Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 27 - Bài 11: Kiểu mảng

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 27 - Bài 11: Kiểu mảng

H1: Gọi HS nhắc lại kiến thức về mảng một chiều rồi dẫn dắt đến mảng hai chiều.

H2: Tìm hiểu bảng nhân

+ Bảng nhân có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột.

+ Muốn tìm và tính một phần tử của bảng ?

H3: Nhấn mạnh : Mảng hai chiều thực chất là mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó lại là một mảng một chiều.

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1494Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 27 - Bài 11: Kiểu mảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§11 KIỂU MẢNG
TIẾT 27
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
C. Bài mới:
Hoạt động 1 : Tìm hiểu kiểu mảng hai chiều.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Gọi HS nhắc lại kiến thức về mảng một chiều rồi dẫn dắt đến mảng hai chiều.
H2: Tìm hiểu bảng nhân 
+ Bảng nhân có bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột.
+ Muốn tìm và tính một phần tử của bảng ?
H3: Nhấn mạnh : Mảng hai chiều thực chất là mảng một chiều mà mỗi phần tử của nó lại là một mảng một chiều.
- HS nhắc lại.
- Bảng nhân có 9 dòng, 10 cột.
- Xem phần tử đó ở dòng i và cột j. 
2. Kiểu mảng hai chiều
- Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu.
- Các ngôn ngữ lập trình cũng có quy tắc và cách thức cho phép xác định:
+ Tên kiểu mảng.
+ Số lượng phần tử của mỗi chiều.
+Kiểu dữ liệu của phần tử.
+Cách khai báo biến.
+Cách tham chiếu đến phần tử.
Hoạt động 2 : Cách khai báo biến kiểu mảng hai chiều trong Pascal.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: HS nhắc lại khai báo mảng một chiều trong Pascal.
H2: GV nêu cách khai báo mảng hai chiều trong Pascal.
H3: HS cho ví dụ (2 cách) và giải thích.
H4: Tham chiếu đến phần tử của mảng một chiều?
H5: GV tham chiếu đến phần tử của mảng hai chiều và cho ví dụ.
- HS nhắc lại 2 cách khai báo mảng một chiều.
- HS nghe, hiểu và cho ví dụ:
Vd1:
var Bangnhan: array[1..9,1..10] of integer;
Vd2:
type ArrReal = array [-100..100 , 100..200] of real;
var A : ArrReal;
- HS trả lời.
- Nghe, hiểu
a) Khai báo (SGK)
Hoạt động 3 : Tìm hiểu mảng hai chiều thông qua một số ví dụ.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Tính phần tử hàng i, cột j?
H2: Duyệt tất cả các phần tử của bảng nhân?
H3: HS tìm hiểu chương trình ví dụ 1.
H4: Phát vấn để HS hiểu ví dụ 1.
H5: HS tìm hiểu chương trình ví dụ 2.
H6: Phát vấn để HS hiểu ví dụ 2.
- B[i, j] := i *j;
- Dùng 2 vòng lặp for – do:
For i:= 1 to 9 do 
 For i:= 1 to 10 do 
- Tìm hiểu chương trình.
- HS trả lời theo phát vấn của giáo viên.
- Tìm hiểu chương trình.
- HS trả lời theo phát vấn của giáo viên.
b) Một số ví dụ
Ví du ï1(SGK)
Ví dụ 2(SGK)
D.Củng cố và dặn dò:
- Nắm kiểu dữ liệu có cấu trúc mảng hai chiều và biết cách khai báo mảng một chiều.
	- Về xem lại bài và xem trước mục 1,2 §12 Kiểu xâu..

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_27.doc