Giáo án môn Tin học 11 - Kiểm tra 15 phút môn Tin học 11

Giáo án môn Tin học 11 - Kiểm tra 15 phút môn Tin học 11

Câu 1: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có bao nhiêu thành phần cơ bản ?

a) 2 c) 4

b) 3 d) Cả a,b,c đều sai.

Câu 2: Trong Pascal bảng chữ cái bao gồm những ký tự nào?

a) Các chữ cái thường và in hoa. c) Các ký tự đặc biệt

b) Các chữ số. d) Cả a,b,c đều đúng.

Câu 3: Trong pascal tên nào là sai?

a) AS CII c) MNPQ

b) A123 d) Chuong_trinh

Câu 4: Cú pháp cho biết cách viết một chương trình . . . . . . . ?

a) Không hợp lệ . c) Cả a,b đều sai

b) Hợp lệ. d) Cả a,b đều đúng

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1477Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Kiểm tra 15 phút môn Tin học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn : TIN HỌC 11
Câu 1: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có bao nhiêu thành phần cơ bản ?
a) 2	c) 4
b) 3	d) Cả a,b,c đều sai.
Câu 2: Trong Pascal bảng chữ cái bao gồm những ký tự nào?
a) Các chữ cái thường và in hoa.	c) Các ký tự đặc biệt
b) Các chữ số.	d) Cả a,b,c đều đúng.
Câu 3: Trong pascal tên nào là sai?
a) AS CII	c) MNPQ
b) A123	d) Chuong_trinh
Câu 4: Cú pháp cho biết cách viết một chương trình . . . . . . . ?
a) Không hợp lệ .	c) Cả a,b đều sai
b) Hợp lệ. d) Cả a,b đều đúng
Câu 5: Trong pascal tên nào là đúng?
a) H5N1	c) 2TH6
b) H2 SO4	d) A#B
Câu 6: Biểu diễn nào không phải là hằng trong Pascal ?
a) -52	c) 6,45
b) 1.05E-10	d) ‘75’
Câu 7: là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình ?
a) Biến	c) Tên
b) Hằng	 d) Cả a,b,c đều sai.
Câu 8: Trong ngôn ngữ Pascal có phân biệt 3 loại tên : tên dành riêng,,tên do người lập trình đặt ?
Câu 9: Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình ?
a) thay đổi	c) thực hiện
b) lưu trữ	d) Cả a,b,c đều sai.
Câu 10: Biểu diễn nào là hằng trong pascal ?
a) A45	c) ‘47’
b) -19	d) 115.0

Tài liệu đính kèm:

  • docCauHoi_Bai2.doc