Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập về tụ điện

Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập về tụ điện

Câu 1: Chọn cu trả lời đúng Nối hai bản của một tụ điện phẳng với hai cực của một nguồn điện .Sau đó ngắt tụ điện ra khỏi nguồn điện rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi .Năng lượng W của tụ điện ,cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện thay đổi ra sao ?

A. W tăng ,E tăng B. W tăng ,E giảm C. W giảm ,E giảm D. W giảm ,E tăng

Câu 2: Chọn cu trả lời đúng Một tụ điện có điện dung 5.10-6F .Điện tích của tụ điện bằng 86ìC.Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện ?

A. U = 17,2V B. U = 27,2V C. U = 37,2V D. U = 47,2V

Câu 3: Chọn cu trả lời đúng Một tụ điện có điện dung 24nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì cĩ bao nhiu electrơn di chuyển đến bản âm của tụ điện ?

A. 575.1011 electrơn B. 675.1011 electrơn C. 775.1011 electrơn D. 875.1011 electrơn

Câu 4: Chọn cu trả lời đúng Bộ tụ điện trong một chiếc đèn chụp ảnhcó điện dung 750ìF được tích đến hiệu điện thế 330V. Xác định năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần đèn loé sáng

A. W = 20,8 J B. W = 30,8 J C. W = 40,8 J D. W = 50,8 J

Câu 5: Chọn cu trả lời đúng : Một tụ điện phẳng có điện dung 7nF chứa đầy điện môi .Diện tích mỗi bản bằng 15cm2 v khoảng cch giữa hai bản bằng 10-5 m .Hỏi hằng số điện môi của chất điện môi trong tụ điện

