Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Ôn tập hai chương IV và V

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Ôn tập hai chương IV và V

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Ôn tập các kiến thức cơ bản trong hai chương IV và V như các định nghĩa, định luật, tính chất, đặc điểm của các đại lượng và các công thức áp dụng đểgiải bài tập.

2. Kĩ năng :

- Hệ thống, tổng hợp kiến thức v kĩ năng làm bài kiểm tra.

3. Thái độ :

- Tích cực, tự giác, chủ động trong học tập.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Cc bi tập trắc nghiệm v một số bi tập tự luận.

2. Học sinh :

- Ôn tập kĩ hai chương IV và V.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Phương pháp và nội dung bài giảng :

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2018Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Ôn tập hai chương IV và V", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: ÔN TẬP HAI CHƯƠNG IV VÀ V
GA Tchọn-tuần 27
Mục tiêu :
Kiến thức :
Ơn tập các kiến thức cơ bản trong hai chương IV và V như các định nghĩa, định luật, tính chất, đặc điểm của các đại lượng và các cơng thức áp dụng đểgiải bài tập.
Kĩ năng :
Hệ thống, tổng hợp kiến thức và kĩ năng làm bài kiểm tra.
Thái độ :
Tích cực, tự giác, chủ động trong học tập.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Các bài tập trắc nghiệm và một số bài tập tự luận.
Học sinh :
Ơn tập kĩ hai chương IV và V.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
10
18
15
I – TRẮC NGHIỆM
Câu 1. §é lín cđa lùc Lorex¬ ®­ỵc tÝnh theo c«ng thøc 
A. 	B. 	 
C. 	D. 
Câu 2. Một vịng dây dẫn đươc đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vịng dây vuơng gĩc với đường cảm ứng. Trong vịng dây sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu:
A. Nĩ được dịch chuyển tịnh tiến 
B. Nĩ được quay xung quanh pháp tuyến của nĩ
C. Nĩ được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ 
D. Nĩ bị làm cho biến dạng 
Câu 3. Hai ®iĨm M vµ N gÇn mét dßng ®iƯn th¼ng dµi. Kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn dßng ®iƯn lín gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ N ®Õn dßng ®iƯn. §é lín cđa c¶m øng tõ t¹i M vµ N lµ BM vµ BN th×
A. BM = 2BN 	B. BM = 4BN	 C. D. 
Câu 4: Định luật Len-xơ được dùng để :
A. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
B. Xác định chiều dịng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
C. Xác định cường độ của dịng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
D. Xác định sự biến thiên của từ thơng qua một mạch điện kín, phẳng.
Câu 5: : TÝnh chÊt c¬ b¶n cđa tõ tr­êng lµ:
A. g©y ra lùc tõ t¸c dơng lªn nam ch©m hoỈc lªn dßng ®iƯn ®Ỉt trong nã.
B. g©y ra lùc hÊp dÉn lªn c¸c vËt ®Ỉt trong nã.
C. g©y ra lùc ®µn håi t¸c dơng lªn c¸c dßng ®iƯn vµ nam ch©m ®Ỉt trong nã.
D. g©y ra sù biÕn ®ỉi vỊ tÝnh chÊt ®iƯn cđa m«i tr­êng xung quanh
Câu 6: Khi sư dơng ®iƯn, dßng ®iƯn Fuc« sÏ xuÊt hiƯn trong:
A. Bµn lµ ®iƯn.	B. BÕp ®iƯn.	 C. Qu¹t ®iƯn. D. Êm ®iƯn.
Câu 7: Mét khung d©y trßn b¸n kÝnh R = 10 (cm), gåm 50 vßng d©y cã dßng ®iƯn 10 (A) ch¹y qua, ®Ỉt trong kh«ng khÝ. §é lín c¶m øng tõ t¹i t©m khung d©y lµ:
