Kiểm tra học kỳ II môn: Tin Học

Kiểm tra học kỳ II môn: Tin Học

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(7đ) (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)

Câu 1: Hàm Eoln(f) cho kết quả là:

A. Cho kết quả FALSE khi con trỏ tệp nằm ở cuối tệp, ngược lại cho kết quả TRUE

B. Cho kết quả FALSE khi con trỏ tệp nằm ở cuối dòng, ngược lại cho kết quả TRUE

C. Cho kết quả TRUE khi con trỏ tệp nằm ở cuối dòng, ngược lại cho kết quả FALSE

D. Cho kết quả TRUE khi con trỏ tệp nằm ở cuối tệp, ngược lại cho kết quả FALSE

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2070Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II môn: Tin Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(7đ) (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Hàm Eoln(f) cho kết quả là:
Cho kết quả FALSE khi con trỏ tệp nằm ở cuối tệp, ngược lại cho kết quả TRUE
Cho kết quả FALSE khi con trỏ tệp nằm ở cuối dòng, ngược lại cho kết quả TRUE
Cho kết quả TRUE khi con trỏ tệp nằm ở cuối dòng, ngược lại cho kết quả FALSE
Cho kết quả TRUE khi con trỏ tệp nằm ở cuối tệp, ngược lại cho kết quả FALSE
Câu 2: Sau khi thực hiện chương trình bên, tập tin baitap.txt có nội dung như thế nào? 
A. a’ ’b 	 B. 8	
C. 3 5 	 D. a b 
 Cho chương trình sau: 
	Var f: text;
	Begin
	Assign(f,'baitap.txt');
	Rewrite(f);
	a:= 3; b:= 5;
	Write(f, ‘a b’ );
	Close(f);
	End.
Câu 3: Cho f là một biến tệp văn bản. Khai báo nào sau đây là đúng ?
	A. Var f : byte; 	B. Var f : text;	C. Var : f text;	D. Var f = text;	
Câu 4: Để gán tệp vidu.txt cho biến tệp f ta sử dụng câu lệnh
A. assign(‘f , D:\vidu.txt’);	B. assign(f , vidu .txt);
C. assign(‘vidu.txt’,f );	D. assign(f , ‘vidu .txt’);
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức
Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ
Một chương trình con có thể không có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ
Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức không nhất thiết phải có biến cục bộ
Câu 6: Khai báo nào sau đây là đúng:	
	A. CLOSE(tênbiếntệp, têntệp);	C. CLOSE(tênbiếntệp; têntệp);
	B. CLOSE(tênbiếntệp);	D. CLOSE(tênbiếntệp1, tênbiếntệp2, , tênbiếntệpn);
Câu 7: Để ghi dữ liệu vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục nào sau:
A. read(,);	B. write(,); 
C. read(,);	D. write(,);	
Câu 8: Cho chương trình sau:
Program Cau8;
Var a, b, S : byte;
Procedure TD ( x: byte; y: byte)
Var i: byte;
	Begin
	i:=1; Writeln(x, y);
	x:= x+i; y:= y+i; S:= x+y;
	Writeln(x, y);
	End;
Begin
	Write(‘Nhap a,b:’); readln(a,b);
	TD(a,b);
	Writeln(a,b,S);
End.
Hãy cho biết?
+ Biến toàn cục là: ...........................
+ Biến cục bộ là: ..............
+ Tham số hình thức
Tham số giá trị: ...................
Tham biến: ..................
+ Tham số thực sự: .............
+ Khi chạy chương trình, nhập a = 2, b = 3 thì kết quả:
2 3
3 4
3 3 7
2 3
3 4
4 3 7
2 3
3 4
3 2 7
2 3
3 4
2 3 7
 A. B. C. D.
Câu 9: Cho khai báo biến và khai báo đầu của thủ tục như sau:
	Var x, S: integer; ch:char;
	Procedure TT(y:integer; kytu:char);
	Vậy lệnh gọi thủ tục nào dưới đây là đúng:
	A. S:= TT(x, ch);	B. TT(ch, x);	C. TT;	D. TT(x, ch);
Câu 10: Cho x, y là 2 biến nguyên, hãy xem thủ tục sau:
	Var x, y: integer;
Procedure Doicho(Var a:integer; b: integer);
	Var tg: integer;
	Begin
	tg:=a;	a:=b;	b:=tg;
	End;
Begin x:=2; y:=5; Doicho(x,y); Writeln(x,y); End.
 Sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả là:
	A. 2 2	B. 2 5	C. 5 5	D. 5 2
Câu 11: Chọn phát biểu đúng:
Hàm là một chương trình con trả về giá trị thông qua tên hàm và có thể được viết trong các biểu thức.
Hàm là một chương trình con trả về giá trị thông qua tên hàm và không được viết trong các biểu thức.
Hàm là một chương trình con không trả về giá trị thông qua tên hàm và không được viết trong các biểu thức.
Hàm là một chương trình con không trả về giá trị thông qua tên hàm và có thể được viết trong các biểu thức.
Câu 12: Cho a là biến nguyên a = 6, và khai báo thủ tục :
    Procedure TT( Var y : Integer) ;
      Begin
        y := y +1;
      End;
    Sau khi gọi thủ tục TT(a); thì Giá trị của biến a là : 
A. 7	B. 6	C. 5	D. Tất cả đều sai 
B. PHẦN BÀI TẬP: (3đ) Xây dựng chương trình tính tổng T = x4 + y4 có sử dụng hàm tính a4.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi tin hoc 11 hoc ky 2 0910.doc