Tin học 11 - Ôn tập các hàm trong excel

Tin học 11 - Ôn tập các hàm trong excel

ÔN TẬP CÁC HÀM TRONG EXCEL

101. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A) #NAME?

B) #DIV/0!

C) #VALUE!

D) #N/A!

102. Trong excel 2010 khi xếp hạng kết trong thể thao ta chọn :

A) =Rank (Number, Ref, Descending)

B) = Rank (Number, Ref, Ascending)

C) = Rank (Ref, Number, Ascending)

D) =Rank (Number, Ref)

103. Hàm nào sai trong các hàm số sau?

A) =MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia

B) =INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia

C) =MIN(số 1, số 2, ): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số

D) =AVERAGE(số 1, số 2, ): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số

104. Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?

A) =RIGHT(m,n)

B) =LEFT(n,m)

C) =RIGHT(n,m)

D) =LEFT(m,n)

 

docx 37 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 2939Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tin học 11 - Ôn tập các hàm trong excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CÁC HÀM TRONG EXCEL
101. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
A)	#NAME?
B)	#DIV/0!
C)	#VALUE!
D)	#N/A!
102. Trong excel 2010 khi xếp hạng kết trong thể thao ta chọn :
A)	=Rank (Number, Ref, Descending)
B)	= Rank (Number, Ref, Ascending)
C)	= Rank (Ref, Number, Ascending)
D)	=Rank (Number, Ref)
103. Hàm nào sai trong các hàm số sau?
A)	=MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia
B)	=INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia
C)	=MIN(số 1, số 2, ): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số
D)	=AVERAGE(số 1, số 2, ): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số
104. Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?
A)	=RIGHT(m,n)
B)	=LEFT(n,m)
C)	=RIGHT(n,m)
D)	=LEFT(m,n)
105. Trong excel khi xếp hạng kết quả học tập (Lưu ý: điểm cao nhất hạng nhất, điểm thấp nhất hạng cuối cùng) TA CHỌN :
A)	=RANK(Number,Ref,0)
B)	= RANK(Number,Ref,1)
C)	Cả hai câu đều đúng
D)	Cả hai câu đều sai
106. Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:
A)	=SumIf (range, criteria,[sum_range])
B)	=SumIf (range)
C)	=SumIf(range, criteria)
D)	=SumIf (criteria, range,[sum_range])
107. Trong Excel, hàm OR là một hàm logic. Hàm cho giá trị đúng (TRUE) khi ....?
A)	Có ít nhất hai biểu thức điều kiện của hàm có giá trị đúng
B)	Chỉ cần một biểu thức điều kiện nào đó của hàm có giá trị đúng
C)	Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm có giá trị sai
D)	Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm đều phải có giá trị đúng
108. Trong Excel, hàm nào dùng để đếm các ô có dữ liệu trong 1 danh sách:
A)	COUNTBLANK
B)	COUNT
C)	COUNTIF
D)	COUNTA
109. Tại một trường học để biết có bao nhiêu giáo viên hưởng chế độ thâm niên giảng dạy (trên 5 năm), ta dùng hàm:
A)	SUM
B)	COUNTIF
C)	Trích lọc
D)	SUMIF
110. Hàm COUNTIF trong excel có tác dụng gì?
A)	Đếm dữ liệu thoả mãn điều kiện
B)	Đếm thời gian trong ngày
C)	Tính giá trị thặng dư
D)	Tính tích phân
111. Các hàm thuộc nhóm tính toán thống kê là:
