Tài liệu phu đạo Vật lý 11 (nâng cao) - Chương III: Dòng điện trong các môi trường

Tài liệu phu đạo Vật lý 11 (nâng cao) - Chương III: Dòng điện trong các môi trường

1. Dòng điện trong kim loại

- Các tính chất điện của kim loại có thể giải thích được dựa trên sự có mặt của các electron tự do trong kim loại. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do.

- Trong chuyển động, các êlectron tự do luôn luôn va chạm với các ion dao động quanh vị trí cân bằng ở các nút mạng và truyền một phần động năng cho chúng. Sự va chạm này là nguyên nhân gây ra điện trở của dây dẫn kim loại và tác dụng nhiệt. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.

- Hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ Tc nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị bằng không, là hiện tượng siêu dẫn.

2. Dòng điện trong chất điện phân

- Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt và ion âm về anôt. Các ion trong chất điện phân xuất hiện là do sự phân li của các phân tử chất tan trong môi trường dung môi.

 Khi đến các điện cực thì các ion sẽ trao đổi êlectron với các điện cực rồi được giải phóng ra ở đó, hoặc tham gia các phản ứng phụ. Một trong các phản ứng phụ là phản ứng cực dương tan, phản ứng này xảy ra trong các bình điện phân có anôt là kim loại mà muối cẩu nó có mặt trong dung dịch điện phân.

- Định luật Fa-ra-đây về điện phân.

 

