuyền. Sau đó đổi nhóm tập.
Chia lớp thành 2 nhóm đứng 2 bên xà theo chân giậm nhảy để thực hiện bài tập. Lần lượt từng HS đầu hàng thực hiện.GV quan sát. 
Cho HS đứng 2 hàng dọc để thực hiện trò. Lần lượt 2 HS đầu hàng bật xa đến điểm qui định cách 10m sau đó trở về chạm vào tay người tiếp theo, cứ như vậy cho đến hết.
€€€€€€ ê
€€€€€€ ê
 €
III. Phaàn keát thuùc
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5’
Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2016 
TuÇn 18 - TiÕt 36
Thi Học Kì I
 A . Muïc tieâu.
	* Kieán thöùc:
 Nhằm đánh giá khả năng hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng của HS cũng như thành tích đạt được. Qua đó thấy được hiệu quả sự tập luyên của HS trên lớp. Đồng thời lấy điểm cho môn học.
	* Kó naêng:
	Thöïc haønh hoaøng thieän kó thuaät nhaûy cao kieåu naèm nghieân
	* Thaùi ñoä:
	Traät töï nghieâm tuùc trong kieåm tra, khoâng töï yù rôøi khoûi khu vöïc kieåm tra.
 B . Ñòa ñieåm, phöông tieän 
 - Ñòa ñieåm: S©n tËp TD Tr­êng THPT Hieáu Töû
- Phöông tieän :Giáo án, sách giáo viên, sổ điểm, dụng cụ học nhảy cao.
 C . Tieán trình leân lôùp 
Noäi dung & giaûng giaûi
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc taäp
( Hoaït ñoäng cuûa GV – HS )
I. MỞ ĐẦU:
- Nhaän lôùp : Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu buoåi hoïc.
- Khôûi ñoäng
- Xoay caùc khôùp : Cổ tay, coå chaân, hoâng, goái, gaäp duoãi chaân, eùp doïc, eùp ngang, luôøn, vaën mình.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân :
Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau.
Chaïy naâng goùt chaïm moâng, ñaù laêng chaân ra tröôùc, böôùc tröôït ngang chaân naøy ñuoåi chaân kia sang phaûi – sang 
10’
 -GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp
-GV phoå bieán noäi dung,yeâu caàu giôø hoïc, theo
Ñoäi hình 4 haøng ngang.
- Daøn haøng, cöï ly giaõn caùch moät saûi tay. Thöïc hieän theo söï chæ daãn vaø ñieàu khieån cuûa GV.
II . Phần cơ bản
a/ Ôn kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng
b/ Tiến hành kiểm tra:
Nội dung kiểm tra: kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
* Cách cho điểm:
 Điểm 10: Thực hiện đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn và thành tích đạt: Nam (1,30m) Nữ (1,15m)
 Điểm 9: Thực hiện đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn và thành tích đạt: Nam (1,25m) Nữ (1,10m)
 Điểm 8: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn và thành tích đạt: Nam (1,20m) Nữ (1,05m)
 Điểm 7: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn và thành tích đạt: Nam (1,15m) Nữ (1,00m) 
 Điểm 6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn trên không và thành tích đạt: Nam (1,10m) Nữ (0,95m).
 Điểm 5: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn và thành tích đạt: Nam (1,00m) Nữ (0,85m)
 Điểm 3, 4: thực hiện không đúng kĩ thuật giai đoạn trên không, và thành tích đạt: Nam (0,9m) Nữ (0,75m) 
 Điểm 1, 2: chưa thực hiện được kĩ thuật động tác và chưa đạt được thành tích tối thiểu
Hoặc có thể chỉ lấy điểm kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng
30’
Phương pháp kiểm tra mỗi lần 1 HS, kiểm tra theo danh sách, gọi 1 HS lên KT, goi 1HS chẩn bị
Trên không
Tiếp đất
III. Phaàn keát thuùc
- Hoài tónh,thaû loûng.
- Giao baøi taäp veà nhaø.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi hoïc
5’

Tài liệu đính kèm:

  • docKhoi 11 NH 2016-2017 Ki I.doc