Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh lớp 11 - Unit 15: Space conquest

Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh lớp 11 - Unit 15: Space conquest

 A-READING

 * Vocabulary:

 - a space : không gian

 - a conquest : cuộc chinh phục

 - a human = human being: con người

 ≠ inhuman (adj) : vô nhân

- to set foot on the moon : đặt chân lên mặt trăng

- (to) lift off = launch : bay lên, phóng lên

- approximately (adv) : khoảng chừng, xấp xỉ

- (to) orbit : bay quanh quỹ đạo

 orbit (n) : quỹ đạo

- a cosmonaut : nhà du hành vũ trụ

- a weightlessness : tình trạng mất trọng lượng

- enormous (Adj) : to lớn, khổng lồ

- an uncertainty : không chắc chắn

- precisely (adv) : chính xác, đúng thế

- a react : phản ứng

- (to) deal with = resolve = solve : giải quyết, liên hệ

- Psychological (adj) : tâm lý

- a tension : trạng thái căng thẳng

- a failure : sự thất bại, hư hỏng

 

doc 12 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1234Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn Tiếng Anh lớp 11 - Unit 15: Space conquest", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 -------ùNØ----------
	A-READING 
	* Vocabulary:
	- a space : không gian
	- a conquest : cuộc chinh phục 
	- a human = human being: con người 
	≠ inhuman (adj) : vô nhân 
to set foot on the moon : đặt chân lên mặt trăng
(to) lift off = launch : bay lên, phóng lên
approximately (adv) : khoảng chừng, xấp xỉ
(to) orbit : bay quanh quỹ đạo 
Ø orbit (n) : quỹ đạo 
a cosmonaut : nhà du hành vũ trụ
a weightlessness : tình trạng mất trọng lượng
enormous (Adj) : to lớn, khổng lồ 
an uncertainty : không chắc chắn 
precisely (adv) : chính xác, đúng thế 
a react : phản ứng 
(to) deal with = resolve = solve : giải quyết, liên hệ
Psychological (adj) : tâm lý
a tension : trạng thái căng thẳng 
a failure : sự thất bại, hư hỏng 
≠ success (n) : thành công
(to) fail : thất bại 
a worldwide : toàn cầu
a hero : anh hùng 
a telegram : điện tín 
a venture = adventure : việc mạo hiểm 
a feat : chiến công, chiến tích 
a crash : sự rơi / đụng (máy bay)
a gravity : trọng lực, lực hấp dẫn
PICTURE A	PICTURE B 	PICTURE C 	PICTURE D
KEY:
PICTURE A : Neil Armstrong 
PICTURE B : Phạm Tuân 
PICTURE C : Buzz Aldrin 
PICTURE D : Yuri Gagarin 
Before you read 
The first man to fly into space was Yuri Gagarin, a Russian astronaut.
The first humans to set foot on the moon were Neil Armstrong and Buzz ALdrin, two $merican astronauts.
It was Pham Tuan ..
 After you read
 UNIT 15 SPACE CONQUEST 
 C. LISTENING 
 (Vocabulary:
challenge (v) : thách thức, thử thách 
a reminder : sự (cái) làm gợi nhớ, nhắc nhở 
a mission : sứ mệnh, nhiệm vụ 
a congress : nghị viện, quốc hội (ở hoa kì) 
- achievement (n) thành tựu 
- experiment (n) cuộc thí nghiệm 
- Mars (n) sao Hoả 
- NASA (n) cơ quan hàng khơng và vũ trụ Hoa Kỳ 
 (National Aeronautics and Space Administration)
- return (v) trở về
an apollo : thần mặt trời 
a crew : đoàn thủy thủ
(to) launch : phóng
Surface : bề mặt 
A - k The Apollo crew 	B-nThe first foot print on the moon 
	 C-l Walking
	 on the Moon 
	E- m 
	The 
	Moon 
	landing
D- j Orbiting 	
UNIT 15 SPACE CONQUEST
 	D. WRITING 
 (Vocabulary:
(to) appoint : bổ nhiệm 
be appointed vice chairman : đc đề cử làm phó chủ tịch 
(to) committee: ủy ban 
(to) investigate : điều tra, nghiên cứu 
disaster : thảm họa 
a quote : lời trích dẫn, đoạn trích dẫn
a career : nghề nghiệp 
place og birth : nơi sinh 
date of birth : ngày sinh
B.S (Bacholer of Science): cử nhân khoa học 
M.S ( Master of Science) : thạc sĩ khoa học
a leap : bước nhảy 
giant : to lớn, khổng lồ 
a shuttle : con thoi
a space shuttle : tàu vũ trụ con thoi 
in the distance (prep) : từ xa 
a biography : tiểu sử, lí lịch 
be follow by : đc theo sau bởi
regarded as : được xem như 