A)	INT, MOD, AVERAGE, VALUE
B)	UPPER, LOWER, PROPER, TRIM
C)	VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MACTH
D)	DSUM, DMAX, DMIN, DAVERAGE
112. Các hàm nào là hàm ​ cơ sở dữ liệu (Database) trong excel
A)	SUMIF, COUNTIF
B)	SUM, MAX, MIN, COUNT, AVERAGE
C)	DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DAVERAGE
D)	INT, MOD, VALUE
113. Trong Excel, AND, OR, NOT là:
A)	Hàm của kiểu dữ liệu kiểu số. 
B)	Hàm của kiểu dữ liệu kiểu Logic.
C)	Hàm của kiểu dữ liệu ngày
D)	Tất cả đều sai.
114. Hàm HLOOKUP, VLOOKUP, INDEX, MATCH thuộc nhóm hàm:
A)	Hàm luận lý
B)	Hàm điều kiện
C)	Hàm dò tìm & tham chiếu
D)	Hàm số học
115. Khi muốn sắp xếp thứ hạng kết quả học tập ta chọn :
A)	Hàm Rand
B)	Hàm Rank
C)	Chọn Tab Data\ Sort & Filter \ Sort
D)	Chọn Tab Data \ Sort & Filter \ Filter
116. Để đổi chữ thường thành chữ IN HOA, ta chọn:
A)	Hàm Upper 
B)	Hàm Lower
C)	Hàm Proper
D)	Tất cả đều đúng
117. Bảng tra của hàm VLOOKUP, các mã dò được bố trí theo chiều:
A)	hàng cuối cùng của bảng dò
B)	Hàng dọc
C)	Hàng đầu tiên của bảng dò
D)	Hàng ngang
118. Bảng tra của hàm HLOOKUP, các mã dò được bố trí theo chiều:
A)	Cột cuối cùng của bảng dò
B)	Hàng dọc
C)	Hàng ngang
D)	Cột đầu tiên của bảng dò
119. Hàm VLOOKUP có thể được thay thế bằng:
A)	Kết hợp hàm HLOOKUP và Transpose
B)	Kết hợp hàm Min và IF
C)	Kết hợp hàm SUM và Product
D)	Kết hợp hàm Index và Match
120. Khi chọn các vùng chứa điều kiện khi sử dụng hàm SUMIF:
A)	Phải chọn cả tiêu đề cột dữ liệu
B)	Tuỳ từng trường hợp cụ thể
C)	Tuỳ theo dữ liệu
D)	Không chọn tiêu đề cột dự liệu
121. Đối số thứ ba của hàm VLOOKUP, có kiểu dữ liệu là:
A)	Kiểu dữ liệu tuỳ theo từng trường hợp cụ thể
B)	Kiểu số thập phân
C)	Kiểu số nguyên
D)	Kiểu chuỗi
122. Trong Excel hàm TODAY() trả về:
A)	Số năm của a biến ngày tháng date
B)	Số tháng trong năm của biến ngày tháng date
C)	Số ngày trong tháng của a biến ngày tháng date
D)	Ngày tháng hiện tại của hệ thống
123. Trong excel khi muốn xếp hạng ta dùng hàm nào sau đây:
A)	RANK
B)	RAND
C)	Data/sort
D)	IF
124. Trong excel hàm nào sau đây không thuộc nhóm hàm chuỗi:
A)	ROUND
B)	MID
C)	RIGHT
D)	Left
125. Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:
A)	Số năm của biến ngày tháng date
B)	Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date
C)	Số tháng trong năm của biến ngày tháng date
D)	Ngày tháng hiện tại của hệ thống
126. Trong Excel hàm MONTH(date) trả về:
A)	Số tháng trong năm của biến ngày tháng date
B)	Số năm của biến ngày tháng date
C)	Số ngày trong tháng của biến ngày tháng date
D)	Ngày tháng hiện tại của hệ thống
127. Trong Excel, khi sử dụng hàm SUM thì ta có thể ....?
A)	Sử dụng tối đa là 255 tham số
B)	Sử dụng tối đa là một tham số
C)	Sử dụng tối đa là hai tham số
D)	Không sử dụng tham số nào?
128. Tại một trường học để biết tổng số tiền phải chi trả cho các giáo viên ​ được hưởng chế độ thâm niên giảng dạy (trên 5 năm), ta dùng hàm:
A)	SUMIF
B)	SUMIFS
C)	COUNTIF
D)	COUNITFS
129. Trong Excel, hàm AND là một hàm logic. Hàm cho giá trị đúng (TRUE) khi ....?
A)	Có ít nhất hai biểu thức điều kiện của hàm có giá trị đúng
