Kiểm tra 15 phút Tin học 11 - Trường THPT Phan Bội Châu

Kiểm tra 15 phút Tin học 11 - Trường THPT Phan Bội Châu

Câu 1: Biểu thức nào sau đây đúng trong Pascal ?

 A X < ‘gia="" tri="" thuc’="" b="" x="" :="Y+1" c="" (4="">< x)="" or="" (="" y=""><= 25)="" d="" i="" +="" 2=""><=>

Câu 2: Biến A có thể nhận giá trị : 0.5, 2.6, 3.2, 4.5. và biến B có thể nhận các giá trị: 2, 4, 6, 8, 10 thì khai báo nào sau đây là đúng ?

 A var A,B : integer; B var A,B :real; C var A: integer; D var A : integer;

 B: real;

Câu 3: Cho điều kiện 3 x 15. trong Pascal cần phải tách và chuyển thành biểu thức ?

 A 3 x and x 15 B ( 3 x) and ( x 15) C 3 x và x 15 D ( 3 <= x)="" and="" (="" x=""><=>

Câu 4: Cho X và Y là 2 biến nguyên, điều kiện xác định X và Y đồng thời không chia hết cho 5 hay đồng thời chia hết cho 5 được thể hiện trong Pascal như sau:

 A ((X mod 5 <> 0) or (Y mod 5 <> 0) ) and (( X mod 5 = 0) or (Y mod 5 = 0))

 B ((X mod 5 <> 0) and (Y mod 5 <> 0) ) or (( X mod 5 0) and (Y mod 5 0))

 C ((X mod 5 <> 0) and (Y mod 5 <> 0) ) or (( X mod 5 = 0) and (Y mod 5 = 0))

 D ((X mod 5 = 0) or (Y mod 5 = 0) ) or (( X mod 5 <> 0) and (Y mod 5 <> 0))

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1771Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút Tin học 11 - Trường THPT Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU	 KIỂM TRA 15 PHÚT TIN HỌC 11 
Họ và Tên:	Lớp:11	
Câu
Đáp án
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
A
B
C
D
 Đề 1
 Đề 3
Ghi chú: Đánh dấu (X) vào đáp án em chọn.
Câu 1: Biểu thức nào sau đây đúng trong Pascal ?
	A X < ‘gia tri thuc’	B X := Y+1	C (4 < x) or ( y <= 25)	D 	i + 2 <= 2j
Câu 2: Biến A có thể nhận giá trị : 0.5, 2.6, 3.2, 4.5. và biến B có thể nhận các giá trị: 2, 4, 6, 8, 10 thì khai báo nào sau đây là đúng ?
	A var A,B : integer; 	B var A,B :real;	C var A: integer; 	D var A : integer;
	 B: real;
Câu 3: Cho điều kiện 3 x 15. trong Pascal cần phải tách và chuyển thành biểu thức ?
	A 3 x and x 15	B ( 3 x) and ( x 15)	 C 3 x và x 15	D ( 3 <= x) and ( x <= 15)
Câu 4: Cho X và Y là 2 biến nguyên, điều kiện xác định X và Y đồng thời không chia hết cho 5 hay đồng thời chia hết cho 5 được thể hiện trong Pascal như sau:
	A ((X mod 5 0) or (Y mod 5 0) ) and (( X mod 5 = 0) or (Y mod 5 = 0))	
	B ((X mod 5 0) and (Y mod 5 0) ) or (( X mod 5 0) and (Y mod 5 0))	
	C ((X mod 5 0) and (Y mod 5 0) ) or (( X mod 5 = 0) and (Y mod 5 = 0)) 	
	D ((X mod 5 = 0) or (Y mod 5 = 0) ) or (( X mod 5 0) and (Y mod 5 0))
Câu 5: Cách khai báo nào dưới đây là đúng:
	A uses crt .	B program ptb2.	C var a,b,c ;D : real;	D const n = 10;
Câu 6: Xác định cú pháp khai báo biến đúng trong các câu sau?
	A var ::	B var ;:	
	C var ;;	D var :;
Câu 7: Từ biểu thức pascal hãy chuyển về biểu thức trong toán học: ((-b+sqrt(a))/2*sin(x))+(abs(x)/sqr(a))-> ?
	A 	B 	C 	D Tất cả đều đúng.
Câu 8: Chuyển biểu thức toán học sang biểu thức Pascal sau: 
	A (3*sin(x)+ cos(2*x)) / sqrt(5*sin(x*x))	B (3*sin(x)+ cos(2*x)) / sqr(5*sin(x*x))	
	C (3*sin(x)+ cos(2x)) / sqrt(5*sin(x2))	D (3*sin(x)+ cos(2*x)) / sqr(5*sin(x2))
Câu 9: Chọn 1 câu đúng trong các câu sau:
	A Kiểu Integer chiếm bộ nhớ 2 byte và phạm vi giá trị từ -215 đến 215-1	
	B Kiểu Real chiếm bộ nhớ 6 byte và phạm vi giá trị từ 0 đến 216 -1 	
	C Kiểu Integer chiếm bộ nhớ 2 byte và phạm vi giá trị từ -215 đến 216 -1	
	D Kiểu Byte chiếm bộ nhớ 2 byte và phạm vi giá trị từ 0 đến 255
Câu 10: Trong Pascal ,về mặt cú pháp cách viết câu lệnh nào sau đây là đúng ?
A. Begin
	 A:= 1
	 B:= 5
	End: 
B. Begin;
	 A:= 1;
	 B:= 5;
	End;
C. Begin 
	 A:= 1; 
	 B:= 5;
	End.
D. Begin
	 A:= 1;
	 B:= 5;
	End;
-------------------Ðáp án
	1. C	2. B	3. D	4. C	5. D	6. D	7. B	8. A	9. A	10. C	

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_ktra_15_phut.doc