Đề kiểm tra khối 11

Đề kiểm tra khối 11

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(6 điểm)

Câu1. Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng song song với các đường sức từ.Chuyển động của các elctron:

A.Không thay đổi B.Thay đổi hướng

C.Thay đổi tốc độ D.Thay đổi năng lượng

Câu 2. Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường sức từ.Chuyển động của các elctron:

 A.Không thay đổi B.Thay đổi năng lượng

C.Thay đổi tốc độ D.Thay đổi hướng

Câu 3. Định luật Len-xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

A.Điện tích B.Động lượng C.Động năng D.Năng lượng

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1653Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khối 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 11
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(6 điểm)
Câu1. Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng song song với các đường sức từ.Chuyển động của các elctron: 
A.Không thay đổi B.Thay đổi hướng 
C.Thay đổi tốc độ D.Thay đổi năng lượng
Câu 2. Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường sức từ.Chuyển động của các elctron: 
 A.Không thay đổi B.Thay đổi năng lượng 
C.Thay đổi tốc độ D.Thay đổi hướng
Câu 3. Định luật Len-xơ là hệ quả của định luật bảo toàn
A.Điện tích B.Động lượng C.Động năng D.Năng lượng
Câu 4. Hạt electron bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều,không đổi có
A.Độ lớn của vận tốc không đổi B.Hướng của vận tốc không đổi
C. Độ lớn của vận tốc tăng đều D.Quỹ đạo là một parabol
Câu 5. Đơn vị của tự cảm là Henry,với 1H bằng:
A. B. C.1V.A D.1V/A 
Câu 6. Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®ĩng?
Ng­êi ta nhËn ra tõ tr­êng tån t¹i xung quanh d©y dÉn mang dßng ®iƯn v×:
A. cã lùc t¸c dơng lªn mét dßng ®iƯn kh¸c ®Ỉt song song c¹nh nã.
B. cã lùc t¸c dơng lªn mét kim nam ch©m ®Ỉt song song c¹nh nã.
C. cã lùc t¸c dơng lªn mét h¹t mang ®iƯn chuyĨn ®éng däc theo nã.
D. cã lùc t¸c dơng lªn mét h¹t mang ®iƯn ®øng yªn ®Ỉt bªn c¹nh nã.
Câu 7. TÝnh chÊt c¬ b¶n cđa tõ tr­êng lµ:
A. g©y ra lùc tõ t¸c dơng lªn nam ch©m hoỈc lªn dßng ®iƯn ®Ỉt trong nã.
B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Ỉt trong nã.
C. g©y ra lùc ®µn håi t¸c dơng lªn c¸c dßng ®iƯn vµ nam ch©m ®Ỉt trong nã.
D. g©y ra sù biÕn ®ỉi vỊ tÝnh chÊt ®iƯn cđa m«i tr­êng xung quanh.
Câu 8 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®ĩng?
Tõ tr­êng ®Ịu lµ tõ tr­êng cã
A. c¸c ®­êng søc song song vµ c¸ch ®Ịu nhau. 
B. c¶m øng tõ t¹i mäi n¬i ®Ịu b»ng nhau. 
C. lùc tõ t¸c dơng lªn c¸c dßng ®iƯn nh­ nhau. 
D. c¸c ®Ỉc ®iĨm bao gåm c¶ ph­¬ng ¸n A vµ B.
 Câu 9. D©y dÉn mang dßng ®iƯn kh«ng t­¬ng t¸c víi
A. c¸c ®iƯn tÝch chuyĨn ®éng. B. nam ch©m ®øng yªn.
 C. c¸c ®iƯn tÝch ®øng yªn. D. nam ch©m chuyĨn ®éng.
 Câu10. Cho một electron bay vuông góc vào từ trường đều.Nếu vận tốc của electron và độ lớn cảm ứng từ cùng tăng 2 lần thì bán kính quỹ đạo :
