Giáo án môn Tin học 11 - Bài 11: Kiểu mảng bài tập và thực hành 3

Giáo án môn Tin học 11 - Bài 11: Kiểu mảng bài tập và thực hành 3

I. Mục đích yêu cầu:

 -Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu,chạy thử các chương trình có sẵn.

 -Biết giải một số bài toán tính toán,tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

II. Chuẩn bị:

 -Bài tập,đĩa,chương trình.

III. Nội dung:

 Gọi học sinh trả lời:Thế nào là mảng 1 chiều,mảng 2 chiều,khai báo biến?

 Vận dụng:Nhập xuất mảng 1 chiều có 10 phần tử là số nguyên.

 Yêu cầu khai báo mảng trên.

 *Ví dụ 1: Bổ sung để hoàn chỉnh chương trình sau:

 var A: array [1.10] of integer ;

 i :integer ;

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 5068Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Bài 11: Kiểu mảng bài tập và thực hành 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên:Nguyễn An Phương Thảo
Trường:THPT Tháp Chàm 
 Ngày soạn:
 Ngày dạy:
 Chương IV:KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
 Bài 11:KIỂU MẢNG
 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3
I. Mục đích yêu cầu:
 -Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu,chạy thử các chương trình có sẵn.
 -Biết giải một số bài toán tính toán,tìm kiếm đơn giản trên máy tính.
II. Chuẩn bị:
 -Bài tập,đĩa,chương trình.
III. Nội dung: 
 Gọi học sinh trả lời:Thế nào là mảng 1 chiều,mảng 2 chiều,khai báo biến?
 Vận dụng:Nhập xuất mảng 1 chiều có 10 phần tử là số nguyên. 
 Yêu cầu khai báo mảng trên.
 *Ví dụ 1: Bổ sung để hoàn chỉnh chương trình sau: 
 var A: array [1..10] of integer ;
 i :integer ;
 begin
 writeln(‘nhập mảng 1 chiều’) ;
 for i:= 1 to 10 do
 begin
 write(‘phần tử thứ’, i , ‘=’ ) ; 
 readln(A[i]);
 end;
 writeln(‘xuất mảng đã nhập’) ;
 for I:=1 to 10 do
 write(A[i]);
 end.
 *Ví dụ 2: 2/64
 -Yêu cầu học sinh chạy thử chương trình này trên máy.
 -Xuất hiện lỗi cú pháp ,ngữ nghĩa.
 -Giáo viên chỉnh sữa,củng cố kiến thức cho học sinh. 
 KIỂM TRA:15’
Câu 1: Chương trình có sử dụng biến kiểu mảng thường chứa câu lệnh lặp loại nào?
 A. for-do B. while-do
Câu 2: () là bảng các phần tử cùng kiểu. 
 A. mảng 1 chiều B. mảng 2 chiều C. kiểu xâu D. kiểu bản ghi.
 *Chọn câu sai trong các câu sau:
Câu 3: Khai báo mảng 1 chiều có dạng :
var :array[kịểu chỉ số] of ;
type =array[kiểu chỉ số] of ;
 var ;
var =array;
Câu 4: Khai báo mảng 1 chiều có 5 phần tử ,1 học sinh đã viết như sau:
var A:array[1..5] of integer;
var A: array[0..5] of integer;
Câu 5: Biến mảng 2 chiều B lưu trữ có thể được khai báo như sau: 
var B: array[1..9] of array[1..10] of integer;
var B: array[1..9,1..10] of integer;
var B: array[1..9] : array[1..10] of integer;
Câu 6: Khai báo mảng 1 chiều có n phần tử ,1 học sinh đã viết như sau:
var A: array[1..n]of integer;
 const n =100;
const n =100;
var A: array[1..n] of integer;
Câu 7: Chọn phát biểu sai:
Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc
Các thành phần của mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc đều có cùng kiểu dữ liệu
Để mô tả dữ liệu là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu phải dùng kiểu mảng 1 chiều.
Câu 8: Chọn phát biểu sai:
Xâu là kiểu dữ liệu có cấu trúc;
Các thành phần của mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc đều có cùng kiểu dữ liệu
Để mô tả dữ liệu là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu phải dùng kiểu mảng 1 chiều.
Câu 9: Giả thiết M,N là 2 mảng 1 chiều được khai báo như sau:
 Var M,N:array[1..20] of integer;
 d:=0;
 for i:=1 to 20 do if M[i] then d:=d+1;
 writeln(d);
Chọn khẳng định đúng:
Đoạn chương trình trên đếm số phần tử của M khác các phần tử của N;
Đoạn chương trình trên đếm số cặp phần tử tương ứng khác nhau của M và N;
Đoạn chương trình trên đếm số phần tử khác nhau của M và N;
Tất cả đều sai. 
Câu 10: Xét chương trình:
 Program C4B7;
 Var a:array[1..100] of integer;
 i,n,t: integer;
 Begin
 Write(‘ N = ‘) ; readln(a[i]) ;
 For i:=1 to n do readln(a[i]) ;
 For i:=1 to n div 2 do
 Begin
 t:=a[i] ; a[i] := a[n-i+1] ; a[n-i+1] := t
 End;
 For i:=1 to n do write(a[i]:5)
 End.
Chọn khẳng định đúng:
Chương trình trên đảo ngược vị trí các phần tử mảng a;
Chương trình trên ghi 1 nữa số phần tử ở cuối lên các vị trí đầu tiên ;
Chưong trình trên sắp xếp các phần tử của a theo thứ tự giảm dần;
Tất cả đều sai.

Tài liệu đính kèm:

  • docCauHoi_BT va TH 3.doc