Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 1 đến tiết 48

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 1 đến tiết 48

A/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Khái niệm hàm số lượng giác .

- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung, các hàm số lượng giác .

2) Kỹ năng :

 - Xác định được : Tập xác định, tập giá trị, tính chẳn, lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số .

 - Vẽ được đồ thị các hàm số .

3) Tư duy- Thái độ :

- Hiểu thế nào là hàm số lượng giác .

- Xây dựng tư duy lôgíc, linh hoạt .

- Cẩn thận trong tính toán và trình bày. Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc 108 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 997Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 1 đến tiết 48", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHÖÔNG I: HAØM SOÁ LÖÔÏNG GIAÙC & PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC
Ngày soạn:14/07/2009 §1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Ngày dạy
Cụm tiết PPCT: 1-6 ----&----
Tiết PPCT: 1 
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung, các hàm số lượng giác .
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định, tập giá trị, tính chẳn, lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy- Thái độ : 
- Hiểu thế nào là hàm số lượng giác .
- Xây dựng tư duy lôgíc, linh hoạt .
- Cẩn thận trong tính toán và trình bày. Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
B/ Phương tiện dạy học :
 1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
 2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:. baøi giaûng, SGK, STK ,Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi
C/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số, tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ: 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
 Hoạt động của GV -HS
Nội dung
-Ôn tập kiến thức cũ giá trị lg của cung góc đặc biệt 
-HĐ1 (sgk) ?
a) Y/c HS sử dụng máy tính ( lưu ý máy ở chế độ rad )
b) Sử dụng đường tròn lg biểu diễn cung AM thoả đề bài
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:Ta đã học được các công thức lượng giác ,vậy lượng giác là gì?.Lượng giác cũng là một hàm số .Vậy thì hôm nay chúng ta đi vào bài mới để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác.
2/Dạy và học bài mới:
Hoaït ñoäng 2 : Hàm số sin và côsin 
Hoạt động của GV -HS
Nội dung
-Đặt mỗi số thực x tương ứng điểm M trên đường tròn lg mà sđ cung bằng x . Nhận xét số điểm M . Xác định giá trị sinx, cosx tương ứng
-Sửa chữa, uống nắn cách biểu đạt của HS?
-Định nghĩa hàm số sin như sgk 
-Tập xác định , tập giá trị của hàm số 
-Sử dụng đường tròn lg thiết lập .
-Có duy nhất điểm M có tung độ là sinx, hoành độ điểm M là cosx, 
-Nhận xét, ghi nhận 
-Suy nghĩ trả lời 
-Nhận xét 
-Ghi nhận kiến thức 
I. Các định nghĩa :
1. Hàm số sin và côsin :
 a) Hàm số sin : (sgk)
sin : 
Tập xác định là 
Tập giá trị là 
Hoaït ñoäng 3 : Hàm số côsin
Hoạt động của GV -HS
Nội dung
-Xây dựng như hàm số sin ?
-Phát biểu định nghĩa hàm số côsin 
-Tập xác định , tập giá trị của hàm số 
-Củng cố kn hs ,
-Xem sgk , traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc
 b) Haøm soá coâsin : (sgk)
cos : R à R
Taäp xaùc ñònh laø R
Taäp giaù trò laø 
Hoaït ñoäng 4 : Hàm số tang và côtang 
Hoạt động của GV -HS
Nội dung
-Định nghĩa như sgk 
-Tập xác định? 
-HS trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
2. Hàm số tang và côtang :
 a) Hàm số tang : (sgk)
Ký hiệu : 
Tập xác định là 
Hoaït ñoäng 5 : Hàm số côtang
Hoạt động của GV -HS
Nội dung
-Định nghĩa như sgk 
-Tập xác định? 
-HĐ2 sgk ? 
-Thế nào là hs chẳn, lẻ ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
sin(-x) = - sinx
cos(-x) = cosx
