Đề kiểm tra 1 tiết môn: Tiin học 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn: Tiin học 11

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:

Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau?

A) Hằng và biến bắt buộc phải khai báo;

B) Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình;

C) Hằng không cần khai báo, còn biến phải khai báo;

D) Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình;

Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu dữ liệu sau có miền

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Tiin học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: TIN HỌC 11
Họ và tên:.
Lớp:11
Điểm:
A. Phần trắc nghiệm (6 điểm):
Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau?
 Hằng và biến bắt buộc phải khai báo;
 Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình;
 Hằng không cần khai báo, còn biến phải khai báo;
 Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình;
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu dữ liệu sau có miền giá trị lớn nhất?
Word;	B)	Longint;	C) Integer;	D) Byte;
Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để:
	 A) Khai báo biến;	 B) Khai báo thư viện; C) Khai báo tên chương trình; D) Khai báo hằng;
Câu 4: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là:
	 A). Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch
 B). Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa
	 D). Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa
	 C). Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa
Câu 5: Hãy chọn phát biểu sai:
 A). Các biến đều phải được khai báo và mỗi biến chỉ khai báo 1 lần.
 B). Một chương trình luôn có 2 phần: phần khai báo và phần thân.
 C). Sau từ khóa Var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau
 D). Chương trình dịch có hai loại : thông dịch và biên dịch.
Câu 6: Trong ngôn ngữ Pascal, từ khoá USES dùng để khai báo:
 A). Tên chương trình	B). Hằng	C). Biến	 	D). Thư viện 
Câu 7: Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal:
 A). abc_123	B). _123abc
 C). 123_abc	D). abc123_
Câu 8: Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào?
 A). { và }	B). [ và ]
 C). ( và )	D). /* và */ 
Câu 9: Hãy viết lại các biểu thức sau từ dạng trong pascal sang dạng biểu diễn tương ứng trong toán học 
STT
Biểu thức trong pascal 
Biểu thức trong toán học
1
(a-b)/(c-1)
2
Sqrt(sqr(x)+5)-x
3
(-b+sqrt(A))/(2*a-1)+b/a
Câu 10: Cho khai báo biến sau đây (trong Pascal) : 
Lệnh gán nào sau đây là sai ? 
Var m, n : integer ;
 x, y : real ;
A) m:=-4	
C) x:=10
B) n:=3.5
D) y:=15.5
Câu 11: Hãy chọn phương án ghép đúng . Biểu thức : 25 div 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :
A) 8.0
C) 15.0
B) 15.5
D) 8.5
Câu 12: biến a nhận giá trị là true, biến b nhận 1 trong các giá trị 11.2 ; 11.3 ; 11.4 ; 3.14 ; 3.1416 hãy chọn khai báo đúng:
A) var a: true; b: word;
C) var a: boolean; b: real;
B) var a: char; b: byte;
D) var a: char; b: integer;
Câu 13: Xét chương trình sau: (1điểm)
 var a, b: longint;
 BEGIN
 a:=123456; b:=456;
 write(a-b);
 END.
Kết quả của chương trình trên là:
..
..	
 Câu 14: Xét chương trình sau: (1điểm)
 var i: longint;
 BEGIN
 i:=123456;
 writeln(i);
 write(i-789);
 END.
Kết quả của chương trình trên là:
Câu 5 (2 điểm): Viết chương trình nhập từ bàn phím một số thực b, tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức 

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEMTRA1TIETSUA.doc