Giáo án Tin học 11 - vTiết 38 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Giáo án Tin học 11 - vTiết 38 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

I. MỤC TIấU

1. Kiến thức

- Tạo lập được khoá, xác định được khoá chính khoá phụ, thể hiện được sự liên kết CSDL với nhau.

2. Kĩ năng

- Thực hiện thành thạo, lựa chon đúng, logic khi đặt khoá và liên kết.

- Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể ở chương II.

- Cú sự liờn hệ với cỏc thao tỏc cụ thể trỡnh bày ở chương II.

3. Thái độ

- Rèn luyện tính sáng tạo, kiên nhẫn và có ý thức tốt trong học lập trình.

II- CHUẨN BỊ CỦA GV & HS

 1. GV : SGK + Sỏch tham khảo + phương tiện dạy học+ phòng máy tính .

2. HS : SGK+ Đồ dùng học tập + Kiến thức bài cũ + nắm bắt nội dung bài mới

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

 1. Kiểm tra bài cũ.

 Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Nêu khái niệm?

2. Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1456Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - vTiết 38 - Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 38 	Đ 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
*Kiểm tra sĩ số. Ngày soan: ..../ ...../ 2010
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
Tên học sinh nghỉ học
12 A1
/ /2010
/
12 A2
/ /2010
/
12 A3
/ /2010
/
I. Mục TIấU
1. Kiến thức
- Tạo lập được khoá, xác định được khoá chính khoá phụ, thể hiện được sự liên kết CSDL với nhau.
2. Kĩ năng
- Thực hiện thành thạo, lựa chon đúng, logic khi đặt khoá và liên kết.
- Cú sự liờn hệ với cỏc thao tỏc cụ thể ở chương II.
- Cú sự liờn hệ với cỏc thao tỏc cụ thể trỡnh bày ở chương II.
3. Thái độ 
- Rèn luyện tính sáng tạo, kiên nhẫn và có ý thức tốt trong học lập trình.
II- Chuẩn bị của GV & HS 
	1. GV : SGK + Sỏch tham khảo + phương tiện dạy học+ phòng máy tính .
2. HS : SGK+ Đồ dùng học tập + Kiến thức bài cũ + nắm bắt nội dung bài mới
III. Tiến trình BÀI GIẢNG
	1. Kiểm tra bài cũ.
	C Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? Nêu khái niệm?
2. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
Hoạt động 1: Khúa và liờn kết giữa cỏc khúa:
- Vậy địa chỉ người nhận chớnh là khúa chớnh.
C Có thể có bao nhiêu khoá chính? 
- Để đảm bảo sự nhất quỏn về dữ liệu, trỏnh trường hợp thụng tin về một đối tượng xuất hiện hơn một lần sau những lần cập nhật. 
- Do đú người ta sẽ chọn 1 khúa trong cỏc khúa của bảng làm khúa chớnh.
C Khoá chính có mục đích gì?
- Mục đớch chớnh của việc xỏc định khúa là thiết lập sự liờn kết giữa cỏc bảng. Điều đú cũng giải thớch tại sao ta cần xỏc định khúa sao cho nú bao gồm càng ớt thuộc tớnh càng tốt. 
- Thụng qua cỏc vớ dụ cú thể diễn giải cỏch thiết lập sự liờn kết giữa cỏc bảng và qua đú giỳp học sinh hiểu được thờm về ý nghĩa và phương phỏp xỏc định khúa.
- Suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
- Mỗi CSDL chỉ xỏc định một khúa chớnh.
- Lắng nghe và lĩnh hội.
- Suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
TL : Để liờn kết giữa cỏc bảng.
- Lắng nghe và lĩnh hội.
- Quan sỏt hỡnh 42, lắng nghe , lĩnh hội và ghi vở.
Khoỏ chớnh:
- Một bảng cú thể cú nhiều khúa. Trong cỏc khúa của một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khúa làm khúa chớnh.
- Khi nhập dữ liệu cho một bảng, giỏ trị của mọi bộ tại khúa chớnh khụng được để trống.
Chỳ ý : 
Mỗi bảng cú ớt nhất một khúa. Việc xỏc định khúa phụ thuộc vào quan hệ lụgic của cỏc dữ liệu chứ khụng phụ thuộc vào giỏ trị của cỏc dữ liệu.
Nờn chọn khúa chớnh là khúa cú ớt thuộc tớnh nhất.
- Liờn kết:
- Thực chất sự liờn kết giữa cỏc bảng là dựa trờn thuộc tớnh khúa. Chẳng hạn thuộc tớnh số thẻ là khúa của bảng người mượn xuất hiện lại ở bảng mượn sỏch đó tạo nờn liờn kết giữa 2 bảng này.
Vớ dụ:
3. Củng cố :
	- Tầm quan trọng của khoá và khoà chính, tạo lập sự liên kết CSDL khi thiết lập khoá.
4. Dặn dò: Về nhà học bài và chuẩn bị bài cho giờ thực hành lần sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 38 Bai 10 Co so du lieu quan he.doc