Giáo án Tin học 11 - Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2009 - 2010 môn: Tin Học

Giáo án Tin học 11 - Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2009 - 2010 môn: Tin Học

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ): Chän ®¸p ¸n ®óng sau ®ã t« ®Ëm vµo b¶ng trªn

Câu 1: Để mô tả công việc được lặp lại với số lần chưa biết trước ta sử dụng câu lệnh

A. While do B. For do C. If.then D. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal tên nào đúng trong các tên sau:

A. 29Donga B. Năm 2009 C. Baitap D. Cua&tung.

Câu 3: Đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả nào:

For i:= 1 to 10 do

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1500Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Kiểm tra học kỳ I - Năm học 2009 - 2010 môn: Tin Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: TIN HỌC 
TRƯỜNG THPT THẢO NGUYÊN 	
Họ và tên:	
Lớp:.
§Ò 1 (Líp th­êng)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ): Chän ®¸p ¸n ®óng sau ®ã t« ®Ëm vµo b¶ng trªn
Câu 1: Để mô tả công việc được lặp lại với số lần chưa biết trước ta sử dụng câu lệnh
A. Whiledo	B. Fordo	C. If..then D. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal tên nào đúng trong các tên sau:
A. 29Donga	B. Năm 2009	C. Baitap	D. Cua&tung. 
Câu 3: Đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả nào:
. 
For i:= 1 to 10 do 
Write(i);
.
	A. Đưa ra 10 cấu cách	B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	C. Không đưa ra gì cả	D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Câu 4: . Câu lệnh if nào sau đây đúng:
	A. IF a= 5 THEN a:= d+1 ELSE a:= d+2;	B. IF a= 5 THEN a:= d+1 ELSE a:= d+2.
	C. IF a= 5 THEN a:= d+1; ELSE a:= d+2;	D. IF a= 5 THEN a= d+1 ELSE a= d+2;
Câu 5: Giá trị biến đếm trong câu lệnh lặp với số lần biết trước dạng lùi có đặc điểm:
 A. Không thay đổi.	B. Tự động tăng lên 1 đơn vị.
 C. Tự động giảm đi 1 đơn vị	D. Tất cả đều sai
Câu 6:
 Cho ®o¹n ch­¬ng tr×nh Pascal sau:
 Program cb1;
 Var x,y: real;
 Begin
 Write('x= '); readln(x);
 Y:=x*x*x+5*x*x+4*x+5;
 Writeln('y=',y);
 End. 
 Ch­¬ng tr×nh trªn tÝnh gi¸ trÞ cña biÎu thøc nµo trong c¸c biÓu thøc sau: 
	A. y=x+2x+3x+4x+5 	
B. y=x3+5x2+4x+5 
	C. y=(x+2)(x+3)(x+4)+5 	
D. y= x4+2x3+3x2+4x+5 
Câu 7: 
 Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau sẽ hiển thị lên màn hình như thế nào?
A:=8;
If a mod 2 = 0 then write(’a chia het cho 2’)
else
write(’a khong chia het cho 2’);
A. a chia het cho 2	B. a khong chia het cho 2
C. a=8 	D. chia het cho 2
Câu 8: Đoạn chương trình dưới đây sai ở dòng nào ?
 ...
Write(‘nhap vao hai so bat ki :’); readln(a,b); (1)
If a > b then max := a ; (2)
Else max := b ; (3)
	Writeln(‘Max hai so la:’, max) ; (4)
	 .
 A. Dòng 1	B. Dòng 2	C. Dòng 3	D. Dòng 4
II. PHẦN tù luËn (6đ): 
Câu 1: (1®iÓm) Cho ch­¬ng tr×nh sau:
Program Vi_du2;	{dßng 1}
Var a, b, c = Integer;	{dßng 2}
Begin	{dßng 3}
	Clrscr;	 {dßng 4}
	a:= 200;	{dßng 5}
	b:= 220.	{dßng 6}
	c = a*b;	{dßng 7}
	Write(‘ket qua la :’, c); 	{dßng 8}
Readln	{dßng 9}
End.	{dßng 10}
H·y chØ ra nh÷ng dßng cã lçi sai vµ söa l¹i cho ®óng.
Câu 2: (2®iÓm) Hãy viÕt ch­¬ng tr×nh tính biểu thức sau . Biết x được nhập từ bàn phím. 
Câu 3: (3®iÓm) ViÕt ch­¬ng tr×nh nhËp vµo 2 sè nguyªn d­¬ng a, b tõ bµn phÝm. TÝnh vµ ®­a ra mµn h×nh tæng c¸c sè lÎ vµ tæng c¸c sè ch½n trong ph¹m vi tõ a ®Õn b KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010
