Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Dòng điện trong chất điện phân, định luật fa-Ra-đây

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Dòng điện trong chất điện phân, định luật fa-Ra-đây

3.17 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và iôn dương đi về catốt.

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng.

3.18 Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?

A.

B. m = D.V

C.

D.

 

doc 6 trang Người đăng quocviet Lượt xem 3741Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Dòng điện trong chất điện phân, định luật fa-Ra-đây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C©u hái tr¾c nghiƯm VËt lý líp 11 
Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n. §Þnh luËt Fa-ra-®©y
3.17 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®ĩng?
A. Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n lµ dßng chuyĨn dÞch cã h­íng cđa c¸c i«n ©m, electron ®i vỊ anèt vµ i«n d­¬ng ®i vỊ catèt.
B. Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n lµ dßng chuyĨn dÞch cã h­íng cđa c¸c electron ®i vỊ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vỊ catèt.
C. Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n lµ dßng chuyĨn dÞch cã h­íng cđa c¸c i«n ©m ®i vỊ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vỊ catèt.
D. Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n lµ dßng chuyĨn dÞch cã h­íng cđa c¸c electron ®i vỊ tõ catèt vỊ anèt, khi catèt bÞ nung nãng.
3.18 C«ng thøc nµo sau ®©y lµ c«ng thøc ®ĩng cđa ®Þnh luËt Fara-®©y?
A. 
B. m = D.V
C. 
D. 
3.19 Mét b×nh ®iƯn ph©n ®ùng dung dÞch AgNO3, c­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua b×nh ®iƯn ph©n lµ I = 1 (A). Cho AAg=108 (®vc), nAg= 1. L­ỵng Ag b¸m vµo catèt trong thêi gian 16 phĩt 5 gi©y lµ:
A. 1,08 (mg).
B. 1,08 (g).
C. 0,54 (g).
D. 1,08 (kg).
3.20 Mét b×nh ®iƯn ph©n dung dÞch CuSO4 cã anèt lµm b»ng ®ång, ®iƯn trë cđa b×nh ®iƯn ph©n R = 8 (W), ®­ỵc m¾c vµo hai cùc cđa bé nguån E = 9 (V), ®iƯn trë trong 
r =1 (W). Khèi l­ỵng Cu b¸m vµo catèt trong thêi gian 5 h cã gi¸ trÞ lµ:
A. 5 (g).
B. 10,5 (g).
C. 5,97 (g).
D. 11,94 (g).
3.21 §Ỉt mét hiƯu ®iƯn thÕ U kh«ng ®ỉi vµo hai cùc cđa b×nh ®iƯn ph©n. XÐt trong cïng mét kho¶ng thêi gian, nÕu kÐo hai cùc cđa b×nh ra xa sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a chĩng t¨ng gÊp 2 lÇn th× khèi l­ỵng chÊt ®­ỵc gi¶i phãng ë ®iƯn cùc so víi lĩc tr­íc sÏ:
A. t¨ng lªn 2 lÇn.
B. gi¶m ®i 2 lÇn.
C. t¨ng lªn 4 lÇn.
D. gi¶m ®i 4 lÇn.
3.22. §é dÉn ®iƯn cđa chÊt ®iƯn ph©n t¨ng khi nhiƯt ®é t¨ng lµ do:
A. ChuyĨn ®éng nhiƯt cđa c¸c ph©n tư t¨ng vµ kh¶ n¨ng ph©n li thµnh i«n t¨ng.
