Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 57 – Bài 29: Thấu kính mỏng (tiếp)

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 57 – Bài 29: Thấu kính mỏng (tiếp)

1. Mục tiêu

a. Về kiến thức

 - Trình bày được các khái niệm về: quang tâm, trục, tiêu điểm (ảnh, vật), tiêu cự, độ tụ của thấu kính phân kì.

- Nêu được đặc điểm của ảnh (thật hay ảo, chiều, độ lớn).

- Viết được các công thức về thấu kính

- Nêu được một số công dụng của thấu kính.

b. Về kĩ năng

 - Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính

- Vận dụng các công thức thấu kính để giải các bài tập đơn giản

c. Về thái độ

- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi

- Có hứng thú học tập bộ môn

 

docx 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 5665Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 57 – Bài 29: Thấu kính mỏng (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/03/2010
Ngày dạy : 27/03/2010 
Ngày dạy : 27/03/2010 
Dạy lớp: 11A1, 11A2
Dạy lớp: 11A3, 11A4
Tiết 57 – Bài 29: THẤU KÍNH MỎNG (Tiếp)
1. Mục tiêu
a. Về kiến thức
	- Trình bày được các khái niệm về: quang tâm, trục, tiêu điểm (ảnh, vật), tiêu cự, độ tụ của thấu kính phân kì.
- Nêu được đặc điểm của ảnh (thật hay ảo, chiều, độ lớn).
- Viết được các công thức về thấu kính 
- Nêu được một số công dụng của thấu kính.
b. Về kĩ năng
	- Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính 
- Vận dụng các công thức thấu kính để giải các bài tập đơn giản
c. Về thái độ
- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi
- Có hứng thú học tập bộ môn
2. Chuẩn bị của GV và HS
 	a. Chuẩn bị của GV
- Bản tóm tắt vị trí, tính chất của ảnh
- Dụng cụ: phấn mầu, thước.....
 	b. Chuẩn bị của HS
- Ôn tập: thấu kính (lớp 9), sự khúc xạ ánh sáng, lăng kính.
3.Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (1 phút)
	- Kiểm tra bài cũ: tiến hành trong quá trình dạy bài mới
	- Đặt vấn đề: Ta đã được khảo sát thấu kính hội tụ, vậy thấu kính phân kì là thấu kính như thế nào, sự tạo ảnh của chúng ra sao?
b. Dạy bài mới
Hoạt động 1 (7 Phút): Khảo sát thấu kính phân kì 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
- Yêu cầu HS nhắc lại các khái niệm: quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện của thấu kính 
- Vẽ hình mô tả các đặc trưng của thấu kính phân kì 
- Nhắc lại các khái niệm cơ bản
- Vẽ hình + ghi nhớ các khái niệm
III. Khảo sát thấu kính phân kì 
? Nêu đặc điểm về tiêu điểm, tiêu diện của thấu kính phân kì 
- Lưu ý HS các định nghĩa khác cũng tương tự như thấu kính hội tụ 
? Trả lời C3
- Chính xác hóa hình vẽ
TL: Tiêu điểm, tiêu diện của thấu kính phân kì là ảo
- Ghi nhớ
- Vẽ hình mô tả
- Ghi nhớ
- Tiêu điểm, tiêu diện:
C3: Tiêu điểm vật
Hoạt động 2 (16 Phút): Khảo sát sự tạo ảnh bởi thấu kính 
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
? Nhắc lại thế nào là ảnh ảo, ảnh thật
? Nêu khái niệm ảnh điểm, vật điểm
- Phân tích khái niệm
? Nhắc lại các tia sáng đặc biệt qua thấu kính 
- Chính xác hóa
- Nhắc lại khái niệm vật, ảnh trong thấu kính 
? Làm thế nào để dựng ảnh của vật 
- Yêu cầu 2 HS lên bảng vẽ hình trong hai trường hợp TKPK và TKHT
- Quan sát, hướng dẫn HS
- Chính xác hóa hình vẽ, hướng dẫn HS cách vẽ hình
? Thấu kính có thể cho những loại ảnh nào
- Dùng bảng tính chất ảnh, vật để giới thiệu các trường hợp tạo ảnh
TL: Ảnh ảo – quan sát được bằng mắt; ảnh thật - hứng được trên màn
- Nêu khái niệm như Sgk
- Ghi nhớ
TL: ......
- Ghi nhớ
- Ghi nhớ
TL: ....
- Vẽ hình
- Vẽ hình theo sự hướng dẫn của GV
- ghi nhớ
TL: ....
- Ghi nhớ
IV. Sự tảo ảnh bởi thấu kính 
1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học 
a. Ảnh điểm: Sgk – T185
b. Vật điểm: Sgk – T185
2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính 
a. Các tia đặc biệt
b. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính 
- TKHT:
TKPK: 
3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính 
Hoạt động 3 (10 Phút): Khảo sát các công thức về thấu kính 
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
- Nêu và phân tích các quy ước về dấu cho ảnh và vật của thấu kính 
- Ghi nhớ các công thức 
V. Các công thức về thấu kính 
1. Quy ước dấu
d = OA: vật thật: d > 0
vật ảo: d < 0
d’ = OA': ảnh thật: d’ > 0
ảnh ảo: d’ < 0
k = A'B'AB: số phóng đại ảnh
k > 0: vật và ảnh cùng chiều
k < 0: vật và ảnh ngược chiều
? Nêu công thức xác định vị trí của ảnh
- Hướng dẫn HS chứng minh công thức 
- Yêu cầu HS về nhà tự chứng minh
TL: ....
- Ghi nhớ cách chứng minh
- Ghi nhớ nhiệm vụ học tập
2. Công thức xác định vị trí ảnh
1d = 1d' = 1f (29.2)
? Nêu công thức xác định số phóng đại 
TL: ....
3. Công thức xác định số phóng phóng đại
k = - d'd (29.3)
Hoạt động 4 (7 Phút): Công dụng cúa thấu kính 
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
Hoạt động của GV
- Cho HS đọc mục VI Sgk
? Nêu các công dụng cơ bản của thấu kính 
- Phân tích các ứng dụng cơ bản
- Đọc bài
- Nêu các công dụng như Sgk
- Ghi nhớ
VI. Công dụng của thấu kính: Sgk – T188
c. Củng cố, luyện tập (3 phút)
? Trong bài học ta cần nhớ được các nội dung kiến thức nào? tóm tắt?
	GV: đánh giá giờ học, nhấn mạnh kiến thức trong bài
d. Hướng dẫn học bài ở nhà (1 phút)
- Làm bài tập+ Sbt, bài tập ví dụ Sgk 
- Tiết sau: Bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiết 57.docx