Hướng dẫn sử dụng tối ưu câu lệnh rẽ nhánh if

Hướng dẫn sử dụng tối ưu câu lệnh rẽ nhánh if

1. Giới thiệu:

Rất nhiều học sinh thường hay mắc lổi khi sử dụng câu lệnh if. Thường viết câu lệnh độc lâp, không có mối quan hệ giữa các câu lệnh, vì thế dẫn đến chương cho kết quả sai.

Ví dụ: - Rớt loại giỏi

 - Đậu loại kém

2. Cách giải quyết: lồng ghép câu lệnh với nhau.

Program long_if;

Uses crt;

Var t,v,a,dtb:real;

 Ketqua,xeploai:string;

Begin

Clrscr;

Write(‘nhap diem 3 mon:’);

Readln(t,v,a);

Dtb:=(t+v+a)/3;

If dtb>=5 then

 Begin

 Ketqua:=’dau’;

 If dtb>=8 then xeploai:=’gioi’ else

 If dtb>=6.5 then xeploai:=’kha’ else

 If dtb>=5 then xeploai:=’tbinh’ else

 xeploai:=’yeu’;

 end

else

 Begin

 Ketqua:=’rot’;

Xeploai:=’kem’;

 End;

Writeln(‘ ket qua ban la:’, ketqua);

Writeln(‘ xep loai ban la:’, xeploai);

Readln;

 

docx 1 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1897Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn sử dụng tối ưu câu lệnh rẽ nhánh if", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỬ DỤNG TỐI ƯU CÂU LỄNH RẼ NHÁNH IF
Giới thiệu:
Rất nhiều học sinh thường hay mắc lổi khi sử dụng câu lệnh if. Thường viết câu lệnh độc lâp, không có mối quan hệ giữa các câu lệnh, vì thế dẫn đến chương cho kết quả sai.
Ví dụ: - Rớt loại giỏi
 - Đậu loại kém
 Cách giải quyết: lồng ghép câu lệnh với nhau.
Program long_if;
Uses crt;
Var t,v,a,dtb:real;
	Ketqua,xeploai:string;
Begin
Clrscr;
Write(‘nhap diem 3 mon:’);
Readln(t,v,a);
Dtb:=(t+v+a)/3;
If dtb>=5 then
	Begin
	Ketqua:=’dau’;
	If dtb>=8 then xeploai:=’gioi’ else
	If dtb>=6.5 then xeploai:=’kha’ else
	If dtb>=5 then xeploai:=’tbinh’ else
	xeploai:=’yeu’;
	end
else
	Begin
	Ketqua:=’rot’;
Xeploai:=’kem’;
	End;
Writeln(‘ ket qua ban la:’, ketqua);
Writeln(‘ xep loai ban la:’, xeploai);
Readln;
End.
Học sinh có thể thực hành dễ dàng với bài toán kiểm tra 3 cạnh tam giác

Tài liệu đính kèm:

  • docxif.docx