Kiểm tra 1 tiết lý 11 ban cơ bản

Kiểm tra 1 tiết lý 11 ban cơ bản

Câu 1: Đơn vị của điện trường là

A. V/m2 B. V.m C. V/m D. m/V

Câu 2:Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở R = 100 và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong một giờ là

A. Q = 9.105J B. Q = 25kWh C. Q = 2500 J D. 9.106.J

Caâu 3 §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:

A. Däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.

B. Ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.

C. Vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.

D. Theo mét quü ®¹o bÊt kú.

 

doc 14 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 09/06/2016 Lượt xem 1130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết lý 11 ban cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 
HỌ VÀ TÊN................................ THỜI GIAN :45 PHÚT
LỚP 11/.......
Phần I: TRẮC NGHIỆM– 5 điểm 
Câu 1: Đơn vị của điện trường là 
A. V/m2 B. V.m C. V/m D. m/V
Câu 2:Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở R = 100 và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong một giờ là
A. Q = 9.105J B. Q = 25kWh C. Q = 2500 J D. 9.106.J
Caâu 3 §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:
A. Däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.	
B. Ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. Vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.	 	
D. Theo mét quü ®¹o bÊt kú.
Câu 4 Một tụ điện có điện dung 20, đựơc tích điện dưới hiệu điện thế 30V điện tích của tụ điện sẽ là bao nhiêu ? A. 6. 10-4C ;B. 6C ;C. 6. 10-2C ;D. 6. 102C 
Caâu 5 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ:
A. A = - 1 (J). 	B. A = + 1 (µJ).	 C. A = - 1 (µJ).	 D. A = + 1 (J).
Caâu 6 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®­îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng l­îng cña tô ®iÖn?A. W = 	B. W = C. W = D. W = 
Caâu 7:Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giữ kh«ng đổi,khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 2 laàn:A.Taêng 4 laàn	B.Taêng 16 laàn	C.Giaûm 2 laàn	D.Giaûm 4 laàn
Caâu 8Trong một mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động là 6V, điện trở trong là 1Ω. Mạch ngoài là một bóng đèn. Nếu công suất của đèn đạt giá cực đại thì giá trị cực đại đó và điện trở của đèn là: 
A.	12W, 3Ω B.9W, 3Ω.	 C.	12W, 1Ω. 	 D	9W, 1Ω. 
Caâu 9Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. UMN = VN – VM.	B. UMN = E.d	C. AMN = q/UMN	D. E = UMN.d
Caâu 10§o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 3 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 6 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:
A. RTM = 2(Ω).	B. RTM = 4.5 (Ω).	C. RTM = 9 (Ω).	D. RTM = 18 (Ω).
Caâu 11:Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?
A. F/q. B. U/d. C. /q. D. Q/U.
Caâu 12: §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 600 (Ω) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:A. RTM = 200 (Ω).	B. RTM = 900 (Ω).	C. RTM = 450 (Ω).	D. RTM = 300 (Ω).
Caâu 13 : Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong mạch gồm các điện trở R1 = 2, R2 = 4được mắc vào một mạng điện hiệu điện thế U = 12V. Dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện qua R2 là 2A,bỏ qua điện trở của ampe kế.Hai điện trở đó mắc theo kiểu :
A. Song song B. Nối tiếp 
C. Mắc được cả hai cách nối tiếp ,song song. D. Không mắc được cách nào 
Caâu 14 :Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J.Suất điện động của nguồn là 
A. 0,166V B. 6V C. 96V D. 0,6V 
Caâu 15 :Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai điện cực trong nguồn điện là pin hóa học gồm :
A. Là hai vật dẫn điện khác chất B. Đều là vật dẫn điện cùng chất
C. Đều là vật cách điện cùng chất D. Một điện cực dẫn điện, một điện cực cách điện
Câu 16: Biết hiệu điên thế UMN = 3V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?
 A.. VN– VM= 3V. B. VN = 3V. C. VM = 3V. D. VM – VN = 3V. 
 Câu 17: Khi một điện tích q di chuyển trong 1 điện trường từ điểm A đến điểm B thì lực điện trường sinh công là 3,5J. Nếu thế năng của q tại A là 3,5J thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu? A.7J B. -3,5J. C. 0J D. 7,5J.
Câu 18: Chỉ ra công thức đúng của định luật Culông trong điện môi đồng tính.
 A. . B. C.. D..