ĐỀ: 109
Trường THPT Cửa Tùng 	
Họ và tên:	
Lớp:.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ): HÃY KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT
Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để?
A. Khai báo tên chương trình.	B. Khai báo biến.
C. Khai báo thư viện. 	D. Khai báo hằng.
Câu 2: | x | được viết như thế nào trong Pascal?
A. abs(x)	 B. abs
C. sqr(x)	 D. sqrt(x)
Câu 3: Trong Pascal câu lệnh gán có dạng nào?
A. :;	B. :=;
C. =;	D. ;;
Câu 4: Khi thực hiện lặp, câu lệnh for i:=a to b do dừng lại khi nào?
 A. Khi đã thực hiện n lần B. Khi đã thực hiện b-a lần
C. Khi đã thực hiện b-a+1 lần D. Khi đã thực hiện a-b+1 lần
Câu 5: Cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước:
A. IF THEN ; B. for := to do ; 
B.While do D. for := to do ; 
Câu 6: Kết quả của biểu thức: (3>2) or (50) là:
 A. True	B. False	C. 1	D. 2
Câu 7: Cho đoạn chương tình như sau: (Với khai báoT,i:word)
p:=15;q:=5;
C:=p; p:=q; q:=c;
Write(‘p=’,p,’ q=’,q);
Kết quả hiển thị lên màn hình như thế nào?
A.p=15; q=15
B.p=15 q=15
C.p=5 q=15
D.p=5; q=15
Câu 8: Với input(a=4;b=5) thì output(a,b) nhận được sau khi thực hiện chương trình sau là:
Var a,b,x:byte;
Begin
Write(‘nhap a,b’);readln(a,b);
If a>b then begin a:=a-b; b:=b-a; end
Else a:=b;
End;
 A. a=4,b=4	B. a=5,b=4	C. a=5,b=5	D. tất cả đều sai
Câu 9: Em hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau
S:=2;
For i:=1 to 5 do s:=s+i;
	 Write(s);
A. 15	B. 17	C. 14	D. 16
Câu 10: Biến đếm trong câu lệnh lặp với số lần biết trước có thể có kiểu dữ liệu là gì?
Kiểu số thực, kiểu số nguyên	C. Kiểu ký tự, kiểu số thực
Kiểu số nguyên, kiểu ký tự D. Tất cả đều đúng
II. Phần tự luận: (5 đ):
Câu 1(2đ): Viết chương trình tính tổng S= 2+ cho đến khi s>1000.
Câu 2( 2đ): Hãy lập trình tính biểu thức sau bằng hai cách. Biết y được nhập từ bàn phím. 
Câu 3(1đ): Lập trình tính tổng s=Lập trình tính tổng s=1-1*22+1*2*32++ (-1)n-11*2*3**n2. Với n được nhập từ bàn phím (n nguyên duơng,n>=1).
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010
ĐỀ: 107
Trường THPT Cửa Tùng 	
Họ và tên:	
Lớp:.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5đ): HÃY KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT
C©u 1: H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt. Trong nh÷ng biÓu diÔn d­íi ®©y, biÓu diÔn nµo lµ tõ kho¸ trong Pascal? 
A. Integer;	 B. Real;	C. sqrt;	D. Var;
C©u 2:Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal, vÒ mÆt có ph¸p c©u lÖnh nµo sau ®©y lµ sai ?
A. c:=PI*11; B. b:=b+1; C. a:=3.15; D. x:=14,5;	
C©u 3: BiÕn A cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ 2; 3; 5; 7; 8; vµ biÕn B cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ 0.3; 0.6; 0.9; 10.2; 11.5 . Khai b¸o nµo tron c¸c khai b¸o sau lµ ®óng ?
A. Var A, B: Integer; 	C. Var A, B: Real;
B. Var A: Integer; B: Real; 	D. Var A: Real; B: Integer; 
 Câu 4: Cú pháp của câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước:
A.	WHILE DO ;
B.	FOR TO DO 
C.	FOR := DOWNTO DO ;
D.	Cả B và C đều đúng.
Câu 5: Điều kiện trong câu lệnh while-do là
A.	Biểu thức logic.	 	C. Biểu thức logic hoặc biểu thức quan hệ.
B.	Biểu thức quan hệ.	D. Biểu thức logic và biểu thức quan hệ.
 Câu 6:Cú pháp câu lệnh ghi dữ liệu ra màn hình:
A. write(bt1,bt2,,btn) B. readln(biến 1, biến 2, ,biến n); 
B.write(bt1,bt2,,btn) ; D. readln(biến 1, biến 2, ,biến n) 
Câu 7: Cho đoạn chương trình sau: 
T:= 5;
For i:=5 downto 1 do t:=t+3;
