Giáo án môn Tin học 11 - Bài tập và thực hành 6

Giáo án môn Tin học 11 - Bài tập và thực hành 6

I.Mục đích:

- Cho hs tìm hiểu các thao tác xử lí xâu,cách tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình.

- Củng cố cho hs những k/n về ctrình con. Tổ chức những hđ trong pm để hs có được các kĩ năng cbản trong việc tchức và sd ctrình con trong LT.

II.Biện pháp: Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ.

III. Phương tiện:

- GV: Phòng máy vi tính.

- HS: Sách bài tập.

IV. Nội dung tiết dạy.

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2504Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Bài tập và thực hành 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/3
Ngày dạy: 26/3
Tiết : 44, 45
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6.
I.Mục đích:
- Cho hs tìm hiểu các thao tác xử lí xâu,cách tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình.
- Củng cố cho hs những k/n về ctrình con. Tổ chức những hđ trong pm để hs có được các kĩ năng cbản trong việc tchức và sd ctrình con trong LT.
II.Biện pháp: Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ. 
III. Phương tiện:
- GV: Phòng máy vi tính.
- HS: Sách bài tập.
IV. Nội dung tiết dạy. 
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Tiến trình bài học: 
Hoạt động
Nội dung
GV: Ôn lại kiến thức cũ cho học sinh.
HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
GV: Chia nhóm cho học sinh ngồi theo máy.
HS: ngồi 2 em một máy.
GV: Yêu cầu 2 tổ viết thủ tục catdan, 2 tổ viết thủ tục cangiua.
HS: Thực hành theo yêu cầu của gv.
GV: Kiểm tra hướng dẫn và gợi ý cho hs hoàn thành bài tập thực hành.
GV: Yêu cầu hs lắp ghép và hoàn thiện nốt yêu cầu của bài.
HS: Thực hành theo yêu cầu của gv.
GV: Kiểm tra hướng dẫn và gợi ý cho hs hoàn thành bài tập thực hành.
A./. Lý thuyết:
? Nhắc lại cách viết thủ tục và hàm.
? Nhắc lại các thao tác xử lý xâu.
B: Bài tập:
Xây dựng hai thủ tục sau:
* Thủ tục CATDAN(s1, s2):
type str79=string[79];
procedure catdan(s1:str79; var s2:str79);
begin
s2:=copy(s1,2, length (s1)-1) +s1[1];
end;
* Thủ tục CANGIUA(s):
Procedủe CanGiua (var s:str 79);
Var i, n: integer;
Begin
N:=length (s);
N: = (80-n) div 2;
For i:=1 to n do s:= ‘ ‘+s;
End;
b. Viết ctrinh nhập hai xâu bất kỳ từ bàn phím và đưa ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình.
program btth6;
uses crt;
type str79=string[79];
var s1, s2:str79;
stop:boolean;
procedure catdan(s1:str79; var s2:str79);
begin
s2:=copy(s1,2, length (s1)-1) +s1[1];
end;
procedure cangiua (var s:str79);
var i,n:integer;
begin
n:=length (s);
n:=(80-n) div 2;
for i:=1 to n do s:= ' '+s;
end;
begin
clrscr;
write ('nhap xau s1: '); readln(s1);
cangiua(s1);
clrscr;
stop:=false;
while not (stop) do
begin
gotoxy (1,12);(*chuyen con tro den dau dong 12*)
write(s1);
delay(500); (*dung 500miligiay *)
catdan(s1, s2);
s1:=s2;
stop:=keypressed; (*nhan mot phim bat ky de ket thuc *)
end;
readln
end.
4. Củng cố: - Gọi 1 hs đứng lên chạy thử ctrình và giải thích một số câu lệnh.
5.Dặn dò: Học sinh về nhà học và nghiên cứu trước bài tập thực hành số 7.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai tap thuc hanh 6-T44,45.doc