Caâu19 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?A. q1.q2 > 0 B. q1 0. 	 C. q1> 0 vµ q2 < 0 D. q1.q2 < 0.
Caâu20 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm).	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
 KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 BAN CƠ BẢN 
HỌ VÀ TÊN................................ THỜI GIAN :45 PHÚT
LỚP 11/.......
Phần I: TRẮC NGHIỆM– 5 điểm 
Câu 1: Đơn vị của điện trường là 
A. V/m2 B. V.m C. V/m D. m/V
Câu 2:Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở R = 100 và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong một giờ là
A. Q = 9.105J B. Q = 25kWh C. Q = 2500 J D. 9.106.J
Caâu 3 §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. Theo mét quü ®¹o bÊt kú.
B. Theo cùng chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.	
C. Theo ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
D. Vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.	 	
Câu 4 Một tụ điện có điện dung 22, đựơc tích điện dưới hiệu điện thế 30V điện tích của tụ điện sẽ là bao nhiêu ? Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. 6,6.10-4C ;B. 6,6 C ;C. 6,6. 10-2C ;D. 6,6. 102C 
Caâu 5 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 4,5 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. A = - 4,5 (J). 	B. A = +4,5 (µJ).	 C. A = - 4,5 (µJ).	 D. A = + 4,5 (J).
Caâu 6 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®­îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng l­îng cña tô ®iÖn?A. W = 	B. W = 	C. W = D. W = 
Caâu 7:Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giữ kh«ng đổi,khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 4 laàn:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.Giaûm 16 laàn	B.Taêng 16 laàn	C.Taêng 4 laàn	D.Giaûm 2 laàn
Caâu 8Trong một mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động là 6V, điện trở trong là 1Ω. Mạch ngoài là một điện trở. Nếu công suất của mạch ngoài đạt giá cực đại thì giá trị cực đại đó và điện trở của mạch ngoài là: Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.	12W, 3Ω B.9W, 3Ω.	 C.	12W, 1Ω. 	 D	9W, 1Ω. 
Caâu 9Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. UMN = VN – VM. B. UMN = E.d	C. AMN = q/UMN	D. E = UMN.d
Caâu 10§o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 3 (Ω),R2 = 2(Ω),R3 = 6(Ω), R1 m¾c nèi tiÕp víi R3 tất cả song song với R2 .ĐiÖn trë toµn m¹ch lµ:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. RTM = 7,2(Ω).	B. RTM = 11(Ω).	C. RTM = 4(Ω).	D. RTM = 18 (Ω).
Caâu 11:Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?
A. F/q. B. U/d. C. /q. D. Q/U.
Caâu 12: §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë R1 = 600 (Ω) m¾c song song víi ®iÖn trë R2 = 300 (Ω), ®iÖn trë toµn m¹ch lµ:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. RTM = 200 (Ω).	B. RTM = 900 (Ω).	C. RTM = 450 (Ω).	D. RTM = 300 (Ω).
Caâu 13 : Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong mạch gồm các điện trở R1 = 2, R2 = 6được mắc vào một mạng điện hiệu điện thế U = 12V. Dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện qua R2 là 2A,bỏ qua điện trở của ampe kế.Hai điện trở đó mắc theo kiểu nào là đúng:
A. Song song B. Nối tiếp 
C. Mắc được cả hai cách nối tiếp ,song song. D. Không mắc được cách nào 
Caâu 14 :Chọn câu trả lời ĐÚNG.Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 5C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 25 J.Suất điện động của nguồn là 
A. 0,2V B. 5V C. 75V D. 2,5V 
Caâu 15 :Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai điện cực trong nguồn điện là pin hóa học gồm :
A. Là hai vật dẫn điện khác chất B. Đều là vật dẫn điện cùng chất
C. Đều là vật cách điện cùng chất D. Một điện cực dẫn điện, một điện cực cách điện
Câu 16: Biết hiệu điên thế UMN = 9V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?
 A.. VN– VM= 9V. B. VN = 9V. C. VM = 9V. D. VM – VN = 9V. 
 Câu 17: Khi một điện tích q di chuyển trong 1 điện trường từ điểm A đến điểm B thì lực điện trường sinh công là 3,5J. Nếu thế năng của q tại A là 3,5J thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu?Chọn câu trả lời ĐÚNG
 A.7J B. -3,5J. C. 0J D. 7,5J.
Câu 18: Chỉ ra công thức đúng của định luật Culông trong điện môi đồng tính.
 A. . B. C.. D..
