Nghiên cứu, khai thác visual basic trong Microsoft powerpoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học

Nghiên cứu, khai thác visual basic trong Microsoft powerpoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học

Trò chơi đoán ô ch ữ là một trong những h ình thức được sử dụng phổ biến ở các

sân chơi trên truy ền hình dành cho l ứa tuổi học tr ò (cả 9 phiên bản của trò chơi Đường

lên đỉnh Olympia của VTV3 Đài Truyền hình Việt Namđều có sử dụng tr ò chơi đoán

ô chữ). Nhiều tạp chí, tờ báo tr ên thế giới, số nào cũng dành riêng một chuyên mục

đoán ô chữ (Tờ báo The NewyorkTimescủa Mỹ, báo Thi ếu niênNhi đồng,.). Một số

tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo đ ã thiết kế ô chữ tron g các phần ôn tập, b ài tập

củng cố kiến thức. Điều đó cho thấy, tr ò chơi đoán ô ch ữ rất có sức hấp dẫn ng ười

tham gia. Ở bài giảng điện tử, t ùy theo từng bài học, nếu có sử dụng tr ò chơi đoán ô

chữ để mở bài hoặc củng cố kiến thức th ì tiết học trở n ên sinhđộng hơn, học sinh tích

cực tham gia v ào hoạt động học tập h ơn.

