Kiểm tra học kì II môn: Vật lí - Khối 11

Kiểm tra học kì II môn: Vật lí - Khối 11

A-PHẦN LÝ THUYẾT ( 4đ)

Câu 1(2đ) a- Định nghĩa từ trường ? (1đ)

 b- Nêu véctơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường . (1đ)

Câu 2(2đ) a-Định nghĩa lực lo-ren-xơ? Viết công thức tính lực lo-ren-xơ. (1đ)

 b-Viết biểu thức từ thông? Nêu hiện tượng cảm ứng điện từ là gì ? (1đ)

B-PHẦN BÀI TẬP.(6đ)

Câu 1(1đ) Một đoạn dây dẫn dài 10cm ,có dòng điện I=5A đặt trong từ trường đều B=0,5T và song song với véctơ cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có giá trị bao nhiêu ?

Câu 2(1đ) Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I=5A , người ta đo được cảm ứng từ B=31,4.10-6T . Tính đường kính của dòng điện tròn?

Câu 3(1đ) Một êlectron chuyển động với vận tốc 2.106m/s vào một từ trường đều B=0,01T và chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ f =1,6.10-15N. Tính góc hợp bởi và ?

Câu 4(1đ) Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3(cm)x4(cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-4T.véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300.Tính từ thông gửi qua khung dây?

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II môn: Vật lí - Khối 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN : VẬT LÍ - KHỐI 11
----------------------------------
Thời gian: 45 phút
A-PHẦN LÝ THUYẾT ( 4đ) 
Câu 1(2đ) a- Định nghĩa từ trường ?	 (1đ)
 b- Nêu véctơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường .	(1đ)
Câu 2(2đ) a-Định nghĩa lực lo-ren-xơ? Viết công thức tính lực lo-ren-xơ.	(1đ)
 b-Viết biểu thức từ thông? Nêu hiện tượng cảm ứng điện từ là gì ?	(1đ)
B-PHẦN BÀI TẬP.(6đ)
Câu 1(1đ) Một đoạn dây dẫn dài 10cm ,có dòng điện I=5A đặt trong từ trường đều B=0,5T và song song với véctơ cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có giá trị bao nhiêu ?
Câu 2(1đ) Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I=5A , người ta đo được cảm ứng từ B=31,4.10-6T . Tính đường kính của dòng điện tròn?
Câu 3(1đ) Một êlectron chuyển động với vận tốc 2.106m/s vào một từ trường đều B=0,01T và chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ f =1,6.10-15N. Tính góc hợp bởi và ?
Câu 4(1đ) Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3(cm)x4(cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-4T.véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300.Tính từ thông gửi qua khung dây?
Câu 5(1đ) Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi,trong khoảng thời gian 0,1(s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6(Wb) .Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ?
Câu 6(1đ) Một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm.
Mắt người này bị tật gì ?
Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (Kính đeo sát mắt)
----------------Hết---------------
KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN : VẬT LÍ - KHỐI 11
Thời gian: 45 phút
ĐÁP ÁN
A. PHẦN LÍ THUYẾT
 Câu 1: a. Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó.
	b. Véctơ cảm ứng từ tại một điểm
	- có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó
	- có độ lớn B = 
Câu 2: a. - Lực lo-ren-xơ là lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động đặt trong nó . 
 - Công thức f = vBsin
	b. - Biểu thức từ thông : . Đơn vị ( Wb) = 
	 - Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện goi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) goi là hiện tượng cảm ứng điện từ
B. PHẦN BÀI TẬP
1. F = 0N
2. B = 
 Mà d = 2R à R = 2.10-1= 0,2m = 20 cm
3. f = à sin= 
 à = 300
30o
4. Cho: S = 3x4 = 12cm2 = 12.10-4 m2
 B = 5.10-4 T
 = () = 90-30 = 60o
 Tìm : 
 Từ thông qua cuộn dây: 
	 = 5.10-4. 12.10-4.cos60o
	 = 60.10-8.1
	 = 30.10-8 Wb = 0,3.10-6 Wb
5. 
6. a. Mắt người đó bị tật cận thị , vì mắt chỉ nhìn thấy những điểm xa mắt nhất cách mắt 50 cm
 b. Muốn mắt nhìn rõ vật ở xa vô cực không điều tiết thì phải đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp
 fk = - OCv = - 50 cm = 0,5 m
 D = - = - = - 2 dp
 Vậy mắt muốn nhìn thấy vật ỏ xa vô cực không điều tiết thì phải đeo thấu kính phân kì có độ tụ - 2dp 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT Ly11 HK II11.doc