 b) Hàm số côtang : (sgk)
Ký hiệu : 
Tập xác định là 
Nhận xét : sgk
IV/ Cuûng cố, khắc sâu kiến thức :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Tập xác định , tập giá trị các hàm số ? 
V/Hướng dẫn học tập ở nhà : Xem bài và BT đã giải 
	 Làm BT1,2/SGK/17
	 Xem trước sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác 
D/Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 14/07/2009 §1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Ngày dạy
Cụm tiết PPCT: 1-6 ----&----
Tiết PPCT: 2 
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung, các hàm số lượng giác .
 - Trình bày k/n hàm số sin, cosin, tang, cotang, Hàm tuần hoàn. 
 - Tổ chức đọc thêm bài Hàm tuần hoàn. 
 - Giải được các bài tập1, 2 (Trang 17 - SGK)
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định, tập giá trị, tính chẳn, lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy- Thái độ : 
- Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
- Cẩn thận trong tính toán và trình bày . 
B/ Phương tiện dạy học :
1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:. baøi giaûng, SGK, STK ,Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi
C/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ: 
Hoạt động 1 ( Kiểm tra bài cũ, xây dựng kiến thức mới )
Gọi một học sinh lên chữa bài tập 2a/17 ( SGK ) 
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
2/Dạy và học bài mới:
II- TÍNH TUẦN HOÀN CỦA CÁC HÀM LƯỢNG GIÁC: 
Hoạt động 2 ( Dẫn dắt khái niệm ) Tìm những số T sao cho f( x + T ) = f( x ) với mọi x thuộc tập xác định của các hàm số sau: a) f( x ) = sinx b) f( x ) = tanx
Hoạt động của GV -HS
Nội dung
-HĐ3 sgk ?
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
Haøm số tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 
Haøm số tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 
II. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác (sgk)
 Hoạt động 3 ( Củng cố, luyện tập ) 
a) Hàm số f( x ) = cos5x có phải là hàm số chẵn không ? Vì sao ? 
b) Hàm số g( x ) = tg( x + ) có phải là hàm số lẻ không ? Vì sao ? 
Hoạt động của GV -HS
Nội dung
Tập xác định của f( x ) là "x Î R có tính chất đối xứng, và:
 f( - x ) = cos( - 5x ) = cos5x nên f( x ) là hàm số chẵn
 Tập xác định của g( x ) là "x Î R có tính chất đối xứng, và:
g( - x ) = tg( - x + ) = 
tg[ - ( x - ) ] = - tg ( x - ) ≠ tg( x + nªn g(x) kh«ng ph¶i lµ hµm sè lÎ
- Củng cố khái niệm về hàm lượng giác: Định nghĩa, tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ, tuần hoàn và chu kì
- Ôn tập về công thức góc có liên quan đặc biệt ( góc đối ), định nghĩa hàm chẵn lẻ
- Nêu các mục tiêu cần đạt của bài học
IV/Cuûng cố ,khắc sâu kiến thức :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Tính tuần hoàn của các hàm số sau ? 
V/Hướng dẫn học tập ở nhà : Xem bài và BT đã giải 
	 Làm BT:3,4/SGK/17
	 Xem trước sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác 
D/Rút kinh nghiệm:
 ***********************************************************************
Ngày soạn: 14/07/2009 §1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Ngày dạy
Cụm tiết PPCT: 1-6 ----&----
Tiết PPCT: 3
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung, các hàm số lượng giác .
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định, tập giá trị, tính chẳn, lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy- Thái độ : 
- Xây dựng tư duy lôgíc, linh hoạt .
- Cẩn thận trong tính toán và trình bày . 
B/ Phương tiện dạy học :
1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
 2 . Chuaån bò cuûa giaùo vieân: baøi giaûng, SGK, STK, Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi
C/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số, tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ: 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