A. 3,7 B. 3,9 C. 4,5 D.5,3

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3937Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập về tụ điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ TỤ ĐIỆN
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng Nối hai bản của một tụ điện phẳng với hai cực của một nguồn điện .Sau đĩ ngắt tụ điện ra khỏi nguồn điện rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện mơi cĩ hằng số điện mơi ε .Năng lượng W của tụ điện ,cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện thay đổi ra sao ?
A. W tăng ,E tăng B. W tăng ,E giảm C. W giảm ,E giảm D. W giảm ,E tăng
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng Một tụ điện cĩ điện dung 5.10-6F .Điện tích của tụ điện bằng 86μC.Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện ?
A. U = 17,2V B. U = 27,2V C. U = 37,2V D. U = 47,2V
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng Một tụ điện cĩ điện dung 24nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì cĩ bao nhiêu electrơn di chuyển đến bản âm của tụ điện ?
A. 575.1011 electrơn B. 675.1011 electrơn C. 775.1011 electrơn D. 875.1011 electrơn
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng Bộ tụ điện trong một chiếc đèn chụp ảnhcĩ điện dung 750μF được tích đến hiệu điện thế 330V. Xác định năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần đèn loé sáng 
A. W = 20,8 J B. W = 30,8 J C. W = 40,8 J D. W = 50,8 J
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng : Một tụ điện phẳng cĩ điện dung 7nF chứa đầy điện mơi .Diện tích mỗi bản bằng 15cm2 và khoảng cách giữa hai bản bằng 10-5 m .Hỏi hằng số điện mơi của chất điện mơi trong tụ điện 
A. 3,7 B. 3,9 C. 4,5 D.5,3
Câu 7:Chọn câu trả lời đúng Một bộ gồm ba tụ điện ghép song song C1 = C2 = C3 .Khi được tích điện bằng nguồn điện cĩ hiệu điện thế 45V thì điện tích của bộ tụ bằng 18.10-4 C .Tính điện dung của các tụ điện 
A. C1 = C2 = 5μF ;C3 = 10 μF B. C1 = C2 = 8μF ;C3 = 16 μF
C. C1 = C2 = 10μF ;C3 = 20 μF D. C1 = C2 = 15μF ;C3 = 30 μF
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng Hai tụ điện cĩ điện dung C1 = 2μF ;C2 = 3 μF .được mắc nối tiếp .Tính điện dung của bộ tụ điện 
A. C = 1,8 μF B. C = 1,6 μF C. C = 1,4 μF D. C = 1,2 μF
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng Hai tụ điện cĩ điện dung C1 = 2μF ;C2 = 3 μF .được mắc nối tiếp.Tích điện cho bộ tụ điện bằng 
nguồn điện cĩ hiệu điện thế 50V .Tính hiệu điện thế của các tụ điện trong bộ 
A. U1 = 30V ;U2 = 20V B. U1 = 20V ;U2 = 30V
C. U1 = 10V ;U2 = 40V D. U1 = 250V ;U2 = 25V
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng Bốn tụ điện được mắc theo sơ đồ như hình vẽ 
C1 = 1μF ;C2 = C3 = 3 μF .Khi nối hai điểm M,N với nguồn điện thì tụ C1 
tích điện với Q1 = 6μC và cả bộ tụ điện tích điện với Q = 15,6μC .Hiệu điện 
thế đặt vào bộ tụ là :
A. U = 4V B. U = 6V C. U = 8V D.U = 10V
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng Bốn tụ điện được mắc theo sơ đồ như hình vẽ 
C1 = 1μF ;C2 = C3 = 3 μF .Khi nối hai điểm M,N với nguồn điện U = 8V thì tụ C1 