B)	Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm đều phải có giá trị đúng
C)	Tất cả các biểu thức điều kiện của hàm có giá trị sai
D)	Chỉ cần một biểu thức điều kiện nào đó của hàm có giá trị đúng
130. Hàm AND có thể nhận mấy giá trị logic?
A)	2
B)	3
C)	4
D)	Tất cả các phương án trên đều sai
131. Hàm OR có thể nhận mấy giá trị logic?
A)	2
B)	3
C)	4
D)	Tất cả các phương án trên đều sai
132. Chức năng của hàm SUMIF
A)	Tính tổng các số trong vùng chọn
B)	Tính tổng các number 1, number 2
C)	Tính tổng các giá trị thoả mãn điều kiện cho trước
D)	Đếm số thứ tự trong vùng điều kiện thoả mãn điều kiện
133. Hàm SUMIF trong excel có tác dụng gì?
A)	Tính tổng theo điều kiện
B)	Tính luỹ kế theo điều kiện
C)	Tính giá trị lớn nhất theo điều kiện
D)	Tính đạo hàm
134. Hàm VLOOKUP trong excel dùng để làm gì?
A)	Tính giá trị lớn nhất
B)	Tính giá trị nhỏ nhất
C)	Tra cứu dữ liệu
D)	Tính tổng theo điều kiện
135. Trong Excel, hàm Average dùng để tính:
A)	Trung bình các ô dữ liệu số không trống
B)	Trung bình các ô dữ liệu số, có kí tự thì báo lỗi
C)	Trung bình các ô dữ liệu số kí tự tính = 0
D)	Trung bình các ô dữ liệu số trống tính = 0
136. Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?
A)	Mid(chuỗi, m, n)
B)	Right(chuỗi, n)
C)	Value(số)
D)	Left(chuỗi, n)
137. Trong bảng tính excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:
A)	VLOOKUP
B)	IF
C)	SUM
D)	LEFT
138. Các hàm dò tìm và tham chiếu trong excel gồm:
A)	MATCH, INDEX, SUMIF, COUNIF
B)	VLOOKUP, HLOOKUP, IF
C)	VLOOKUP, HLOOKUP, DCOUNT, DSUM
D)	VLOOKUP, HLOKUP, INDEX, MATCH
139. Các đối số của hàm SUMIF là:
A)	Vùng muốn tính tổng, vùng chứa điều kiện, điều kiện
B)	Điều kiện, vùng muốn tính tổng, vùng chứa điều kiện
C)	Vùng chứa điều kiện, điều kiện, vùng muốn tính tổng
D)	Cả 3 câu trên đều sai
140. Các tham số của hàm DATE có thứ tự như thế nào?
A)	month, day , year
B)	year, month, day
C)	year, day, month
D)	day, month, year
141. Hàm NOT có thể nhận mấy giá trị logic?
A)	1
B)	2
C)	3
D)	Tất cả các phương án trên đều sai
142. Hàm IF có bao nhiêu đối số:
A)	3
B)	2
C)	4
D)	1
143. Hàm SUMIF có bao nhiêu đối số:
A)	4
B)	3
C)	2
D)	1
144. Hàm HLOOKUP có bao nhiêu đối số
A)	2
B)	3
C)	1
D)	4
145. Hàm VLOOKUP có bao nhiêu đối số ?
A)	3
B)	4
C)	1
D)	2
146. Hàm nào không phải là hàm thuộc nhóm hàm luận lý trong excel
A)	AND
B)	INT
C)	IF
D)	OR
147. Với công thức =RIGHT(“OFFICE97”,2) thì kết quả trả về sẽ là:
A)	Một kiểu dữ liệu dạng số
B)	Một kiểu dữ liệu dạng chuỗi
C)	Cả câu a và b đều đúng
D)	Cả câu a và b đều sai
148. Kết quả của biểu thức =AVERAGE (5,6) + ABS (3) + SQRT (9) -INT(81.13) là:
A)	-70
B)	Một kết quả khác
C)	– 69,5
D)	70
149. Hàm =RIGHT("Microsoft Excel 2013", 4) cho kết quả
A)	"2013"
B)	"Microsoft"
C)	"Microsoft Excel 2013"
D)	"Excel 2013" 
150. Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung "06KT5A002". Công thức =RIGHT (F8,4) sẽ cho kết quả là:
A)	"02"
B)	12
C)	"06KT"
D)	"A002"
151. Hàm =TRIM(" Microsoft Excel 2013 ")
A)	" Excel 2013" 
B)	"Microsoft Excel 2013"
C)	"Micro soft"
D)	"Microsoft Excel"
152. Hàm =LEFT("Microsoft Windows XP", 9) cho kết quả
