Giáo án Tin học 11 - Bài 6: Biểu mẫu

Giáo án Tin học 11 - Bài 6: Biểu mẫu

Khái niệm :

 Biểu mẫu là một loại đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access được thiết kế để :

- Hiển thị dữ liệu bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.

- Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người sử dụng tạo

ppt 10 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1917Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Bài 6: Biểu mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các lệnh và thao tác cơ sởCập nhật dữ liệu :Thêm bản ghi mới Sửa dữ liệu Xóa bản ghi Di chuyển trong bảng Sắp xếp và lọc :Sắp xếpLọcTìm kiếm :In dữ liệu :Định dạng bảng dữ liệuThiết đặt trangXem trang dữ liệu trước khi in – in dữ liệu bµi 6. biÓu mÉu1. KHAÙI NIEÄM3. CAÙC CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC VÔÙI BIEÅU MAÃU2. TAÏO BIEÅU MAÃU1. Khái niệm : Biểu mẫu là một loại đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access được thiết kế để :- Hiển thị dữ liệu bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.- Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người sử dụng tạo ra)2. Tạo biểu mẫu mớiĐể làm việc với biểu mẫu, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn vào nhãn FormsTự thiết kế :Nháy đúp chuột vào Create form in Design ViewDùng thuật sĩ :Nháy đúp chuột vào Create form by using Wizard	Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ kết hợp với tự thiết kế : Ta thực hiện theo các bước sau : Bước 1 : Nháy đúp vào Create form by using Wizard Bước 2 : Trong hộp thoại Wizard, ta xác định :+ Tại mục Tables/Queries : ta chọn bảng cần tạo biểu mẫu	+ Tại mục Available Fields : ta chọn các trường cần tạo trong biểu mẫu Bước 3 : Trong các màn hình tiếp theo, ta chọn dạng và kiểu cho biểu mẫu Bước 4 : Gõ tên biểu mẫu. Sau đó chọn vào nút Finish để kết thúc.Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kếThay ®æi néi dung c¸c tiªu ®Ò Thay ®æi Font ch÷ tiÕng ViÖtThay ®æi kÝch th­íc c¸c tr­êngDi chuyÓn c¸c tr­êngSau khi thay ®æi, vµo File \ S©ve ®Ó l­u l¹i biÓu mÉu3 Các chế độ làm việc với biểu mẫu : Có nhiều chế độ làm việc với biểu mẫu, ta xét ở hai chế độ thường dùng : chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế Chế độ biểu mẫu :Trong chế độ biểu mẫu, thường chọn biểu mẫu hiển thị theo từng bản ghi của bảng tương ứng. Ta thực hiện : Bước 1 : Chọn biểu mẫu trong danh sách ở trang biểu mẫu Bước 2 : Nháy đúp chuột vào tên biểu mẫu hoặc nháy nút lệnh Chế độ thiết kế :Trong chế độ thiết kế, ta có thể thiết kế mới, xem hay sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu Để xem hay sửa đổi thiết kế của biểu mẫu, ta chọn biểu mẫu trong danh sách của trang biểu mẫu rồi nháy nút lệnh CỦNG CỐ1. Hãy trình bày các bước tạo biểu mẫu ? Bước 1 : Nháy đúp vào Create form by using Wizard Bước 2 : Trong hộp thoại Wizard, ta xác định : + Tại mục Tables/Queries : chọn bảng cần tạo biểu mẫu + Tại mục Available Fields : chọn các trường cần tạo trong biểu mẫu Bước 3 : chọn dạng và kiểu cho biểu mẫu Bước 4 : Gõ tên biểu mẫu. Sau đó chọn vào nút Finish để kết thúcChỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kếThay đổi nội dung, font chữ, kích thước trường, di chuyển các trường.2. Hãy cho biết các chế độ làm việc trong biểu mẫu ?Có 2 chế độ làm việc : chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế3. Em hãy cho biết công dụng của biểu mẫu trong quản lí cơ sở dữ liệu ?Đối tượng biểu mẫu trong Acess có thể dùng để nhập, xem và sửa dữ liệu theo từng bản ghi của bảng dữ liệuTHỰC HÀNH1. Hãy tạo biểu mẫu với tên là : Form_HS để xem lại danh sách học sinh trong bảng HOCSINH2. Hãy tạo biểu mẫu với tên là : Form_DIEM để cập nhật điểm số của học sinh học sinh trong bảng DIEM

Tài liệu đính kèm:

  • pptTao bieu mau (Form) trong Access.ppt