Caâu19 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?A. q1.q2 > 0 B. q1 0. 	 C. q1> 0 vµ q2 < 0 D. q1.q2 < 0.
Caâu20 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm).	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
 KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 
HỌ VÀ TÊN............................... THỜI GIAN :45 PHÚT
LỚP 11/.......
A.TRẮC NGHIỆM*(HỌC SINH KHOANH TRÒN VÀO KẾT QUẢ CHỌN)
I Phần Chung : 
Câu 1 Biết hiệu điên thế UMN = 9V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?
A.. VN– VM= 9V. B. VN = 9V. C. VM = 9V. D. VM – VN = 9V.
Caâu 2: Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong mạch gồm các điện trở R1 = 2, R2 = 4được mắc vào một mạng điện hiệu điện thế U = 36V. Dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện qua R2 là 6A,bỏ qua điện trở của ampe kế.Hai điện trở đó mắc theo kiểu nào là đúng:
A. Song song B. Nối tiếp
C. Mắc được cả hai cách nối tiếp ,song song. D. Không mắc được cách nào
Câu 3: Khi một điện tích q di chuyển trong 1 điện trường từ điểm A đến điểm B thì lực điện trường sinh công là 3,5J. Nếu thế năng của q tại A là 3,5J thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu? Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.7J B. -3,5J. C. 0J D. 7,5J.
Câu 4:Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở 
R = 2 00 và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong một giờ là
A. Q = 9.105J B. Q = 5 KW C. Q = 2500 J D. 18.106.J
Caâu 5 §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. Theo mét quü ®¹o bÊt kú. B. Theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. Theo g­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng. D. Vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
Câu 6 Một tụ điện có điện dung 22, đựơc tích điện dưới hiệu điện thế 30V điện tích của tụ điện sẽ là bao nhiêu ?Chọn câu trả lời ĐÚNG 
A. 6,6.10-4C ;B. 6,6 C ;C. 6,6. 10-2C ;D. 6,6. 102C
Caâu7 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 4,5 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. A = - 4,5 (J). 	B. A = +4,5 (µJ).	 C. A = - 4,5 (µJ).	 D. A = + 4,5 (J).
Caâu8:Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giữ kh«ng đổi,khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 4 laàn:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.Giaûm 16 laàn,	B.Taêng 16 laàn,	C.Taêng 4 laàn,	D.Giaûm 2 laàn
Caâu9Trong một mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động là 6V, điện trở trong là 1Ω. Mạch ngoài là một điện trở. Nếu công suất của mạch ngoài đạt giá cực đại thì giá trị cực đại đó và điện trở của mạch ngoài là:Chọn câu trả lời ĐÚNG 
A.12W, 3Ω , B.9W, 3Ω, C.	12W, 1Ω. 	 D	9W, 1Ω.
Caâu10Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. UMN = VN – VM.	B. UMN = E.d	C. AMN = q/UMN	D. E = UMN.d
II Phần BAN CƠ BẢN
Caâu11 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau.Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?A. q1.q2 > 0 B. q1 0. 	 C. q1> 0 vµ q2 < 0 D. q1.q2 < 0.
Caâu12 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm).	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
Caâu 13:Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?
A. F/q. B. U/d. C. /q. D. Q/U.
Caâu14 :Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 5C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 25 J.Suất điện động của nguồn là;Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. 0,2V B. 5V C. 75V D. 2,5V
Caâu 15 :Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai điện cực trong nguồn điện là pin hóa học gồm :
A. Là hai vật dẫn điện khác chất B. Đều là vật dẫn điện cùng chất
C. Đều là vật cách điện cùng chất D. Một điện cực dẫn điện, một điện cực cách điện
 KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 
HỌ VÀ TÊN............................... THỜI GIAN :45 PHÚT
LỚP 11/.......
A.TRẮC NGHIỆM*(HỌC SINH KHOANH TRÒN VÀO KẾT QUẢ CHỌN)*
I Phần Chung : 
Caâu1Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giữ kh«ng đổi,khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 4 laàn:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.Giaûm 16 laàn,	B.Taêng 16 laàn,	C.Taêng 4 laàn,	D.Giaûm 2 laàn
Caâu2 Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. UMN = VN – VM.	B. UMN = E.d	C. AMN = q/UMN	D. E = UMN.d
