Đề cương ôn tập học kỳ II (môn Tin học lớp 11)

Đề cương ôn tập học kỳ II (môn Tin học lớp 11)

A- KIỄU DL XÂU

Câu 1 : Viết chương trình nhập vào một xâu . Ghi ra màn hình kí tự cuối của xâu đó .

Câu 2 : Viết chương trình nhập vào một xâu , tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của kí tự “a” có trong xâu đó .

Câu 3 : Viết chương trình nhập vào một xâu sau đó tạo một xâu mới từ xâu đã cho với số kí tự bằng một nữa xâu đó kể từ vị trí giữa đến cuối xau đã nhập .

Câu 4 : Viết chương trình nhập vào một xâu sau dó kiểm tra xem kí tự đầu và kí tự cuối của xâu đó có bằng nhau không ?

Câu 5 : Viết chương trình nhập vào một xâu chữ thường sau đó ghi ra màn hình xâu in hoa của xâu đó .

 B- KIỂU BẢN GHI

Bài tập : Viết chương trình nhập vào thông tin cho 50 học sinh. Mỗi học sinh có các thông tin sau : SBD( Số báo danh ), HT(Họ tên ), NS( Ngày sinh ), DC ( Địa chỉ ) , Đtoán, ĐVăn, Đngoại ngữ, TĐ ( Tổng điểm ) , KQ ( Kết quả ). Sau đó

a- Điền thông tin cho trường kết quả (KQ) là : Dat nếu tổng điểm môn trên 15 , và ngược lại thì trường kết quả là Kdat.

b- Hiển thị thông tin của học sinh có tổng điểm

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 4076Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kỳ II (môn Tin học lớp 11)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
(Môn Tin học lớp 11)
A- KIỄU DL XÂU
Câu 1 : Viết chương trình nhập vào một xâu . Ghi ra màn hình kí tự cuối của xâu đó .
Câu 2 : Viết chương trình nhập vào một xâu , tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của kí tự “a” có trong xâu đó .
Câu 3 : Viết chương trình nhập vào một xâu sau đó tạo một xâu mới từ xâu đã cho với số kí tự bằng một nữa xâu đó kể từ vị trí giữa đến cuối xau đã nhập .
Câu 4 : Viết chương trình nhập vào một xâu sau dó kiểm tra xem kí tự đầu và kí tự cuối của xâu đó có bằng nhau không ?
Câu 5 : Viết chương trình nhập vào một xâu chữ thường sau đó ghi ra màn hình xâu in hoa của xâu đó .
	B- KIỂU BẢN GHI
Bài tập : Viết chương trình nhập vào thông tin cho 50 học sinh. Mỗi học sinh có các thông tin sau : SBD( Số báo danh ), HT(Họ tên ), NS( Ngày sinh ), DC ( Địa chỉ ) , Đtoán, ĐVăn, Đngoại ngữ, TĐ ( Tổng điểm ) , KQ ( Kết quả ). Sau đó 
Điền thông tin cho trường kết quả (KQ) là : Dat nếu tổng điểm môn trên 15 , và ngược lại thì trường kết quả là Kdat.
Hiển thị thông tin của học sinh có tổng điểm trên 25.
C- CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON.
Câu 1: Viết thủ tục tính N!.
Câu 2: Viết hàm tính N!.
Câu 3: Viết thủ tục tìm max của 2 số, max của 3 số.
Câu 4 : Viết thủ tục hoặc hàm thực hiện việc hoán đổi hai số a, b.
 	D- PHẦN TỔNG HỢP
Câu 1: Viết chương trình nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó
Câu 2: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương . 
Ví dụ: - Số = 12345
- Số đảo = 54321
Câu 3: Nhập và in ra mảng 2 chiều dạng ma trận (m dòng, n cột). Tìm phần tử nhỏ nhất, lớn nhất của một mảng (cần chỉ ra cả vị trí của phần tử).
Câu 4:
	Trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến s là gì?
	S:=’Ha Noi mua thu’;
	Delete(s,7,8);
	Insert(‘Mua thu’,s,1);
Câu 5: Chương trình sau in ra xâu s như thế nào? Giải thích
Program chenXau;
Uses crt;
Var s: string[18];
Begin 
	Clrscr;
	S:= ‘Xin chao Viet Nam!’;
Insert(‘To quoc’, s, 10);
Writeln(s);
Readln
End.
Câu 7: Nhập vào một xâu s và đếm xem nó có bao nhiêu từ. Từ là một dãy các kí tự, cách nhau bởi dấu cách?
Câu 8: Nhập vào một xâu x khác rỗng và thông báo xâu đó có phải là xâu đối xứng hay không?
Câu 9: Nhập vào một xâu s khác rỗng và thực hiện chuẩn hoá xâu, tức là:
Xoá các dấu cách thừa
Chuyển những kí tự đầu từ thành chữ hoa, những kí tự khác thành chữ thường.
Câu 10: Hãy khai báo kiểu bảng ghi để xử lý danh sách cán bộ của một cơ quan (Bản ghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, mức lương, phụ cấp).
Câu 11: Viết chương trình nhập vào học sinh của một lớp học với các thông tin: Họ và tên, điểm văn, điểm toán, điểm lý. Tính ĐTB sau đó in toàn bộ thông tin lên mà hình.
Câu 12: Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình.
Câu 13: Viết chương trình quản lí cán bộ. Thông tin về cán bộ gồm những thông tin sau: họ tên, tuổi, hệ số lương, phụ cấp, thu nhập.
 a) Tính thu nhập = hệ số lương ´ 540000đ + phụ cấp
b) Đưa ra danh sách các bộ trẻ (tuổi <= 30), in đầy đủ các thông tin

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on hoc ky II k11.doc