Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 4: Tự chọn dòng điện không đổi

Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 4: Tự chọn dòng điện không đổi

I. Muc tiêu

1. Về kiến thức

Giúp cho học sinh hệ thống lại phần kiến thức đã học

2. Về kỹ năng

Biết vận dụng thành thạo các công thức đã học vào giải bài tập

3. Về thái độ

Có tinh thần tự giác trong học tập

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

 Chuẩn bị trước phần kiến thức cần dạy

2. Học sinh

 Xem lại các bài đã học

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 11 - Tiết 4: Tự chọn dòng điện không đổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28/09/2009
Ngày giảng:01/10/2009
Lớp dạy: B1.B2B3..B4.. 
Tiết 4: TỰ CHỌN
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
I. Muc tiêu
1. Về kiến thức
Giúp cho học sinh hệ thống lại phần kiến thức đã học
2. Về kỹ năng 
Biết vận dụng thành thạo các công thức đã học vào giải bài tập
3. Về thái độ
Có tinh thần tự giác trong học tập
II. Chuẩn bị
Giáo viên
 Chuẩn bị trước phần kiến thức cần dạy 
Học sinh
 Xem lại các bài đã học
III. Tiến trình dạy học
Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Hoạt động 1(15 phút) Hệ thống kiến thức
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của hoc sinh
Nội dung cơ bản
Yêu cầu học sinh nhắc lại định nghĩa dòng điện
Nói lại bản chất dòng điện trong kim loại
Yêu cầu học sinh nhắc lại quy ước chiều dòng điện
Yêu cầu học sinh nhắc lại định nghĩa cường độ dòng điện và đơn vị đo cường độ dòng điện, cách đo dòng điện
Yêu cầu học sinh nhắc lại định nghĩa dòng điện không đổi
Nhắc lại định nghĩa dòng điện
Chú ý nghe giảng
Nhắc lại quy ước chiều dòng điện
Nhắc lại định nghĩa cường độ dòng điện và đơn vị đo cường độ dòng điện, cách đo dòng điện
Nhắc lại định nghĩa dòng điện không đổi
1. Dßng ®iÖn
+ Dßng ®iÖn lµ dßng chuyÓn ®éng cã h­íng cña c¸c ®iÖn tÝch.
+ Dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng chuyÓn ®éng cã h­íng cña c¸c electron tù do.
+ Qui ­íc chiÒu dßng ®iÖn lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c diÖn tÝch d­¬ng (ng­îc víi chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c ®iÖn tÝch ©m).
2. C­êng ®é dßng ®iÖn 
 + C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho t¸c dông m¹nh, yÕu cña dßng ®iÖn. 
I = 
+ §o c­êng ®é 
dßng ®iÖn b»ng ampe kÕ. 
+ §¬n vÞ c­êng ®é dßng®iÖn lµ ampe (A).
3. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi
 Dßng ®iÖn kh«ng ®æi lµ dßng ®iÖn cã chiÒu vµ c­êng ®é kh«ng ®æi theo thêi gian.
 C­êng ®é dßng ®iÖn cña dßng ®iÖn kh«ng ®æi: 
I = .
Hoạt động 2 (25 phút) Bài tập vân dụng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của hoc sinh
Nội dung cơ bản
 Đọc đề bài và hướng dẫn cho học sinh vận dung công thức vào giải bài tập
 Đọc đề bài và hướng dẫn cho học sinh vận dung công thức vào giải bài tập
Bài 1:
 Tính cường độ dòng điện trong day dẫn biết một điện lượng 6.10-3(C) dịch chuyển qua dây dẫn trong thời gian 2.10-3(s)
Bài 2:
 Một dòng điện không đổi I= 5(A) chạy trong dây dẫn trong thời gian t= 2(s). Hãy tính điện tích dịch chuyển qua dây dẫn đó?
Tóm tắt
Δq=6.10-3(C)
Δt=2.10-3(s)
I=?
Giải
Áp dụng công thức
Thay số
Đáp số: 
Tóm tắt
I= 5(A)
t= 2(s)
q=?
Giải
Áp dụng công thức
Thay số 
Đáp số: 
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy

Tài liệu đính kèm:

  • docvat ly 11(1).doc