A)	"Windows"
B)	"Windows X"
C)	"Microsoft Windows"
D)	"Microsoft"
153. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị số không (0), tại ô B2 gõ công thức =5/A2 cho kết quả:
A)	5
B)	#DIV/0!
C)	0
D)	#Value!
154. Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4) ?
A)	6
B)	#DIV/0!
C)	2
D)	4
155. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? ​ =Max(2,3,7,9,e)
A)	#NAME?
B)	9
C)	#VALUE!
D)	2
156. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? ​ =Min(2,3,7,-9,e)
A)	#VALUE!
B)	7
C)	9
D)	#NAME?
157. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? ​ =Sum(4,6,-2,9,s)
A)	#NAME?
B)	17
C)	5
D)	#VALUE!
158. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị TINHOC, tại ô B2 gõ công thức =6 / VALUE(A2) cho kết quả:
A)	#DIV/0! 
B)	6
C)	#VALUE!
D)	TINHOC
159. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi “Tin hoc”, ô B2 có giá trị số 2008, tại ô C2 gõ công thức =A2+B2 cho kết quả:
A)	Tin hoc2008
B)	2008
C)	#VALUE!
D)	Tin hoc
160. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị HOCVIENTAICHINH, tại ô B2 gõ công thức =VALUE(A2) cho kết quả:
A)	6
B)	#VALUE!
C)	hocvientaichinh
D)	HocVienTaiChinh
161. Chọn kết quả đúng nhất: =IF( 18<19, “DUNG”,”SAI”)
A)	“DUNG”
B)	Sai
C)	“SAI”
D)	Không có câu đúng
162. Hàm =MID(“Microsoft Excel 2013”,10,5)
A)	“2013”
B)	“ Microsoft” 
C)	“Excel” 
D)	“Excel 2013”
163. Chọn kết quả đúng nhất: =LEFT(“Thanh pho Da Nang”, 7) sẽ trả về:
A)	“Thanh ph”
B)	“Thanh p”
C)	“Da Nang”
D)	Không có câu nào đúng
164. Bạn cần tính tổng từ ô C5 đến ô C70, công thức nào sau đây là đúng?
A)	= ADD C5:C70
B)	= C5 + C6 + C7 + ...
C)	= ADD C5 to C70
D)	= SUM(C5:C70)
165. Để nối "Quản", "trị", "mạng" với nhau và có dấu cách ở giữa, ta dùng công thức:
A)	="Quản"&" "&"trị" & " " & "mạng"
B)	="Quản"&"" ""&"trị" & "" "" & "mạng"
C)	=JOIN("Quản", "trị", "mạng")
D)	="Quản "&"trị " & "mạng"
166. Trong Microsoft Excel, tại ô D5 có công thức =$B2 + C$3, khi sao chép sang ô D6 thì ô D6 có công thức là:
A)	=$B3 + C$3
B)	=$B2 + C$3
C)	=$B3 + D$3
D)	=$B3 + C$4
167. Giả sử tại ô A2 chứa giá trị là một kiểu giờ – phút – giây để chỉ thời gian bắt đầu một cuộc gọi điện thoại và tại ô B2 chứa thời gian kết thúc cuộc gọi đó. Công thức để tính số phút đã gọi là:
A)	=HOUR(A2) – HOUR(B2)
B)	=A2 – B2
C)	=MINUTE(A2) – MINUTE(B2)
D)	=HOUR(A2-B2)*60 + MINUTE(A2-B2)+SECOND(A2-B2)/60
168. Giả sử công thức tại ô F3 là =A5 + Sheet3!G$4. Sau khi sao chép công thức này từ ô F3 sang ô F4 thì công thức tại ô F4 sẽ là gì?
A)	=A5 + Sheet 3!G$5
B)	=B5 + Sheet 3!H$4
C)	=A6+ Sheet 3!G$4
D)	=A5 + Sheet 3!G$4
169. Trong MS Excel 2010, những công thức nào sau đây cho kết quả là giá trị TRUE
A)	=OR(3+2=6,5>3^2)
B)	=IF(6>5,FALSE,TR ... kết quả là:
A)	#NAME!
B)	#VALUE! 
C)	4 
D)	0
240. Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?
A)	40
B)	12
C)	Công thức sai, máy báo lỗi vì A3 là kiểu chuỗi
D)	Tất cả đều sai.
241. Trong Excel 2010, công thức sau trả về kết quả nào: =ROUND(3749.92,-3)
A)	Báo lỗi
B)	3000
C)	4000
D)	3749
242. Hàm MOD(26,7) cho kết quả:
A)	3
B)	6
C)	5 
D)	4
243. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: 