tích điện với Q1 = 6μC và cả bộ tụ điện tích điện với Q = 15,6μC .Điện dung của tụ 
C4 là
A. C4 = 1μF B. C4 = 2μF C. C4 = 3μF D. C4 = 4μF
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng Cĩ ba tụ điện C1 = 3nF ;C2 = 2nF; C3 = 20nF được 
mắc như hình vẽ .Nối bộ tụ điện với hai cực của nguồn điện cĩ hiệu điện 30V.
Tính điện dung của cả bộ tụ điện và hiệu điện thế trên tụ C2 
A. C = 2nF ; U2 = 12V B. C = 3nF ; U2 = 18V
C. C = 4nF ; U2 = 24V D. C = 5nF ; U2 = 30V
Câu 13: Chọn câu trả lời đúng Cĩ ba tụ điện C1 = 3nF ;C2 = 2nF; C3 = 20nF được 
mắc như hình vẽ .Nối bộ tụ điện với hai cực của nguồn điện cĩ hiệu điện 30V.
Tụ điện C1 bị đánh thủng .Tìm điện tích và hiệu điện thế trên tụ C3 
A. U3 = 15V ;Q3 = 300nC B. U3 = 30V ;Q3 = 600nC
C. U3 = 0 V ;Q3 = 600nC D. U3 = 25V ;Q3 = 500Nc
Câu 14: Có 5 tụ giống nhau ghép nối tiếp . mổi tụ có C = 0,2mF bộ tụ được tích điện thu năng lượng 2.10-4J . Hiệu điện thế mổi tụ .
	A. 10V 	C. 20V 	C. 30V 	D. 40V
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng Một tụ điện cĩ điện dung 500pF được mắc vào hai cực của một máy phát điện cĩ hiệu điện thế 220V.Tính điện tích của tụ điện 
A. 3,1.10-7 C B. 2,1.10-7 C C. 1,1.10-7 C D. 0,1.10-7 C
Câu 16: Chọn câu trả lời đúng Cho một tụ điện phẳng mà hai bản cĩ dạng hình trịn bán kính 2cm và đặt trong khơng khí .Hai bản cách nhau 2mm.Điện dung của tụ điện đĩ là :
A. 1,2pF B. 1,8pF C. 0,87pF D.5,6pF
Câu 17: Chọn câu trả lời đúng Cho một tụ điện phẳng mà hai bản cĩ dạng hình trịn bán kính 2cm và đặt trong khơng khí .Hai bản cách nhau 2mm..Cĩ thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất bao nhiêu vào hai bản tụ điện đĩ ?Cho biệt điện trường đánh thủng đối với khơng khí là 3.106 V/m
A. 3000V B. 6000V C. 9000V D.10000V
Câu 18: Chọn câu trả lời đúng Hai tụ điện cĩ điện dung C1 = 0,4μF ,C2 = 0,6μF ghép song song với nhau .mắc bộ tụ điện đĩ vào nguồn điện cĩ hiệu điện thế U < 60V thì một trong hai tụ đĩ cĩ điện tích 3.10-5C .Tính
a)Hiệu điện thế U b)Điện tích của tụ điện cịn lại
A. U = 30V ;Q = 0,5.10-5C B. U = 50V ;Q = 2.10-5C
C. U = 25V ;Q = 10-5C D. U = 40V ;Q = 2,5.10-5C
Câu 19: Chọn câu trả lời đúng Điện dung của ba tụ điện ghép nối tiếp với nhau là C1 = 20.pF ,C2 = 10pF,C3 = 30pF.Tính điện dung của bộ tụ điện đĩ 
A. 3,45pF B. 4,45pF C. 100 pF D.6,45pF
Câu 20: Chọn câu trả lời đúng Một tụ điện khơng khí phẳng mắc vào nguồn điện cĩ hiệu điện thế U =200V. và hai bản cách nhau 4mm.hãy tính mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện 
A. 0,11 J/m3 B. 0,011 J/m3 C. 0,027 J/m3 D. 0,0011 J/m3
Câu 21: Chọn câu trả lời đúng Cho ba tụ điện được mắc thành bộ 
theo sơ đồ như hình C1 = 3μF ,C2 = C3 =4μF .Hãy tính điện 
dung của bộ tụ điện đĩ 
A. C = 3μF B. C = 5μF
C. C = 6μF D. C = 12μF
Câu 22: Chọn câu trả lời đúng Cho ba tụ điện được mắc thành bộ 
theo sơ đồ như hình C1 = 3μF ,C2 = C3 =4μF .Nối hai điểm 
M ,N với một nguồn điện cĩ hiệu điện thế U = 10V .Điện tích 
trên mỗi tụ điện là
A. Q1 = 5 μC ; Q2 = 20 μC ;Q3 = 20 μC
B. Q1 = 30 μC ; Q2 = 15 μC ;Q3 = 15 μC
