Giáo án Tin học 11 - Tiết 35: Bài tập

Giáo án Tin học 11 - Tiết 35: Bài tập

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức

- Biết cách báo cáo và kết xuất báo cáo,liờn kết và tớnh toỏn trong bảng

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng về thiết kế bảng, vấn tin, biểu mẫu và báo cáo bằng phương pháp Wizard, lưu trữ. Qua đây GV bộ môn nắm lại trỡnh độ tiếp thu của hs, từ đó phân loại hs, điều chỉnh bài tập cách dạy phù hợp, rà soát lại phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rút kinh nghiệm cho bài thi HK1.

3. Thái độ

- Rèn luyện tính sáng tạo, kiên nhẫn và có ý thức tốt trong học lập trình.

II- CHUẨN BỊ CỦA GV & HS

 1. GV : SGK+ Phương tiện dạy học+ Chuẩn bị phũng thực hành. Copy cỏc tệp CSDL làm csdl cho bài tập.

2. HS : SGK+ Vở ghi + Đồ dùng học tập

III. TIẾN TRÌNH

 1. Kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1444Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Tiết 35: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 35 	Bài tập.
*Kiểm tra sĩ số. Ngày soan: ...../...../ 2010
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
Tên học sinh nghỉ học
12A1
/ /2010
/
12 A2
/ /2010
/
12 A3
/ /2010
/
I. Mục Đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Biết cách báo cáo và kết xuất báo cáo,liờn kết và tớnh toỏn trong bảng
2. Kĩ năng
- Rốn luyện kỹ năng về thiết kế bảng, vấn tin, biểu mẫu và bỏo cỏo bằng phương phỏp Wizard, lưu trữ. Qua đõy GV bộ mụn nắm lại trỡnh độ tiếp thu của hs, từ đú phõn loại hs, điều chỉnh bài tập cỏch dạy phự hợp, rà soỏt lại phương phỏp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rỳt kinh nghiệm cho bài thi HK1.
3. Thái độ 
- Rèn luyện tính sáng tạo, kiên nhẫn và có ý thức tốt trong học lập trình.
II- Chuẩn bị của GV & HS 
	1. GV : SGK+ Phương tiện dạy học+ Chuẩn bị phũng thực hành. Copy cỏc tệp CSDL làm csdl cho bài tập.
2. HS : SGK+ Vở ghi + Đồ dùng học tập 
III. Tiến trình
	1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
Hoạt động 1: ổn định lớp , giao máy, phân nhóm
- Ổn định lớp.
- Giao mỏy cho học sinh thực hành theo nhúm
- Giaobài thực hành
- Thực hiện yờu cầu của giỏo viờn
Hoạt động 2: Thực hành
 Cõu 1: Tạo tập tin CSDL cú tờn ONTAP.MDB nằm trong thư mục My Document
Thiết kế cỏc Tables sau: DIEM và SOBAODANH. Tạo mối quan hệ giữa hai Table này ? Sau đú nhập dữ liệu theo nội dung bờn dưới (T1) và (T2).
Cõu 2: Lập danh sỏch chứa cỏc trường So_bao_danh, Ho_ten, Ngay_sinh, Toan,Van,Tinhoc, Phongthi và tạo thờm trường mới DiemTB theo cụng thức 
DiemTB=(2*Toan+2*Van+Tinhoc)/5. Sắp xếp trường SO_BAO_DANH theo chiều tăng dần, đặt tờn Query này là: Q_DIEMTB
Cõu 3: Lập danh sỏch đếm số lượng cỏc loại điểm thi mụn Toan lớn hơn 7
H dẫn: Chọn vào lưới QBE truờng điểm TOAN hai lần, 
Đổi tờn Field thành Điểm Túan
Đổi tờn Field thành Số lượng
Cõu 4: Tạo Form chứa 3 trường SO_BAO_DANH, HO_TEN, NGAY_SINH trong Form này cú chứa một Form khỏc chứa cỏc thụng tin như sau: SO_BAO_DANH, TOAN, VAN,TINHOC,DIEMTB
Cõu 5: Hóy sử dụng kiến thức đó học hóy lập bảng bỏo cỏo trong đú chứa cỏc thụng tin về Phũng thi, số bỏo danh, Túan, Văn, Tin học, Điểm TB. Thỏa món cỏc yờu cầu sau:
Phõn nhúm trờn trường Phũng thi
Trong nhúm sắp xếp tăng dần trờn trường Số bỏo danh
Trờn cột Điểm TB tớnh trị trung bỡnh, thấp nhất, cao nhất.
Kết quả: Bảng bỏo cỏo cú nội dung sau đõy
3. Củng cố : Nhớ các bước thực hiện khi chiết xuất dữ liệu và báo cáo dữ liệu, tớnh toỏn trong bảng
4. Dặn dò : Về nhà học bài và xem trước bài 10 Cơ sở dữ liệu quan hệ

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 35 Bai tap.doc