- Tập xác định, tập giá trị, tính chẵn, lẻ và tính tuần hoàn của hàm số lg?
- Treo bảng phụ kết quả
- HS trả lời 
- Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
- Nhận xét 
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
2/Dạy và học bài mới:
 Hoaït ñoäng 2 : Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác 
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
-Xét trên đoạn như sgk?
-Nêu sbt và đồ thị của hàm số trên các đoạn 
 ?
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Suy nghó traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
III. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác:
1. Hàm số y = sinx :
BBT
Hoaït ñoäng 3 : Hàm số y = cosx 
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
-Xét trên đoạn như ?
-Nêu sbt và đồ thị của hàm số trên các đoạn 
 ?
-ta có 
tịnh tiến đồ thị theo véctơ được đồ thị hàm số 
-Suy nghĩ trả lời 
-Nhận xét 
-Ghi nhận kiến thức 
2. Hàm số y = cosx :
BBT
IV/Cuûng cố ,khắc sâu kiến thức :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Sự biến thiên của các hàm số sau ? 
V/Hướng dẫn học tập ở nhà : Xem bài 
	 Làm BT:5,6,7/SGK/18
	 Xem trước sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác còn lại 
D/Rút kinh nghiệm:
 ***********************************************************************
Ngày soạn:31/07/2009 §1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 
Cụm tiết PPCT: 1-6 ----&----
Tiết PPCT: 4 Ngày dạy:
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung, các hàm số lượng giác .
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định, tập giá trị, tính chẳn, lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy- Thái độ : 
- Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
- Cẩn thận trong tính toán và trình bày . 
B/ Phương tiện dạy học :
1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
 2 . Chuaån bò cuûa giaùo vieân:. baøi giaûng, SGK, STK, Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi
C/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số, tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/ Kiểm tra bài cũ: 
III/ Dạy học bài mới:
1/ Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
2/ Dạy và học bài mới
Hoaït ñoäng 1 : Hàm số y = tanx 
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
-Xét trên nữa khoảng ?
-Sử dụng tính chất hàm số lẻ được đồ thị trên khoảng 
-Suy ra ñoà thò haøm soà treân D
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Suy nghó traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
3. Hàm số y = tanx :
Hoaït ñoäng 2 : Hàm số y = cotx 
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
-Xét trên nữa khoảng ?
-Sử dụng tính chất hàm số lẻ được đồ thị trên khoảng 
-Suy ra ñoà thò haøm soà treân D
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Suy nghó traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
4. Hàm số y = cotx : tương tự 
BBT
IV/ Cuûng cố ,khắc sâu kiến thức :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2:Nhắc lại sự biến thiên của hàm số tanx và cotx 
V/Hướng dẫn học tập ở nhà : Xem bài và VD đã giải 
	 BT:8/SGK/17,18
	 Xem trước bài, làm bài 
D/Rút kinh nghiệm:
 ***********************************************************************
Ngày soạn: 31/07/2009 §1: BÀI TẬP HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Cụm tiết PPCT: 1-6 ----&----
Tiết PPCT: 5 Ngày dạy:
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung, các hàm số lượng giác .
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định, tập giá trị, tính chẳn, lẻ, tính tuần hoàn, chu kì, khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy- Thái độ : 
- Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
- Cẩn thận trong tính toán và trình bày . 