C. Q1 = 30 μC ; Q2 = 20 μC ;Q3 = 20 μC
D. Q1 = 15 μC ; Q2 = 10 μC ;Q3 = 10 μC
Câu 23: Chọn câu trả lời đúng Một tụ điện phẳng cĩ hai bản tụ hình chữ nhật 20cm x 30cm đặt cách nhau d =0,5cm trong khơng khí ε ≈ 1
a)Tính điện dung của tụ điện này 
A. C = 96 pF B. C = 106 pF C. C = 84 pF D. C = 115pF
b)Nạp điện cho tụ này bằng nguồn U = 36V.Tính điện tích của tụ điện 
A. Q = 8,32.10-8C B. Q = 3,82.10-8C C. Q = 3,82.10-9C D. Q = 2,83.10-9C
c)Tính điện tích cực đại mà tụ này cĩ thể tích được .Cho biệt cường độ điện trường đánh thủng của khơng khí là 
Eđt = 30kV/m
A. QMax = 5,19.10-7 C B. QMax = 1,59.10-8 C C. QMax = 5,19.10-8 C D. QMax = 1,59.10-6 C
Câu 24: Chọn câu đúng Một tụ điện phẳng cĩ hai bản tụ hình trịn bán kính R = 5cm đặt trong khơng khí cách nhau d =3mm
a)Tính điện dung của tụ điện này
A. C = 23pF B. C = 25pF C. C = 32pF D. C = 19pF
b)Nạp điện cho tụ điện bằng nguồn U =24V rồi tháo ra khỏi nguồn điện .Thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ trở thành 
d/ = 2mm .Tìm điện tích và hiệu điện thế mới trên tụ điện 
A. Q./ = Q = 5,5.10-10C ;U/ = 18 V B. Q./ = Q = 6,66.10-10C ;U/ = 18 V
C. Q./ = Q = 3,33.10-10C ;U/ = 16 V D. Q./ = Q = 5,52.10-10C ;U/ = 16 V
Câu 25: Chọn cơng thức sai trong cách ghép song song các tụ điện 
A. Hiệu điện thế U = U1 = U2 =  =Un
B. Điện tích Q = Q1 = Q2 =  = Qn
C. Điện dung C = C1 +C2 + . + Cn
D.Điện dung của bộ tụ lớn hơn điện dung của các tụ thành phần : C >Ci 
Câu 26: Chọn cơng thức sai trong cách ghép nối tiếp các tụ điện 
A. U = U1 + U2 + +Un B. Q = Q1 = Q2 =... = Qn
C. D. Điện dung của bộ tụ lớn hơn điện dung của các tụ thành phần : C >Ci
Câu 27: Dựa vào cơng thức W = Q2 /2C ,hãy cho biết khi hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện tăng gấp đơi thì năng lượng của tụ điện biến đổi thế nào ?
A. Khơng đổi B. Tăng hai lần C. Tăng lần D.Tăng bốn lần
Câu 28: Dựa vào cơng thức W = CU2 /2 ,hãy cho biết khi điện tích của tụ điện tăng gấp đơi thì năng lượng của tụ điện biến đổi thế nào ?
A. Tăng gấp bốn lần B. Tăng gấp ba lần C. Tăng gấp hai lần D.Khơng đổi
Câu 29: Cho trước tụ điệnC1 =6μF.Tìm tụ điện thứ hai C2 và chọn cách ghép để được bộ tụ cĩ điện dung C =4μF
A. ghép song song C2 = 10μF B. ghép nối tiếp C2 = 2μF C. ghép song song C2 = 5μF D. ghép nối tiếp C2 = 12μF
Câu 30: Cĩ ba tụ điện C1 ,C2 và C3 .Hỏi cĩ bao nhiêu cách ghép các tụ điện đĩ để được các bộ tụ điện cĩ điện dung khác nhau .vẽ sơ đồ các cách ghép đĩ .Tính điện dung từng bộ tụ điện cho trường hợp C1 = 12μF,C2 = 24μF và C3 = 36μF
A. 5 cách ghép B. 8 cách ghép C. 4 cách ghép D.6 cách ghép 
Câu 31: Mét tơ ®iƯn ph¼ng ®­ỵc m¾c vµo hai cùc cđa mét nguån ®iƯn cã hiƯu ®iƯn thÕ 50 (V). Ng¾t tơ ®iƯn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tơ t¨ng gÊp hai lÇn th×
A. §iƯn dung cđa tơ ®iƯn kh«ng thay ®ỉi. B. §iƯn dung cđa tơ ®iƯn t¨ng lªn hai lÇn.
C. §iƯn dung cđa tơ ®iƯn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iƯn dung cđa tơ ®iƯn t¨ng lªn bèn lÇn.
Câu 32: Mét tơ ®iƯn ph¼ng ®­ỵc m¾c vµo hai cùc cđa mét nguån ®iƯn cã hiƯu ®iƯn thÕ 50 (V). Ng¾t tơ ®iƯn ra khái nguån råi kÐo cho kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tơ t¨ng gÊp hai lÇn th×