A. 2.10-3 (T).	B. 3,14.10-3 (T).	
C. 1,256.10-4 (T).	 	D. 6,28.10-3 (T).
Câu 8: Cảm ứng từ trong ống dây dẫn hình trụ :
A. là đồng đều.	B. luơn bằng khơng.
 C. tỉ lệ với chiều dài ống dây.	D. tỉ lệ với tiết diện của ống dây.
Câu 9: Thiết bị điện nào sau đây ứng dụng tác dụng cĩ lợi của dịng điện Fu-cơ ?
A Cơng tơ điện	B. Quạt điện	
C. Máy bơm nước (chạy bằng điện)	D. Biến thế.
Câu 10: Một dây dẫn thẳng dài 50cm cĩ cường độ dịng điện chạy qua I= 4A, đặt trong từ trường đều cĩ B= 2 T.Dây dẫn hợp với một gĩc 300.Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn bằng:
A. 2 N	B. 4N	C. 8N	D. 0
Câu 11: Cơng thức nào sau đây được dùng để tính độ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vịng, tiết diện ngang là S, chiều dài l.
 A. 10-7	B. 4π.10-7.	 
 C. 4π.10-7. 	D. 10-7
Câu 12: Cơng thức nào sau đây dùng để tính năng lượng từ trường của ống dây ?
A. W = Li	B. W = Li2	 
C. W = L2i 	D.W = L2.
Câu 13: Hạt electron bay trong một mặt phẳng vuơng gĩc với các đường sức của một từ trường đều, khơng đổi cĩ :
 A. độ lớn vận tốc khơng đổi	 B. hướng của vận tốc khơng đổi
 C. độ lớn vận tốc tăng đều	 D. quỹ đạo là một parabol
Câu 14: Một electron bay vào khơng gian cĩ từ trường đều với vận tốc ban đầu vuơng gĩc cảm ứng từ.
Quỹ đạo của electron trong từ trường là một đường trịn cĩ bán kính R. Khi tăng độ lớn của cảm ứng từ lên gấp đơi thì bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường : 
A. tăng lên gấp đơi. 	B. giảm đi một nửa. 	
C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 4 lần
C©u 15: Mét èng d©y cã chiỊu dµi l, cã N vßng, cã dßng ®iƯn cêng ®é I ®I qua. C¶m øng tõ t¹i mét ®iĨm bªn trong èng d©y cã gi¸ trÞ:
 A. B = 2 Л.10-7 	B. B = 2 Л.10-7 NlI	 	
 C. B = 4Л . 10-7	D. B = 4Л . 10-7 NlI 
II – TỰ LUẬN
Bài 1. Cho khung dây kín, phẳng cĩ diện tích S = 20 cm2 gồm 100 vịng dây được đặt vuơng gĩc với các đường sức từ của một từ trường đều cảm ứng từ B = 10-4 T .
Tính từ thơng qua khung .
Trong thời gian (s) khung quay đều quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa khung và vuơng gĩc với từ trường, đến vị trí song song với các đường sức từ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.
Bài 2. Một electron bay vào trong từ trường đều cĩ B=0,2 T, theo phương vuơng gĩc với các đường sức từ. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của electron là v = 3,2.107 m/s. Biết . .
Tính lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron 
Tính bán kính đường trịn quỹ đạo của electron 
Bài 3. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 20 cm, trong đĩ cĩ hai dịng điện I1=1 A; I2=2 A ngược chiều nhau.Tìm những điểm tại đĩ cảm ứng từ B=0.
Câu 1: B
Câu 2: D
Câu 3: C
Câu 4: B
Câu 5: A
Câu 6: C
Câu 7: B
Câu 8: A
Câu 9: A
Câu 10: A
Câu 11: B
Câu 12: B
Câu 13: A
Câu 14: B
Câu 15: C
II – TỰ LUẬN
Bài 1.
a,
b,
Bài 2.
a,
b,
Bài 3. 
Với r2 = r1 + 20
củng cố :
Phương pháp giải bài tập và kĩ năng làm bài kiểm tra.
Dặn lớp :
Tiếp tục ơn tập hai chương này.
Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 27 Ôn tập hai chương IV và V.doc