Bài tập về thấu kính

Bài tập về thấu kính

1.Đặt vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính hội tụ cho ảnh A,B, =2,5AB. Tiêu cự của thấu kính f=20cm.

- Xác định khoảng cách giữa vật và ảnh khi A,B, là ảnh ảo

A. 24cm B. 42cm C. 18cm D. 48cm

-Xác định khoảng cách giữa vật và ảnh khi A,B, la ảnh thật

A. 98cm B. 70cm C. 42cm D. 80cm

2. Đặt vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính hội tụ cho ảnh A,B, =3AB. Biết vật cách thấu kính là 13cm.Tính khoảng cách giữa vật và ảnh

A.24cm B. 36cm C. 48cm D. 18cm

3. Một TKHT giới hạn bởi 2 mặt cong lồi có bán kính R1=20cm, R2=30cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính n=1,5. Vật AB đặt trươc và cách thấu kính một khoảng 12cm. Bản chất và vị trí ảnh A,B,, là:

A. Anh ảo cách thấu kính 36cm B. ảnh ảo cách thấu kính 24cm

C. ảnh thật cách thấu kính 24cm D. ảnh thật cách thấu kính

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2558Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập về thấu kính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài tập về thấu kính
Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng d,d,, f của thấu kính
1.Đặt vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính hội tụ cho ảnh A,B, =2,5AB. Tiêu cự của thấu kính f=20cm. 
- Xác định khoảng cách giữa vật và ảnh khi A,B, là ảnh ảo
A. 24cm B. 42cm C. 18cm D. 48cm
-Xác định khoảng cách giữa vật và ảnh khi A,B, la ảnh thật
A. 98cm B. 70cm C. 42cm D. 80cm
2. Đặt vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính hội tụ cho ảnh A,B, =3AB. Biết vật cách thấu kính là 13cm.Tính khoảng cách giữa vật và ảnh
A.24cm B. 36cm C. 48cm D. 18cm
3. Một TKHT giới hạn bởi 2 mặt cong lồi có bán kính R1=20cm, R2=30cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính n=1,5. Vật AB đặt trươc và cách thấu kính một khoảng 12cm. Bản chất và vị trí ảnh A,B,, là:
A. Aûnh ảo cách thấu kính 36cm B. ảnh ảo cách thấu kính 24cm
C. ảnh thật cách thấu kính 24cm D. ảnh thật cách thấu kính 36cm 
4. Mét thÊu kÝnh cã hai mỈt cong gièng nhau, cã ®é tơ D = 4 ®ièp, lµm b»ng thđy tinh chiÕt suÊt n = 1,5. Khi nhĩng thÊu kÝnh vµo mét chÊt láng th× ®é tơ D' = 1 ®ièp. ChiÕt suÊt cđa chÊt láng b»ng:
a) 1,26	b) 	c) 1,31	d) 1,49	
5.Mét thÊu kÝnh hai mỈt låi cã cïng b¸n kÝnh R = 15cm vµ cã chiÕt suÊt n = 1,5, ®Ỉt trong n­íc cã chiÕt suÊt n' = . Tiªu cù cđa thÊu kÝnh b»ng:
a) 60cm	b) 45cm	c) 30cm	d) 15cm	e) 6cm
6.ThÊu kÝnh héi tơ cã tiªu cù 30cm. §Ỉt vËt s¸ng AB = 2cm vu«ng gãc víi trơc chÝnh cđa thÊu kÝnh, c¸ch thÊu kÝnh 45cm. ¶nh A'B cã vÞ trÝ, tÝnh chÊt vµ ®é lín lµ:
a) ¶nh thËt, ng­ỵc chiỊu vËt, c¸ch thÊu kÝnh 90cm vµ cao 4cm b) ¶nh thËt, ng­ỵc chiỊu vËt c¸ch thÊu kÝnh 30cm vµ cao 1cm
c) ¶nh thËt, ng­ỵc chiỊu vËt, c¸ch thÊu kÝnh 45cm vµ cao 2cm d) ¶nh thËt, ng­ỵc chiỊu vËt, c¸ch thÊu kÝnh 90cm vµ cao 6cm
7.VËt s¸ng AB ®Ỉt song song vµ c¸ch mµng (M) mét kho¶ng b»ng 54cm. Ng­êi ta ®Ỉt trong kho¶ng tõ vËt ®Õn mµng mét thÊu kÝnh sao cho ¶nh A' B' hiƯn râ trªn mµn vµ lín h¬n vËt 2 lÇn. ThÊu kÝnh nµy lµ thÊy kÝnh g× vµ cã tiªu cù b»ng bao nhiªu?
a) ThÊu kÝnh héi tơ, tiªu cù f = 24cm	b) ThÊu kÝnh héi tơ, tiªu cù f = 12cm
c) ThÊu kÝnh ph©n kú, tiªu cù f =- 24cm	d) ThÊu kÝnh ph©n kú, cã tiªu cù f = -12cm	
8.Mét vËt ®Ỉt tr­íc mét thÊu kÝnh ph©n kú mét kho¶ng . BiÕt tiªu cù cđa thÊu kÝnh lµ . Cè ®Þnh thÊu kÝnh råi dÞch chuyĨn vËt ra xa th× ¶nh cđa vËt sÏ:
A. ¶nh lu«n lu«n dÞch chuyĨn cïng chiỊu víi vËt, víi vËn tèc nhá h¬n vËn tèc cđa vËt. 
B. ¶nh lu«n lu«n dÞch chuyĨn ng­ỵc chiỊu víi vËt.
C. ¶nh dÞch chuyĨn cïng chiỊu víi vËt, víi vËn tèc lín h¬n vËn tèc cđa thÊu kÝnh. 