B/ Phương tiện dạy học :
1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
 2 . Chuaån bò cuûa giaùo vieân:. baøi giaûng, SGK, STK, Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi
C/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số, tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/ Kiểm tra bài cũ: 
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
-Ôn tập kiến thức cũ giá trị lg của cung góc đặc biệt 
-BT1/sgk/17 ?
-Căn cứ đồ thị y ... u ô đầu: 1, 2, 4, 8, 16, 32
- HS suy nghĩ, trả lời
- Hs áp dụng đ/n để chứng minh dãy số đã cho là CSN
Định nghĩa: (sgk)
q = 0: u1, 0, 0,, 0,
q = 1: u1, u1, u1,u1,
u1 = 0: 0, 0, 0, , 0
- CT (1) cho phép tính một số hạng bất kì nếu biết công bộ q và số hạng đứng ngay trước nó hoạc ngay sau nó
 CT (1) có thể tính được công bội q nếu biết hai số hạng liên tiếp: 
Hoaït ñoäng 3 : Soá haïng toång quaùt.
Hoạt động của GV -HS
Noäi dung ghi baûng
HĐTP1: Tiếp cận CT tìm số hạng tổng quát
 Trở lại bài toán cổ Ấn Độ, hãy cho biết ô thứ 11 có bao nhiêu hạt thóc ?
HD:
C1) Viết tiếp để có số hạt thóc ở ô thớ 7 cho đến ô thứ 11
C2) Viết số hạt thóc ở sáu ô dưới dạng: 1, 2, 22, 23, 24 , 25 rồi nhận xét qui luật và suy ra số hạt thóc ô thứ sáu
HĐTP2: Ct tìm số hạng tổng quát
- Từ bài toán trên, hãy dự đoán CT tìm số hạng TQ của một CSN nếu biết số hạng đầu u1 và công bộ q ?
- GV khẳng định lại CT và yêu cầu HS về nhà c/m bằng phương pháp qui nạp.
HĐTP3: Củng cố
Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3, 
Tính u7
Hỏi là số hạng thứ mấy ?
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghó, traû lôøi.
-Ghi nhaän kieán thöùc
-Ñoïc VD2 sgk, nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ñoïc VD3 sgk, nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
- HS làm theo hai cáh đã hướng dẫn
 (1)
a) 
b) 
Hoaït ñoäng 4 : Tính chaát caùc soá haïng cuûa caáp soá nhaân.
Hoạt động của GV -HS
Noäi dung ghi baûng
Cho cấp số nhân (un) với u1 = -2, 
Viết năm số hạng đầu của nó
So sánh 
Nêu NX tổng quát từ kết quả trên
- Cho các nhóm thảo luận và giải bài toán
 2. Hãy C/m NX tổng quát đó 
Từ đó, đi đến ĐL2
-Xem sgk, suy nghó , traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
a) 
b) 
- Dùng CT (2) để C/m
Ñònh lí 2: sgk.
 Hoaït ñoäng 5 : Toång n soá haïng ñaàu cuûa moät caáp soá nhaân.
Hoạt động của GV -HS
Noäi dung ghi baûng
HĐTP1: Tiếp cận vấn đề
 Tính tổng số hạt thóc ở 11 ô đầu của bàn cờ nêu ở bài toán cổ Ấn Độ ?
HĐTP2: Tìm CT
 - Qua bài toán trên, liệu có cách nào tính nhanh hơn hay không ?
- Cho cấp số nhân (un) có công bội q được viết dưới dạng: 
Hãy tính tổng Sn của n số hạng đầu ?
Định lí 3:
HĐTP3: Củng cố
1. Cho cấp số nhân (un), biết u1 = 2, u3 = 18. Tính tổng của mười số hạng đầu tiên
HD: Tìm q ? rồi tính tổng S10
2. Tính tổng 
 - Tổng S có bao nhiêu số hạng ? 
- Áp dụng CT (3) Cho n + 1 số hạng
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Ñoïc VD4 sgk
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän 
-HS suy nghó traû lôøi:
S = 1 + 2 + 22 ++ 210 = 
Ñònh lí 3: sgk.
Chuù yù: sgk.
q = 1: Sn = n.u1
1. 
Tương tự q = -3 Suy ra S10 = - 29524
2. Tổng S có n + 1 số hạng nên
IV.Cuûng coá : 
- Trình baøy ñònh nghóa caáp soá nhaân vaø ñònh lí 1.
- Trình baøy ñònh lí 2 vaø 3.
V.Daën doø : 
-Hoïc kyõ baøi vaø laøm baøi 1;2;3;4;5;6 trang 103 vaø 104.
D/Rút kinh nghiệm:
***********************************************************************
Ngày soạn:4/12/2008 §4 BAØI TAÄP CAÁP SOÁ NHAÂN 
Cụm tiết PPCT: 2 Tiết PPCT: 46 ----&----
C/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:Keát hôïp vôùi vieäc giaûi baøi taäp.
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
2/Dạy và học bài mới
Hoaït ñoäng 1 : BT1/103/SGK
Hoạt động của GV -HS
Noäi dung ghi baûng
