Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 16: Bài tập

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 16: Bài tập

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố thêm về cấu trúc rẽ nhánh;

- Luyện tập cấu trúc lặp với số lần của biết trước và chưa biết trước;

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 16: Bài tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp:

B. Bài cũ : Nêu cú pháp và hoạt động của câu lệnh if - then ( dạng thiếu , đủ); câu lệnh

for – do và while – do.

C. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1784Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 16: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 16 : BÀI TẬP 
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố thêm về cấu trúc rẽ nhánh;
- Luyện tập cấu trúc lặp với số lần của biết trước và chưa biết trước;
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 16: Bài tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : Nêu cú pháp và hoạt động của câu lệnh if - then ( dạng thiếu , đủ); câu lệnh 
for – do và while – do.
C. Bài mới:
Hoạt động 1: BÀI TẬP 4
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Giải đáp thắc mắc về bài tập 4.
H2: Gọi 2 HS lên bảng giải câu 4a) và 4b).
H3: Goi HS còn lại nhận xét và GV giải thích thêm.
- HS đặt câu hỏi, nếu có.
- HS lên bảng trình bày.
- HS nhận xét.
Bài tập 4:
a)
if (sqr(x)+sqr(y) <=1 then z := sqr(x)+sqr(y)
 else
 if (y >= x) then z := x+y
 else z := 0.5 ;
b) 
if (sqr(x-a)+sqr(y-b) <= sqr(r) then 
z := abs(x) +abs(y) else z := x+ y;
Hoạt động 2: BÀI TẬP 5
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Câu 5a)
H1: Tổng Y = có bao nhiêu số hạng? 
H2: Để tính tổng này thì ta dùng cấu trúc nào để mô tả.
H3: Gọi HS lên bảng trình bày.
H4: Goi HS còn lại nhận xét và GV giải thích thêm.
Câu 5b)
H1: Tổng
e(n)=
cho đến khi 
Số hạng của tổng này phụ thuộc vào ?
Với n! = 1.2.3.4.5  n
H2: Để tính tổng này thì ta dùng cấu trúc nào để mô tả.
H3: GV treo bảng phụ viết chương trình câu 5b) chưa hoàn chỉnh phát vấn HS bổ sung.
-Tổng Y có 50 số hạng.
- Cấu trúc lặp với số lần biết trước.
- HS nhận xét.
- Số hạng của tổng này phụ thuộc vào n.
- Cấu trúc lặp với số lần biết trước.
- HS trả lời theo phát vấn của GV.
Bài tập 5:
a) 
program Tong _Y;
uses crt ;
var Y : real; n : integer;
begin
 clrscr ;
 Y := 0 ;
 for n := 1 to 50 do Y := Y + n/(n+1);
 writeln(Y :14 :6);
 readln
end.
b)
program Tong _e ;
uses crt ;
var n : longint;
 e, sh : real;
begin
 clrscr ;
 sh := 1/2 ; n := 2; e := 2 + sh;
 while sh >= 2*1E – 6 do
 begin
 n := n + 1;
 sh := sh *(1/n) ;
 e := e + sh;
 end;
 writeln(‘ Gia tri e(n) la: ‘ , e: 10 :6);
 readln
end.
D.Củng cố và dặn dò:
- Nắm vững các kiến thức đã học. 
	 	- Về nhà học bài và viết lại các chương trình.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_16.doc