pdf 26 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1310Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Nghiên cứu, khai thác visual basic trong Microsoft powerpoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 1
BẢNG CHỈ MỤC
Bảng chỉ mục ................................ ................................ .............................. 1
A. MỞ ĐẦU................................ ................................ ................................ 2
1. Tính cấp thiết của đề tài................................ ................................ ...........2
2. Mục đích nghiên cứu ................................ ................................ ...............3
3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................ ..........3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................ ................................ ..............3
5. Phương pháp nghiên cứu ................................ ................................ ........3
B. NỘI DUNG ................................ ................................ ........................... 4
1. Cơ sở lí luận của về sử dụng ô chữ trong dạy học và tổ chức trò chơi .....4
1.1. Tìm hiểu về trò chơi đoán ô chữ ................................ ..........................4
1.2. Các loại trò chơi ô chữ ................................ ................................ .........4
1.3. Trò chơi đoán ô chữ trong dạy học và đố vui để học ............................ 5
1.4. Qui trình thiết kế và sử dụng ô chữ ................................ ......................5
2. Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Mic rosoft PowerPoint để thiết
kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học ................................ ....6
2.1. Tìm hiểu về Visual Basic trong Microsoft PowerPoint ........................6
2.2. Khai thác một số lệnh Visual Basic trong Microsoft PowerPoint ........6
2.3. Sử dụng Visual Basic trong Micros oft PowerPoint để thiết kế trò chơi
đoán ô chữ ................................ ................................ ................................ ..........8
2.4. Giới thiệu một số ô chữ ................................ ................................ .........13
C. KẾT LUẬN ................................ ................................ ............................ 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ...........16
PHỤ LỤC................................ ................................ ................................ ....17
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 2
NGHIÊN CỨU, KHAI THÁC VISUAL BASIC TRONG MICROSOFT
POWERPOINT ĐỂ THIẾT KẾ TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ PHỤC VỤ ĐỐ VUI
ĐỂ HỌC VÀ DẠY HỌC
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trò chơi đoán ô chữ là một trong những hình thức được sử dụng phổ biến ở các
sân chơi trên truyền hình dành cho lứa tuổi học trò (cả 9 phiên bản của trò chơi Đường
lên đỉnh Olympia của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam đều có sử dụng trò chơi đoán
ô chữ). Nhiều tạp chí, tờ báo trên thế giới, số nào cũng dành riêng một chuyên mục
đoán ô chữ (Tờ báo The Newyork Times của Mỹ, báo Thiếu niên Nhi đồng,...). Một số
tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo đ ã thiết kế ô chữ trong các phần ôn tập, bài tập
củng cố kiến thức. Điều đó cho thấy, tr ò chơi đoán ô chữ rất có sức hấp dẫn người
tham gia. Ở bài giảng điện tử, tùy theo từng bài học, nếu có sử dụng trò chơi đoán ô
chữ để mở bài hoặc củng cố kiến thức th ì tiết học trở nên sinh động hơn, học sinh tích
cực tham gia vào hoạt động học tập hơn.
