Giáo án môn Tin học 11 - Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp (45 phút)

Giáo án môn Tin học 11 - Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp (45 phút)

I, Mục đích và yêu cầu:

- Hiểu các thao thao tác làm việc với tệp gồm gắn tên tệp, mở đóng tệp, đọc/ghi dữ liệu từ tệp.

II, Phương tiện:

- Máy chiếu.

- bảng, phấn viết, .

III, Nội dung:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 9212Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp (45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên : Thành Quang tuyên
Trường : DTNT.PR
Bài 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP (45p)
I, Mục đích và yêu cầu:
Hiểu các thao thao tác làm việc với tệp gồm gắn tên tệp, mở đóng tệp, đọc/ghi dữ liệu từ tệp.
II, Phương tiện:
Máy chiếu.
bảng, phấn viết, ..... 
III, Nội dung:
Nội dung
Hoạt động GV và HS
Ổn định lớp.
Ví dụ 1: Tính khoảng cách (trong sgk)
Program KC
Var d: real ;
 f: text ;
 x,y : integer ;
begin
 assign(f,’ TRAI.TXT ’) ;
 reset(f) ;
 while not eof(f) do
 begin
 real(f,x,y) ;
 d := sqrt (x*x + y*y) ;
 writeln(‘ khoảng cách :’,d:10:2) ;
 end ;
 close(f) 
end.
Ví dụ 2: Tính điện trở tương đương.(sgk)
Program Dientro;
Var a : array [1..5] of real;
 R1, R2, R3 : Real ;
 i : integer ;
 f1,f2 : text ;
begin
 assign (f1, ‘RESIST.DAT’) ;
 reset (f1) ; 
 assign (f2, ‘RESIST.EQU’) ;
 rewrite (f2) ;
 while not eof (f1) do
 begin
readln (f1, R1, R2, R3) ;
a [1] : =R1*R2*R3/(R1*R2+R1*R3+R2*R3) ;
a [2] : =R1*R2/(R1+R2)+R3 ;
a [3] : =R1*R3/(R1+R3)+R2 ;
a [4] : =R2*R3/(R2+R3)+R1 ;
a [5] : =R1+R2+R3 ;
for i : =1 to 5 do write (f2, a [i] : 9 : 3, ‘ ‘) ;
writeln (f2) ;
 end ;
 close (f1) ; close (f2)
end.
GV: Nhắc lại công thức tính K/C.
GV: Hỏi HS khai báo biến tệp.
HS: Trả lời.
GV: Giải thích cụ thể chương trình trong VD1 như là từ khoá, biến ,câu lệnh có ý nghĩa như thế nào, câu lện dọc/ghi.......
HS: Lắng nghe và hỏi GV. 
GV: Vẽ sơ đồ Hình 17,viết công thức tính R.
HS : ghi bài và lắng nghe.
GV: Nói rõ về việc đọc DL từ tệp văn bản 1 và ghi DL vào tiệp văn bản 2.
HS: Lắng nghe 
GV: Giải thích cụ thể chương trình trong VD2 như là từ khoá, biến ,câu lệnh có ý nghĩa như thế nào, câu lện dọc/ghi.......
IV, Củng cố:
Nhắc lại khai báo: kiểu dữ liệu,biến, mở/đóng , đọc/ghi tệp.
Làm bài tập trong sách bài tập. 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 16.doc