Giáo án môn Tin học 11 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Giáo án môn Tin học 11 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

I. . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 1.Kin thc: C¸c kh¸i niƯm phÐp to¸n,biĨu thc ,hµm s hc chun,lƯnh g¸n.

 2.K n¨ng : Vit ®­ỵc c¸c biĨu thc vµ lƯnh g¸n.

 3.Th¸i ®: Nhn bit mi quan hƯ gi÷a c¸c ®i t­ỵng vµ phÐp to¸n.

II. CHUẨN BỊ:

 1. ThÇy: Gi¸o ¸n,SGK,b¶ng v,th­íc th¼ng,phn mµu.

 2. Trß : Giy,bĩt,nh¸p,bµi so¹n nhµ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. On ®Þnh tỉ chc:

2. KiĨm tra bµi cđ :C¸c kiĨu d÷ liƯu? Ph¹m vi vµ gi¸ trÞ?

3. Bµi míi:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1993Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRệễỉNG:THPT DTNT 
GV: Nguyễn Thành Phương
 Ngaứy soaùn:26/7/07 
 BAỉI 6: PHEÙP TOAÙN, BIEÅU THệÙC, CAÂU LEÄNH GAÙN 
I. . MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU:
 1.Kiến thức: Các khái niệm phép toán,biểu thức ,hàm số học chuẩn,lệnh gán.
 2.Kỷ năng : Viết được các biểu thức và lệnh gán.
 3.Thái độ: Nhận biết mối quan hệ giữa các đối tượng và phép toán.
II. CHUAÅN Bề:
 1. Thầy: Giáo án,SGK,bảng vẽ,thước thẳng,phấn màu.
 2.. Trò : Giấy,bút,nháp,bài soạn ở nhà.
III. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP:
Oồn định tổ chức: 
Kiểm tra bài củ :Các kiểu dữ liệu? Phạm vi và giá trị?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động1 
∙ GV: kí hiệu các phép toán .Cần lấy ví dụ 
 cụ thểđối với các phép toán như :
 mid,mod,not,and,or
Hoạt động2 
∙GV:-Nêu quy tắc cách viết một biểu thức
 (minh hoạ bằng ví dụ cụ thể) 
 -Nêu các mức độ ưu tiên các phép toán
 ∙HS:Cho ví dụ 1 số biểu thức trong toán học
 và trong Pascal ?
∙GV:Khắc sâu của các biến trong biểu thức
Hoạt động3:
 ∙GV:Treo bảng hàm số học chuẩn
∙GV:Giải thích từng hàm trên bảng vẽ(trong
 mỗi trường hợp GV cho đối số 1 giá trị
 cụ thể)
∙HS: Lên bảng viết
Hoạt động4:
∙ HS:Đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:
 -Thế nào là biểu thức quan hệ?
 -Phân biệt sự khác nhau giữa biểu thức số 
 học và biểu thức quan hệ?
∙ HS :Chọn phương án đúng?
Hoạt động5:
∙ HS:Đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:
 -Thế nào là biểu thức lôgic?
∙ GV :Nêu cấu trúc :
 [] 
 -Phân biệt sự khác nhau giữa biểu thức số 
 học và biểu thức lôgic? HS trả lời
∙ HS :Chọn phương án đúng?
Hoạt động6:
∙ GV :Giải thích rõ các thành phần của lệnh gán
∙ HS :Chọn phương án đúng?
 Câu d/ sai vì biểu thức VP không cùng kiểu
∙ GV : Khắc sâu một số điều
 - Kí hiệu lệnh gán :=
 - Biểu thức VP cần được xác định giá trị
 trước khi gán
 - Kiểu giá trị biểu thức VP phải phù hợp
 với kiểu của biến .
1.Phép toán:
∙Bảng kí hiệu các phép toán(SGK)
2. Biểu thức số học:
∙Khái niệm biểu thức số học(SGK)
∙Quy tắc cách viết một biểu thức(SGK)
∙Mức độ ưu tiên các phép toán(SGK)
∙Chú ý(SGK)
3.Hàm số học chuẩn:
∙Khái niệm hàm số học chuẩn(SGK)
∙Bảng hàm sốhọc chuẩn thường dùng(sgk)
∙Ví dụ(SGK)
∙Câu hỏi: Viết các biểu thức toán học sau đây trong Pascal? 
 3x+/x-1/ ; 
4.Biểu thức quan hệ:
∙Khái niệm biểu thức quan hệ(SGK)
∙ Vi dụ :SGK 
 ∙ Câu hỏi:Biểu thức nào sau đây không
 phải là biểu thức quan hệ?
a/ x>=5 b/ x+y=6
c/ x+1<y+2 d/ (x+4)/2
5.Biểu thức lôgic:
∙Khái niệm biểu thức lôgic(SGK)
∙ Vi dụ :SGK 
∙ Câu hỏi:Biểu thức nào sau đây không
 phải là biểu thức lôgic?
a/ not(x=5) b/ (x1)
c/ (x+y=5) and (x>1) d/ (x+2) or (x<y)
6.Câu lệnh gán:
∙Câu lệnh gán có dạng(SGK)
 := 
∙ Vi dụ (SGK )
∙ Câu hỏi: Cho a,b,c.d,e là các biến
số nguyên.Lệnh gán nào sau đây sai? 
a/ a:=1 ; b/ b:= 2*(c+d) ;
c/ c:=b-a ; d/ e:= (b+c)/2 ;
4. Toồng keỏt noọi dung,ủaựnh giaự cuoỏi baứi: Cho HS nhắc lại 
 - Các phép toán trong toán học và trong Pascal?
 - Cáu trúc biểu thức quan hệ và lôgic?
 - Cáu trúc lệnh gán?
5.Daởn doứ,keỏ hoaùch hoùc taọp tieỏt sau : Bài tập SGK trang 35
IV .RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docBai6-Bieu thuc,lenh gan.doc