Tác dụng của trò chơi đoán ô chữ trong việc tuyên truyền, giáo dục là rất hữu
hiệu. Tuy nhiên, để thiết kế và thực hiện thành công trò chơi này đòi hỏi người giáo
viên phải có sự chuẩn bị kĩ càng. Mặc dù chưa có điều tra cụ thể nhưng qua các hội thi
bài giảng điện tử cấp huyện, tỉnh , qua hoạt động thanh tra kiểm tra, chúng tôi nhận
thấy, một số trò chơi ô chữ được thiết kế đơn giản cả nội dung lẫn h ình thức, nhất là
yếu tố kĩ thuật. Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức th ành công trò
chơi. Một số ô chữ có nội dung hay và hình thức đẹp nhưng kĩ thuật vi tính lại đơn
giản dẫn đến trò chơi kém hấp dẫn.
Có nhiều phần mềm vi tính cho phép thiết kế tr ò chơi đoán ô chữ rất chuyên
nghiệp, mỗi phần mềm có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Chẳng hạn phần mềm
Violet của Công ty Bạch Kim có cho phép thiết kế ô chữ rất dễ, giao diện đẹp. Tuy
nhiên, nhiều giáo viên có chung nhận định là cách thức thể hiện còn cứng, đặc biệt là
phần gợi ý ô chữ hàng ngang luôn xuất hiện trước, điều này dẫn đến tính hấp dẫn, bất
ngờ của trò chơi bị giảm sút đáng kể. Để khắc phục nhược điểm này, nhiều giáo viên
đã sử dụng hiệu ứng Timing/Triggers trong Microsoft PowerPoint để thiết kế các ô
chữ. Tuy nhiên, để có một ô chữ theo kiểu này, đòi hỏi giáo viên mất khá nhiều thời
gian và rất dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng, thiết kế, đặc biệt l à rất khó chỉnh sửa.
Visual Basic trong Microsoft PowerPoint là một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc
câu lệnh chặt chẽ, một số tính năng của nó có thể vận dụng thiết kế trò chơi ô chữ,
đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, Chỉ cần 3 đến 4 câu lệnh, người
giáo viên có thể thiết kế được trò chơi đoán ô chữ trên nền Microsoft PowerPoint.
Với những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu, khai thác Visual Basic
trong Microsoft PowerPoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học
và dạy học”.
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 3
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiết kế tr ò
chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học nhằm góp phần hướng dẫn giáo
viên biết cách tạo ra những ô chữ đ ơn giản, hiệu quả đồng thời góp phần tích cực hóa
hoạt động học tập của học sinh.
3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Khách thể : nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và quá trình dạy học ở
trường phổ thông.
Đối tượng : Visual Basic trong PowerPoint và các phần mềm thiết kế ô chữ.
Phạm vi : chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và khai thác một số lệnh cơ bản trong
Visual Basic ; thiết kế một số ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu ở trên, chúng tôi đề ra các nhiệm vụ sau :
+ Nghiên cứu cơ sở lí luận về sử dụng ô chữ trong dạy học và tổ chức trò chơi.
+ Nghiên cứu và khai thác một số lệnh cơ bản trong Visual Basic.
+ Nghiên cứu nội dung của các hoạt động đố vui để học, nội dung của các b ài
dạy học có liên quan.
+ Thiết kế và xây dựng các ô chữ.
+ Nghiên cứu hiệu quả của việc áp dụng các ô chữ v ào đố vui và dạy học.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu nêu ở trên, chúng tôi thực hiện các
phương pháp nghiên cứu sau :
+ Nghiên cứu lý thuyết : tổng quan các t ài liệu về lí luận DH ; các văn bản chỉ
đạo về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông, chỉ thị về ứng d ụng
CNTT trong dạy học.
+ Phương pháp thiết kế : khai thác Visual Basic trong PowerPoint để thiết kế các
ô chữ.
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 4
B. NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận của về sử dụng ô chữ trong dạy học v à tổ chức trò chơi