A)	#NAME!
B)	0 
C)	5 
D)	#VALUE!
244. Hàm MIN(-52, 20, -11, 23, -15) cho kết quả:
A)	20
B)	23 
C)	-15
D)	-52 
245. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(24/9) cho kết quả:
A)	4
B)	Báo lỗi
C)	6
D)	0
246. Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?
A)	2
B)	3
C)	6
D)	Báo lỗi do không cộng được chuỗi
247. Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? ​ =AVERAGE(4,6,7,8)
A)	6.25
B)	8
C)	4
D)	25
248. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 6/18/2019; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:
A)	0
B)	#NAME! 
C)	6/17/2019
D)	#VALUE!
249. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức: =MAX(30,10,”65",5) cho kết quả:
A)	65
B)	30
C)	Báo lỗi
D)	0
250. Trong Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("ĐH KTCN") là bao nhiêu?
A)	6
B)	7
C)	9
D)	8
251. Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thì kết quả là:
A)	710
B)	796 
C)	720
D)	705 
252. Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = ROUND(SUM(A1:A3),-1) thì kết quả là:
A)	710 
B)	649
C)	578
D)	705
253. Trong Excel, công thức sau sẽ tả về kết quả nào: = ROUND(7475.47, -2)
A)	7480
B)	7500 
C)	7475,5
D)	7475
254. Trong Microsoft Excel, câu lệnh =MIN(6, 5,- 1, 2, 10, -4, 3, 1, -8) có kết quả là:
A)	-1
B)	1
C)	-8
D)	10
255. Công thức =MAX(6,-2,2,SUM(4,7,-2),4,0,-3) có kết quả là:
A)	5
B)	0
C)	7
D)	9
256. Hàm SUM(-12, -5, 7, 100) cho kết quả:
A)	-90 
B)	100
C)	9
D)	90
257. Trong Excel, công thức sau trả về giá trị nào: =LEN(@TRAN_THI_THU_THANH@)
A)	18
B)	Báo lỗi
C)	15
D)	tran_thi_thu_thanh
258. Trong bảng dữ liệu bên của MS Excel 2010, nếu ô A49 chứa giá trị 126 thì công thức =IF(A49<=50,"A",IF(A49<=100,"B",IF(A49<=150,"C","D"))) trả về kết quả:
A)	A
B)	B
C)	C
D)	D
259. Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8) ?
A)	Phat Thanh
B)	Truyen Hinh
C)	Dang Phat
D)	Cao Dang
260. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mid(“Hvtc1234”,5,3) cho kết quả:
A)	Chuỗi “123”
B)	Số 123
C)	Số 12
D)	Số 23
261. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô F12 ta có công thức ="ĐàNẵng,"&AVERAGE(5,5) thì sẽ cho ra kết quả là:
A)	ĐàNẵng,
B)	ĐàNẵng,5
C)	FALSE
D)	ĐàNẵng,2
262. Biểu thức =IF(2>3,”Sai”) cho kết quả là:
A)	“Sai”
B)	True
C)	False
D)	“Dung”
263. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)
A)	#NAME?
B)	# Value!
C)	TRUE
D)	FALSE
264. Kết quả của hàm =IF(3>5,"ok") là gì?
A)	FALSE
B)	TRUE
C)	OK
D)	"False"
265. Kết quả trả về của công thức: =OR(2>3,4<1,1=” ”)
A)	True
B)	Sai
C)	False
D)	Đúng
266. Trong bảng tính MS Excel 2010, tại ô A2 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) cho kết quả:
A)	#VALUE!
B)	Giá trị kiểu số 2014
C)	#NAME!
D)	Giá trị kiểu chuỗi 2014
267. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Upper(“hA Noi”) cho kết quả:
A)	hA nOI
B)	Ha Noi
C)	HA NOI
D)	ha noi
268. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?
A)	3 
B)	HOC 
C)	Tinhoc
D)	TIN
269. Trong bảng tính Excel, công thức = Lower(“ht CNTT”) cho kết quả:
A)	HT CNTT 
B)	ht cntt 
C)	#NAME?
D)	Ht Cntt
270. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Lowe (“HV TC”) cho kết quả:
A)	hv tc
B)	Hv Tc
C)	#NAME?
D)	HV TC
271. Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giá trị nào: =IF(5>=5,”Không được tuyển dụng”)
A)	Công thức sai vì thiếu đối số trong hàm IF
B)	Công thức sai vì trong Excel không có phép toán =>
C)	Không được tuyển dụng
D)	TRUE
272. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Right(“PMNH”) cho kết quả:
A)	P
B)	Báo lỗi
C)	H
D)	PMNH
273. Giả sử giá trị ĐƠN GIÁ nằm tại ô A3 của Sheet1, giá trị của cột SỐ LƯỢNG nằm tại ô F3 của Sheet2. Để tính giá trị THÀNH TIỀN theo công thức = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ vào ô H3 của Sheet2 thì ta lập công thức như thế nào?
A)	Sheet1!A3 *F3
B)	A3*F3
C)	A3* Sheet2!F3
D)	Sheet1!A3 * Sheet1!F3
274. Trong Excel nội dung ô A5 là 05/18/2019, hàm =DAY(A5) trả về:
A)	Số năm của biến ngày tháng A5 là 2019
B)	Số tháng trong năm của biến ngày tháng A5 là 05
C)	Số ngày trong tháng của biến ngày tháng A5 là 18
D)	Ngày tháng hiện tại của hệ thống
275. Tại ô A5 nhập chuỗi ”TINHOC”, cho biết kết quả khi thực hiện lệnh =LEFT(A5)
A)	#VALUE
B)	T
C)	FALSE
D)	TINHOC
276. Trong MS Exel 2010, cho bảng số liệu tiền lương nhân viên như sau: 
Dùng hai ký tự cuối cùng của mã nhân viên tra vào bảng mã để điền thông tin PHÒNG BAN. Công thức nào dưới đây được lập tại ô F6?
A)	=HLOOKUP(LEFT(D6,2),$H$15:$K$16,2,0)
B)	=VLOOKUP(LEFT(D6),$H$15:$K$16,2,0)
C)	=HLOOKUP(LEFT(D6),$H$15:$K$16,2,0)
D)	Tất cả đáp án trên đều sai
277. Tại cột Mã Loại lập công thức để trích ký hiệu đầu tiên của mã Nhân viên. Công thức nào sau đây tại ô H6 là đúng?
A)	= LEFT(D6)
B)	=LEFT(D6,1)
C)	=MID(D6,1,1)
D)	Tất cả đều đúng
278. Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:
A)	=YEAR(TODAY()) - VALUE(RIGHT(E6,4))
B)	=YEAR(NOW()) - VALUE(RIGHT(E6,4))
C)	=YEAR(TODAY()) - RIGHT(E6,4)
D)	Tất cả đều sai
279. Kết quả của hàm =MID(A1,4,16) là gì nếu A1 chứa nội dung 1234567890ABCDEFGHIJKLMN
A)	34567890abcde
B)	4567890abcdefghi
C)	567890abcdefghij
D)	Tất cả đều sai
280. Trong MS Excel 2010, công thức =LEFT(A3,3) cho ra kết quả là gì, biết rằng ô A3 chứa nội dung "Tin HỌC"?
A)	"Tin học"
B)	"TIN"
C)	"HỌC"
D)	Tất cả đều sai
281. Với ĐTB cuối năm là 6.5, Lê Hoàng Vy sẽ đạt xếp loại gì khi biết công thức xếp loại học tập =IF(ĐTB<5, “Yếu”, if(ĐTB<7, “TB”, if(ĐTB<9,”Khá”,”Giỏi”)))
A)	Giỏi
B)	Khá
C)	TB
D)	Yếu
282. Trong bảng tính Excel, công thức =Right(“TTTTTH”,2) cho kết quả:
A)	TTTH
B)	TT
C)	TH 
D)	TTTT
283. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?
A)	Tinhoc
B)	HOC 
C)	3
D)	TIN
284. Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Lower(“tin HOC”) cho kết quả:
A)	tin hoc
B)	Tin Hoc
C)	#NAME?
D)	tin HOC
285. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?
A)	Tin hoc van phong
B)	tin hoc van phong
C)	Tin Hoc Van Phong
D)	TIN HOC VAN PHONG 
286. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?
A)	Tin Hoc Van Phong
B)	Tin hoc van phong
C)	tin hoc van phong
D)	TIN HOC VAN PHONG
287. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
A)	Tin hoc van phong 
B)	Tin Hoc Van Phong