doc 10 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1451Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu phu đạo Vật lý 11 (nâng cao) - Chương III: Dòng điện trong các môi trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG III : DOØNG ÑIEÄN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 
I. HEÄ THOÁNG KIEÁN THÖÙC 
1. Dòng điện trong kim loại
- Các tính chất điện của kim loại có thể giải thích được dựa trên sự có mặt của các electron tự do trong kim loại. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do.
- Trong chuyển động, các êlectron tự do luôn luôn va chạm với các ion dao động quanh vị trí cân bằng ở các nút mạng và truyền một phần động năng cho chúng. Sự va chạm này là nguyên nhân gây ra điện trở của dây dẫn kim loại và tác dụng nhiệt. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.
- Hiện tượng khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ Tc nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) giảm đột ngột đến giá trị bằng không, là hiện tượng siêu dẫn.
2. Dòng điện trong chất điện phân
- Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt và ion âm về anôt. Các ion trong chất điện phân xuất hiện là do sự phân li của các phân tử chất tan trong môi trường dung môi.
 Khi đến các điện cực thì các ion sẽ trao đổi êlectron với các điện cực rồi được giải phóng ra ở đó, hoặc tham gia các phản ứng phụ. Một trong các phản ứng phụ là phản ứng cực dương tan, phản ứng này xảy ra trong các bình điện phân có anôt là kim loại mà muối cẩu nó có mặt trong dung dịch điện phân.
- Định luật Fa-ra-đây về điện phân.
 Khối lượng M của chất được giải phóng ra ở các điện cực tỉ lệ với đương lượng gam của chất đó và với điện lượng q đi qua dung dịch điện phân.
 Biểu thức của định luật Fa-ra-đây
 với F ≈ 96500 (C/mol)
3. Dòng điện trong chất khí
- Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dịch có hướng của các ion dương về catôt, các ion âm và êlectron về anôt.
 Khi cường độ điện trường trong chất khí còn yếu, muốn có các ion và êlectron dẫn điện trong chất khí cần phải có tác nhân ion hoá (ngọn lửa, tia lửa điện....). Còn khi cường độ điện trường trong chất khí đủ mạnh thì có xảy ra sự ion hoá do va chạm làm cho số điện tích tự do (ion và êlectron) trong chất khí tăng vọt lên (sự phóng điện tự lực).
 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế giữa anôt và catôt có dạng phức tạp, không tuân theo định luật Ôm (trừ hiệu điện thế rất thấp).
- Tia lửa điện và hồ quang điện là hai dạng phóng điện trong không khí ở điều kiện thường.
 Cơ chế của tia lửa điện là sự ion hoá do va chạm khi cường độ điện trường trong không khí lớn hơn 3.105 (V/m)
- Khi áp suất trong chất khí chỉ còn vào khoảng từ 1 đến 0,01mmHg, trong ống phóng điện có sự phóng điện thành miền: ngay ở phần mặt catôt có miền tối catôt, phần còn lại của ống cho đến anôt là cột sáng anốt.
 Khi áp suất trong ống giảm dưới 10-3mmHg thì miền tối catôt sẽ chiếm toàn bộ ống, lúc đó ta có tia catôt. Tia catôt là dòng êlectron phát ra từ catôt bay trong chân không tự do.
4. Dòng điện trong chân không
- Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dịch có hướng của các êlectron bứt ra từ catôt bị nung nóng do tác dụng của điện trường.
 Đặc điểm của dòng điện trong chân không là nó chỉ chạy theo một chiều nhất định tư anôt sang catôt.
5. Dòng điện trong bán dẫn
- Dòng điện trong bán dẫn tinh khiết là dòng dịch chuyển có hướng của các êlectron tự do và lỗ trống.
 Tuỳ theo loại tạp chất pha vào bán dẫn tinh khiết, mà bán dẫn thuộc một trong hai loại là bán dẫn loại n và bán dẫn loại p. Dòng điện trong bán dẫn loại n chủ yếu là dòng êlectron, còn trong bán dẫn loại p chủ yếu là dòng các lỗ trống.
 Lớp tiếp xúc giữa hai loại bán dẫn p và n (lớp tiếp xúc p – n) có tính dẫn điện chủ yếu theo một chiều nhất định từ p sang n.
II. BAØI TAÄP :
TÖÏ LUAÄN : 
1. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù 10 nguoàn gioáng nhau moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng = 4V vaø ñieän trôû trong r = 0,2W maéc thaønh 2 daõy, moãi daõy coù 5 nguoàn. Ñeøn Ñ coù ghi (6V - 18W). Caùc ñieän trôû R1 = 5W ; R2 = 2,9W ; R3 = 3W ; RB = 5W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch Zn(NO3)2 coù cöïc döông baèng Zn. Ñieän trôû cuûa daây noái khoâng ñaùng keå. Tính :
Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.
	b) Löôïng Zn giaûi phoùng ra ôû cöïc aâm cuûa bình aâm ñieän phaân trong thôøi gian 2 giôø 8 phuùt 40 giaây. Bieát Zn coù hoùa trò 2 vaø coù nguyeân töû löôïng 65.
c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A vaø M.
2. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù 10 nguoàn gioáng nhau, moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng = 3,6V, ñieän trôû trong r = 0,8W maéc thaønh 2 daõy, moãi daõy coù 5 nguoàn. Ñeøn Ñ coù ghi (6V - 3W). Caùc ñieän trôû R1 = 4W ; R2 = 3W ; R3 = 8W ; RB = 2W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSO4 coù cöïc döông baèng Cu. Ñieän trôû cuûa daây noái vaø ampe keá khoâng ñaùng keå, cuûa voân keá raát lôùn.
Xaùc ñònh soá chæ cuûa ampe keá vaø voân keá.