-Ñeå chöùng minh daõy soá laø moät caáp soá nhaân, ta caàn laøm gì?
-HS suy nghó traû lôøi: laäp tæ soá 
a/ = 2. Vaäy 
b/ Töông töï . ÑS : 
c/ ÑS : 
-Nhaän xeùt, ghi nhaän
BT1/103/SGK :
Hoaït ñoäng 2 : BT2,3/103/SGK
Hoạt động của GV -HS
Noäi dung ghi baûng
a/ Bieát . Tìm q.
Ñeå tìm q ta döïa vaøo ñaâu?
b/ Bieát . Tìm .
Ñeå tìm ta döïa vaøo ñaâu?
c/ Bieát cuûa caáp soá nhaân . Hoûi soá 192 laø soá haïng thöù maáy?
Theo yeâu caàu ñeà baøi nhö theá naøy, ta döïa vaøo ñaâu ñeå tìm?
a/ Bieát .
Theo yeâu caàu ñeà baøi , ta caàn tìm gì?
b/ Bieát 
Ñeå giaûi ñöôïc caâu naøy , ta caàn laøm gì?
 -Nhaän xeùt, ghi nhaän
-Nghe, suy nghó, traû lôøi:döïa vaøoCT:
.
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo CT:
. 
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo CT:
. 
-HS suy nghó traû lôøi:
+Tìm vaø q.
+ Döïa vaøo CT: 
-HS suy nghó traû lôøi: giaûi heä.
+ Döïa vaøo CT: 
+Tìm vaø q.
Ta coù:
Ta coù caáp soá nhaân:
BT2/103/SGK :
Ta coù : 
Ta coù : 
Ta coù : 
BT3/103/SGK :Tìm 5 soá haïng cuûa caáp soá nhaân.
Ta coù : 
+ Vôùi q = 3, ta coù caáp soá nhaân : 
+ Vôùi q = -3, ta coù caáp soá nhaân :
IV.Cuûng coá : 
- Caùch chöùng minh daõy soá laø caáp soá nhaân.
- Caùch tìm soá haïng ñaàu vaø coâng boäi thoûa ñieàu kieän cho tröôùc.
- Caùch tìm caùc soá haïng cuûa caáp soá nhaân thoûa ñieàu kieän cho tröôùc.
V.Daën doø : 
- Xem kyõ caùc daïng baøi taäp ñaõ giaûi.
D/Rút kinh nghiệm:
***********************************************************************
Ngày soạn:14/12/2008 §4 OÂN TAÄP CHÖÔNG III 
Cụm tiết PPCT: 1 Tiết PPCT: 47 ----&----
A/ Muïc tieâu baøi daïy :
1) Kieán thöùc :
- Hieåu ñöôïc caùc kieán thöùc cô baûn trong chöông III:
 Phöông phaùp quy naïp toaùn hoïc.
 Ñònh nghóa vaø caùc tính chaát cuûa daõy soá.
 Ñònh nghóa, caùc coâng thöùc soá haïng toång quaùt, tính chaát vaø caùc coâng thöùc tính toång n soá haïng ñaàu
 cuûa caáp soá coäng vaø caáp soá nhaân.
2) Kyõ naêng :
	- Bieát caùch chöùng minh moät meänh ñeà baèng phöông phaùp quy naïp .
- Bieát caùch cho daõy soá, caùch xeùt tính taêng , giaûm vaø bò chaën cuûa daõy soá.
- Bieát caùch tìm caùc yeáu toá coøn laïi cuûa caáp soá coäng, caáp soá nhaân khi cho tröôùc moät soá yeáu toá xaùc ñònh chuùng. 
3) Tö duy- Thaùi ñoä : 
- Hieåu vaø vaän duïng thaønh thaïo caùch xeùt tính taêng, giaûm vaø bò chaën. Tìm ( döï ñoaùn ) coâng thöùc 
soá haïng toång quaùt vaø chöùng minh baèng quy naïp.
- Thaønh thaïo caùch löïa choïn moät caùch hôïp lí caùc coâng thöùc ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan 
ñeán caùc ñaïi löôïng .
Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy .
 Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùngduïng trong thöïc tieãn
B/ Phöông tieän daïy hoïc :
- Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu, thöôùc keõ.
- Baûng phuï
- Phieáu traû lôøi caâu hoûi
C/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:Keát hôïp vôùi vieäc giaûi baøi taäp.
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
2/Dạy và học bài mới
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ 
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
-HS1: Nhaéc laïi caùch chöùng minh baèêng quy naïp?
- HS2: Nhaéc laïi caùc tính chaát cô baûn cuûa daõy soá
-HS3: Nhaéc laïi caùc tính chaát cô baûn cuûa caáp soá coäng.
-HS4: Nhaéc laïi caùc tính chaát cô baûn cuûa caáp soá nhaân.
-Kieåm tra baøi taäp veà nhaø cuûa caùc em.
-4 HS ñöùng leân traû lôøi 
-Taát caû caùc HS coøn laïi laéng nghe 
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän
-Taát caû HS cuûa lôùp.
Hoaït ñoäng 2 : BT5,6/107/SGK 
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
a/ chia heát cho 6.
 Ñeå chöùng minh ñöôïc caâu naøy, ta döïa vaøo ñaâu ?
b/ chia heát cho 9.
 Yeâu caàu HS giaûi töông töï caâu a.
