Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 10: Thực hành (tiết 2)

Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 10: Thực hành (tiết 2)

I. Mục đích:

- Biết sd 1 số dv chủ yếu của Pascal trong soạn thảo, lưu, dịch và thực hiện ctrình.

II. Biện pháp: Dạy và học hợp tác theo nhóm nhỏ.

III. Phương tiện:

Gv: Giáo án, SGK, máy chiếu, phòng máy cho học sinh.

Hs: Vở, SGK, đồ dùng học tập.

IV. Néi dung tiÕt d¹y.

1. æn ®Þnh tæ chøc líp.

2. TiÕn tr×nh bµi häc:

 

doc 1 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 10: Thực hành (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 10/10/2009
 Ngµy d¹y: 13/10
TiÕt : 10
THỰC HÀNH (Tiết 2)
I. Mục đích:
- Biết sd 1 số dv chủ yếu của Pascal trong soạn thảo, lưu, dịch và thực hiện ctrình.
II. Biện pháp: Dạy và học hợp tác theo nhóm nhỏ.
III. Phương tiện:
Gv: Giáo án, SGK, máy chiếu, phòng máy cho học sinh.
Hs: Vở, SGK, đồ dùng học tập.
IV. Néi dung tiÕt d¹y.
1. æn ®Þnh tæ chøc líp.
2. TiÕn tr×nh bµi häc: 
Hoạt động của thầy và trò
Néi dung
- GV: Yªu cÇu hs lËp tr×nh ®Ó gi¶i bµi to¸n sau:
- ViÕt ctr×nh nhËp vµo tõ bµn phÝm sè häc sinh trong líp cña b¹n. vµ ®­a ra cã bao nhiªu ng­êi b¹n trong líp cña b¹n.
- Häc sinh lµm bµi tËp trªn m¸y.
- L­u bµi víi tªn cña m×nh.
- DÞch vµ söa lçi ch­¬ng tr×nh cho ®óng.
- Ch¹y thö ctr×nh víi nhiÒu bé d÷ liÖu kh¸c nhau.
Program Vidu;
Var N: byte;
Begin
Write (‘lop ban co bao nhieu nguoi? ‘);
Readln (N);
Writeln(‘Vay la ban co’ , N-1, ‘ nguoi ban trong lop.’);
Write (go Enter de ket thuc chuong trinh.’);
Readln
End.
3. Cñng cè: C¸c em cÇn n¾m ®­îc c¸ch so¹n th¶o, dÞch vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh
4. DÆn dß: C¸c em thùc hiÖn ch¹y ch­¬ng tr×nh víi c¸c b­íc ®· häc vµ chuÈn bÞ bµi tiÕp theo.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai tap thuc hanh 1-T10.doc