 Outline of writing a biography
Name 
Date of birth 
Place of birth 
Known as / Famous for 
Career 
Quote
Task 2. Write a biography of Neil Arstrong from the information given in Task 1.
UNIT 15 SPACE CONQUEST
 	E. LANGUAGE FOCUS
 (Vocabulary:
a tenant : người thuê, chủ nhà 
a tonne : tấn 
(to) try on : thử (quần áo)
a figure : con số, hình 
a jacket : áo vét 
(to) contact : liên lạc 
 $ Grammar
	1. Tag Questions : Câu hỏi đuôi 
Affirmative statement, negative tag?
Negative statement, affirmative tag?
³SPECIAL CASES ( Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt):
 a. PhÇn ®u«i cđa “ I am” lµ “ Aren’t I ” .
 	Eg: 	I’m going to do it again, aren’t I?
 b. Imperatives and Requests ( C©u mƯnh lƯnh vµ c©u yªu cÇu):
 ·. Imperatives: 
 + Cã phÇn ®u«i lµ “won’t you?” vµ diƠn t¶ lêi mêi:
 	Eg:	Take your seat, won’t you? (Mêi «ng ngåi)
 + Cã phÇn ®u«i lµ “will you?” vµ diƠn t¶ lêi yªu cÇu .
 	Eg:	Open the door, will you? ( Xin vui lßng më cưa)
 ·. Requests:
 	Eg:	Please keep silient, will you? (Vui lßng gi÷ im lỈng)
	 Please don’t make noise, will you? ( Xin vui lßng ®õng lµm ån)
 c. PhÇn ®u«i cđa c©u víi “ Let’s + V ...” : lµ “Shall we ?” 
 	Eg:	Let’s go swimming, shall we? (Chĩng ta ®i b¬i nhÐ) 
 d. Nothing, ®­ỵc thay lµ thÕ b»ng “ It” ë c©u hái ®u«i:
Eg : 	Nothing gives you more pleasure than listening to music, does it ?
 e. Noone, Nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, everyone ®­ỵc thay thÕ b»ng “They” 
Eg:	Someone remembered to leave the messages, didn’t they? 
L­u ý:
— Nothing, Nobody ®­ỵc dïng trong mƯnh ®Ị chÝnh, ®éng tõ ë c©u hái ®u«i sÏ ph¶i ë d¹ng thøc x¸c ®Þnh. 
Eg: 	Nobody phoned while I was out, did they?
— This/ That ®­ỵc thay thÕ lµ “It”.
Eg:	This won’t take long, will it? 	
— These/ Those ®­ỵc thay thÕ lµ “They”.
Eg:	Those are nice, aren’t they? 
	BẢNG TÓM TẮT 
Câu phát biểu
Câu hỏi đuôi
Câu phát biểu
Câu hỏi đuôi
S + V0 / V S / ES .. , 
S + don’t / doesn’t + V0 ,
don’t/ doesn’t + S?
do / does + S ?
S + are / is .., 
S + aren’t/ isn’t,
aren’t / isn’t + S?
are / is + S? 
I + am.., 
I + am not ., 
AREN’T +I?
AM +I ?
S + was / were .., 
S + wasn’t / weren’t .., 
wasn’t / weren’t + S?
was / were + S ?
S + V2 / ED  , 
S + didn’t + V0., 
didn’t + S?
did + S ?
S + have / has + V3/ED , 
S + haven’t/hasn’t + V3/ED ,
haven’t / hasn’t + S?
have / has + S?
S + had + V+3 / ed  , 
hadn’t + S?
S + hadn’t + V+3 / ed  , 
had + S?
S + will + V0  , 
S + won’t + V0  , 
won’t + S ?
will + S ?
S+ can / may.. + V0 ,
S+ can’t/ mayn’t +V0
can’t / mayn’t + S?
can / may + S ?
S + have to / has to +V0 ,
don’t / doesn’t+S?
Let’s + V0  , 
shall we?
V0 . , 
Don’t + V0 .
will you? 
won’t you ?
There + is / are .., 
There + isn’t / aren’t  , 
isn’t / aren’t + there?
is / are + there?
2) Could, was/were able to (có thể, có khả năng)
1.1. Could: được dùng để chỉ khả năng nĩi chung hoặc được phép làm điều gì 
trong quá khứ. 
Ex1: My grandfather was very clever. He could speak five languages. 
(Ơng tơi rất thơng minh. Ơng cĩ thể nĩi năm thứ tiếng.) 
Ex2: We were totally free. We could do whatever we wanted. 
(Chúng ta hồn tồn rãnh rỗi. Chúng ta cĩ thể làm những gì mình muốn.) 
1.2. Was/were able to: bên cạnh chỉ khả năng COULD, cịn được được dùng để 
chỉ khả năng xảy ra ở một tình huống cụ thể trong quá khứ. 
Ex: A girl fell into the river, but fortunately we were able to rescue her. 
(Một cơ gái té xuống sơng, nhưng thật may mắn chúng tơi cĩ thể cứu cơ ta.) 
*CHÚ Ý: đối với câu phủ định, cĩ thể dùng COULD NOT hoặc WAS/WERE 
NOT ABLE TO. 
Ex: My father couldn’t swim. (=My father wasn’t able to swim.) 
☺TĨM TẮT: 
	Exercise 1
1.	We should call Rita, _______?
	a. should we	b. shouldn't we	c. shall we	d. should not we
2.	Monkeys can's sing______?
	a. can they	b. can’t they	c. can it	d. can't it
3.	These books aren't yours, ____?