	b) Tính löôïng Cu giaûi phoùng ra ôû cöïc aâm cuûa bình aâm ñieän phaân trong thôøi gian 32 phuùt 10 giaây. Bieát Cu coù hoùa trò 2 vaø coù nguyeân töû löôïng 64.
c) Cho bieát ñeøn Ñ coù saùng bình thöôøng khoâng ? Taïi sao ?
3. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù n pin gioáng nhau, moãi pin coù suaát ñieän ñoäng = 1,5V, ñieän trôû trong r = 0,5W maéc noái tieáp vôùi nhau. Ñeøn Ñ coù ghi (3V - 3W). Caùc ñieän trôû R1 = 2W ; R2 = 9W ; R3 = 4W ; RB laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch AgNO3 coù cöïc döông baèng Ag. Ñieän trôû cuûa daây noái vaø caùc ampe keá khoâng ñaùng keå, cuûa voân keá raát lôùn. Ampe keá A1 chæ 0,6A, ampe keá A2 chæ 0,4A.
Tính ñieän trôû cuûa bình ñieän phaân vaø löôïng Ag giaûi phoùng ra ôû bình ñieän phaân trong thôøi gian 16 phuùt 5 giaây. Bieát Ag coù nguyeân töû löôïng 108 vaø coù hoaù trò 1.
Xaùc ñònh soá pin cuûa boä nguoàn vaø soá chæ cuûa voân keá.
Cho bieát ñeøn Ñ coù saùng bình thöôøng khoâng ? Taïi sao ?
4. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù ñeøn Ñ coù ghi (6V - 6W) ; R1 = 3W ; R2 = R4 = 2W ; R3 = 6 W ; RB = 4W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSO4 coù cöïc döông baèng ñoàng ; boä nguoàn goàm 5 nguoàn gioáng nhau moãi caùi coù suaát ñieän ñoäng coù ñieän trôû trong r = 0,2W maéc noái tieáp. Bieát ñeøn Ñ saùng bình thöôøng. Tính :
Suaát ñieän ñoäng cuûa moãi nguoàn ñieän.
Löôïng ñoàng giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân sau thôøi gian 32 phuùt 10 giaây. Bieát ñoàng coù hoùa trò 2 vaø coù nguyeân töû löôïng 64.
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A vaø N. 
5. Cho maïch ñieän nhö hình veõ Trong ñoù 1 = 6V; 2 = 3 = 12V ; r1 = r2 = r3 = 0,5W maéc noái tieáp. Ñeøn Ñ coù ghi (6V – 12W) ; R1 = 9,3W ; R2 = 3W ; R3 = 10W ; RB = 4W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch AgNO3 , coù cöïc döông baèng baïc. Tính :
	a) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.
	b) Löôïng baïc giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân trong thôøi gian 1 giôø 4 phuùt 20 giaây. Bieát baïc coù hoùa trò 1 vaø coù nguyeân töû löôïng 108. 
	c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N.
6. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn goàm 8 nguoàn gioáng nhau, moãi caùi coù suaát ñieän ñoäng = 5V; coù ñieän trôû trong r = 0,25W maéc noái tieáp ; ñeøn Ñ coù ghi (4V - 8W) ; R1 = 3W; R2 = R3 = 2W ; RB = 4W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch Al2(SO4)3 coù cöïc döông baèng Al. Ñieàu chænh bieán trôû Rt ñeå ñeøn Ñ saùng bình thöôøng. Tính :
	a) Ñieän trôû cuûa bieán trôû tham gia trong maïch.
	b) Löôïng Al giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân trong thôøi gian 1 giôø 4 phuùt 20 giaây. Bieát Al coù hoùa trò 3 vaø coù nguyeân töû löôïng 27.
c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A vaø M.
7. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn goàm 4 acqui, moãi caùi coù suaát ñieän ñoäng = 2V, ñieän trôû trong r = 0,25W maéc noái tieáp. Ñeøn Ñ ghi (3V - 3W) ; R1 = 3W; R2 = 2W ; R3 = 4W ; RB = 4W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch Al2(SO4)3 coù cöïc döông baèng Al. Tính :
	a) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.
	b) Löôïng Al giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân trong 2 giôø 8 phuùt 40 giaây. Bieát Al coù hoùa trò 3 vaø coù nguyeân töû löôïng 27.
	c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm C vaø D.
8. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn goàm 8 acqui, moãi caùi coù suaát ñieän ñoäng = 2V, ñieän trôû trong r = 0,4W maéc thaønh 2 nhaùnh, moãi nhaùnh coù 4 nguoàn maéc noái tieáp ; ñeøn Ñ ghi (6V – 6W) ; R1 = 0,2W ; R2 = 6W ; R3 = 4W ; RB = 4W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSO4 coù cöïc döông baèng Cu. Tính :
Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua maïch chính.
Löôïng Cu giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân trong thôøi gian 32 phuùt 10 giaây, Bieát Cu coù nguyeân töû löôïng 64 vaø coù hoaù trò 2.
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A vaø M.
9. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù n pin gioáng nhau, moãi pin coù suaát ñieän ñoäng = 1,5V, ñieän trôû trong r = 0,5W maéc noái tieáp vôùi nhau. Ñeøn Ñ1 ghi (1,2V – 0,72W), ñeøn Ñ2 ghi (1,2V – 0,48W). Caùc ñieän trôû R1 = 9W ; R2 = 4W ; RB laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch AgNO3 coù cöïc döông baèng Ag. Bieát raèng caùc ñeøn Ñ1 vaø Ñ2 saùng bình thöôøng. Tính :
Ñieän trôû cuûa bình ñieän phaân vaø löôïng Ag giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân trong thôøi gian 1 giôø 4 phuùt 20 giaây. Bieát Ag coù nguyeân töû löôïng 108, hoaù trò 1.
Soá pin cuûa boä nguoàn.
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm B vaø M.
10. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù 1 = 6V; 2 = 2V ; r1 = r2 = 0,4W; Ñeøn Ñ coù ghi (6V – 3W) R1 = 0,2W ; R2 = 3W ; R3 = 4W ; RB = 1W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch AgNO3, coù cöïc döông baèng Ag. Tính :
Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.