Câu 3 Biết hiệu điên thế UMN = 9V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?
A.. VN– VM= 9V. B. VN = 9V. C. VM = 9V. D. VM – VN = 9V.
Caâu 4: Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong mạch gồm các điện trở R1 = 2, R2 = 4được mắc vào một mạng điện hiệu điện thế U = 36V. Dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện qua R2 là 6A,bỏ qua điện trở của ampe kế.Hai điện trở đó mắc theo kiểu nào là đúng:
A. Song song B. Nối tiếp
C. Mắc được cả hai cách nối tiếp ,song song. D. Không mắc được cách nào
Câu 5 Khi một điện tích q di chuyển trong 1 điện trường từ điểm A đến điểm B thì lực điện trường sinh công là 3,5J. Nếu thế năng của q tại A là 3,5J thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu? Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.7J B. -3,5J. C. 0J D. 7,5J.
Câu 6:Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở 
R = 2 00 và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong một giờ là
A. Q = 9.105J B. Q = 5 KW C. Q = 2500 J D. 18.106.J
Caâu7; §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. Theo mét quü ®¹o bÊt kú. B. Theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. Theo g­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng. D. Vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
Câu 8;Một tụ điện có điện dung 22, đựơc tích điện dưới hiệu điện thế 30V điện tích của tụ điện sẽ là bao nhiêu ?Chọn câu trả lời ĐÚNG 
A. 6,6.10-4C ;B. 6,6 C ;C. 6,6. 10-2C ;D. 6,6. 102C
Caâu9;HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 4,5 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. A = - 4,5 (J). 	B. A = +4,5 (µJ).	 C. A = - 4,5 (µJ).	 D. A = + 4,5 (J).
Caâu10Trong một mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động là 6V, điện trở trong là 1Ω. Mạch ngoài là một điện trở. Nếu công suất của mạch ngoài đạt giá cực đại thì giá trị cực đại đó và điện trở của mạch ngoài là:Chọn câu trả lời ĐÚNG 
A.12W, 3Ω , B.9W, 3Ω, C.	12W, 1Ω. 	 D	9W, 1Ω.
II Phần BAN CƠ BẢN
Caâu11 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau.Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?A. q1.q2 > 0 B. q1 0. 	 C. q1> 0 vµ q2 < 0 D. q1.q2 < 0.
Caâu12 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm).	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
Caâu 13:Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?
A. F/q. B. U/d. C. /q. D. Q/U.
Caâu14 :Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 5C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 25 J.Suất điện động của nguồn là;Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. 0,2V B. 5V C. 75V D. 2,5V
Caâu 15 :Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai điện cực trong nguồn điện là pin hóa học gồm :
A. Là hai vật dẫn điện khác chất B. Đều là vật dẫn điện cùng chất
C. Đều là vật cách điện cùng chất D. Một điện cực dẫn điện, một điện cực cách điện
 KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 
HỌ VÀ TÊN............................... THỜI GIAN :45 PHÚT
LỚP 11/.......
A.*TRẮC NGHIỆM*(HỌC SINH KHOANH TRÒN VÀO KẾT QUẢ CHỌN)*
I Phần Chung :
Câu 1:Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở 
R = 2 00 và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong một giờ là
A. Q = 9.105J B. Q = 5 KW C. Q = 2500 J D. 18.106.J
Caâu 2 Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong mạch gồm các điện trở R1 = 2, R2 = 4được mắc vào một mạng điện hiệu điện thế U = 36V. Dùng ampe kế đo được cường độ dòng điện qua R2 là 6A,bỏ qua điện trở của ampe kế.Hai điện trở đó mắc theo kiểu nào là đúng:
A. Song song B. Nối tiếp
C. Mắc được cả hai cách nối tiếp ,song song. D. Không mắc được cách nào
Caâu3Löïc töông taùc giöõa hai quaû caàu nhoû tích ñieän seõ thay ñoåi nhö theá naøo khi ñieän tích cuûa moãi quaû caàu giữ kh«ng đổi,khoaûng caùch giöõa chuùng giaûm ñi 4 laàn:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.Giaûm 16 laàn,	B.Taêng 16 laàn,	C.Taêng 4 laàn,	D.Giaûm 2 laàn
Caâu4 Hai ®iÓm M vµ N n»m trªn cïng mét ®­êng søc cña mét ®iÖn tr­êng ®Òu cã c­êng ®é E, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a M vµ N lµ UMN, kho¶ng c¸ch MN = d. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. UMN = VN – VM.	B. UMN = E.d	C. AMN = q/UMN	D. E = UMN.d
Câu 5 Biết hiệu điên thế UMN = 9V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?