B. §é nhít cđa dung dÞch gi¶m lµm cho c¸c i«n chuyĨn ®éng ®­ỵc dƠ dµng h¬n.
C. Sè va ch¹m cđa c¸c i«n trong dung dÞch gi¶m.
D. C¶ A vµ B ®ĩng.
3.23 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®ĩng?
A. Khi hoµ tan axit, baz¬ hỈc muèi vµo trong n­íc, tÊt c¶ c¸c ph©n tư cđa chĩng ®Ịu bÞ ph©n li thµnh c¸c i«n.
B. Sè cỈp i«n ®­ỵc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iƯn ph©n kh«ng thay ®ỉi theo nhiƯt ®é.
C. BÊt kú b×nh ®iƯn ph©n nµo cịng cã suÊt ph¶n ®iƯn.
D. Khi cã hiƯn t­ỵng cùc d­¬ng tan, dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m.
3.24 Ph¸t biểu nào sau ®©y là kh«ng ®ĩng khi nãi về c¸ch mạ một huy chương bạc?
A. Dïng muối AgNO3.
B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
C. Dïng anốt bằng bạc.
D. Dïng huy chương làm catốt.
20. Bµi tËp vỊ dßng ®iƯn trong kim lo¹i vµ chÊt ®iƯn ph©n
3.25 Cho dßng ®iƯn ch¹y qua b×nh ®iƯn ph©n ®ùng dung dÞch muèi cđa niken, cã an«t lµm b»ng niken, biÕt nguyªn tư khèi vµ hãa trÞ cđa niken lÇn l­ỵt b»ng 58,71 vµ 2. Trong thêi gian 1h dßng ®iƯn 10A ®· s¶n ra mét khèi l­ỵng niken b»ng:
A. 8.10-3kg
B. 10,95 (g).
C. 12,35 (g).
D. 15,27 (g).
3.26 Cho dßng ®iƯn ch¹y qua b×nh ®iƯn ph©n chøa dung dÞch CuSO4, cã an«t b»ng Cu. BiÕt r»ng ®­¬ng l­ỵng hãa cđa ®ång kg/C. §Ĩ trªn cat«t xuÊt hiƯn 0,33 kg ®ång, th× ®iƯn tÝch chuyĨn qua b×nh ph¶i b»ng: 
A. 105 (C).
B. 106 (C).
C. 5.106 (C).
D. 107 (C).
3.27** §Ỉt mét hiƯu ®iƯn thÕ U = 50 (V) vµo hai cùc b×nh ®iƯn ph©n ®Ĩ ®iƯn ph©n mét dung dÞch muèi ¨n trong n­íc, ng­êi ta thu ®­ỵc khÝ hi®r« vµo mét b×nh cã thĨ tÝch 
V = 1 (lÝt), ¸p suÊt cđa khÝ hi®r« trong b×nh b»ng p = 1,3 (at) vµ nhiƯt ®é cđa khÝ hi®r« lµ t = 270C. C«ng cđa dßng ®iƯn khi ®iƯn ph©n lµ:
A. 50,9.105 J
B. 0,509 MJ
C. 10,18.105 J
D. 1018 kJ
3.28 §Ĩ gi¶i phãng l­ỵng clo vµ hi®r« tõ 7,6g axit clohi®ric b»ng dßng ®iƯn 5A, th× ph¶i cÇn thêi gian ®iƯn ph©n lµ bao l©u? BiÕt r»ng ®­¬ng l­ỵng ®iƯn hãa cđa hi®r« vµ clo lÇn l­ỵt lµ: k1 = 0,1045.10-7kg/C vµ k2 = 3,67.10-7kg/C
A. 1,5 h
B. 1,3 h
C. 1,1 h
D. 1,0 h
3.29 ChiỊu dµy cđa líp Niken phđ lªn mét tÊm kim lo¹i lµ d = 0,05(mm) sau khi ®iƯn ph©n trong 30 phĩt. DiƯn tÝch mỈt phđ cđa tÊm kim lo¹i lµ 30cm2. Cho biÕt Niken cã khèi l­ỵng riªng lµ r = 8,9.103 kg/m3, nguyªn tư khèi A = 58 vµ ho¸ trÞ n = 2. C­êng ®é dßng ®iƯn qua b×nh ®iƯn ph©n lµ:
A. I = 2,5 (μA).
B. I = 2,5 (mA).
C. I = 250 (A).
D. I = 2,5 (A).
3.30 Mét nguån gåm 30 pin m¾c thµnh 3 nhãm nèi tiÕp, mçi nhãm cã 10 pin m¾c song song, mçi pin cã suÊt ®iƯn ®éng 0,9 (V) vµ ®iƯn trë trong 0,6 (Ω). B×nh ®iƯn ph©n dung dÞch CuSO4 cã ®iƯn trë 205 m¾c vµo hai cùc cđa bé nguån. Trong thêi gian 50 phĩt khèi l­ỵng ®ång Cu b¸m vµo catèt lµ:
A. 0,013 g
B. 0,13 g
C. 1,3 g
D. 13 g
3.31 Khi hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U1 = 20mV th× c­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua ®Ìn lµ I1 = 8mA, nhiƯt ®é d©y tãc bãng ®Ìn lµ t1 = 250 C. Khi s¸ng b×nh th­êng, hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc bãng ®Ìn lµ U2 = 240V th× c­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua ®Ìn lµ I2 = 8A. BiÕt hƯ sè nhiƯt ®iƯn trë α = 4,2.10-3 K-1. NhiƯt ®é t2 cđa d©y tãc ®Ìn khi s¸ng b×nh th­êng lµ:
A. 2600 (0C)
B. 3649 (0C)
C. 2644 (0K)
D. 2917 (0C)
3.32 Mét b×nh ®iƯn ph©n ®ùng dung dÞch b¹c nitrat víi anèt b»ng b¹c. §iƯn trë cđa b×nh ®iƯn ph©n lµ R= 2 (W). HiƯu ®iƯn thÕ ®Ỉt vµo hai cùc lµ U= 10 (V). Cho A= 108 vµ n=1. Khèi l­ỵng b¹c b¸m vµo cùc ©m sau 2 giê lµ:
A. 40,3g
B. 40,3 kg
C. 8,04 g
D. 8,04.10-2 kg
3.33* Khi ®iƯn ph©n dung dÞch muèi ¨n trong n­íc, ng­êi ta thu ®­ỵc khÝ hi®r« t¹i catèt. KhÝ thu ®­ỵc cã thĨ tÝch V= 1 (lÝt) ë nhiƯt ®é t = 27 (0C), ¸p suÊt p = 1 (atm). §iƯn l­ỵng ®· chuyĨn qua b×nh ®iƯn ph©n lµ:
A. 6420 (C).
B. 4010 (C).
C. 8020 (C).
D. 7842 (C).
h­íng dÉn gi¶i vµ tr¶ lêi
Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n. §Þnh luËt Fa-ra-®©y
3.17 Chän: C
H­íng dÉn: Dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n lµ dßng chuyĨn dÞch cã h­íng cđa c¸c i«n ©m ®i vỊ anèt vµ c¸c i«n d­¬ng ®i vỊ catèt.
3.18 Chän: C
H­íng dÉn: C«ng thøc cđa ®Þnh luËt Fara-®©y lµ 
3.19 Chän: B
H­íng dÉn: ¸p dơng c«ng thøc ®Þnh luËt Fara-®©y lµ víi I = 1 (A), 
A = 108, n = 1, t = 965 (s), F = 96500 (g/mol.C)
3.20 Chän: C
H­íng dÉn:
- C­êng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ = 1 (A).
- ¸p dơng c«ng thøc ®Þnh luËt Fara-®©y lµ 
víi I = 1 (A), A = 64, n = 2, t = 18000 (s), F = 96500(g/mol.C)
3.21 Chän: B
H­íng dÉn: §Ỉt mét hiƯu ®iƯn thÕ U kh«ng ®ỉi vµo hai cùc cđa b×nh ®iƯn ph©n. §iƯn trë cđa b×nh ®iƯn ph©n ®­ỵc tÝnh theo c«ng thøc: , nÕu kÐo hai cùc cđa b×nh ra xa sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a chĩng t¨ng gÊp 2 lÇn th× ®iƯn trë cđa b×nh ®iƯn ph©n t¨ng lªn 2 lÇn. C­êng ®é dßng ®iƯn qua b×nh ®iƯn ph©n gi¶m 2 lÇn.
XÐt trong cïng mét kho¶ng thêi gian, khèi l­ỵng chÊt ®­ỵc gi¶i phãng ë ®iƯn cùc so víi lĩc tr­íc sÏ gi¶m ®i 2 lÇn.
3.22 Chän: A
H­íng dÉn: §é dÉn ®iƯn cđa chÊt ®iƯn ph©n t¨ng khi nhiƯt ®é t¨ng lµ do chuyĨn ®éng nhiƯt cđa c¸c ph©n tư t¨ng vµ kh¶ n¨ng ph©n li thµnh i«n t¨ng.
3.23 Chän: D
H­íng dÉn:
- Khi cã hiƯn t­ỵng cùc d­¬ng tan, dßng ®iƯn trong chÊt ®iƯn ph©n tu©n theo ®Þnh luËt «m.