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo phöông phaùp quy naïp.
-Leân baûng trình baøy lôøi giaûi
-HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Leân baûng trình baøy lôøi giaûi
-HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc
BT5/107/SGK : 
CMR: , ta coù:
Ñaët .
-Khi n = 1 thì 
-Giaû söû ñuùng khi n = k,. Ta coù . Ta phaûi chöùng minh ñuùng khi n = k + 1. Thaät vaäy:
Vì vaø neân . 
Vaäy chia heát cho 6.
Töông töï caâu a.
a/ Vieát 5 soá haïng ñaàu cuûa daõy.
 Töø ñeà baøi ta bieát ñöôïc gì ? Vaø caàn tìm gì ? Döïa vaøo ñaâu ?
b/ CM: baèng phöông phaùp quy naïp.
-HS leân baûng trình baøy lôøi giaûi
-Taát caû HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-HS leân baûng trình baøy lôøi giaûi
-Taát caû HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
BT6/107/SGK : Cho daõy soá 
-Khi n = 1 ta coù 
 Vaäy meänh ñeà ñuùng khi n = 1.
-Giaû söû meänh ñeà ñuùng khi n =k,() ta coù . Ta phaûi chöùng minh meänh ñeà ñuùng khi n = k +1. Thaät vaäy: 
.
Vaäy meänh ñeà ñuùng khi n = k + 1. 
Hoaït ñoäng 3 : BT7/107/SGK
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
a/ .
Muoán bieát daõy soá taêng, giaûm vaø bò chaën, ta caàn laøm gì ?
b, c : Yeâu caàu HS giaûi töông töï.
-Leân baûng trình baøy lôøi giaûi
-HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Leân baûng trình baøy lôøi giaûi
-HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc
BT7/107/SGK : Xeùt tính taêng, giaûm vaø bò chaën cuûa daõy soá .
Ta coù: 
Vaäy daõy soá taêng.
Deã thaáy neân daõy soá bò chaën döôùi.
Töông töï caâu a.
Hoaït ñoäng 4 : BT8/107/SGK
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
a/ 
Ñeå giaûi ñöôïc heä naøy , ta döïa vaøo ñaâu ?
b/ 
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo CT 
 vaø CT 
-Trình baøy baøi laøm
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo CT 
 vaø CT 
-Trình baøy baøi laøm
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
BT8/107/SGK :
Tìm vaø d cuûa caáp soá coäng (), bieát:
 Ta coù heä: 
Hoaït ñoäng 5 : BT9/107/SGK
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
a/ 
Ñeå giaûi ñöôïc heä naøy , ta döïa vaøo ñaâu ?
b/ 
Yeâu caàu HS giaûi töông töï caâu a.
c/ 
Ñeå giaûi ñöôïc heä naøy, ngoaøi coâng thöùc treân ta coøn chuù yù ñieàu gì ?
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo CT 
-Trình baøy baøi laøm
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Trình baøy baøi laøm
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-HS suy nghó traû lôøi: döïa vaøo CT 
-Trình baøy baøi laøm
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
BT9/107/SGK :Tìm vaø q cuûa caáp soá nhaân (), bieát:
 Ta coù heä: 
Töông töï caâu a .
Ta coù heä:
IV.Cuûng coá : 
- Caùch chöùng minh moät meänh ñeà baèng phöông phaùp quy naïp .
- Caùch cho daõy soá, caùch xeùt tính taêng , giaûm vaø bò chaën cuûa daõy soá.
- Caùch tìm caùc yeáu toá coøn laïi cuûa caáp soá coäng, caáp soá nhaân khi cho tröôùc moät soá yeáu toá xaùc ñònh chuùng. 
- Caùch giaûi heä ñoái vôùi caáp soá coäng vaø caáp soá nhaân.
V.Daën doø : 
- Xem kyõ caùc daïng toaùn ñaõ giaûi.
- Tieát tôùi kieåm tra HKI.
D/Rút kinh nghiệm:
***********************************************************************
Ngày soạn:14/12/ 08 	 § KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Tiết PPCT: 48ĐS+23HH ----&---- 
A.Mục tiêu bài dạy:
	1. Kiến thức: Hs vận dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra. Qua đó củng cố lại kiến thức đã học. Thông qua đó kiểm tra mức độ học tập của hs khi học xong học kỳ.
	2. Kỹ năng: Tái hiện kiến thức, tính toán.
	3. Tư duy: Tính trung thực, tự lập.
Trọng tâm: Kiến thức trong chương I, chương II
Phương pháp chủ yếu: Kiểm tra viết tập trung .
IV. Đề kiểm tra: SỞ GD-ĐT NINH THUẬN RA

Tài liệu đính kèm:

  • docĐại số HKI.doc