D. DÞch chuyĨn l¹i gÇn vËt mét kho¶ng nhÊt ®Þnh råi ®ỉi chiỊu vµ ®i ra xa vËt.
9.Một vật sáng AB và một màn ảnh đặt cố định, song song với nhau và cách nhau 90cm. Một thấu kính hội tụ đặt giữa vật và màn, người ta tìm thấy cĩ hai vị trí đặt thấu kính cách nhau 30cm đều cho ảnh rõ nét trên màn. Tiêu cự của thấu kính là:
A. 20cm B. 30cm C. 24cm D. 36cm 
10.Một vật đặt trước một thấu kính hội tụ một khoảng . Biết tiêu cự của thấu kính là . Cố định vật, cho thấu kính dịch chuyển ra xa vật thì ảnh của vật sẽ:
A.Dịch chuyển lại gần vật một khoảng nhất định rồi đổi chiều và đi ra xa vật
B.Luơn luơn dịch chuyển cùng chiều với thấu kính
C.Luơn luơn dịch chuyển ngược chiều với thấu kính
D.Ảnh dịch chuyển cùng chiều với thấu kính, với vận tốc lớn hơn vận tốc của thấu kính
11.Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng là một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính cuả một TKHT có tiêu cự 20cm và cách thấu kính 50cm thì cho ânh A,B,. Độ phỏng đại của ảnh là:
A.-2/3 B. 2/3 C. 3/2 D. -3/2
12. Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng là một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính của một TKPK và cách thấu kính 20cm thì cho ảnh A,B,. cách thấu kính 10cm. tiêu cự của thấu kính là :
A. -20cm B. -10cm C. -15cm D. -5cm
13 Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng là một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính của TKHT thì cho ânh A,B,. ûBiết ảnh có độ cao bằng 2/3 vật và cách vật 50cm. Tiêu cự của thấu kính:
A. 9cm B.15cm C.12cm D. 6cm
14. Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng là một đoạn thẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính cuả TKPK , tieu cự của thấu kính là -10cm. Khi AB cách thấu kính 10cm thì ảnh của AB cho bởi thấu kính là:
A. ở xa vô cùng B. ảo và có độ phóng đại bằng 1/2
C. ảo và có độ phóng đại bằng 2/5 C. . ảo và có độ phóng đại bằng 2/3
15.đặt vật sáng nhở AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng thì ảnh của vật tạo bởi thấu kính nhỏ hơn vật .Dịch chuyển vật dọc theo trục chính , về phía thấu kính thì ảnh lớn dần và cuối cùng bằng vật. Thấu kính đó là:
A. hội tụ B. phân kỳ C. hội tụ nếu vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm đên vô cùng
D. hội tụ nếu vật nằm trong kgoảng từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính
16.Dùng một TKHT để chiêu ảnh của một vật lên màn ánh đặt vuông góc với trục chính.Vật AB cao 1,5cm. Ban đầu ảnh cao 3cm , cách vật 45cm. Hỏi nếu ảnh cao 4,5cm thì cách vật một đoạn bao nhiêu?
A. 160/3cm B. 110/3cm C. 100/3cm D. 55cm
17. Vật AB vuông góc với trục chính của một TK ở vị trí 1 cho ảnh cao gấp 3 lần vật , sang vị trí 2 cho ảnh cao gấp đôi vật
a.cho biết loại thấu kính trên , tính chất của ảnh ở mỗi vị trí
b.ở vị trí thứ 3 là trung điểm của 2 vị trí trên , ảnh là thật hay ảo và có độ phóng đại bằng bao nhiêu?
18.Hai vật A1B1 và A2B2 cùng đặt vuông góc với trục chính ở 2 phía với thấu kính có chiều cao A1B1=3A2B2. Khoảng cách A1A2= 60cm. Aûnh của chúng qua thấu kính có vị trí và độ cao hoàn toàn trùng nhau
a. Xác định loại thấu kính
b. Xác định loại thấu kính và bản chất của 2 ảnh
19.Có 3 điểm A,B,C đặt trên quang trục của thấu kính . Điểm sáng ở A cho ảnh ở B,nếu đặt điểm sáng ở B ta thu được ảnh ở C. xác định laọi thấu kính , vị trí đặt thấu kính và tiêu cự của thấu kính . Biết AB= 8cm, BC= 24cm A B C 
20.Một vật AB đặt xa màn ảnh một đoạn x 
cố định, giưa vật và màn ta đặt một TKHT và tìm được 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn . Hai vị trí này cách nhau 75cm. Biết f= 20cm, tính khoảng cách x=?

Tài liệu đính kèm:

  • docqyang.doc