A.. VN– VM= 9V. B. VN = 9V. C. VM = 9V. D. VM – VN = 9V.
Câu 6 Khi một điện tích q di chuyển trong 1 điện trường từ điểm A đến điểm B thì lực điện trường sinh công là 3,5J. Nếu thế năng của q tại A là 3,5J thì thế năng của nó tại B là bao nhiêu? Chọn câu trả lời ĐÚNG
A.7J B. -3,5J. C. 0J D. 7,5J.
Caâu7Trong một mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động là 6V, điện trở trong là 1Ω. Mạch ngoài là một điện trở. Nếu công suất của mạch ngoài đạt giá cực đại thì giá trị cực đại đó và điện trở của mạch ngoài là:Chọn câu trả lời ĐÚNG 
A.12W, 3Ω , B.9W, 3Ω, C.	12W, 1Ω. 	 D	9W, 1Ω.
Caâu8; §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. Theo mét quü ®¹o bÊt kú. B. Theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. Theo g­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng. D. Vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
Câu 9;Một tụ điện có điện dung 22, đựơc tích điện dưới hiệu điện thế 30V điện tích của tụ điện sẽ là bao nhiêu ?Chọn câu trả lời ĐÚNG 
A. 6,6.10-4C ;B. 6,6 C ;C. 6,6. 10-2C ;D. 6,6. 102C
Caâu10HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 4,5 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = 1 (µC) tõ M ®Õn N lµ:Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. A = - 4,5 (J). 	B. A = +4,5 (µJ).	 C. A = - 4,5 (µJ).	 D. A = + 4,5 (J).
II Phần BAN CƠ BẢN
Caâu 11 :Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai điện cực trong nguồn điện là pin hóa học gồm :
A. Là hai vật dẫn điện khác chất B. Đều là vật dẫn điện cùng chất
C. Đều là vật cách điện cùng chất D. Một điện cực dẫn điện, một điện cực cách điện
Caâu12 :Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 5C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 25 J.Suất điện động của nguồn là;Chọn câu trả lời ĐÚNG
A. 0,2V B. 5V C. 75V D. 2,5V
Caâu13 Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau.Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?A. q1.q2 > 0 B. q1 0. 	 C. q1> 0 vµ q2 < 0 D. q1.q2 < 0.
Caâu14 Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r = 0,6 (cm).	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
Caâu 15:Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?
A. F/q. B. U/d. C. /q. D. Q/U.
ĐÈ1
15A
1D
2B
3C
4D
5B
6A
7B
8B
9D
10B
11A
12D
13D
14B
ĐỀ3
15D
1D
2B
3B
4B
5D
6C
7D
8B
9A
10B
11A
12B
13A
14D
ĐỀ2
15A
1B
2B
3D
4B
5C
6D
7B
8A
9B
10D
11A
12D
13D
14B
CÂU1 .AVẽ được hình 0,5 Đ,Tính E1 =E2=2000V/m 0,5đ,tính E=4000V/m 
 B.F=1,6.10-4N
CÂU 2.
Câu 16: Chỉ ra công thức đúng của định luật Culông trong điện môi đồng tính.
A. . B. C.. D..
Câu 18: Đơn vị của điện trường là
A. V/m2 B. V.m C. V/m D. m/V
Caâu19 Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®­îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng l­îng cña tô ®iÖn?A. W = 	,B. W = ,	C. W = D. W = 
BTỰ LUẬN – 5 điểm
DÀNH CHO HS BAN CƠ BẢN
 Câu1:Cho hai ®iÖn tÝch q1 = 8.10-8C; q2 = - 8.10-8C ®Æt t¹i AB = 120cm trong kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i:
a.Trung ®iÓm O cña AB
b.Nếu đặt tại O một điện tích q= 4.10-8C ,thì lực điện tác dụng lên điện tích này bằng bao nhiêu.
Câu2.Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 12 Ω. Điện trở của dây nối và ampe kế không đáng kể. Điện trở của vôn kế rất lớn.
Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.
Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế? .Nếu Tháo bỏ cả R2,R3lắp vào đó một đèn 6V-3W nối tiếp với R1 tạo thành mạch kín .Hỏi đèn có sáng bình thường không tại sao ?
Phần II: TỰ LUẬN – 5 điểm
Câu1:Cho hai ®iÖn tÝch q1 = 8.10-8C; q2 = - 8.10-8C ®Æt t¹i AB = 10cm trong kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i:
a.Trung ®iÓm M cña AB (có vẽ hình biểu diễn các véc tơ cường độ điện trường)
b.Nếu đặt tại M một điện tích q= 2.10-8C ,thì lực điện tác dụng lên điện tích này bằng bao nhiêu.
Câu2.Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động E = 3,5 V và điện trở trong r = 0,5 Ω. Các điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 12 Ω. Điện trở của dây nối và ampe kế không đáng kể. Điện trở của vôn kế rất lớn.
Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.Xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế. Tính U2=?

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI KIEM TRA 1 TIET LOP 11 2009 RAT MOI.doc