 ....
Kết quả của T là:
A.20
B.15
C.-10
D.6
Câu 8: Cho đoạn chương trình sau
 khoi:=’d’; avan:=8; v:=7;
If khoi=’a’ then tb:=avan+v;
If khoi=’c’ then tb:=(v*2+avan)/3
Else tb:=avan*2
Kết quả của chương trình là:
A . 15	B. 7.3	C. 16	D. tất cả đều sai
Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào viết đúng:
A. WHILE a>100 DO i:=i+1 B. WHILE a>5 DO a:=a+7 C. while a>100 do i:=i+1; D. WHILE a>5 DO a:=a+7; Câu 10: Hãy cho biết đoạn chương trình sau cho kết quả s bằng bao nhiêu? 
 S:=2;
 For i:=3 to 5 do S:=s+i*i;
 Writeln (‘s=’,s);
 A. s=14	 B. s=52	C. s=12 D.50
 II. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Viết chương trình tính hiệu a= 8-9-10--n bằng hai cách .Với n nhập từ bàn phím.(n>=3).
Hãy lập trình tính biểu thức sau . Biết u, v được nhập từ bàn phím
 Câu 3(1đ): Lập trình tính tổng s=Lập trình tính tổng s=1-1*22+1*2*32++ (-1)n-11*2*3**n2. Với n được nhập từ bàn phím (n nguyên duơng,n>=1)
Trường THPT Cửa Tùng 	
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010
ĐỀ: 105
Họ và tên:	
Lớp:.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5đ): HÃY KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT
C©u 1: H·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt. Trong nh÷ng biÓu diÔn d­íi ®©y, biÓu diÔn nµo lµ tõ kho¸ trong Pascal? 
A. if;	 B. Real;	C. sqrt;	D. write;
C©u 2:Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal, vÒ mÆt có ph¸p c©u lÖnh nµo sau ®©y lµ sai ?
A. c:=PI*11 B. b:=b+1; C. a:=3.15; D. x:=14.5;	
C©u 3: BiÕn B cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ 2; 3; 5; 7; 8; vµ biÕn A cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ 0.3; 0.6; 0.9; 10.2; 11.5 . Khai b¸o nµo tron c¸c khai b¸o sau lµ ®óng ?
A. Var A, B: Integer; 	C. Var A, B: Real;
B. Var A: Integer; B: Real; 	D. Var A: Real; B: Integer; 
 Câu 4: Cú pháp của câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước:
A.	WHILE DO ;
B.	FOR TO DO 
C.	FOR := DOWNTO DO ;
D.	Cả B và C đều đúng.
Câu 5: Điều kiện trong câu lệnh while-do là
A.	Biểu thức logic.	 	C. Biểu thức logic hoặc biểu thức quan hệ.
B.	Biểu thức quan hệ.	D. Biểu thức logic và biểu thức quan hệ.
 Câu 6:Cú pháp câu lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím:
A. write(bt1,bt2,,btn) B. readln(biến 1, biến 2, ,biến n); 
B.write(bt1,bt2,,btn) ; D. readln(biến 1, biến 2, ,biến n) 
Câu 7: Cho đoạn chương trình sau: 
T:= 8;
For i:=5 downto 2 do t:=t+2;
 ....
Kết quả của T là:
A.20
B.15
C.17
D.16
Câu 8: Cho đoạn chương trình sau
 khoi:=’c’; avan:=8; v:=7;
If khoi=’a’ then tb:=avan+v;
If khoi=’c’ then tb:=(v*2+avan)/3
Else tb:=avan*2
Kết quả của chương trình là:
A . 15	B. 7.3	C. 16	D. tất cả đều sai
Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào viết đúng:
A. WHILE a>100 DO i:=i+1 B. WHILE a>5 DO a:=a+7 C. while a>100 do i:=i+1; D. WHILE a>5 DO a:=a+7; Câu 10: Hãy cho biết đoạn chương trình sau cho kết quả s bằng bao nhiêu? 
 S:=5;
 For i:=3 to 5 do S:=s+i*i;
 Writeln (‘s=’,s);
 A. s=16	 B. s=50	C. s=55 D.55
 II. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Viết chương trình tính hiệu a= 32-42-52--n2  cho đến khi a=3).
Hãy lập trình tính biểu thức sau bằng hai cách. Biết a,b được nhập từ bàn phím
 Câu 3(1đ): Lập trình tính tổng s=Lập trình tính tổng s=1-1*22+1*2*32++ (-1)n-11*2*3**n2. Với n được nhập từ bàn phím (n nguyên duơng,n>=1)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT HKI LOP 11.doc