Trắc nghiệm lượng giác

Trắc nghiệm lượng giác

1/ Giải phương trình lượng giác: 2cos + = 0 có nghiệm là :

 a b c d

2/ Cho phương trình lượng giác: 3.sinx + (m - 1).cosx = 5. Định m để phương trình vô nghiệm.

 a < m="">< 5="" b="" c="" d="">

3/ Gía trị lớn nhất của là :

 a 4 b - 1 c 1 d 5

 4/ Tìm chu kì của hàm số:

 a b c d 2

 5/ Gía trị nhỏ nhất của là :

 a 1 b 2 c 3 d 5

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1622Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc Nghiệm Lượng Giác
1/ Giải phương trình lượng giác: 2cos+ = 0 có nghiệm là :
	a	b	c	d	
2/ Cho phương trình lượng giác: 3.sinx + (m - 1).cosx = 5. Định m để phương trình vô nghiệm.
	a	 < m < 5 	b	 	c	 	d	
3/ Gía trị lớn nhất của là :
	a	4	b	- 1	c	1	d	5
 4/ Tìm chu kì của hàm số: 
	a	b	c	d	2 
 5/ Gía trị nhỏ nhất của là :
	a	1	b	2	c	3	d	5
 6/ Tìm tất cả giá trị của m để phương trình : sin2x - 2.(m -1).sinx.cosx - (m -1).cos2x = m có nghiệm 
	a	0 ≤ m ≤ 1 	b	m > 1	c	0 < m < 1	d	
 7/ Cho phương trình . Tìm m để phương trình có nghiệm.
	a	b	m	c	Không có giá trị nào của m 	d	
 8/ Một nghiệm của phương trình lượng giác: sin2x + sin22x + sin23x = 2 là
	a	b	c	d	
 9/ : Cho phương trình . Tìm m để phương trình vô nghiệm.
	a	b	c	d	
 10/ Phương trình lượng giác: mcosx -1 = 0 có nghiệm khi m là :
	a	m1	b	 hoặc 	c	 	d	và m 
 11/ Phương trình nào dưới đây vô nghiệm ?
	a	cos3x -sin3x = 2 	b	cos3x - sin3x =-2 
	c	d	
 12/ Cho hai khỏang J1= và J2= kết luận nào dưới đây là đúng?
	a	Hàm y =cotx tăng trên khỏang J2	b	Hàm y =tanx giảm trên khỏang J1	 
	c	Hàm y =cosx giảm trên khỏang J2	d	Hàm y =sinx tăng trên khỏang J1
 13/ Cho phương trình cos(2x-) - m = 2 . Tìm m để phương trình có nghiệm?
	a	Không tồn tại m	 	b	[-1;3]	c	[-3;-1] 	d	mọi giá trị của m
 14/ Giải phương trình lượng giác 4sinx+12cos2 x-7=0 có nghiệm là :
	a	b	c	d	
 15/ Phương trình có tập nghiệm là?
	a	b	c	d	
 16/ Tập xác định của hàm số là :
	aR 	bR 	cR dR 
 17/ Tập xác định của hàm số là ?
	a	R	b	R	c	R 	d	R 
 18/ Tìm nghiệm của phương trình lượng giác: cos²x - cosx = 0 thoả điều kiện 0 < x < π
	a	x = 0	b	x = - 	c	x = 	d	x = π	
 19/ Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2cos²x +cosx = sinx +sin2x là?
	a	x = 	b	x = 	c	x = 	d	= 
 20/ Tìm nghiệm của phương trình lượng giác: 2.sin2x - 3.sinx + 1 = 0 thoả điều kiện 0 ≤ x < 
	a	x = 	b	x = 	c	x = 	d	x = 
 21/ Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên khoảng ?
	a	b	c	d	
 22/ Phương trình có tập nghiệm là ?
	a	b	c	d	
 23/ Phương trình lượng giác tanx +3 = 0 có nghiệm là :
	a	b	c	d	
 24/ Trong các hàm số sau hàm số nào tuần hoàn
	a	b	c	d	
 25/ Trong khoảng (0 ; ), phương trình: sin24x + 3.sin4x.cos4x - 4.cos24x = 0 có:
	a	Ba nghiệm	b	Một nghiệm 	c	Hai nghiệm	d	Bốn nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_1_Ham_so_luong_giac.doc