Giáo án Tin học 11 - Bài tập cuối chương

Giáo án Tin học 11 - Bài tập cuối chương

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức: Củng cố các kiến thức về:

 - Kiểu dữ liệu mảng: Cách khai báo, cách nhập mảng, một số phép toán đơn giản về mảng

 - Kiểu xâu: cách khai báo, các thao tác xử lý xâu bằng các bài toán cụ thể.

 - Kiểu dữ liệu bản ghi: cách khai báo, cách gán giá trị, các thao tác nhập, xuất bản ghi minh họa bằng bài toán.

2. Về kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng khai báo kiểu dữ liệu có cấu trúc (với Pascal, sử dụng thành thạo các từ khoá Var, Type).

 - Sử dụng thành thạo các thao tác vào/ ra và các phép toán trên các thành phần cơ sở.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1835Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Bài tập cuối chương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 10/03/09
Ngày dạy : 14/03/09
GV : Nguyễn Văn Triển
 BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: Củng cố các kiến thức về:
	- Kiểu dữ liệu mảng: Cách khai báo, cách nhập mảng, một số phép toán đơn giản về mảng
	- Kiểu xâu: cách khai báo, các thao tác xử lý xâu bằng các bài toán cụ thể.
	- Kiểu dữ liệu bản ghi: cách khai báo, cách gán giá trị, các thao tác nhập, xuất bản ghi minh họa bằng bài toán.
2. Về kĩ năng: 
	- Rèn luyện kĩ năng khai báo kiểu dữ liệu có cấu trúc (với Pascal, sử dụng thành thạo các từ khoá Var, Type).
	- Sử dụng thành thạo các thao tác vào/ ra và các phép toán trên các thành phần cơ sở.
II. Chuẩn bị:
	- GV: Giáo án, SGK, Máy chiếu.
	- HS: Chuẩn bị bài tập về nhà.
III. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN:
 1.Phương pháp:
 - Kết hợp phương pháp giảng dạy như: Thuyết trình, vấn đáp.
 2.Phương tiện:
 - SGK, máy tính, máy chiếu, bảng viết.
IV. TIẾN TRÌNH
1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
 - Viết chương trình nhập 2 số a, b và đưa ra màn hình số nhỏ nhất.
3.Nội dung bài giảng:
 Nội dung
 Hoạt động của GV và HS
Bài tập 1: Viết chương trình nhập mảng số nguyên và in ra màn hình phần tử nhỏ nhất của mảng số nguyên đó.
Program timMin;
Uses crt;
Var A: array[1..100] of integer;
 Min,i, N : integer;
Begin
 Write('So phan tu cua mang: ');
 Readln(N);
 For i:=1 to N do
 Begin
 Write(' A[', i,']= ');
 Readln(A[i]);
 End;
 Min:=A[1];
 For i:=2 to N do
 if A[i] < Min then Min:= A[i];
 Writeln(' Gia tri nho nhat cua mang la:',Min);
 Readln;
End.
Bài tập 2: Nhập một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình :
- Độ dài của xâu là bao nhiêu?
- In ra xâu đã bị xóa đi kí tự đầu của xâu?
- In ra xâu đã bị xóa đi kí tự cuối?
Chương trình bài tổng quát:
Program xoasau;
Uses crt;
Var a:string;
 n,vt,k:integer;
Begin
 clrscr;
 write('Nhap vao mot xau '); readln(a);
 write('Nhap vi tri muon xoa '); readln(vt);
 write('Nhap so luong ki tu muon xoa '); 
 readln(n);
 k:=length(a);
 delete(a,vt,n);
 writeln(' Do dai cua xua la:', k);
 writeln('Xau ket qua sau khi xoa la:',a);
