Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết: Dòng điện không đổi

Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết: Dòng điện không đổi

1. Một màng axon(axon là 1 phần của tế bào thần kinh)thường cò điện trở là 5mΩ / m2 và có chiều dày là 7,5.10-9m

a) tính điện trở suất của màng.

b) Giả sử màng dẫn điện nhờ những ống đường kính 8.10-10 m chứa đầy 1 chất lỏng điện trở suất 0,16 Ω m và chất liệu cấu tạo màng có điện trở suất rất lớn. Hỏi mỗi mét vuông có bao nhiu lỗ?

c) Tính khoảng cách giữa các tâm của ống?

 (ĐS: a. 37,5.10^-12 Ω m b.6,4.10^19 ống. c.0,125 mm)

2. Hai điện trở R1= 10 Ω và R2 chưa biết mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U= 160 V thì R2 tiêu thụ P2= 480W. Tính R2 biết rằng dòng điện wa nó không vượt quá 10 A.

 (ĐS: 30Ω)

3. Cho bít 1 dây chì tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh tỉ lệ với điện tích xung quanh của nó. Hãy xác định cường độ dòng điện cực đại wa dây đường kính 2 mm bít rằng dây này đường kính 0,5 mm chịu được dòng điện 3 A.

 (ĐS:24 A)

4. 1 mạch điện gồm 4 đoạn dây dẫn mách nối tiếp cùng chiều dài và cùng chất liệu nhưng có các tiết diện lần lượt là S1 = 1 mm2, S2 = 2 mm2, S3 = 3 mm2, S4 = 4 mm2. Hỏi độ gỉam HĐThế trên các đạon mạch là bao nhiu nếu có 1 hdt U= 100V đật vào bộ điện trở trên ? (đs:48v, 24v , 16v, 12v)

5. chứng minh rằng nếu n điện trở có giá trị tạo thành cấp số cộng n+1, n+2, n+3 .,2n-1, 2n mắc song song nhau thì điện trở tương đương của chúng không vượt quá 2Ω.

6. n điện trở = nhau mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng lớn( hay nhỏ) hơn bao nhiu lần điện trở tương đương của chúng khi mắc song song? (ds: n2 lần).

7. 3 bóng điện trong đó có hai bóng 50 W và 1 bóng 100 W làm việc bình thường ở hđt 110V. Hỏi phải mắc chúng như thế nào vào mạch hđt 220 Vđể chúng hoạt động bình thường ? Tính dòng điện wa mỗi đèn? (ds: 5/11 A và 10/11 A).

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1053Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết: Dòng điện không đổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một màng axon(axon là 1 phần của tế bào thần kinh)thường cò điện trở là 5mΩ / m2 và có chiều dày là 7,5.10-9m
tính điện trở suất của màng.
Giả sử màng dẫn điện nhờ những ống đường kính 8.10-10 m chứa đầy 1 chất lỏng điện trở suất 0,16 Ω m và chất liệu cấu tạo màng có điện trở suất rất lớn. Hỏi mỗi mét vuông có bao nhiu lỗ?
Tính khoảng cách giữa các tâm của ống?
 (ĐS: a. 37,5.10^-12 Ω m b.6,4.10^19 ống. c.0,125 mm)
Hai điện trở R1= 10 Ω và R2 chưa biết mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U= 160 V thì R2 tiêu thụ P2= 480W. Tính R2 biết rằng dòng điện wa nó không vượt quá 10 A.
 (ĐS: 30Ω)
Cho bít 1 dây chì tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh tỉ lệ với điện tích xung quanh của nó. Hãy xác định cường độ dòng điện cực đại wa dây đường kính 2 mm bít rằng dây này đường kính 0,5 mm chịu được dòng điện 3 A.
 (ĐS:24 A)
1 mạch điện gồm 4 đoạn dây dẫn mách nối tiếp cùng chiều dài và cùng chất liệu nhưng có các tiết diện lần lượt là S1 = 1 mm2, S2 = 2 mm2, S3 = 3 mm2, S4 = 4 mm2. Hỏi độ gỉam HĐThế trên các đạon mạch là bao nhiu nếu có 1 hdt U= 100V đật vào bộ điện trở trên ? (đs:48v, 24v , 16v, 12v)
chứng minh rằng nếu n điện trở có giá trị tạo thành cấp số cộng n+1, n+2, n+3.,2n-1, 2n mắc song song nhau thì điện trở tương đương của chúng không vượt quá 2Ω.
n điện trở = nhau mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng lớn( hay nhỏ) hơn bao nhiu lần điện trở tương đương của chúng khi mắc song song? (ds: n2 lần).
3 bóng điện trong đó có hai bóng 50 W và 1 bóng 100 W làm việc bình thường ở hđt 110V. Hỏi phải mắc chúng như thế nào vào mạch hđt 220 Vđể chúng hoạt động bình thường ? Tính dòng điện wa mỗi đèn? (ds: 5/11 A và 10/11 A).
nguồn điện E= 24V. r= 6 Ω được dùng để thắp sáng các bóng đèn.
có 6 đèn 6v- 3W phải mắc cách nào để các đèn sáng bình thường? cách nào có lợi nhất?
vời nguồn trên ta có thể thắp sáng bình thường tối đa bao nhiu đèn 6v- 3W. Nêu cách mắc đèn? ( ds: a.- mắc thành 6 dãy song song, mỗi dãy 1 đèn; - 2 dãy song song , mỗi dãy 3 đèn b. N=8 và 4 dãy song song , 2 đèn nối tiếp)
 9.. Hai pin được mắc với nhau theo các sơ đồ như hình. Tìm cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B trong các trường hợp sau đây:
 a) Hai pin mắc nối tiếp (Hình a) có suất điện động bằng nhau và bằng e, còn điện trở trong r1 và r2 khác nhau.
 b) Hai pin mắc xung đối (Hình b) có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1, r1 và E2, r2 ; (E1 > E2).
E1, r1
·
A
·
B
E2, r2
Hình a
E1, r1
·
A
·
B
E2, r2
Hình b
·
D
C
·
R2
R1
R3
A
B
 10. Cho mạch điện như hình. Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 7,5V, điện trở trong r = 1W ; R1 = R2 = 40W ; R3 = 20W. 
Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở, qua mỗi nguồn và UCD.
 11.
V
A
R2
E 1, r1
E 2, r2
R1
 12. Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn điện lần lượt có suất điện động 
 E 1 = 3V, E 2 = 6V và điện trở trong của các nguồn lần lượt 
 r1 = r2 = 0,5W. Các điện trở mạch ngoài R1 = 2W, R3 = 3W. 
 V«n kÕ vµ ampe kÕ lÝ t­ëng. T×m sè chØ cña v«n kÕ vµ am pe kÕ.
V1
A
V2
V2
13. Cho mạch điện như hình . Các Vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế có điện trở rất nhỏ và khóa K có điện trở rất nhỏ.
	+ K mở, V chỉ 16V.
	+ K đóng, V1 chỉ 10V, V2 chỉ 12 V, A chỉ 1A. 
Tính điện trở trong của nguồn. Biết R3=2R1
 14.Có mạch điện như hình 
R1 = 12Ω, R2 = 16Ω
R3 = 8Ω, R4 = 11Ω
RK = 0, E = 12V, r = 1Ω
Tính hiệu điện thế giữu A và N khi:
1. K mở	2. K đóng
 15. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian la bao nhiu?
--------------------------------------------------THE END------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docChuên đề Vật Lý 11 - Chương II.doc