Löôïng Ag giaûi phoùng ôû cöïc aâm cuûa bình ñieän phaân trong thôøi gian 2 giôø 8 phuùt 40 giaây. Bieát Ag coù hoùa trò 1 vaø coù nguyeân töû löôïng 108. 
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M vaø N.
11. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù 8 nguoàn gioáng nhau, moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng = 2V, ñieän trôû trong r = 0,2W, maéc thaønh 2 nhaùnh, moãi nhaùnh coù 4 nguoàn maéc noái tieáp. Ñeøn Ñ coù ghi (4V – 2W) ; R1 = 1,6W ; R2 = R3 = 2W ; RB = 6W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSO4, coù cöïc döông baèng Cu. Tính :
Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.
Tính löôïng Cu giaûi phoùng ra ôû cöïc aâm trong thôøi gian 1 giôø 4 phuùt 20 giaây. Bieát Cu coù nguyeân töû löôïng 64 vaø coù hoaù trò 2.
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A vaø M.
12. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù 10 nguoàn gioáng nhau, moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng = 1,5V, ñieän trôû trong r = 0,5W, maéc thaønh 2 nhaùnh, moãi nhaùnh coù 5 nguoàn maéc noái tieáp. Ñeøn Ñ coù ghi (3V – 3W) ; R1 = 2,5W ; R2 = 3W ; R3 = 2W ; RB = 1W vaø laø bình ñieän phaân ñöïng dung dòch CuSO4, coù cöïc döông baèng Cu. Tính :
	a) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.
	b) Tính löôïng Cu giaûi phoùng ra ôû cöïc aâm trong thôøi gian 32 phuùt 20 giaây. Bieát Cu coù nguyeân töû löôïng 64 vaø coù hoaù trò 2.
	c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm A vaø M.
	d) Haõy cho bieát ñeøn Ñ coù saùng bình thöôøng khoâng ? Taïi sao ?
13. Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Trong ñoù boä nguoàn coù  ... i cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 250 C. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Biết hệ số nhiệt điện trở ỏ = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là:
A. 2600 (0C)	B. 3649 (0C)	C. 2644 (0K)	D. 2917 (0C)
3.32 Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R= 2 (W). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là:
A. 40,3g	B. 40,3 kg	C. 8,04 g	D. 8,04.10-2 kg
3.33* Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được có thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (0C), áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là:
A. 6420 (C).	B. 4010 (C).	C. 8020 (C).	D. 7842 (C).
5. Dòng điện trong chân không
3.34 Câu nào dưới đây nói về chân không vật lý là không đúng?
A. Chân không vật lý là một môi trường trong đó không có bất kỳ phân tử khí nào.
B. Chân không vật lý là một môi trường trong đó các hạt chuyển động không bị va chạm với các hạt khác.
C. Có thể coi bên trong một bình là chân không nếu áp suất trong bình ở dưới khoảng 0,0001mmHg.
D. Chân không vật lý là một môi trường không chứa sẵn các hạt tải điện nên bình thường nó không dẫn điện.
3.35 Bản chất của dòng điện trong chân không là
A. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường và của các iôn âm ngược chiều điện trường
B. Dòng dịch chuyển có hướng của các electron ngược chiều điện trường
C. Dòng chuyển dời có hướng ngược chiều điện trường của các electron bứt ra khỏi catốt khi bị nung nóng
D. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường, của các iôn âm và electron ngược chiều điện trường
3.36 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia catốt có khả năng đâm xuyên qua các lá kim loại mỏng.
B. Tia catốt không bị lệch trong điện trường và từ trường.
C. Tia catốt có mang năng lượng.
D. Tia catốt phát ra vuông góc với mặt catốt.
3.37 Cường độ dòng điện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt độ catôt tăng là do:
A. Số hạt tải điện do bị iôn hoá tăng lên.	B. Sức cản của môi trường lên các hạt tải điện giảm đi.
C. Số electron bật ra khỏi catốt nhiều hơn.	D. Số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên.
3.38 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm.
B. Khi hiệu điện thế đặt vào điốt chân không tăng thì cường độ dòng điện tăng.
C. Dòng điện trong điốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt đến catốt.
D. Quỹ đạo của electron trong tia catốt không phải là một đường thẳng.
3.39 Cường độ dòng điện bão hoà trong điốt chân không bằng 1mA, trong thời gian 1s số electron bứt ra khỏi mặt catốt là:
A. 6,6.1015 electron.	B. 6,1.1015 electron.	C. 6,25.1015 electron.	D. 6.0.1015 electron.
3.40 Trong các đường đặc tuyến vôn-ampe sau, đường nào là của dòng điện trong chân không?
I(A)
 O	 U(V)
A
I(A)
 O	 U(V)
B
I(A)
 O	 U(V)
C
I(A)
 O	 U(V)
D
3.41 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất khí trong ống phóng điện tử có áp suất thấp hơn áp suất bên ngoài khí quyển một chút.
B. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống phóng điện tử phải rất lớn, cỡ hàng nghìn vôn.
C. Ống phóng điện tử được ứng dụng trong Tivi, mặt trước của ống là màn huỳnh quang được phủ chất huỳnh quang.
D. Trong ống phóng điện tử có các cặp bản cực giống như của tụ điện để lái tia điện tử tạo thành hình ảnh trên màn huỳnh quang.
6. Dòng điện trong chất khí
3.42 Bản chất dòng điện trong chất khí là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.
3.43 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.