C)	TIN HOC VAN PHONG
D)	tin hoc van phong 
288. Trong EXCEL hàm SQRT(A9) dùng để:
A)	Tính tổng của giá trị trong ô A9
B)	Tính giá trị tuyệt đối của của giá trị trong ô A9
C)	Tính căn bậc hai của giá trị trong ô A9
D)	Tất cả đều sai
289. Trong EXCEL hàm ABS(A7) { A7 = -5} dùng để:
A)	Tính giá trị tuyệt đối của số trong ô A7 = 5
B)	Tính tổng của số trong ô A7
C)	Tính căn bậc hai của số trong ô A7
D)	Tất cả đều sai
290. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2 là:
A)	Tinhoc
B)	#Value
C)	TINHOC
D)	TinHoc
291. Trong Excel, công thức sau sẽ trả về kết quả nào: = UPPER("tran thi Hoa")
A)	Báo lỗi
B)	tran thi hoa
C)	Tran Thi Hoa
D)	TRAN THI HOA
292. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? ​ =AND(5>4, 62))
A)	FALSE
B)	#NAME?
C)	TRUE
D)	# Value!
293. Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)
A)	# Value!
B)	FALSE
C)	#NAME?
D)	TRUE
294. Nếu gõ vào ô A2 công thức = ABS(-9)= SQRT(-81) thì kết quả trả về:
A)	True
B)	Sai (False)
C)	#NUM!
D)	Không có câu đúng
295. Trong MS Excel 2010, công thức sau trả về giá trị nào: = 12>=2^3-50%
A)	True
B)	False
C)	Báo lỗi
D)	0
296. Trong bảng tính excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “trung bình”, IF(A1>=7, “khá”, IF(A1>=8, “giỏi”, “xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:
A)	XUẤT SẮC
B)	TRUNG BÌNH
C)	GIỎI
D)	KHÁ
297. Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
A)	10
B)	15
C)	VALUE#?
D)	20
298. Hàm =ROUND(123.456,MOD(3,2)) trong Excel cho kết quả là
A)	123.6
B)	123.456
C)	123.4
D)	123.5
299. Trong Excel cho bảng dữ liệu như hình. Kết quả của công thức =VLOOKUP(LEFT(“YEAR2019”,1),$A$4:$C$7,3,0) là
A)	42
B)	Y
C)	14
D)	40
300. Ilàm =ABS(5.25-7) trong Excel cho kết quả là
A)	-1.75
B)	-2.25
C)	2.25
D)	1.75
ĐÁP ÁN ÔN TẬP CÁC HÀM TRONG EXCEL
Question
Answer
Question
Answer
101
A
201
B
102
B
202
C
103
B
203
D
104
D
204
D
105
A
205
A
106
A
206
D
107
B
207
D
108
D
208
D
109
B
209
A
110
A
210
D
111
D
211
D
112
C
212
A
113
B
213
D
114
C
214
A
115
B
215
D
116
A
216
A
117
B
217
B
118
C
218
A
119
D
219
C
120
D
220
A
121
C
221
D
122
D
222
B
123
A
223
D
124
A
224
A
125
A
225
C
126
A
226
B
127
A
227
C
128
A
228
A
129
B
229
C
130
D
230
D
131
D
231
C
132
C
232
D
133
A
233
B
134
C
234
A
135
A
235
A
136
C
236
C
137
A
237
A
138
D
238
C
139
C
239
C
140
B
240
A
141
A
241
C
142
A
242
C
143
B
243
C
144
D
244
D
145
B
245
C
146
B
246
C
147
B
247
A
148
C
248
C
149
A
249
A
150
D
250
B
151
B
251
D
152
D
252
A
153
B
253
B
154
B
254
C
155
A
255
D
156
D
256
D
157
A
257
B
158
C
258
C
159
C
259
D
160
B
260
A
161
A
261
B
162
C
262
C
163
B
263
D
164
D
264
A
165
D
265
C
166
A
266
B
167
B
267
C
168
C
268
B
169
C
269
B
170
D
270
A
171
A
271
C
172
B
272
D
173
D
273
A
174
A
274
C
175
D
275
B
176
C
276
D
177
C
277
D
178
A
278
D
179
B
279
D
180
B
280
D
181
D
281
C
182
D
282
C
183
B
283
D
184
D
284
A
185
C
285
C
186
A
286
D
187
D
287
D
188
A
288
C
189
D
289
A
190
D
290
A
191
A
291
D
192
A
292
C
193
B
293
D
194
C
294
A
195
A
295
A
196
C
296
B
197
B
297
C
198
B
298
D
199
C
299
A
200
C
300
C

Tài liệu đính kèm:

  • docxtin_hoc_11_on_tap_cac_ham_trong_excel.docx