Giáo án Tin học 11 - Bài tập thực hành số 1

Giáo án Tin học 11 - Bài tập thực hành số 1

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được một chtrình Pascal hoàn chỉnh.

- Làm quen các dịch vụ chủ yếu của Turbo Pascal trong việc soạn thảo, lưu, dịch, thực hiện chtrình.

2. Kĩ năng

- Soạn thảo được chtrình, lưu lên đĩa, dịch lỗi cú pháp, thực hiện và tìm lỗi thuật toán và hiệu chỉnh.

 - Bước dầu biết phântích và hoàn thành chtrình đơn giản trên Pascal

3. Thái độ: Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Phong máy vi tính được cài đầy đủ Turbo Pascal, projector để hướng dẫn

2. Học sinh: Sgk, sách bài tập và bài tập đã viết ở nhà

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi 1: Viết cấu trúc của thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím? Lấy vd

 Câu hỏi 2: Viết chtrình nhập vào một số và tính bình phương của số đó.

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Bài tập thực hành số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 1
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết được một chtrình Pascal hoàn chỉnh.
- Làm quen các dịch vụ chủ yếu của Turbo Pascal trong việc soạn thảo, lưu, dịch, thực hiện chtrình.
2. Kĩ năng
- Soạn thảo được chtrình, lưu lên đĩa, dịch lỗi cú pháp, thực hiện và tìm lỗi thuật toán và hiệu chỉnh.
 - Bước dầu biết phântích và hoàn thành chtrình đơn giản trên Pascal
3. Thái độ: Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phong máy vi tính được cài đầy đủ Turbo Pascal, projector để hướng dẫn
2. Học sinh: Sgk, sách bài tập và bài tập đã viết ở nhà
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi 1: Viết cấu trúc của thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím? Lấy vd
 Câu hỏi 2: Viết chtrình nhập vào một số và tính bình phương của số đó.
2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoạt động 1: Tìm hiểu một chương trình hoàn chỉnh
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
- Cho chương trình sau:
Program Giai_pt;
Uses crt;
Var a, b, c, D, x1, x2: real;
Begin
	Clrscr;
	Write(’nhap a,b,c ’); 
 Readln(a, b, c);
	D:= b*b-4*a*c;
 x1:= (-b-sqrt(d))/(2*a);
 x2:= (-b+sqrt(d))/(2*a);
Writeln(’x1=’,x1:6:2,’ x2=’,x2:6:2);
Readln
End.
- Soạn chtrình vào máy
- Lưu chtrình
- Dịch lỗi cú pháp
- Thực hiện chtrình
- Nhập dữ liệu 1 -3 2. Thông báo kết quả
- Trở về màn hình soạn thảo
- Thực hiện chtrình
- Nhập dữ liệu 1 0 2. Thông báo kết quả.
- Vì sao có lỗi xuất hiện?
-Quan sát chtrình, đọc lập soạn vào máy
- F2
- Alt+F9
- Ctrl+F9
- x1=1.00 x2=2.00
- Enter
- Ctrl+F9
- Thông báo lỗi
- Do căn bậc hai của một số âm
Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng lập chương trình.
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
Bài toán: Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số thực a và b, tính và đưa ra màn hình trung bình cộng các bình phương của hai số đó.
1. Định hướng để hs phân tích bài toán
- Dữ liệu vào: 
- Dữ liệu ra:
- Cách tính:
2.Y/cầu hs tự sọan chtrình và lưu lên máy.
3. Nhập dữ liệu theo và thông báo kết quả
- nhập dữ liệu và thông báo kết quả
- Với a=5, b=7
- Với a=7, b=-5
1.Phân tích theo yêu cầu của gv
- Dữ liệu vào: a b
- Dữ liệu ra: tb
- tb =(a2+b2)/2
2.Thực hiện các y/cầu của gv
- Soạn chtrình
- F2, gõ tên file để lưu
- Alt+F9 : biên dịch lỗi
- Ctrl+F9: t/hiện chtrình
3. Nhập dữ liệu theo y/cầu.
- Với a=5, b=7 thì tb=37
- Với a=7, b=-5thì tb=37
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI 
1. Nội dung đã học
Các bước để hoàn thành một chương trình: - Phân tích bài toán để xácđịnh dữ liệu vào/ra; xác định thuật toán; soạn thảo chtrình vào máy; lưu trữ chtrình; biên dịch chtrình; thực hiện và hiệu chỉnh chtrình
2. Câu hỏi, bài tập về nhà: - Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh của một tam giác, tính chu vi, diện tích của tam giác đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_va_thuc_hanh_1_lop_11.doc