Kiểm tra học kỳ I môn: Vật lí – Khối 11

Kiểm tra học kỳ I môn: Vật lí – Khối 11

PHẦN CHUNG DÀNH CHO HỌC SINH CẢ 2 BAN (7 điểm)

Câu 1: Điện trường là gì? Vì sao điện trường tĩnh được gọi là trường thế?

Câu 2: Các tác dụng của dòng điện? Ví dụ về các dụng cụ điện tạo ra các tác dụng đó?

Câu 3: Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại. Vì sao khi nhiệt độ tăng, điện trở của kim loại tăng?

Câu 4: Một electron bay từ điểm M có điện thế VM = 20V đến điểm N có điện thế VN=120V. Xác định công của lực điện khi electron di chuyển từ M đến N?

Câu 5: Tính cường độ điện trường do một điện tích q = - 4.10-10C gây ra tại một điểm M cách nó 20cm? Vẽ hình?

Câu 6: Một tụ điện có điện dung 25μF được tích điện dưới hiệu điện thế U thì điện tích của tụ điện là 7,5.10-4C. Xác định U?

Câu 7: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat AgNO3 với cực dương bằng bạc. Điện trở của bình điện phân 8, hiệu điện thế đặt vào 2 điện cực của bình là 24V. Cho dòng điện chạy qua bình điện phân trong 16 phút 5 giây. Tính khối lượng bạc bám vào catốt? Cho khối lượng mol nguyên tử của bạc là A = 108g/mol và hoá trị của bạc là n = 1.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1535Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I môn: Vật lí – Khối 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
	MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 11
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
	Lưu ý: Đề thi gồm 2 phần, phần chung dành cho cả 2 ban (Ban KHTN và ban Cơ bản), phần riêng chỉ dành cho từng ban (học sinh học ban nào thì làm phần riêng của ban đó).
PHẦN CHUNG DÀNH CHO HỌC SINH CẢ 2 BAN (7 điểm)
Câu 1: Điện trường là gì? Vì sao điện trường tĩnh được gọi là trường thế?
Câu 2: Các tác dụng của dòng điện? Ví dụ về các dụng cụ điện tạo ra các tác dụng đó?
Câu 3: Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại. Vì sao khi nhiệt độ tăng, điện trở của kim loại tăng?
Câu 4: Một electron bay từ điểm M có điện thế VM = 20V đến điểm N có điện thế VN=120V. Xác định công của lực điện khi electron di chuyển từ M đến N?
Câu 5: Tính cường độ điện trường do một điện tích q = - 4.10-10C gây ra tại một điểm M cách nó 20cm? Vẽ hình?
Câu 6: Một tụ điện có điện dung 25μF được tích điện dưới hiệu điện thế U thì điện tích của tụ điện là 7,5.10-4C. Xác định U?
Câu 7: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat AgNO3 với cực dương bằng bạc. Điện trở của bình điện phân 8W, hiệu điện thế đặt vào 2 điện cực của bình là 24V. Cho dòng điện chạy qua bình điện phân trong 16 phút 5 giây. Tính khối lượng bạc bám vào catốt? Cho khối lượng mol nguyên tử của bạc là A = 108g/mol và hoá trị của bạc là n = 1.
PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTN (3 điểm)
Câu 8A: Cho mạch điện như hình vẽ bên, trong đó: 
ξ = 24 V, r = 1 W, R1 = 1 W, R2 = 4 W, R3 = 3 W, R4 = 8 W.
a. Tính cường độ dòng điện I trong mạch chính và hiệu điện thế U2 ở hai đầu R2?
b. Tính hiệu điện thế UMN giữa hai điểm M, N?
c. Nếu nối MN bằng một tụ điện C = 6μF thì điện tích của tụ là bao nhiêu? Bản nào tích điện dương?
PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN CƠ BẢN (3 điểm)
Câu 8B: Cho mạch điện như hình vẽ bên, trong đó: ξ1 = 3 V, r1 = 2 W, ξ2 = 1,5 V, r2 = 1 W, R1 = 6 W, R2 = 12 W, R3 = 36 W.
a. Tính suất điện động ξb, điện trở trong rb của bộ nguồn và cường độ dòng điện I trong mạch chính?
b. Công suất P3 trên điện trở R3? Tính hiệu điện thế U2 ở hai đầu R2? 
c. Tính công của nguồn ξ1 thực hiện trong 15 phút và hiệu suất Hng của bộ nguồn?
-----------------------------Hết-----------------------------
(Giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm).
MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 11
PHẦN CHUNG DÀNH CHO HỌC SINH CẢ 2 BAN (7 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
1
+ Điện trường là môi trường bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
+ Vì công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích giữa hai điểm trong điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối.
0.5
0.5
2
+ Kể đầy đủ các tác dụng của dòng điện (nhiệt, từ, quang, hóa học, sinh lí)
+ Nêu đúng các thiết bị, dụng cụ thể hiện đúng các tác dụng.
0.5
0.5
3
+ Bản chất: Là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.
+ Khi nhiệt độ tăng, các ion dương dao động mạnh, sự mất trật tự của mạng tinh thể tăng nên cản trở chuyển động của các electron tự do nhiều hơn. Vì vậy điện trở kim loại tăng khi nhiệt độ tăng.
0.5
0.5
4
A = qe.UMN = qe.(VM-VN) = 1,6.10-19.(20-120) = 1,6.10-17 (J)
1đ
5
1đ
6
Q=CU
1đ
7
I=U/R=3A; 
1đ
PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH BAN KHTN (3 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
8Aa
Rtd = 3 W 
=> I = 6A
UAB = I. Rtd = 18V; I2 = 1,5A
=> U2 = I2. R2 = 6V
0.5
0.25
0.5
1.25
8Ab
UAB = 18V; I1 = 4,5A =>U1 = I1. R1 = 4,5V
UMN = UMA + UAN 
Mà:	UMA = -UAM = -U1 = -4,5V
 	UAN = U2 = 6V
=> UMN = UMA + UAN = 1,5V
0.5
0.25
0.25
1
8Ac
Q = CU = 6.10-6.1,5 = 9.10-6C
Bản nối với M tích điện dương vì VM > VN.
0.5
0.25
0.75

Tài liệu đính kèm:

  • docTham khao Ly 11 HK I6.doc