Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 11 - Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 11 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Cõu 1: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ù) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ù), điện trở toàn mạch là:

A. RTM = 400 (Ù). B. RTM = 300 (Ù). C. RTM = 200 (Ù). D. RTM = 500 (Ù).

Cõu 2: Cho bộ nguồn gồm 10 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E và điện trở trong r được ghép với nhau theo sơ đồ như hỡnh vẽ. Suất điện động E và điện trở

trong r của bộ nguồn trên là giá trị nào dưới đây?

A. . E= 7E, r = 1,5r. B. E= 7E, r = 5,5r .

C. . E= 10E, r = 5,5r. D. E= 10E , r = 7r.

Cõu 3: Trong các pin điện hoá, dạng năng lượng nào sau đây được biến đổi thành điện năng?

 A. Hoá năng B. Quang năng. C. Cơ năng D. Nhiệt năng.

Cõu 4: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. A = UI. B. A = it. C. A = i. D. A = UIt.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1419Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 11 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trương THPT Đồng Lộc
Đề thi 2
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
 MễN : VẬT Lí 11
Họ, tờn thớ sinh:................................................... Lớp :................................................ 
Phần trắc nghiệm
Cõu 1: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là:
A. RTM = 400 (Ω).	B. RTM = 300 (Ω).	C. RTM = 200 (Ω).	D. RTM = 500 (Ω).
Cõu 2: Cho bộ nguồn gồm 10 pin giống nhau, mỗi pin cú suất điện động E và điện trở trong r được ghộp với nhau theo sơ đồ như hỡnh vẽ. Suất điện động E và điện trở 
trong r của bộ nguồn trờn là giỏ trị nào dưới đõy ?
A. . E= 7E, r = 1,5r. B. E= 7E, r = 5,5r . 
C. . E= 10E, r = 5,5r. D. E= 10E , r = 7r.
Cõu 3: Trong cỏc pin điện hoỏ, dạng năng lượng nào sau đõy được biến đổi thành điện năng?
	A. Hoỏ năng 	B. Quang năng. 	 C. Cơ năng	D. Nhiệt năng.
Cõu 4: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:
A. A = UI.	B. A = it.	C. A = i.	D. A = UIt.
Cõu 5: Một dũng điện khụng đổi, sau 2 phỳt cú một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dũng điện đú là
A. 12A	 B. 1/12A	 C.0,2A D. 48A.
Cõu 6: Công của dòng điện có đơn vị là:
A. W	B. J/s	C. kWh	D. kVA
Cõu 7: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là
A. I = 2,5 (A).	B. I = 25 (A).	C. I = 120 (A).	D. I = 12 (A). 
Cõu 8: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 9: Moọt nguoàn ủieọn coự suaỏt ủieọn ủoọng 15V, ủieọn trụỷ trong r = 0,5W maộc vụựi maùch ngoaứi coự hai ủieọn trụỷ R1 = 20W vaứ R2 = 30W maộc song song. Coõng suaột cuỷa maùch ngoaứi laứ
	A. 4,4W.	B. 14,4W.	C. 17,28W.	D. 18W.
Cõu 10: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 
	A. tạo ra năng lượng của nguồn.	 B. thực hiện cụng của nguồn điện.
	C. duy trỡ hiệu điện thế của nguồn điện D. nhiểm điện cho cỏc vật.
R1
R2
R3
E,r
II. Tự Luận: Cho mạch điện như hỡnh vẽ :	 
 Nguoàn ủieọn coự . 
	a) Tớnh điện trở của mạch ngoài, cường độ dũng điện 
chạy qua nguồn và hiệu điện thế mạch ngoài .
	b) Tớnh cường độ dũng điện qua mỗi điện trở.
	c) Tớnh coõng suaỏt tieõu thuù cuỷa maùch ngoaứi, coõng suaỏt cuỷa 
nguoàn ủieọn, vaứ hieọu suaỏt cuỷa nguoàn ủieọn.
	d) Thay ủieọn trụỷ baống boựng ủeứn ẹ (6V – 6W). Cho bieỏt 
 ủeứn saựng nhử theỏ naứo?

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra.doc