1.1. Tìm hiểu về trò chơi đoán ô chữ
Đoán ô chữ là trò chơi mà ở đó gồm những dãy ô chữ bí mật có kèm theo gợi ý,
người chơi phải tư duy và phản ứng thật nhanh để trả lời đúng ô chữ bí mật. Bởi vì câu
gợi ý không hẳn là một định nghĩa nên đòi hỏi mọi người phải hết sức tập trung, suy
nghĩ nhiều hơn để mong đưa ra đáp án đúng. Mỗi khi người chơi trả lời đúng, người
dẫn chương trình sẽ cung cấp một thông tin hoặc một thông điệp tuy ên truyền, giáo
dục. Tổ chức trò chơi kiểu này, không những thu hút được đông đảo người chơi tham
gia mà còn có tác dụng giáo dục rất hiệu quả.
1.2. Các loại trò chơi ô chữ
Có nhiều loại ô chữ khác nhau, việc phân loại, phân dạng ô chữ có tính chất
tương đối. Theo mục đích sử dụng, chúng tôi chia l àm 2 loại ô chữ tĩnh và ô chữ động.
+ Ô chữ tĩnh thường xuất hiện ở một số tờ báo, tạp chí, sá ch giáo khoa, sách
tham khảo, sách bài tập. Các yêu cầu, các gợi ý được xuất hiện đồng thời, người tham
gia đoán ô chữ không cần phải có người dẫn chương trình, yếu tố thời gian cũng không
thực sự cần thiết, số lượng người tham gia có thể nhiều nhưng không có tính cạnh
tranh gay cấn.
+ Ô chữ động thường xuất hiện ở các trò chơi truyền hình, các bài giảng điện tử,
các hội thi, đố vui để học, những ô chữ n ày được ứng dụng kĩ thuật vi tính để gia
tăng hiệu quả của trò chơi (sinh động, trực quan, bất ngờ, hấp dẫn, gây tò mò,).
Người tham gia chơi tùy chọn từ hàng ngang một cách ngẫu nhiên. Người chơi và
khán giả luôn luôn đặt vào tình huống suy nghĩ, yếu tố thời gian v à tính cạnh tranh trở
nên gay cấn, hấp dẫn hơn.
Trong loại hình ô chữ động, người ta sử dụng các dạng
 Dạng 1 : giải từ hàng ngang và hàng dọc
Ở dạng này, cấu trúc mỗi ô chữ bao gồm các ô chữ h àng ngang, số lượng hàng
ngang tùy thuộc vào số lượng đội chơi và số kí tự của từ hàng dọc. Từ hàng dọc được
cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ hàng ngang, một ô chữ hàng dọc được
mở ra.
 Dạng 2 : giải từ hàng ngang và từ chìa khóa
Khác với dạng 1, thay vì từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán
đúng ô chữ hàng ngang, một, hai hoặc nhiều kí tự của từ chìa khóa được hiện ra ngẫu
nhiên ở vị trí tùy chọn (thường là sắp xếp theo một hàng ngang phí dưới). Dạng ô chữ
này dễ thiết kế từ chìa khóa và hàng ngang hơn hẳn dạng 1. Tuy nhiên, để việc xuất
hiện từ chìa khóa một cách ngẫu nhiên thì đòi hỏi kĩ thuật vi tính tương đối cao.
 Dạng 3 : giải từ hàng ngang và tìm chủ đề
Khác với hai dạng trên, ở dạng này không xuất hiện từ hàng dọc hay từ chìa
khóa, suốt cuộc chơi, mỗi ô chữ hàng ngang chính là mỗi gợi ý từ hoặc cụm từ chủ đề.
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 5
Dạng ô chữ này đòi hỏi người chơi phải vận dụng kiến thức tổng hợp, bám vào các từ
ở hàng ngang để liên tưởng đến nội dung, chủ đề của ô chữ.
Có thể nói rằng, dạng 1 là dạng khó soạn thảo nhưng lại dễ cho người chơi, có
thể áp dụng đối với học sinh tiểu học hoặc THCS. Dạng 2 và dạng 3 dễ tìm kiếm nội
dung nhưng lại khó đối với người chơi, các dạng này thích hợp hơn đối với học sinh
THCS, THPT hoặc người lớn. Tùy theo đối tượng, mục đích tuyên truyền để lựa chọn
dạng thích hợp.
1.3. Trò chơi đoán ô chữ trong dạy học và đố vui để học
Trong mỗi tiết học, học sinh thường có tâm lí căng thẳng, ngoại trừ số HS khá,
giỏi, số còn lại nói chung là ngại tham gia các hoạt động học tập. Người giáo viên phải
nắm đặc điểm tâm lí này để biết cách kích thích sự tò mò, hăng hái tham gia vào các
hoạt động học tập của đại đa số HS. Trò chơi trong hoạt động học tập là một trong
những cách để huy động phần lớn HS tham gia vào các hoạt động. Trò chơi đoán ô
