Giáo án Sinh học 11 - Tiết 44, Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 - Tiết 44, Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Chiết cành: cắt khoanh vỏ của cành chiết rồi bọc đất và giữ ẩm cho mọc rễCắt đem trồng hình thành cây mới.

-Giâm cành: lấy 1 đoạn cây mẹ vùi xuống đất ẩm và giữ ẩm đấthình thành cây mới

 

doc 2 trang Người đăng vansu03h Lượt xem 2685Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Tiết 44, Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: Chương IV: sinh sản	 
Ngaứy soaùn:	 
Ngaứy daùy:	 A – Sinh sản ở thực vật 
Sinh sản vô tính ở thực vật 
Tieỏt:44 	 Bài 41 
Lụựp daùy:B8, B9.
I Mục tiêu bài dạy: 
- Học sinh phải Nêu được khái niệm sinh sản và các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
- Nêu được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống sinh dưỡng ( nhân giống vô tính)
- Trình bày vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật và ứng dụng của sinh sản vô tính đối với con người.
II Troùng taõm:
 - Phaõn bieọt caực hỡnh thửực sinh saỷn voõ tớnh, ửựng duùng cuỷa sinh saỷn sinh dửụừng trong ủụứi soỏng.
III Phương tiện dạy học: 
	- Tranh vẽ Hình 41.1- 41.2- 43 SGK .
IV Tieỏn trỡnh:
 1 ổn định tổ chức: 
	- Kiểm tra sĩ số- chuẩn bị bài của học sinh.
 2 Kiểm tra bài cũ:
- Khoõng kieồm tra, nhaọn xeựt baứi kieồm tra 1 tieỏt.
 3. Giảng bài mới: 
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
Noọi dung
- Em haừy cho VD veà sinh saỷn ụỷ ủoọng vaọt vaứ thửùc vaọt?
- Vaọy sinh saỷn laứ gỡ? Coự maỏy kieồu sinh saỷn?
- Em hiểu thế nào là sinh sản vô tính?
- Em có nhận xét gì về tính di truyền của các cây con với cây bố mẹ?
- Em hãy nêu các hình thức sinh sản trong sinh sản vô tính?
- Hình thức sinh sản bằng bào tử gặp ở thực vật nào?
- Quan sỏt hỡnh 41.1 nêu quá trình sinh sản bào tử. 
- Con đường phỏt tỏn bào tử?
- Quan sỏt hỡnh 41.2: thế nào là sinh sản sinh dưỡng? nêu 1 số hình thức sinh sản sinh dưỡng?
Quan sỏt hỡnh 43 trang 169 trả lời cõu lện SGK trang106:
- Nờu cỏc phương phỏp nhõn giống vụ tớnh?
- Thế nào là chiết cành giõm cành?
- Vỡ sao phải cắt bỏ hết lỏ ở cành ghộp?
*Tại sao các cây ăn quả người ta thường nhân giống bằng cành chiết mà không dùng hạt để nhân giống? 
- Nuụi cấy mụ, tế bào thực vật là gỡ?
- Cơ sở khoa học của nuụi cấy tế bào?
- í nghió nuụi cấy mụ tế bào TV?
- Em hãy nêu vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với thực vật và con người. Nêu một số ví dụ.
- HS thaỷo luaọn nhanh traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
- Gaứ ủeỷ vaứ aỏp trửựng thaứng gaứ con, caõy ra hoa keỏt quỷa cho haùt naứy maàm thaứnh caõy mụựi.
 - Neõu khaựi nieọm sinh saỷn.vaứ hai hỡnh thửực sinh saỷn.
- HS thaỷo luaọn traỷ lụứi caõu hoỷi.
- 2 hỡnh thức: bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng.
-Dương xỉ, tảo.
- HS quan sỏt hỡnh 41.1 nờu qỳa trỡnh sinh sản bằng bào tử.
- Phỏt tỏn nhờ nước, giú.
- HS quan sỏt hỡnh 41.2 nờu Kn sinh sản sinh dưỡng.
- Liờn hệ thực tế cho thờm VD: Gừng thõn rễ, khoai lang thõn bũ, 
- Quan sỏt hỡnh 43, trhảo luận trả lời cõu lệnh:
- H.43 có ghép chồi (mắt),ghép cành. Không có trên hình 43 là chiết cành,giâm cành...
àgiảm mất nước qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước nuôi các tế bào cành ghép.
 àGiữ nguyên đặc tính của giống cây mẹ gốc và rút ngằn thời gian thu hoạch.
- HS đọc SGK kết hợp kiến thức CN10 để trả lời cỏc cõu hỏi.
- í nghió: Duy trỡ được tớnh trạng tốt, nhõn nhanh giống số lượng lớn. tạo giống cõy sạch bệnh. phục chế giống cõy quớ.
- HS thảo luận trả lời cõu hỏi.
Một số VD: Nhõn giống khoai tõy sạch bệnh; nhõn giống quýt, bưởi; nhõn giống cõy rừng như trầm hương, keo lỏ tràm, cõy ngập mặn.
I. Khái niệm chung về sinh sản:
1. Khái niệm:
-Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
2.Các kiểu sinh sản:
-Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
II. Sinh sản vô tính ở thực vật:
1. Khái niệm:
- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực với giao tử cái.
- Các cây con giống nhau và giống cây mẹ.
2.Các hình thức sinh sản vô tính:
a)Sinh sản bào tử:
-Trên cây mẹ có cơ quan sản sinh ra các bào tử là các túi bào tử.
-Bào tử gặp điều kiện thuận lợi cho ra cây mới. ( cơ thể mới được hình thành từ 1 bào tử của cơ thể mẹ).
 - Bào tử à nguyờn phõn và phỏt triển à thể giao tử ( đực và cỏi)à thu tinh à hợp tử.
b)Sinh sản sinh dưỡng:
- Là hỡnh thức sinh sản mà cơ thể con đuợc tạo ra từ một phần của cơ quan sinh dưỡng như rễ, thõn, lỏ.
 - Hỡnh thức sinh sản: Thõn củ: khoai tõy, thõn rễ: gừng, lỏ: lỏ cõy bỏng.
3.Phương pháp nhân giống vô tớnh:
a)Ghép chồi và ghép cành:
-Lấy chồi(mắt), cành cây này ghép vào gốc cây khác.
b)Chiết cành và giâm cành:
- Chiết cành: cắt khoanh vỏ của cành chiết rồi bọc đất và giữ ẩm cho mọc rễđCắt đem trồng hình thành cây mới.
-Giâm cành: lấy 1 đoạn cây mẹ vùi xuống đất ẩm và giữ ẩm đấtđhình thành cây mới
c)Nuôi cấy tế bào và mô thực vật:
-Từ các tế bào thực vật được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo ra các cây con rồi đem trồng. 
- Cơ sở khoa học: Do tế bào thựcvật cú tớnh toàn năng, chứa bộ gen với đầy đủ thụng tindi truyền.
4.Vai trò của sinh sản vô tính đối với thực vật và con người:
a) Vai trò của sinh sản vô tính đối với thực vật:
- Giúp cho sự tồn tại và phỏt triển của loài.
b) Vai trò của sinh sản vô tính đối với con người:
- Trong thời gian ngắn nhân giống nhanh giống cây trồng cần thiết và sạch bệnh với giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao.
- Phục chế được các giống cây trồng đang bị thoái hoá.
4 Củng cố:
 - HS đọc kết luận vỏ trả lời cõu hỏi SGK.
5 Dặn dũ:
 - Học bài cũ, xem bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_44_SINH_SAN_VO_TINH.doc