 readln;
End.
Bài tập 3: Viết chương trình nhập từ bàn phím thông tin của học sinh: Hoten, diachi, diemtoan, diemvan, diemtin. 
In ra màn hình những thông tin sau:
- Hoten, diachi, diemtoan, diemvan, diem tin
- Xep loai: 
+ Loai gioi: Nếu tổng điểm 3 môn >=24
+ Loại khá : Nếu tổng nhỏ hơn 24 và lớn hơn 21
+ Trung binh: Nếu tổng nhỏ hơn 21 và lớn hơn 15
+ Loai yếu : Nếu tổng nhỏ hơn 15
GV: Đọc bài toán, đưa ra các yêu cầu của bài toán
HS: Học sinh quan sát bài toán và chú ý nghe yêu cầu của bài toán.
GV: Gọi học sinh nêu thuật toán tìm phần tử nhỏ nhất.
HS: Trả lời câu hỏi
GV: Gọi học sinh khác nhận xét và tổng kết lại cho đúng.
 GV: Hướng dẫn học sinh giải bài toán trên
GV: Cho học sinh xem chương trình bài toán và chạy chương trình cho học sinh thấy. Và yêu cầu học sinh về nhà làm lại vào vở
HS: Quan sát bài toán để về nhà có thể tự làm được
GV: Yêu cầu học sinh nêu cách giải quyết bài toán trên theo từng ý nhỏ?
HS: Trả lời câu hỏi
GV: Để lấy độ dài của xâu ta dùng hàm gi?
HS: Dùng hàm Length(s);
GV: Để xóa kí tự ta dùng thủ tục gì? 
HS: Delete (st, vt, n);
GV:Bây giờ ta muốn xóa đi kí tự đầu ta sẽ sử dụng thủ tục Delete như thế nào?
HS: Delete(st, 1,1);
GV: Bây giờ ta muốn xóa kí tự cuối của xâu? 
HS: Delete( st,x,1) { x= length(st)}
GV: Tương tự như vậy bây giờ ta có thể làm bài toán xóa bất kí thự thứ mấy, bao nhiêu kí tự của xâu?
 - Ta sẽ nhâp vị trí muốn xóa
 - Nhập số lượng kí tự cần xóa
 Sau đó ta in ra xâu kết quả
GV: Cho học sinh xem chương trình và chạy chương trình để học sinh thấy được, sau đó hướng dẫn học sinh về nhà tự làm bài vào vở.
HS: Quan sát chương trình và nghe giảng để về nhà hoàn thành bài tập vào vở.
GV: Đọc nội dung bài toán đưa ra các yêu cầu mà bài toán đặt ra
HS: Chú ý quan sát bài toán và tìm cách giải quyết
GV: Chia nhỏ từng phần của bài toán: khai báo, nhập, xử lý, xuất dữ liệu ra màn hình.
GV: Gọi một học sinh lên khai báo
HS: Lên bảng khai báo
GV: Gọi một học sinh lên viết chương trình nhập
HS: Lên bảng làm bài
GV: Gọi học sinh lên bảng xử lý thông tin 
HS: Lên bảng làm bài
GV: Gọi học sinh lên viết phần xuất dữ liệu
HS: Lên bảng làm bài
Sau đó giáo viên gọi học sinh lên nhận xét và cuối cùng tổng kết lại những gì chưa đúng.
GV: Cho học sinh xem chương trình bài toán và chạy chương trình cho học sinh xem. Hướng dẫn học sinh để học sinh tự về nhà làm bài.
HS: Chú ý nghe giảng để về nhà hoàn thành chương trình một cách hoàn chỉnh.
V. CỦNG CỐ- DẶN DÒ :
 -Củng cố: nhắc lại một số kiến thức về:
 + Kiểu mảng: cách khai báo, cách truy cập, in mảng.
 + Kiểu xâu : Cách khai báo, thao tác xử lý xâu. 
 + Kiểu bản ghi: Cách khai báo, các thao tác với bản ghi
- Dặn dò:
 + Các em về xem lại lý thuyết về Kiểu mảng, kiểu xâu và kiểu bản ghi để tiết sau chúng ta học bài ôn tập.
 .
 VI.RÚT KINH NGHIỆM:
 Đà Nẵng, ngày 06 Tháng 3 năm 2009
	 BCĐTTSP	 GVHD SVTT
 Kí duyệt Kí duyệt Kí ghi rõ họ và tên

Tài liệu đính kèm:

  • docBai tap cuoi chuong IV.doc