Bài giảng Tin học 11 - Bài 14: Mảng hai chiều

Bài giảng Tin học 11 - Bài 14: Mảng hai chiều

In mảng hai chiều

Thông báo

In giá trị của các phần tử

Kết quả in ra màn hình:

 

ppt 7 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3736Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 11 - Bài 14: Mảng hai chiều", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 14 mảng hai chiềuGiáo án điện tử tin học lớp 11GIÁO VIấN: NGUYỄN TRUNG KIấN Là mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó lại là mảng một chiều.A Trong đó:Khi tham chiếu đến phần tử ở dòng i cột j ta viết: A[i,j]. Ví dụ: A[2,3]= 8.  Tên mảng: A; Mảng gồm: 3 dòng 4 cột; Ví dụ: Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu nguyên;793538296741 1 2	 3 41231. Khái niệm2. Khai báo mảng hai chiều* Cách 1: Khai báo gián tiếp TYPE = array[kiểuchỉ số dòng,kiểu chỉ số cột] of ; Var : ;Ví dụ: 	TYPE Bang = array[1..9,1..9] of integer; Var A: Bang;* Cách 2: Khai báo trực tiếp Var : array[Kiểu chỉ số dòng,kiểu chỉ số cột] of ; 	Var A,B: array[1..20,1..30] of real;Ví dụ: 	Var Bang: array[1..9,1..9] of integer; 3. Các thao tác xử lí trong mảng hai chiều 1. Nhập số dòng (n) và số cột (m).Write(‘ Nhap vao so dong, cot:’);Readln(n,m);2. Nhập vào giá trị của các phần tử trong mảng (A[i,j]).For i:= 1 to n do For j:=1 to m do Begin	 write(‘A[’,i,j,’ ] = ’ );	 readln(A[i,j]); end; Các bước:Thể hiện bằng pascala. Nhập mảng hai chiềuA 1 2	 3 4123793538296741 b. In mảng hai chiều Writeln(‘ Mang vua nhap : ’);For i:=1 to n do Begin For j:=1 to m do Write(A[i,j],’ ’); Writeln; end; Mang vua nhap: 1 4 7 6 9 2 8 3 5 3 9 7 1. Thông báo 2. In giá trị của các phần tử Kết quả in ra màn hình: Các thao tác xử lí mảng hai chiều thường dùng hai câu lệnh FOR...do lồng nhau.For i :=1 to 9 do For j:=1 to 9 do A[i,j] := i*j; c. Các thao tác xử lí khác Ví dụ: Tính và in ra màn hình bảng cửu chương.For i :=1 to 9 do Begin For j:=1 to 9 do write(A[i,j]:5); writeln; writeln; End;Bây giờ các em hãy viết chương trình hoàn chỉnh cho bài toán ví dụ nhé ? 1234567892468101214161836912151821242748121620242832365101520253035404561218243036424854714212835424956638122432404856687291827364554637281* Tính* IN ra màn hìnhQuan sát bảng cửu chương ta thấy:A[2,5]=2 x 5 = 10A[5,8]=5 x 8 = 40A[i,j]=i*jHãy nhớ! Mảng hai chiều là mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó lại là mảng một chiều.  Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột, kiểu phần tử.  Tham chiếu phần tử mảng: Tên biến mảng[cs dòng,cs cột] Thao tác xử lí thường dùng cấu trúc hai câu lệnh FOR  DO lồng nhau.20 19 25 18 12 16Var A:ARRAY[1..10,1..10] OF integer; A[1,3] = 19

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai14 (56).ppt