- Khi hoµ tan axit, baz¬ hỈc muèi vµo trong n­íc, chØ khi nång ®é cđa dung dÞch ®iƯn ph©n ch­a b·o hoµ th× tÊt c¶ c¸c ph©n tư cđa chĩng ®Ịu bÞ ph©n li thµnh c¸c i«n.
- ChØ khi dung dÞch ®iƯn ph©n ch­a b·o hoµ th× sè cỈp i«n ®­ỵc t¹o thµnh trong dung dÞch ®iƯn ph©n kh«ng thay ®ỉi theo nhiƯt ®é.
- B×nh ®iƯn ph©n cã suÊt ph¶n ®iƯn lµ nh÷ng b×nh ®iƯn ph©n kh«ng x¶y ra hiƯn t­ỵng d­¬ng cùc tan.
3.24 Chän: B
H­íng dÉn: Muèn mạ một huy chương bạc ng­êi ta ph¶i dïng dung dÞch muối AgNO3, an«t lµm b»ng bạc, huy chương làm catốt.
20. Bµi tËp vỊ dßng ®iƯn trong kim lo¹i vµ chÊt ®iƯn ph©n
3.25 Chän: B
H­íng dÉn: Xem h­íng dÉn c©u 3.19
3.26 Chän: B
H­íng dÉn: ¸p dơng c«ng thøc ®Þnh luËt Fara-®©y lµ 
tõ ®ã tÝnh ®­ỵc q = 106(C).
3.27** Chän: B
H­íng dÉn:
- ¸p dơng ph­¬ng tr×nh Clap©yron – Men®ªlªep cho khÝ lý t­ëng: pV = , trong ®ã p = 1,3 (at) = 1,3. 1,013.105 (Pa), V = 1 (lÝt) = 10-3 (m3), μ = 2 (g/mol), 
R = 8,31 (J/mol.K), T = 3000K.
- ¸p dơng c«ng thøc ®Þnh luËt luËt Fara-®©y: víi A = 1, n = 1
- ¸p dơng c«ng thøc tÝnh c«ng A = qU.
Tõ c¸c c«ng thøc trªn ta tÝnh ®­ỵc A = 0,509 (MJ)
3.28 Chän: C
H­íng dÉn: ¸p dơng c«ng thøc ®Þnh luËt luËt Fara-®©y: 
3.29 Chän: D
H­íng dÉn: Khèi l­ỵng Ni gi¶i phãng ra ë ®iƯn cùc ®­ỵc tÝnh theo c«ng thøc: m = ρdS = tõ ®ã ta tÝnh ®­ỵc I (l­u ý ph¶i ®ỉi ®¬n vÞ cđa c¸c ®¹i l­ỵng)
3.30 Chän: A
H­íng dÉn:
- Bé nguån ®iƯn gåm 30 pin m¾c thµnh 3 nhãm nèi tiÕp, mçi nhãm cã 10 pin m¾c song song, mçi pin cã suÊt ®iƯn ®éng 0,9 (V) vµ ®iƯn trë trong 0,6 (Ω). SuÊt ®iƯn ®éng vµ ®iƯn trë trong cđa bé nguån lµ E = 2,7 (V), r = 0,18 (Ω).
- B×nh ®iƯn ph©n dung dÞch CuSO4 cã ®iƯn trë R = 205 m¾c vµo hai cùc cđa bé nguån. C­êng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua b×nh ®iƯn ph©n lµ = 0,0132 (A).
- Trong thêi gian 50 phĩt khèi l­ỵng ®ång Cu b¸m vµo catèt lµ 
= 0,013 (g).
3.31 Chän: B
H­íng dÉn:
- §iƯn trë cđa d©y tãc bãng ®Ìn khi nhiƯt ®é lµ t1 = 250 C lµ R1 = = 2,5 (Ω).
- §iƯn trë cđa d©y tãc bãng ®Ìn khi nhiƯt ®é lµ t2 lµ R2 = = 30 (Ω).
- Sù phơ thuéc ®iƯn trë cđa vËt dÉn vµo nhiƯt ®é R1 = R0(1+ αt1) vµ R2 = R0(1+ αt2) suy ra t2 = = 36490C
3.32 Chän: A
H­íng dÉn:
- C­êng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ I = U/R = 5 (A).
- Trong thêi gian 2 (h) khèi l­ỵng ®ång Ag b¸m vµo catèt lµ = 40,3 (g).
3.33 Chän: D
H­íng dÉn:
- ¸p dơng ph­¬ng tr×nh Clap©yron – Men®ªlªep cho khÝ lý t­ëng: pV = , trong ®ã p = 1 (atm) = 1,013.105 (Pa), V = 1 (lÝt) = 10-3 (m3), μ = 2 (g/mol), R = 8,31 (J/mol.K), T = 3000K.
- ¸p dơng c«ng thøc ®Þnh luËt luËt Fara-®©y: víi A = 1, n = 1
Tõ ®ã tÝnh ®­ỵc q = 7842 (C)

Tài liệu đính kèm:

  • docVat ly 11017.doc