chữ nếu được thiết kế và tổ chức phù hợp sẽ góp phần cuốn hút, hấp dẫn HS tham gia.
Nội dung tuyên truyền, giáo dục trong mỗi ô chữ phải gắn kết với nội dung bài học, có
liên hệ thực tế và khả năng vận dụng tổng hợp của HS.
Đối với các sân chơi đố vui để học, trò chơi đoán ô chữ là một trong n ... ck(ByVal Cancel As
MSForms.ReturnBoolean)
L71.BackColor = &HFF0000
L72.BackColor = &HFF0000
L73.BackColor = &HFF&
L74.BackColor = &HFF0000
L75.BackColor = &HFF0000
L76.BackColor = &HFF0000
L77.BackColor = &HFF&
L78.BackColor = &HFF0000
L79.BackColor = &HFF0000
L710.BackColor = &HFF0000
L71.Caption = "N"
L72.Caption = "G"
L73.Caption = "Ă"
L74.Caption = "N"
L75.Caption = "C"
L76.Caption = "Ả"
L77.Caption = "N"
L78.Caption = "B"
L79.Caption = "Ụ"
L710.Caption = " I"
L2.Caption = L77.Caption + " " +
L2.Caption + " " + L73.Caption
End Sub
Private Sub C8_DblClick(ByVal Cancel As
MSForms.ReturnBoolean)
L81.BackColor = &HFF0000
L82.BackColor = &HFF0000
L83.BackColor = &HFF0000
L84.BackColor = &HFF0000
L85.BackColor = &HFF0000
l86.BackColor = &HFF&
L87.BackColor = &HFF0000
l88.BackColor = &HFF&
L81.Caption = "C"
L82.Caption = "H"
L83.Caption = "Á"
L84.Caption = "Y"
L85.Caption = "R"
l86.Caption = "Ừ"
L87.Caption = "N"
l88.Caption = "G"
L2.Caption = l86.Caption + " " +
L2.Caption + " " + l88.Caption
End Sub
Private Sub C9_DblClick(ByVal Cancel As
MSForms.ReturnBoolean)
L91.BackColor = &HFF0000
L92.BackColor = &HFF0000
L93.BackColor = &HFF0000
L94.BackColor = &HFF0000
L95.BackColor = &HFF0000
L96.BackColor = &HFF0000
L97.BackColor = &HFF0000
L98.BackColor = &HFF&
L99.BackColor = &HFF0000
L910.BackColor = &HFF&
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 22
L911.BackColor = &HFF0000
L912.BackColor = &HFF0000
L91.Caption = "C"
L92.Caption = "Â"
L93.Caption = "Y"
L94.Caption = "Đ"
L95.Caption = "A"
L96.Caption = "T"
L97.Caption = "Â"
L98.Caption = "N"
L99.Caption = "T"
L910.Caption = "R"
L911.Caption = "À"
L912.Caption = "O"
L2.Caption = L98.Caption + " " +
L2.Caption + " " + L910.Caption
End Sub
Private Sub C10_DblClick(ByVal Cancel
As MSForms.ReturnBoolean)
L101.BackColor = &HFF0000
L102.BackColor = &HFF0000
L103.BackColor = &HFF0000
L104.BackColor = &HFF&
L105.BackColor = &HFF0000
L106.BackColor = &HFF&
L107.BackColor = &HFF0000
L108.BackColor = &HFF0000
L109.BackColor = &HFF0000
L1010.BackColor = &HFF0000
L1011.BackColor = &HFF0000
L101.Caption = "T"
L102.Caption = "Ế"
L103.Caption = "T"
L104.Caption = "T"
L105.Caption = "R"
L106.Caption = "Ồ"
L107.Caption = "N"
L108.Caption = "G"
L109.Caption = "C"
L1010.Caption = "Â"
L1011.Caption = "Y"
L2.Caption = L104.Caption + " " +
L2.Caption + " OÂ"
End Sub
Private Sub C11_DblClick(ByVal Cancel
As MSForms.ReturnBoolean)
L111.BackColor = &HFF&
L112.BackColor = &HFF0000
L113.BackColor = &HFF0000
L114.BackColor = &HFF0000
L115.BackColor = &HFF0000
L116.BackColor = &HFF&
L117.BackColor = &HFF0000
L118.BackColor = &HFF0000
L119.BackColor = &HFF0000
L1110.BackColor = &HFF0000
L1111.BackColor = &HFF0000
L111.Caption = "T"
L112.Caption = "U"
L113.Caption = "Y"
L114.Caption = "Ê"
L115.Caption = "N"
L116.Caption = "T"
L117.Caption = "R"
L118.Caption = "U"
L119.Caption = "Y"
L1110.Caption = "Ề"
L1111.Caption = "N"
L2.Caption = L111.Caption + " " +
L2.Caption + " " + L116.Caption
End Sub
Private Sub C12_DblClick(ByVal Cancel
As MSForms.ReturnBoolean)
L121.BackColor = &HFF0000
L122.BackColor = &HFF0000
L123.BackColor = &HFF0000
L124.BackColor = &HFF0000
L125.BackColor = &HFF0000
L126.BackColor = &HFF0000
L127.BackColor = &HFF0000
L128.BackColor = &HFF0000
L129.BackColor = &HFF0000
L1210.BackColor = &HFF&
L1211.BackColor = &HFF0000
L1212.BackColor = &HFF0000
