Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 4 - Bài 3: Cấu trúc chương trình

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 4 - Bài 3: Cấu trúc chương trình

I. MỤC TIÊU:

- Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình.

- Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và các thành phần.

- Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 4: §3 .

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp

B. Bài cũ

C. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1341Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 4 - Bài 3: Cấu trúc chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHệễNG II . CHệễNG TRèNH ẹễN GIAÛN
Tieỏt 4 : Đ3 CAÁU TRUÙC CHệễNG TRèNH
I. MUẽC TIEÂU:
- Hieồu chửụng trỡnh laứ sửù moõ taỷ cuỷa thuaọt toaựn baống moọt ngoõn ngửừ laọp trỡnh.
- Bieỏt caỏu truực cuỷa moọt chửụng trỡnh ủụn giaỷn: caỏu truực chung vaứ caực thaứnh phaàn.
- Nhaọn bieỏt ủửụùc caực thaứnh phaàn cuỷa moọt chửụng trỡnh ủụn giaỷn.
II. PHAÂN TIEÁT:
	- Tieỏt 4: Đ3 .
III. TIEÁN TRèNH BAỉI HOẽC:
A. OÅn ủũnh lụựp
B. Baứi cuừ
C. Baứi mụựi
Hoaùt ủoọng 1: caỏu truực chung
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
H1: Daón daột vaứo caỏu truực chửụng trỡnh.
H2: Neõu caỏu truực chửụng trỡnh noựi chung.
- HS nghe, hieồu
1. Caỏu truực chung
Caỏu truực moọt chửụng trỡnh ủửụùc moõ taỷ nhử sau:
[ ]
Lửu yự: Phaàn khai baựo ủaởt trong daỏu [ ] coự nghúa laứ phaàn naứy coự theồ coự hoaởc khoõng.
Hoaùt ủoọng 2: caực thaứnh phaàn cuỷa Chửụng trỡnh 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
H1: Neõu caực thaứnh phaàn trong phaàn khai baựo chửụng trỡnh. 
H2: Minh hoùa caực phaàn khai baựo trong Pascal.
H3: Goùi hs cho vớ duù trong moói phaàn khai baựo.
H4: Neõu phaàn thaõn chửụng trỡnh.
H5: Minh hoùa phaàn thaõn chửụng trỡnh trong Pascal.
H6: Treo baỷng phuù toồng keỏt
- HS nghe vaứ hieồu.
- HS nghe vaứ hieồu.
- HS cho VD vaứ nhaọn xeựt.
- HS nghe vaứ hieồu.
- HS nghe vaứ hieồu.
2. Caực thaứnh phaàn cuỷa chửụng trỡnh
a) Phaàn khai baựo
Coự theồ coự caực khai baựo cho: teõn chửụng trỡnh, thử vieọn, haống, bieỏn, chửụng trỡnh con.
Trong Pascal:
+ Khai baựo teõn chửụng trỡnh:
 program ;
+ Khai baựo thử vieọn:
 uses ;
+ Khai baựo haống:
 const = ;
+ Khai baựo bieỏn:
 var : ;
b) Phaàn thaõn chửụng trỡnh
Daừy leọnh trong phaùm vi ủửụùc xaực ủũnh bụỷi daỏu hieọu mụỷ ủaàu vaứ keỏt thuực taùo thaứnh thaõn chửụng trỡnh.
Trong Pascal:
 begin
 [ ]
 end.
Hoaùt ủoọng 3: CAÙC Vớ duù CHệễNG TRèNH ẹễN GIAÛN 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Noọi dung
H1: Treo baỷng phuù vieỏt chửụng trỡnh thửự nhaỏt.
H2: Goùi hoùc sinh neõu caực thaứnh phaàn trong chửụng trỡnh.
H3: Treo baỷng phuù vieỏt chửụng trỡnh thửự hai.
H4: Goùi hoùc sinh neõu caực thaứnh phaàn trong chửụng trỡnh.
- HS theo doừi vaứ ghi cheựp.
- HS traỷ lụứi.
HS theo doừi vaứ ghi cheựp.
- HS traỷ lụứi.
Vớ duù1:
uses crt;
begin
 writeln (‘Cac em dang xem chuong trinh Pascal don gian!’);
 writeln (‘Cac em hay cho biet cac thanh phan cua chuong trinh nay’);
end.
Vớ duù 2
program Dientich_DT;
uses crt;
const PI = 3.14;
var S, R : real;
begin
 write (‘Nhap vao ban kinh cua hinh tron R =’);
 read (R);
 S:= PI*sqr(R);
 writeln(‘Dien tich duong tron S=’ ,S);
readln
end.
D.Cuỷng coỏ vaứ daởn doứ:
	- Naộm vửừng caỏu truực chung vaứ caực thaứnh phaàn cuỷa chửụng trỡnh vaứ nhaọn bieỏt ủửụùc caực thaứnh phaàn cuỷa moọt chửụng trỡnh ủụn giaỷn. 
	- Veà nhaứ hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi mụựi.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_4.doc