 A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần 
 C. Không đổi D. Giảm 4 lần
Câu 11. Mét dßng ®iƯn cã c­êng ®é I = 5 (A) ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dµi. C¶m øng tõ do dßng ®iƯn nµy g©y ra t¹i ®iĨm M cã ®é lín B = 4.10-5 (T). §iĨm M c¸ch d©y mét kho¶ng 
A. 25 (cm) B. 10 (cm) 
C. 5 (cm) D. 2,5 (cm)
I
Câu12. Mét d©y dÉn th¼ng cã dßng ®iƯn I ®Ỉt trong vïng kh«ng gian cã tõ tr­êng ®Ịu nh­ h×nh vÏ. Lùc tõ t¸c dơng lªn d©y cã 
 A. ph­¬ng ngang h­íng sang tr¸i. 
 B. ph­¬ng ngang h­íng sang ph¶i.
 C. ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng lªn. 
 D. ph­¬ng th¼ng ®øng h­íng xuèng.
Câu 13 Hai ®iĨm M vµ N gÇn mét dßng ®iƯn th¼ng dµi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iƯn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iƯn. §é lín cđa c¶m øng tõ t¹i M vµ N lµ BM vµ BN th×
A. BM = 2BN B. BM = 4BN 
C. D. 
 Câu 14 Dßng ®iƯn I = 1 (A) ch¹y trong d©y dÉn th¼ng dµi. C¶m øng tõ t¹i ®iĨm M c¸ch d©y dÉn 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 2.10-8(T) B. 4.10-6(T) 
C. 2.10-6(T) D. 4.10-7(T)
 Câu 15. T¹i t©m cđa mét dßng ®iƯn trßn c­êng ®é 5 (A) c¶m øng tõ ®o ®­ỵc lµ 31,4.10-6(T). §­êng kÝnh cđa dßng ®iƯn ®ã lµ:
A. 10 (cm) B. 20 (cm) 
C. 22 (cm) D. 26 (cm)
 Câu 16 Mét dßng ®iƯn th¼ng, dµi cã c­êng ®é 20 (A), c¶m øng tõ t¹i ®iĨm M c¸ch dßng ®iƯn 5 (cm) cã ®é lín lµ:
A. 8.10-5 (T) B. 8π.10-5 (T) 
C. 4.10-6 (T) D. 4π.10-6 (T)
 Câu17. Mét dßng ®iƯn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iĨm A c¸ch d©y 10 (cm) c¶m øng tõ do dßng ®iƯn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 (T). C­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y trªn d©y lµ:
A. 10 (A) B. 20 (A) C. 30 (A) D. 50 (A)
 Câu 18. Mét èng d©y dµi 50 (cm), c­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua mçi vßng d©y lµ 2 (A). c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 25.10-4 (T). Sè vßng d©y cđa èng d©y lµ:
A. 250 B. 320 C. 418 D. 497
 Câu19 . §¬n vÞ cđa tõ th«ng lµ:
A. Tesla (T). B. Ampe (A). C. Vªbe (Wb). D. V«n (V).
 Câu 20: Cho một electron bay vuông góc vào từ trường đều,bán kính quỹ đạo của nó không phụ thuộc vào 
A.Khối lượng điện tích B.Vận tốc điện tích 
C.Độ lớn cảm ứng từ D.Kích thước điện tích 
B.PHẦN TỰ LUẬN(4 điểm)
Cho hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn dài,song song,cách nhau 30cm theo cùng một chiều.Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn,cách hai dây lần lượt là = 10cm; = 20 cm
Đáp án và biểu điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
D
D
A
B
D
A
D
C
C
D
A
C
C
B
A
A
D
C
D
Tự luận
 Vẽ đúng hình : (1điểm)
T (1điểm)
T (1điểm)
Theo nguyên lí chồng chất từ trường: 
vì cùng phương ngược chiều với nên :
 = T (1điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docLy11 BaiKiemTraSo3B.doc