L1213.BackColor = &HFF0000
L1214.BackColor = &HFF0000
L121.Caption = "Đ"
L122.Caption = " Ị"
L123.Caption = "N"
L124.Caption = "H"
L125.Caption = "C"
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 23
L126.Caption = "A"
L127.Caption = "N"
L128.Caption = "H"
L129.Caption = "Đ"
L1210.Caption = "Ị"
L1211.Caption = "N"
L1212.Caption = "H"
L1213.Caption = "C"
L1214.Caption = "Ư"
L2.Caption = L2.Caption + " " +
L1210.Caption
End Sub
Private Sub chiakhoa_Click()
L2.Caption = " T T T K Ô G N N Ă N H Ú
R Ừ G Ị "
L1.Caption = " Neáu thöïc hieän ñieàu naøy,
chuùng ta seõ goùp phaàn baûo veä ñoäng vaät
hoang daõ"
End Sub
Private Sub chiakhoa_DblClick(ByVal
Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
L2.Caption = "KHÔNG ĂN THỊT THÚ
RỪNG"
L1.Caption = "Nói không với việc ăn thịt thú
rừng là góp phần bảo vệ rừng và đa dạng sinh học"
End Sub
Private Sub DEL_DblClick(ByVal Cancel
As MSForms.ReturnBoolean)
L11.BackColor = &HFF0000
L12.BackColor = &HFF0000
L13.BackColor = &HFF0000
L14.BackColor = &HFF0000
L15.BackColor = &HFF0000
L16.BackColor = &HFF0000
L17.BackColor = &HFF0000
L21.BackColor = &HFF0000
L22.BackColor = &HFF0000
L23.BackColor = &HFF0000
L24.BackColor = &HFF0000
L25.BackColor = &HFF0000
L26.BackColor = &HFF0000
L27.BackColor = &HFF0000
L28.BackColor = &HFF0000
L31.BackColor = &HFF0000
L32.BackColor = &HFF0000
L33.BackColor = &HFF0000
L34.BackColor = &HFF0000
L35.BackColor = &HFF0000
L36.BackColor = &HFF0000
L37.BackColor = &HFF0000
L38.BackColor = &HFF0000
L41.BackColor = &HFF0000
L42.BackColor = &HFF0000
L43.BackColor = &HFF0000
L44.BackColor = &HFF0000
L45.BackColor = &HFF0000
L46.BackColor = &HFF0000
L47.BackColor = &HFF0000
L48.BackColor = &HFF0000
L49.BackColor = &HFF0000
L51.BackColor = &HFF0000
L52.BackColor = &HFF0000
L53.BackColor = &HFF0000
L54.BackColor = &HFF0000
L61.BackColor = &HFF0000
L62.BackColor = &HFF0000
L63.BackColor = &HFF0000
L64.BackColor = &HFF0000
L65.BackColor = &HFF0000
L66.BackColor = &HFF0000
L67.BackColor = &HFF0000
L68.BackColor = &HFF0000
L71.BackColor = &HFF0000
L72.BackColor = &HFF0000
L73.BackColor = &HFF0000
L74.BackColor = &HFF0000
L75.BackColor = &HFF0000
L76.BackColor = &HFF0000
L77.BackColor = &HFF0000
L78.BackColor = &HFF0000
L79.BackColor = &HFF0000
L710.BackColor = &HFF0000
L82.BackColor = &HFF0000
L83.BackColor = &HFF0000
L81.BackColor = &HFF0000
L84.BackColor = &HFF0000
L85.BackColor = &HFF0000
l86.BackColor = &HFF0000
L87.BackColor = &HFF0000
l88.BackColor = &HFF0000
L91.BackColor = &HFF0000
L92.BackColor = &HFF0000
L93.BackColor = &HFF0000
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 24
L94.BackColor = &HFF0000
L95.BackColor = &HFF0000
L96.BackColor = &HFF0000
L97.BackColor = &HFF0000
L98.BackColor = &HFF0000
L99.BackColor = &HFF0000
L910.BackColor = &HFF0000
L911.BackColor = &HFF0000
L912.BackColor = &HFF0000
L101.BackColor = &HFF0000
L102.BackColor = &HFF0000
L103.BackColor = &HFF0000
L104.BackColor = &HFF0000
L105.BackColor = &HFF0000
L106.BackColor = &HFF0000
L107.BackColor = &HFF0000
L108.BackColor = &HFF0000
L109.BackColor = &HFF0000
L1010.BackColor = &HFF0000
L1011.BackColor = &HFF0000
L111.BackColor = &HFF0000
L112.BackColor = &HFF0000
L113.BackColor = &HFF0000
L114.BackColor = &HFF0000
L115.BackColor = &HFF0000
L116.BackColor = &HFF0000
L117.BackColor = &HFF0000
L118.BackColor = &HFF0000
L119.BackColor = &HFF0000
L1110.BackColor = &HFF0000
L1111.BackColor = &HFF0000
L121.BackColor = &HFF0000
L122.BackColor = &HFF0000
L123.BackColor = &HFF0000
L124.BackColor = &HFF0000
L125.BackColor = &HFF0000
L126.BackColor = &HFF0000
L127.BackColor = &HFF0000
L128.BackColor = &HFF0000
