Giáo án Tin học 11 - Tiết 31: Bài tập thực hành 8

Giáo án Tin học 11 - Tiết 31: Bài tập thực hành 8

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức

- Biết cách báo cáo và kết xuất báo cáo

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng về tạo REPORT bằng phương pháp Wizard, lưu trữ. Qua đây GV bộ môn nắm lại trỡnh độ tiếp thu của hs, từ đó phân loại hs, điều chỉnh bài tập cách dạy phù hợp, rà soát lại phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rỳt kinh nghiệm cho bài sau.

3. Thái độ

- Rèn luyện tính sáng tạo, kiên nhẫn và có ý thức tốt trong học lập trình.

II- CHUẨN BỊ CỦA GV & HS

 1. GV : SGK+ SBT+ Phương tiện dạy học+ phong máy tính, nội dung bài thực hành .

2. HS : SGK+ Vở ghi + Đồ dùng học tập, kiến thức đã học

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

 1. Kiểm tra bài cũ. ( Lồng trong bài học )

2. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1429Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Tiết 31: Bài tập thực hành 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 31 	Bài tập thực hành 8.
*Kiểm tra sĩ số. Ngày soan: ...../...../ 2010
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
Tên học sinh nghỉ học
12A1
/ /2009
/
12 A2
/ /2009
/
12 A3
/ /2009
/
I. Mục Đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Biết cách báo cáo và kết xuất báo cáo
2. Kĩ năng
- Rốn luyện kỹ năng về tạo REPORT bằng phương phỏp Wizard, lưu trữ. Qua đõy GV bộ mụn nắm lại trỡnh độ tiếp thu của hs, từ đú phõn loại hs, điều chỉnh bài tập cỏch dạy phự hợp, rà soỏt lại phương phỏp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rỳt kinh nghiệm cho bài sau.
3. Thái độ 
- Rèn luyện tính sáng tạo, kiên nhẫn và có ý thức tốt trong học lập trình.
II- Chuẩn bị của GV & HS 
	1. GV : SGK+ SBT+ Phương tiện dạy học+ phong máy tính, nội dung bài thực hành .
2. HS : SGK+ Vở ghi + Đồ dùng học tập, kiến thức đã học
III. Tiến trình bài giảng
	1. Kiểm tra bài cũ. ( Lồng trong bài học )
2. Bài mới
Đề bài thực hành (lấy lại vớ dụ trong bài)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
Hoạt động 1: ổn định lớp , giao máy, phân nhóm
- Ổn định lớp.
- Giao mỏy cho học sinh thực hành theo nhúm
- Giaobài thực hành
- Thực hiện yờu cầu của giỏo viờn
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1: 
a) Từ Table:DANHSACH (HOTEN, TO,DIEM) 
HOTENà Text, 25 ký tự
TOà Number, Integer (số nguyờn)
DIEMà Number, Single (số thực), lấy một số lẻ (Decimal place:1)
b) Nhập dữ liệu với nội dung sau:
c) Tạo Report chứa tất cả cỏc trường của table DANHSACH với yờu cầu sau:
- Phõn nhúm trờn trường TO (Tổ giống nhau thỡ được xếp vào một nhúm)
- Trờn mỗi nhúm lại sắp xếp tăng dần trờn trường HOTEN
- Trờn mỗi nhúm đó phõn nhúm, tớnh điểm trung bỡnh cỏc HS trong tổ.
- Đặt tờn Report là R_DANHSACH.
* Yêu cầu học sinh lấy ví dụ tương tự và thực hiện trên máy.
Bài tập 2: Mở tệp KINHDOANH.MDB nằm trong thư mục My Document, gồm cỏc bảng:
Nội dung cỏc bảng :
Thực hiện cỏc yờu cầu sau:
a) Dựng Query để lập danh sỏch phản ảnh quỏ trỡnh mua hàng húa của khỏch hàng, chứa cỏc trường: Ma_khach_hang, Ten_khach_hang, Dia_chi, và tạo trường mới Thành tiền (=So_luong*Don_gia). Đặt tờn Query này là QTHANHTIEN1
b) Lập bỏo cỏo (Report) phản ảnh tờn khỏch hàng, mó khỏch hàng, địa chỉ, thành tiền với yờu cầu:
b1) Phõn nhúm trờn trường Ten_khach_hang, Sắp xếp giảm dần trờn trường Thành tiền, trờn nhúm đó lập tớnh tổng thành tiền mà khỏch hàng đó mua. Đặt tờn R_THANHTIEN1
Trường phõn nhúm
Tổng thành tiền của cỏc nhúm
Tổng tiền 
Trờn nhúm
Tổng tiền 
Trờn nhúm
Tổng tiền 
Trờn nhúm
Sắp giảm dần
b2)Phõn nhúm (lần 1) trờn trường Dia_chi, trờn nhúm Dia_chi lại phõn nhúm (lần 2) trờn trường Ten_khach_hang, Sắp xếp giảm dần trờn trường Thành tiền, trờn nhúm đó lập tớnh tổng thành tiền, giỏ trị trung bỡnh , giỏ trị cao nhất, thấp nhất của thành tiền mà khỏch hàng đó mua. Đặt tờn R_THANHTIEN2
Hướng dẫn: Trong cửa sổ chọn trường phõn nhúm:
3. Củng cố : Nhớ các bước thực hiện khi chiết xuất dữ liệu và báo cáo dữ liệu
4. Dặn dò : Về nhà học bài và xem trước bài 10 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 31 Bai tap thuc hanh 8.doc