Giáo án ôn tập Hóa học Lớp 11 - Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Giáo án ôn tập Hóa học Lớp 11 - Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

I. CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

- Axit photphoric là chất tinh thể trong suốt, rất háo nước nên dễ chảy rữa, tan trong .(1). theo bất kì tỉ lệ nào.

- Một lượng lớn axit photphoric loại kĩ thuật dùng để sản xuất muối .(2). và sản xuất phân lân. Axit photphoric tinh khiết được dùng trong công nghiệp .(3).

- Axit photphoric tạo ra ba loại muối: .(4). như NaH2PO4, NH4H2PO4; .(5). như Na2HPO4, CaHPO4; .(6). như Na3PO4, Ca3(PO4)2.

- Các loại muối của axit photphoric với kim loại kiềm và amoni đều .(7). Với các kim loại khác, chỉ có muối .(8). là tan được, ngoài ra các muối khác đều không tan hoặc ít tan.

Câu 2: Điền thông tin còn thiếu và đánh dấu ۷ (có, đúng) vào ô trống thích hợp trong bảng sau:

Bảng 1: Tìm chất

 

doc 2 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án ôn tập Hóa học Lớp 11 - Bài 11: Axit photphoric và muối photphat", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 11: 	AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT	
I. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
- Axit photphoric là chất tinh thể trong suốt, rất háo nước nên dễ chảy rữa, tan trong ...(1)..................... theo bất kì tỉ lệ nào. 
- Một lượng lớn axit photphoric loại kĩ thuật dùng để sản xuất muối ...(2).......................... và sản xuất phân lân. Axit photphoric tinh khiết được dùng trong công nghiệp ...(3)..........................
- Axit photphoric tạo ra ba loại muối: ...(4)............................... như NaH2PO4, NH4H2PO4; ...(5)............................... như Na2HPO4, CaHPO4; ...(6)........................... như Na3PO4, Ca3(PO4)2.
- Các loại muối của axit photphoric với kim loại kiềm và amoni đều ...(7)........................ Với các kim loại khác, chỉ có muối ...(8)..................................... là tan được, ngoài ra các muối khác đều không tan hoặc ít tan.
Câu 2: Điền thông tin còn thiếu và đánh dấu ۷ (có, đúng) vào ô trống thích hợp trong bảng sau:
Bảng 1: Tìm chất
Ở điều kiện thường, là chất bột màu đỏ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường. Phần lớn dùng để sản axit photphoric.
Là muối của axit photphoric. Dung dịch muối này tác dụng với dung dịch AgNO3, thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.
Bảng 2: Tính chất hóa học và điều chế axit photphoric, muối photphat
Câu 3: Hòa tan 14,2 gam P2O5 vào m gam dung dịch H3PO4 35%, thu được dung dịch H3PO4 có nồng độ là 50%. Tính giá trị của m.
Câu 4: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch thì khối lượng từng muối khan thu được là bao nhiêu gam?
Câu 5: Cho 100 ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 aM, thu được 25,95 gam hai muối. Tính giá trị của a.
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Trắc nghiệm lý thuyết
● Mức độ nhận biết
Câu 1: Axit photphoric có công thức là
A. HNO3.	B. HCl.	C. H3PO4.	D. H3PO3.
Câu 2: Muối natri photphat có công thức là
A. Na2HPO4.	B. Na2SO4.	C. Na3PO4.	D. NaH2PO4.
Câu 3: Muối natri hiđrophotphat có công thức là
A. Na2HPO4.	B. Na2SO4.	C. Na3PO4.	D. NaH2PO4.
Câu 4: Muối natri đihiđrophotphat có công thức là
A. Na2HPO4.	B. Na2SO4.	C. Na3PO4.	D. NaH2PO4.
Câu 5: Muối nào tan trong nước
A. Ca3(PO4)2.	B. CaHPO4.	C. Ca(H2PO4)2.	D. AlPO4.
Câu 6: Hòa tan 1 mol Na3PO4 vào H2O. Số mol Na+ được hình thành sau khi tách ra khỏi muối là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
● Mức độ thông hiểu
Câu 7: Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến sự điện li của nước?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 8: Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3.	B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO.
C. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2.	D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.
Câu 9: Khi cho a mol H3PO4 tác dụng với b mol NaOH, khi b= 2a sẽ thu được muối nào sau đây?
A. NaH2PO4.	B. Na2HPO4.
C. Na3PO4.	D. NaH2PO4 và Na3PO4.
Câu 10: Hóa chất nào sau đây để điều chế H3PO4 trong công nghiệp?
A. Ca3(PO4)2 và H2SO4 (loãng).	B. Ca2HPO4 và H2SO4 (đặc).
C. P2O5 và H2SO4 (đặc).	D. H2SO4 (đặc) và Ca3(PO4)2.
Câu 11: Trong phòng công nghiệp, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng:
A. Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 ® 5CaSO4¯ + 3H3PO4 + HF­.
B. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 ® 3CaSO4¯ + 2H3PO4.
C. P2O5 + 3H2O ® 2H3PO4.
D. 3P + 5HNO3 + 2H2O ® 3H3PO4 + 5NO­.
Câu 12: Tính chất nào sau đây không thuộc axit photphoric?
A. Ở điều kiện thường axit photphoric là chất lỏng, trong suốt, không màu.
B. Axit photphoric tan trong nươc theo bất kì tỉ lệ nào.
C. Axit photphoric là axit trung bình, phân li theo 3 nấc.
D. Không thể nhận biết H3PO4 bằng dung dịch AgNO3.
2. Trắc nghiệm tính toán
● Mức độ thông hiểu
Câu 13: Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M, thu được muối trung hòa. Giá trị của V là
A. 200 ml.	B. 170 ml.	C. 150 ml.	D. 300 ml.
Câu 14: Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1M. Muối thu được sau phản ứng là
A. NaH2PO4.	B. NaH2PO4 và Na2HPO4.
C. Na2HPO4 và Na3PO4.	D. Na3PO4.
Câu 15: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch có chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có chứa các chất
A. K3PO4, K2HPO4.	B. K2HPO4 và KH2PO4.
C. K3PO4 và KOH.	D. H3PO4 và KH2PO4.
● Mức độ vận dụng
Câu 16: Cần hòa tan bao nhiêu gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 15% để thu được dung dịch H3PO4 30%?
A. 73,1 gam.	B. 69,44 gam.	C. 107,14 gam.	D. 58,26 gam.
Câu 17: Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được có khối lượng là
A. 14,2 gam.	B. 15,8 gam.	C. 16,4 gam.	D. 11,9 gam.
Câu 18: Đổ dung dịch chứa 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 16,8 gam KOH. Khối lượng muối thu được là
A. 10,44 gam KH2PO4 và 8,5 gam K3PO4.
B. 10,44 gam K2HPO4 và 12,72 gam K3PO4.
C. 10,24 gam K2HPO4 và 13,5 gam KH2PO4.
D. 10,2 gam K2HPO4, 13,5 gam KH2PO4 và 8,5 gam K3PO4.
Câu 19: Cho 200 ml dung dịch NaOH xM tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1,75M, thu được dung dịch chứa 51,9 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của x là
A. 2,5.	B. 4.	C. 3.	D. 3,5.
Câu 20: Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m là
A. 2,0.	B.  4,0.	C. 6,0.	D. 8,0.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_on_tap_hoa_hoc_lop_11_bai_11_axit_photphoric_va_muoi.doc