L129.BackColor = &HFF0000
L1210.BackColor = &HFF0000
L1211.BackColor = &HFF0000
L1212.BackColor = &HFF0000
L1213.BackColor = &HFF0000
L1214.BackColor = &HFF0000
L11.Caption = ""
L12.Caption = ""
L13.Caption = ""
L14.Caption = ""
L15.Caption = ""
L16.Caption = ""
L17.Caption = ""
L21.Caption = ""
L22.Caption = ""
L23.Caption = ""
L24.Caption = ""
L25.Caption = ""
L26.Caption = ""
L27.Caption = ""
L28.Caption = ""
L31.Caption = ""
L32.Caption = ""
L33.Caption = ""
L34.Caption = ""
L35.Caption = ""
L36.Caption = ""
L37.Caption = ""
L38.Caption = ""
L41.Caption = ""
L42.Caption = ""
L43.Caption = ""
L44.Caption = ""
L45.Caption = ""
L46.Caption = ""
L47.Caption = ""
L48.Caption = ""
L49.Caption = ""
L51.Caption = ""
L52.Caption = ""
L53.Caption = ""
L54.Caption = ""
L61.Caption = ""
L62.Caption = ""
L63.Caption = ""
L64.Caption = ""
L65.Caption = ""
L66.Caption = ""
L67.Caption = ""
L68.Caption = ""
L71.Caption = ""
L72.Caption = ""
L73.Caption = ""
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 25
L74.Caption = ""
L75.Caption = ""
L76.Caption = ""
L77.Caption = ""
L78.Caption = ""
L79.Caption = ""
L710.Caption = ""
L81.Caption = ""
L82.Caption = ""
L83.Caption = ""
L84.Caption = ""
L85.Caption = ""
l86.Caption = ""
L87.Caption = ""
l88.Caption = ""
L91.Caption = ""
L92.Caption = ""
L93.Caption = ""
L94.Caption = ""
L95.Caption = ""
L96.Caption = ""
L97.Caption = ""
L98.Caption = ""
L99.Caption = ""
L910.Caption = ""
L911.Caption = ""
L912.Caption = ""
L101.Caption = ""
L102.Caption = ""
L103.Caption = ""
L104.Caption = ""
L105.Caption = ""
L106.Caption = ""
L107.Caption = ""
L108.Caption = ""
L109.Caption = ""
L1010.Caption = ""
L1011.Caption = ""
L111.Caption = ""
L112.Caption = ""
L113.Caption = ""
L114.Caption = ""
L115.Caption = ""
L116.Caption = ""
L117.Caption = ""
L118.Caption = ""
L119.Caption = ""
L1110.Caption = ""
L1111.Caption = ""
L121.Caption = ""
L122.Caption = ""
L123.Caption = ""
L124.Caption = ""
L125.Caption = ""
L126.Caption = ""
L127.Caption = ""
L128.Caption = ""
L129.Caption = ""
L1210.Caption = ""
L1211.Caption = ""
L1212.Caption = ""
L1213.Caption = ""
L1214.Caption = ""
L1.Caption = ""
L2.Caption = ""
End Sub
Private Sub L11_Click()
L11.Caption = "C"
End Sub
Private Sub L17_Click()
L17.Caption = "C"
End Sub
Private Sub L21_Click()
L21.Caption = "V"
End Sub
Private Sub L28_Click()
L28.Caption = "H"
End Sub
Private Sub L31_Click()
L31.Caption = "K"
End Sub
Private Sub L38_Click()
L38.Caption = "OÛ"
End Sub
Private Sub L41_Click()
L41.Caption = "B"
End Sub
Private Sub L49_Click()
L49.Caption = " I"
End Sub
Private Sub L51_Click()
L51.Caption = "V"
Bản quyền thuộc về Ths Nguyễn Văn Cần cantiensinh1974@yahoo.com.vn 26
End Sub
Private Sub L54_Click()
L54.Caption = "N"
End Sub
Private Sub L61_Click()
L61.Caption = "C"
End Sub
Private Sub L68_Click()
L68.Caption = "A"
End Sub
Private Sub L71_Click()
L71.Caption = "N"
End Sub
Private Sub L710_Click()
L710.Caption = " I"
End Sub
Private Sub L81_Click()
L81.Caption = "C"
End Sub
Private Sub L88_Click()
l88.Caption = "G"
End Sub
Private Sub L91_Click()
L91.Caption = "C"
End Sub
Private Sub L912_Click()
L912.Caption = "O"
End Sub
Private Sub L1011_Click()
L1011.Caption = "Y"
End Sub
Private Sub L101_Click()
L101.Caption = "T"
End Sub
Private Sub L111_Click()
L111.Caption = "T"
End Sub
Private Sub L1111_Click()
L1111.Caption = "N"
End Sub
Private Sub L121_Click()
L121.Caption = "Đ"
End Sub
Private Sub L1214_Click()
L1214.Caption = "Ư"
End Sub
Hương Thủy, ngày 31/5/2008
TÁC GIẢ
Ths. Nguyễn Văn Cần

Tài liệu đính kèm:

  • pdfHuongdanthietketrochoiochunhoVisuaBasictrongPowerPoint.pdf