	a. are these	b. aren't these	c. are they	d. aren’t they
4.	That's Bod's_____?
	a. is that	b. isn’t that	c. are they	d. aren’t they
5.	No one died in the accident, _____? (British English)
	a. didn’t they	b. did he	c. didn't he	d. did they?
6.	I'm right, _____?
	a. aren't I	b. amn't I	c. isn't I	d. not I am
7.	They never came to class late, and
	a. neither did we	b. so did we	c. we did either	d. neither we did
8.	My wife had never been to Hue, an _____I.
	a. never have	b. so did we	c. we did either	d. neither we did
9.	They are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?
	a. are they	b. aren’t they	c. do they	d. don’t they
10.	She should have obeyed her parents, _____ she?
	a. should	b. should have	c. shouldn't have	d. shouldn't
11.	My father doesn’t speak Chinese, and_____
	a. my mother does neither	b. my mother doesn't too
	c. neither does my mother	d. so doesn’t my mother
12.	The air-hostess knows the time she has been here, _____
	a. does she	b. isn’t it	c. doesn’t she	d. did she'
13.	This is the second time she has been here, _____?
	a. has she 	b. hasn't she	c. isn’t this	d. isn't it
14.	They must do as they are told, _____
	a. so must I	b. I must either	c. I do too	d. I am too
15.	'I don’t like strong coffee' 'No, _____"
	a. I don't too	b. either don't I	c. me either	d. neither don't I
16.	He hardly has anything nowadays, _____?
	a. has he	b. doesn’t he	c. does she	d. hasn't she
17.	You've never been in Italy, _____?	
	a. haven’t you	b. have you	c. been you	d. had you
18.	Sally turned in her report, _____?
	a. had she	b. did she	c. hadn't see	d. didn’t she
19.	You have a ticket to the game, _____?
	a. do you	b. haven't you	c. don't you	d. have you
20.	Tom knows Alice Reed, _____?
	a. doesn't he	b. does he	c. is he	d. isn’t he
1b
2a
3c
4d
5d
6a
7a
8c
9b
10d
11b
12c
13d
14a
15c
16a
17b
18d
19c
20a
	Exercise 2
1. The dishes are dirty, 	?
	a. aren't they 	b. weren't they 	 c. are they 	d. were they
2. Nobody wanted to prepare for the meal, 	? 
	a. did he 	b. did she 	 c. didn't they 	d. did they 
3. Let's him go ,	?
	a. shall we 	b. should you 	 c. will you 	d. should we 
4. I am your closest friend, 	?
	a. am not I 	b. aren't I 	 c. am I 	d. don't I 
5. He hasn't done it yet, 	? 
	a. hasn't he 	b. hadn't he 	 c. has you 	d. had he 
6. The party starts at eight, 	?
	a. doesn't it 	b. is it 	 c. isn't it 	d. does it 
7. You've never been in Italy, 	?
	a. have you 	 b. haven't you c. have never you 	 d. haven't never you 
8. You have a ticket to the game, 	?	
	a. have you 	b. do you 	 c. haven't you 	d. don't you
9. They used to work as astronauts, 	?
	a. don't they 	b. weren't they 	 c. did they 	d. didn't they 
10. John does not look well today, 	?
 	a. isn't he 	b. does he 	 c. does him 	d. will be 
11. Let's have a drink, 	?
	a. will you 	b. shall we 	 c. do you 	d. don't you 
12. I am on duty today, 	?
	a. will I 	b. don't I 	 c. am not I 	d. aren't I 
13. Go with us, 	?
	a. will you 	b. won't you 	 c. shall we 	d. shan't us 
14. You have got a new car, 	?
	a. do you 	b. don't you 	 c. aren't you 	d. haven't you 
15. Let's begin the meeting, 	?
 	a. don't we 	b. do us 	 c. won't we 	d. shall we
16. I am late, 	?
	a. am not I 	b. aren't I 	 c. am I 	d. don't I 
17. Don't drop it, 	?
	a. will you 	b. won't you 	 c. do you 	d. would you 	
18. The car does not look nice, 	?
	a. is it 	b. isn't it 	 c. does it 	d. doesn't it 
19. There are a lot of students in your class, 	?
	a. aren't they 	b. do they 	 c. are there 	d. aren't there 
20. He learnt English at school, 	?
	a. doesn't he 	b. does him	 c. didn't him 	d. didn't he 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
--------------------THE END-------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docUNIT 15 SPACE CONQUEST tron bo hot.doc