Giáo án môn Tin học 11 - Bài 5: Khai báo biến

Giáo án môn Tin học 11 - Bài 5: Khai báo biến

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức:

- Hiểu cách khai báo biến.

- Biết khai thác biến đúng.

2. Kỹ năng: Ch­a ®ßi hi ph¶i bit c¸c thao t¸c cơ thĨ.

3. Thái độ: Có ý thức nghiêm túc trong việc học.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Tài liệu, bài tập: Giáo án & SGK.

 2. Dụng cụ, thiết bị: Máy chiếu

 Phòng máy tính

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 7525Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Bài 5: Khai báo biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/07/2007 ;	Ngày dạy: Lớp: 11
Chương II CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN
 Bài: 	 §5. KHAI BÁO BIẾN
Tiết PPCT: 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
	1. Kiến thức:	
- Hiểu cách khai báo biến.
- Biết khai thác biến đúng.	
2. Kỹ năng:	Ch­a ®ßi hái ph¶i biÕt c¸c thao t¸c cơ thĨ.
3. Thái độ: Có ý thức nghiêm túc trong việc học.
II. CHUẨN BỊ:
	1. Tài liệu, bài tập: Giáo án & SGK.
	2. Dụng cụ, thiết bị: Máy chiếu 
 Phòng máy tính
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
	1.Ổn định, tổ chức lớp: Điểm danh & vệ sinh phòng học.
	2. Kiểm tra bài cũ: Nêu một số kiểu dữ liệu chuẩn thường dùng cho các biến đơn trong pascal
	3. Bài giảng:
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung ghi bảng
HĐ1: Đặt vấn đề
GV: Lấy ví dụ 
 Var
 A, B, C: real;
 L, N: integer; 
GV: Trong pascal, mọi biến trong chương trình đều phải khai báo tên và kiểu dữ liệu cuả nó(một số ngôn ngữ coi đó là định nghĩa biến).
- Vậy tại sao cần phải khai báo tên và kiểu dữ liệu?
HS: Đứng tại chỗ phát biểu. 
GV: Khai báo biến để cấp phát bộ nhớ cho biến, vậy khi khai báo có những lúc ta chọn kiểu: real, word, byte, char, ..... nó có ý nghĩa như thế nào?
HS: Trả lời câu hỏi.
GV: Tóm tắt lại rồi ghi lên bảng.
GV: Vậy kiểu của biến giúp chương trình dịch biết cách tổ chức lưu trữ truy cập giá trị cuả biến và áp dụng các thao tác thích hợp trên biến đó. 
HĐ2: Khai báo biến bắt đầu bằng từ khoá nào?
GV: Trong pascal, khai báo biến bắt đầu bằng từ khoá Var có dạng:
HS: Trả lời câu hỏi.
GV: Sau từ khoá Var có thể khai báo nhiều danh sách khác nhau, tức là cấu trúc :
 :;
Có thể xuất hiện nhiều lần.
VD1: Chương trình cần có các biến nguyên 
A, B, C, D1, D2 và biến thực K, Q.
HS: Trả lời câu hỏi.
VD2: Xét khai báo biến
 Var
 X, Y, Z: byte;
 C: char;
 K,Q, N: read;
 L, P: word;
Cho biết phạm vi giá trị của từng biến và tổng bộ nhớ dành cho các biến đã khai báo?
HS: Trả lời câu hỏi.
GV: Lưu ý hs trong SGK/23.
- Khai báo biến thường đặt sau khai báo hằng.Vậy em có thể viết cấu trúc chương trình:
 Progam;
 User;
 Const=;
 Var:;
HĐ3:Lấy một số ví dụ minh họa cho hs nhận định: Đặt tên biến sai, tên biến trùng nhau, các biến trong danh sách biến không phân cách nhau bởi dấu phẩy.
 VD1: 
 A, B, C: longint;
 P, K: char;
 VD2: 
 Var
 P, Q, K: integer;
 M, N: char;
HS: Trả lời câu hỏi.
VD3:.......
VD4:.....
- Khai báo biến nhằm đưa tên biến vào danh sách các đối tượng cần quản lý cuả chương trình.
-Vì trong một bài toán có một số kiểu dữ liệu như kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự, kiểu logic.
 Var :;
-Danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy;
- Kiểu dữ liệu là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.
VD1: Chương trình cần có các biến nguyên 
A, B, C, D1, D2 và biến thực K, Q.
Giải:
 Var
 A, B, C, D1, D2: integer;
 K, Q: real;
VD2: Xét khai báo biến
- X, Y, Z: Có 3 biến nguyên nhận giá trị nguyên từ 0 -> 255. Bộ nhớ lưu trữ giá trị là 3 byte.
- C là biến kí tự và bộ nhớ lưu trữ 1 byte, (nhận giá trị: 256 kí tự trong bộ mã ASCII).
- K, Q, N:Có 3 biến thực, Bộ nhớ lưu trữ giá trị là 18 byte, nhận giá trị 10-38 đến 1038.
- L, P:Có 2 biến nguyên và nhận giá trị từ 0 -> 65535. Bộ nhớ lưu trữ giá trị là 4 byte.
Vậy: Tổng bộ nhớ dành cho các biến khai báo:
 3 + 1 + 18 + 4 = 26 byte
VD1: SAI,Vì không có từ khoá Var.
VD2: SAI, Vì sau integer thiếu dấu chấm phẩy.
4.Tổng kết nội dung, đánh giá cuối bài:
	- Hiểu cách khai báo biến, sử dụng đúng khoá và kiểu dữ liệu khi khai báo biến.
	-Biết tính tổng bộ nhớ dành cho các biến, và công dụng của khai báo biến.
5.Dặn dò, kế hoạch học tập tiết sau:
 -Về nhà học bài cũ và xem trước bài: Phép toán, Biểu thức, Câu lệnh gán.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 5 Khai bao bien.doc