Đề thi thử tốt nghiệp số 56

Đề thi thử tốt nghiệp số 56

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: Ttong các lựa chọn sau đây, lựa chon nào không phải là nhiệm của phương trình x’’ + ω2x = 0?

 A. x = Asin( ωt + φ) B. x = Acos(ωt + φ)

 B. x = A1sin ωt + A2sinωt D. x = Atsin(ωt + φ)

Câu 2: Trong dao động điều hoà có phương trình x = A.sin(ωt + φ). Chọn đáp án đúng .

vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ

vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ

vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha /2 so với li độ

vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha /2 so với li độ

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?

động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB

động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên

thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu

thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu

 

doc 6 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1502Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 56", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 56
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu 1: Ttong các lựa chọn sau đây, lựa chon nào không phải là nhiệm của phương trình x’’ + ω2x = 0?
	A. x = Asin( ωt + φ) 	 	B. x = Acos(ωt + φ)
	B. x = A1sin ωt + A2sinωt	D. x = Atsin(ωt + φ)
Câu 2: Trong dao động điều hoà có phương trình x = A.sin(ωt + φ). Chọn đáp án đúng .
vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ
vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ
vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha /2 so với li độ 
vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha /2 so với li độ
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB
động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên
thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu 
thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu
Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos( 4t) cm, chiều quỹ đạo củ vật là 
A. 4cm	B. 12cm	C. 6cm	 D. 6m
Câu 5 Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(t + /2) (cm, t đo bằng s)Gia tốc của chất điểm tại thời điểm t = ½ s là 
	A. 0 cm/s2	B. 5cm/s2	C. 5 cm/s2 	D. 52 cm/s2
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục ox có chu kỳ T = 2s, chất điểm vạch ra một quỹ đạo có độ dài S = 12cm. Thời điểm ban đầu, chất điểm ở cị trí biên dương. Phương trình giao động của chất điểm là: 
	A. x = 12cos(2t + /2)	B. x = 6cos(2t + /2)cm
	C. x = 6cos( + /2)cm	 D. x = 6cost
Câu 7: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức
	A. λ = vf	B. λ = v/f	C. λ = 2vf	D. λ = 2v/f
Câu 8: hiện tượng giao thoa sóng sảy ra khi
có hai sóng chuyển động ngược nhau 
có hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau 
có hai sóng suất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ
có hia sóng suất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha gặp nhau
Câu 9: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cáhc giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng
	A hai lần bước sóng	B. một bước sóng
	C. một nữa bước sóng	D. một phần tư bước sóng 
Câu 10: Một sợi dây đàn hồi dài 1m treo thẳng đứng, đầu trên gắng với một nguồn dao động có tần số 20Hz. Đầu dưới tự do. Trên dây thừng có sóng dừng, có 3 bụng sóng với đầu trên của dây sát một nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A. 4m/s	B. 8m/s	C. 16m/s	D. 24m/s
Câu 11: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha /2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch người ta phải
A. mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở
B. mắc thêm vào một cuộn cảm nối tiếp với điện trở
C. thay điện trở nói trên bằng một tụ điện 
D. thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm
Câu 12: Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất cao nhất
A. điện trở thuần R1, nối tiếp với điện trở thuần R2
B. điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L
C. điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C
D. cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra taị tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có độ lớn không đổi
B. cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra taị tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có phương không đổi
C. cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra taị tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có hướng quay đều
D. cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra taị tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào có tần số quay bằng tần số dòng điện
Câu 14: Một mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R = 100Ω cuộn thuần cảm L = 2/ H và tụ điện C = 100/ µF. Đặc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos(100t).(V) Tổng trở của mạch là 
	A. 300Ω	B. 200Ω	C. 100Ω 	D. 100Ω
Câu 15: Một mạch điện xoay chiều R, L, C mắt nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn thuần cảm L = 2/ H có tụ điện C = 100/ µF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos(100t )V, cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch là 
	A. A	B. 1 A	C. 2 A	D. 1,5A
Câu 16: Mạch điện xoay chiều R, L, C C mắt nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn thuần cảm L = 2/ H có tụ điện C = 100/ µF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos(100t )V. Công suất của mạch là 
	A. 50 W	B. 100W	C. 200W	D. 484W
Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm tụ điện, cuộn dây và điện trở. Nếu cảm kháng của cuộn dây bằng dung kháng của tụ điện thì đều nào sau đây là sai?