D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
3.44 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong kim loại cũng như trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các electron, ion dương và ion âm.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các iôn dương và iôn âm.
C. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các iôn dương và iôn âm.
D. Dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không là dòng chuyển động có hướng của các iôn dương và iôn âm.
3.45 Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng
A. trong kĩ thuật hàn điện.	B. trong kĩ thuật mạ điện.	C. trong điốt bán dẫn.	D. trong ống phóng điện tử.
3.46 Cách tạo ra tia lửa điện là
A. Nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.
B. Đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.
C. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.
D. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.
3.47 Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để
A. Tạo ra cường độ điện trường rất lớn.
B. Tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.
C. Làm giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.
D. Làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.
3.48 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hiệu điện thế gây ra sét chỉ có thể lên tới hàng triệu vôn.
B. Hiện tượng hồ quang điện chỉ xảy ra khi hiệu điện thế đặt vào các cặp cực của thanh than khoảng 104V.
C. Cường độ dòng điện trong chất khí luôn luôn tuân theo định luật Ôm.
D. Tia catốt là dòng chuyển động của các electron bứt ra từ catốt.
3.49 Đối với dòng điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anốt và catốt của bằng 0 thì
A. Giữa anốt và catốt không có các hạt tải điện.	B. Có các hạt tải điện là electron, iôn dương và iôn âm.
C. Cường độ dòng điện chạy chạy mạch bằng 0.	D. Cường độ dòng điện chạy chạy mạch khác 0.
7. Dòng điện trong bán dẫn
3.50 Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?
A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.
B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.
3.51 Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.
D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
3.52 Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:
A. 1,205.1011 hạt.	B. 24,08.1010 hạt.	C. 6,020.1010 hạt.	D. 4,816.1011 hạt.
3.53 Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?
A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.
B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất.
C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ electron.
D. Bán dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.
3.54 Chọn câu đúng?
A. Electron tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.
B. Electron tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.
C. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.
D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.
3.55 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n.
B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.
C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được.
D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.
3.56 Điều kiện để có dòng điện là:
A. Chỉ cần vật dẫn điện nối liền với nhau thành mạch điện kín.
B. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
C. Chỉ cần có hiệu điện thế.	
D. Chỉ cần có nguồn điện.
3.57 Hiệu điện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng:
A. Tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.
B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n.
C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n.
3.58 Khi lớp tiếp xúc p-n được phân cực thuận, điện trường ngoài có tác dụng:
A. Tăng cường sự khuếch tán của các không hạt cơ bản.
B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n.
3.59 Chọn phát biểu đúng.
A. Chất bán dẫn loại n nhiễm điện âm do số hạt electron tự do nhiều hơn các lỗ trống.
B. Khi nhiệt độ càng cao thì chất bán dẫn nhiễm điện càng lớn.
C. Khi mắc phân cực ngược vào lớp tiếp xác p-n thì điện trường ngoài có tác dụng tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.
D. Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản.
8. Linh kiện bán dẫn
3.60 Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n.	B. hai lớp tiếp xúc p – n.	C. ba lớp tiếp xúc p – n. D. bốn lớp tiếp xúc p – n.
3.61 Điôt bán dẫn có tác dụng:
A. chỉnh lưu.	B. khuếch đại.
C. cho dòng điện đi theo hai chiều.	D. cho dòng điện đi theo một chiều từ catôt sang anôt.
3.62 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
B. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
C. Điôt bán dẫn có khả năng phát quang khi có dòng điện đi qua.
D. Điôt bán dẫn có khả năng ổn định hiệu điện thế giữa hai đầu điôt khi bị phân cực ngược 
3.63 Tranzito bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n.	B. hai lớp tiếp xúc p – n.
C. ba lớp tiếp xúc p – n.	D. bốn lớp tiếp xúc p – n.
3.64 Tranzito bán dẫn có tác dụng:
A. chỉnh lưu.	B. khuếch đại.
C. cho dòng điện đi theo hai chiều.	D. cho dòng điện đi theo một chiều từ catôt sang anôt.

Tài liệu đính kèm:

  • docPhu dao chuong 3.doc