Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 35: Bài tập

Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 35: Bài tập

I.Mục đích:

+ Củng cố lại những kiến thức đã học.

+ Vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào giải các bài tập đúng, chính xác.

+ Học sinh yêu thích giải bài toán trong lĩnh vực tin học.

II.Biện pháp: Dạy và học phát hiện và giải quyết vấn đề.

III. Phương tiện:

 - GV: Sách bài tập và một số bài tập nâng cao.

- HS: SGK, bút vở, nháp .

IV. Nội dung tiết dạy:

1. Ổn định tổ chức:

2. Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 35: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/02/2010
Ngày dạy: 24/02/2010
Tiết: 35
BÀI TẬP
I.Mục đích:
+ Củng cố lại những kiến thức đã học.
+ Vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào giải các bài tập đúng, chính xác.
+ Học sinh yêu thích giải bài toán trong lĩnh vực tin học.
II.Biện pháp: Dạy và học phát hiện và giải quyết vấn đề.
III. Phương tiện:
	- GV: Sách bài tập và một số bài tập nâng cao.
- HS: SGK, bút vở, nháp.
IV. Nội dung tiết dạy:
Ổn định tổ chức:
2. Tiến trình bài học:
Hoạt động
Nội dung
Gv:Yêu cầu học sinh lên bảng nêu khái niệm và viết khai báo.
- HS: Lên bảng viết khai báo.
GV: Nhận xét cho điểm.
GV: Chia học sinh thành từng nhóm giao bài.
- Yêu cầu học sinh chạy thử chương trình.
- Cho hs chạy thử chương trình trên với những bộ Input khác nhau.
? Cho biết chương trình trên thực hiện những công việc gì.
HS: Làm theo yêu cầu của GV.
A./. Lý thuyết
? Nêu khái niệm, viết khai báo dữ liệu kiểu bản ghi.
B./. B ài t ập.
Bài 8:
Chương tr ình sau thực hiện những gì?
Program BT8;
Const Nmax = 50;
Type Mass = array [1..Nmax-1] of real;
Var A: Mass;
I, j, N: Byte; C:real;
Begin
Write(‘Nhap N = ’); readln(N);
For i:=1 to N do
For J:=0 to N-1 do
Begin
Write (‘A[‘,i,’,’,j,’] = ‘); readln (A[i,j]);
End;
For i:=1 to N do
For J:=0 to N-1 do
Begin
C:=A[i,j];
A[i,j]:= A[N-i+1,j];
A[N-i+1,j]:=C;
End;
For i:=1 to N do
Begin
For j:=0 to N-1 do write(A[i,j]:5:2,’ ‘);
Writeln;
End;
Readln
End.
3. Củng cố: 
	Nhắc lại câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước và lặp với số lần biết trước.
4. Dặn dò: 
Về nhà học bài và l àm tiếp các bài tập trong SGK trang 79.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai tap 5 - T35.doc