hệ số công suất của mạch bằng 1
điện áp hiêu dụng hai đầu tụ điện bằng điện áp hai đầu đoạn mạch 
điện áp hiêu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện
điện áp hiệu dụng của đoạn mạch L, C gấp đôi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện
Câu 18: nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào 
hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch L, C
hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở
hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường 
hiện tượng giao thoa sóng điện từ
Câu 19: cho mạch dao động điện từ L C đang hoạt động. khi điện tích trên các bản tụ điện đạt giá trị cực đại thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch 
bằng 0
cực đại
bằng cường độ dòng điện hiệu dụng
bằng ½ lần cường độ dòng điện cức đại
câu 20: Quang phổ liên tục của một vật
phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng 
phụ thuộc vào nhiệt độ của của vật nóng sáng
không phụ thuộc vào nhiệt độ của của vật nóng sáng
phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng 
Câu 21: Khẳng định nào sau đây là đúng?
vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó
trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau 
trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau
quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học đề giống nhau ở cùng một nhiệt độ
Câu 22: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sau đây?
	A. tia X	B. ánh sáng nhìn thấy 	C. tia hồng ngoại	D. tia tử ngoại
Câu 23: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn chắn là 2m. Ánh sáng dùng làm thí nghiệm có bước sóng 0,6µm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là?
	A. 1,2mm	B. 1,8	C. 0,6mm	D. 3mm
Câu 24: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn chắn là 2,4m. Ánh sáng dùng làm thí nghiệm có bước sóng 0,4µm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 
	A. 3,2mm	B. 4mm	C. 6,4mm	D. 8mm
Câu 25: Nếu bức xạ có tần số f = 1015Hz thì bức xạ 
	A. thuộc dải sóng vô tuyến 	B.thuộc vùng hồng ngoại
	C. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy	D. thuộc vùng tử ngoại
Câu 26: công thoát êlectron của natri là 2,5eV. Điều kiện về bước sóng để xảy ra hiện tượng quang điện đối với natri là bức xạ kích thích phải có bước sóng 
	A. lớn hơn 0,5 µm	B. lớn hơn hoặc bằng 0,5 µm
	C. bằng 0,5 µm	D. nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 µm
Câu 27: Kết luận nào sau đây về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng ?
tia α,β, γ đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau
tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử
tia βlà dòng hạt mang điện
tia γ là sóng điện từ
Câu 28: nhận định nào sau đây về phổ của nguyên tử hiđro là không đúng?
phổ của nguyên tử hiđrô là phổ vạch
nguyên tử hiđrô nhận được mức năng lượng gián đoạn
trong phổ của nguyên tử hiđrô có một dải sóng có màu biến thiên từ đỏ tới tím
êlectron trong nguyên tử chỉ chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính xác định
Câu 29: Sau hai chu kỳ bán rã tỉ số khối lượng chất phóng xạ còn lại và khối lượng chất phóng xạ phân rã là ?
	A. ½	B. ¼	C. 2	D. 4
Câu 30:Hạt α có khối lượng 4,0015 u, khối lượng của proton là 1,0073u. khối lượng của nơtron là 1,0087u biết NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931 MeV/c2. các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt α, năng lượng toả ra khi tạo thành 1mol khí heli là :
	A. 2,7.1012J	B. 3,5.1012J	C. 2,7.1010J	D. 3,5.1010J
Câu 31: Đồng vị sau một chuỗi phóng xạ α và β- biến đổi thành Pb. Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là 
	A. 7 phónh xạ α, 4 phóng xạ β- 	B. 5 phónh xạ α, 5 phóng xạ β- 	
	C. 10 phónh xạ α, 8 phóng xạ β- 	 D. 16 phónh xạ α, 12 phóng xạ β- 	
Câu 32:Một nguyên tử hiđrô chuyển từ mức năng lượng -13,6 eV lên mức -3,4 eV, nó
Phát ra một proton ứng với 1,128.10-7m
Hấp thụ một proton ứng với 1,128.10-7m
Phát ra một bức xạ hồng ngoại
Phát ra một bức xạ nhìn thấy
Câu 33: Một con lắc lò xo, khi dao động đều hoà với biên độ 8cm thì cơ năng của nó là 0,02J. Khi nó dao động với biên độ 8cm thì cơ năng của nó là 
	A. 0,36J	B. 0,0326J	C. 0,0125J	D. 0,0512J
Câu 34: sóng nào sau đây không có cùng bản chất với sóng còn lại?
	A. sóng âm	B. sóng mặt nước
	C. sóng ánh sáng	D. sóng trên sợi dây
Câu 35: Hai đầu cuộn dây có một điện áp hiệu dụng là 200V, thì dòng điện trong mạch trễ pha /4 so với điện áp và có giá trị hiệu dụng là A. Kết luận nào sau đây là đúng?
cuộn dây thuần cảm có cảm kháng là 100Ω 
cuộn dây thuần cảm có cảm kháng là 100Ω 
cuộn dây có điện trở thuần bằng cảm kháng bằng 100Ω
cuộn dây có điện trở thuần bằng cảm kháng bằng 100√2Ω
Câu 36: Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng?
sóng âm là sóng dọc
sóng âm không truền được trong chất lỏng và chất rắn
sóng siêu âm có chu kỳ nhỏ hơn sóng hạ âm 
sóng âm làm rung màng nhỉ tạo cho người cảm giác về âm
Câu 37: Bức xạ có tần số 4.1014Hz không thê gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại có công thoát nào sau đây?
	A. 1,8eV	B. 1,4eV	C. 1,2eV	D. 0,8eV
Câu 38: Điều nào sau đây về phản ứng phân hạch là không đúng ?
phản ứng phân hạch là phản ứng toả nhiệt 
phản ứng phân hạch sinh ra các hạt cỡ trung bình
phóng xạ là trường hợp đặc biệt của phân hạch 
không cần điều kiện nhiệt độ rất cao để xảy ra phản ứng phân hạch
Câu 39:Po có chu kỳ bán rã là 138 ng ày đêm. Ban đầu có 10g P0 nguyên chất. sau 276 ngày đêm khối lượng Po đã phân rã là 
	A. 2,5g	B. 5g	C. 7,5g	D. 8,28g
Câu 40: Khối lượng của trái đất vào cỡ 
	A. 6.1024kg	B. 6.1025kg	C. 6.1026kg	D. 6.1027kg	
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 56.doc