Kiểm tra học kỳ 1 – Tin 11 (2008 - 2009) – Đề 1

Kiểm tra học kỳ 1 – Tin 11 (2008 - 2009) – Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM:

C©u 1 : Chương trình dịch là:

A. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên.

B. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

C. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao.

D. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy.

C©u 2 : Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là

A. Biểu thức B. Biến C. Hằng D. Hàm

C©u 3 : Đối với ngôn ngữ lập trình Pascal, khẳng định nào là sai trong các khẳng định sau

A. Phần khai báo có thể có hoặc không

B. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có

C. Phần thân chương trình có thể có hoặc không

D. Phần thân chương trình nhất thiết phải có

C©u 4 : Trong ngôn ngữ Pascal câu lệnh nào sau đây đúng:

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2300Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ 1 – Tin 11 (2008 - 2009) – Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – TIN 11 (08-09) – ĐỀ 1
Họ và tên:..................................................... Lớp: ............Điểm TN:................Điểm tự luận: .........Tổng cộng: ................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
I. TRẮC NGHIỆM:
C©u 1 : 
Chương trình dịch là:
A.
Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên.
B.
Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.
C.
Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao. 
D.
Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy.
C©u 2 : 
Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là
A.
Biểu thức	
B.
Biến
C.
Hằng	
D.
Hàm
C©u 3 : 
Đối với ngôn ngữ lập trình Pascal, khẳng định nào là sai trong các khẳng định sau
A.
Phần khai báo có thể có hoặc không	
B.
Phần tên chương trình không nhất thiết phải có	
C.
Phần thân chương trình có thể có hoặc không
D.
Phần thân chương trình nhất thiết phải có
C©u 4 : 
Trong ngôn ngữ Pascal câu lệnh nào sau đây đúng:
A.
if ; then ;	
B.
if ; then :
C.
if then ,	
D.
if then 
C©u 5 : 
Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong những biểu diễn dưới đây :
A.
7,25	
B.
80.5	
C.
'False
D.
12.A2	
C©u 6 : 
Trong Turbo Pascal, tên nào sau đây là sai?	
A.
Ho_Ten
B.
Baitap	
C.
X1	
D.
Tin hoc	
C©u 7 : 
Trong PasCal để xoá sạch màn hình ta dùng lệnh:
A.
Uses crt;	
B.
Cls;	
C.
Clrscr;	
D.
Alt+F4;
C©u 8 : 
Để đóng cửa sổ chương trình ta thực hiện:
A.
Alt+F3	
B.
Alt+F	
C.
Ctrl+F3
D.
Alt+F4	
C©u 9 : 
Trong NNLT Pascal câu lệnh Writeln(N:5:2) với n=12 cho ra kết quả là:
A.
120.00	
B.
12000	
C.
012.00
D.
12.00	
C©u 10 : 
Thủ tục Read hay Readln dùng để?
A.
Nhập dữ liệu từ bàn phím
B.
gán giá trị cho biến
C.
Hiển thị kết quả ra màn hình
D.
Tất cả đều đúng
C©u 11 : 
Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khoá trong Pascal?
A.
Real.	
B.
Sqrt
C.
Integer.	
D.
END.	
C©u 12 : 
Câu lệnh gán nào là đúng?
A.
a:= x+b ;	
B.
a+b:=x ;
C.
b:=x+a	
D.
x=a+b ;	
C©u 13 : 
Hãy viết biểu thức: 0 < N £ 99.5 sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: 
A.
(N>=99.5) and (N>0)
B.
(N >= 99.5) or (N>0)
C.
(N 0)
D.
(N0)	
C©u 14 : 
Cho biết kết quả của biểu thức sau:10*((45 mod 3)+12)/6 là?
A.
0	
B.
20	
C.
45
D.
27	
C©u 15 : 
Trong quá trình dịch chương trình ta sử dụng chương trình nào để phát hiện lỗi cú pháp?
A.
Trình hợp dịch	
B.
Trình diễn dịch	
C.
Trình thông dịch
D.
Các câu trên đều đúng
C©u 16 : 
Cho biểu thức trong toán học .Biểu thức tương ứng trong Pascal là:	
A.
Sqr(sqrt(x) + 1 - x)	
B.
Sqr(sqrt(x) + 1) - x.	
C.
Sqrt(sqr(x) + 1 - x.)	
D.
Sqrt(sqr(x) + 1) - x.
C©u 17 : 
Ngôn ngữ lập trình Pascal là:	
A.
Ngôn ngữ máy
B.
Ngôn ngữ lập trình bậc cao
C.
Ngôn ngữ biên dịch
D.
Ngôn ngữ lập trình bậc thấp
C©u 18 : 
Cho biết kết quả của biểu thức sau: 6/3 + 2 div 3 là?
A.
2	
B.
4	
C.
3	
D.
5
C©u 19 : 
Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau? 
Var M, N :Real ;
	 X1,X2 : Extended ;
	 tenA, tenB : Char ;
	 Diem : byte ;
A.
15 byte	
B.
45 byte
C.
35 byte	
D.
25 byte	
C©u 20 : 
Khai báo nào là sai?
A.
Cả 2 đều sai
B.
Var a;b : byte ;	
C.
Cả 2 đều đúng	
D.
Var a b:byte; 	
C©u 21 : 
Để tính diện tích S của hình chữ nhật có cạnh a, b (a, b có giá trị nguyên trong phạm vi từ 140 đến 260). Cách khai báo nào sau đây là đúng và chiếm ít bộ nhớ nhất?
A.
S: Real;	
B.
S: longint;
C.
S: Word; 	
D.
S: integer;	
C©u 22 : 
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất:
A.
Byte	
B.
Longint	
C.
Word	
D.
Interger
C©u 23 : 
Để tính điểm trung bình cho từng học sinh ta dùng kiểu dữ liệu nào?
A.
Real	
B.
Longint	
C.
Byte	
D.
Word
C©u 24 : 
Trong ngôn ngữ Pascal câu lệnh nào sau đây đúng:
A.
if a=5 then a:=c+1; else a:=c+2:
B.
if a=5 then a:=c+1; else a:=c+2;	
C.
if a:=5 then a:=c+1 else a=c+2;	
D.
if a=5 then a:=c+1 else a:=c+2;
 II. TỰ LUẬN:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. 
..
..
..
..
..
..
.. 
.. 
..
..
..
..
..
..
 M«n THI-TIN11-HK1(08-09) (§Ò sè 1)
L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai: ¤ ¢ Ä
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : ˜
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : THI-TIN11-HK1(08-09)
§Ò sè : 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 1.doc