A. §iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn kh«ng thay ®ỉi. B. §iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn t¨ng lªn hai lÇn.
C. §iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn t¨ng lªn bèn lÇn.
Câu 33: Hai b¶n cđa mét tơ ®iƯn ph¼ng lµ h×nh trßn, tơ ®iƯn ®­ỵc tÝch ®iƯn sao cho ®iƯn tr­êng trong tơ ®iƯn b»ng E = 3.105 (V/m). Khi ®ã ®iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn lµ Q = 100 (nC). Líp ®iƯn m«i bªn trong tơ ®iƯn lµ kh«ng khÝ. B¸n kÝnh cđa c¸c b¶n tơ lµ:
A. R = 11 (cm). B. R = 22 (cm). C. R = 11 (m). D. R = 22 (m).
Câu 34: Cã hai tơ ®iƯn: tơ ®iƯn 1 cã ®iƯn dung C1 = 3 (μF) tÝch ®iƯn ®Õn hiƯu ®iƯn thÕ U1 = 300 (V), tơ ®iƯn 2 cã ®iƯn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iƯn ®Õn hiƯu ®iƯn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iƯn tÝch cïng tªn cđa hai tơ ®iƯn ®ã víi nhau. HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a c¸c b¶n tơ ®iƯn lµ:
A. U = 200 (V). B. U = 260 (V). C. U = 300 (V). D. U = 500 (V).
Câu 35: Cã hai tơ ®iƯn: tơ ®iƯn 1 cã ®iƯn dung C1 = 3 (μF) tÝch ®iƯn ®Õn hiƯu ®iƯn thÕ U1 = 300 (V), tơ ®iƯn 2 cã ®iƯn dung C2 = 2 (μF) tÝch ®iƯn ®Õn hiƯu ®iƯn thÕ U2 = 200 (V). Nèi hai b¶n mang ®iƯn tÝch cïng tªn cđa hai tơ ®iƯn ®ã víi nhau. NhiƯt l­ỵng to¶ ra sau khi nèi lµ:
A. 175 (mJ). B. 169.10-3 (J). C. 6 (mJ). D. 6 (J).
Câu 36: Mét bé tơ ®iƯn gåm 10 tơ ®iƯn gièng nhau (C = 8 μF) ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Bé tơ ®iƯn ®­ỵc nèi víi hiƯu ®iƯn thÕ kh«ng ®ỉi U = 150 (V). §é biÕn thiªn n¨ng l­ỵng cđa bé tơ ®iƯn sau khi cã mét tơ ®iƯn bÞ ®¸nh thđng lµ:
A. ΔW = 9 (mJ). B. ΔW = 10 (mJ). C. ΔW = 19 (mJ). D. ΔW = 1 (mJ).
Câu 37: Mét tơ ®iƯn ph¼ng cã ®iƯn dung C, ®­ỵc m¾c vµo mét nguån ®iƯn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iƯn. Ng­êi ta nhĩng hoµn toµn tơ ®iƯn vµo chÊt ®iƯn m«i cã h»ng sè ®iƯn m«i ε. Khi ®ã ®iƯn tÝch cđa tơ ®iƯn
A. Kh«ng thay ®ỉi. B. T¨ng lªn ε lÇn. C. Gi¶m ®i ε lÇn. D. Thay ®ỉi ε lÇn.
Câu 38: Mét tơ ®iƯn ph¼ng cã ®iƯn dung C, ®­ỵc m¾c vµo mét nguån ®iƯn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iƯn. Ng­êi ta nhĩng hoµn toµn tơ ®iƯn vµo chÊt ®iƯn m«i cã h»ng sè ®iƯn m«i ε. Khi ®ã ®iƯn dung cđa tơ ®iƯn
A. Kh«ng thay ®ỉi. B. T¨ng lªn ε lÇn.
C. Gi¶m ®i ε lÇn. D. T¨ng lªn hoỈc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iƯn m«i.
Câu 39: Mét tơ ®iƯn ph¼ng cã ®iƯn dung C, ®­ỵc m¾c vµo mét nguån ®iƯn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iƯn. Ng­êi ta nhĩng hoµn toµn tơ ®iƯn vµo chÊt ®iƯn m«i cã h»ng sè ®iƯn m«i ε. Khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai b¶n tơ ®iƯn
A. Kh«ng thay ®ỉi. B. T¨ng lªn ε lÇn.
 C. Gi¶m ®i ε lÇn. D. T¨ng lªn hoỈc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iƯn m«i.
Câu 40: Một số tụ giống nhau mổi tụ có Co = 2mF để dược bộ tụ có Cbộ = 3,2mF . Số tụ tối thiểu đem ghép là : 
	A. 4	B. 3 	C. 7 	D. 5 

Tài liệu đính kèm:

  • docBTTN VA TL VE TU DIEN CO DAP AN.doc