Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 - Môn: Vật lý - Khối A - Mã đề thi 257

Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 - Môn: Vật lý - Khối A - Mã đề thi 257

Câu 1:Khi đặt hiệu điện thếkhông đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trởthuần mắc nối tiếp

với cuộn cảm thuần có độtựcảm

1

(H)

thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có

cường độ1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u 150 2 cos120 t (V) = π thì biểu thức của

cường độdòng điện trong đoạn mạch là

A. i 5 2 cos(120 t ) (A).

4

π

=π− B. i 5 cos(120 t ) (A).

4

π

=π+

C. i 5 2 cos(120 t ) (A).

4

π

=π+ D. i 5 cos(120 t ) (A).

pdf 7 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1452Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 - Môn: Vật lý - Khối A - Mã đề thi 257", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 07 trang) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 
Môn thi: VẬT LÍ; Khối: A 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. 
 Mã đề thi 257 
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp 
với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 (H)
4π thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có 
cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u 150 2 cos120 t (V)= π thì biểu thức của 
cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
A. i 5 2 cos(120 t ) (A).
4
π= π − B. i 5cos(120 t ) (A).
4
π= π + 
C. i 5 2 cos(120 t ) (A).
4
π= π + D. i 5cos(120 t ) (A).
4
π= π − 
Câu 2: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo 
dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám 
nguyên tử đó có bao nhiêu vạch? 
A. 3. B. 6. C. 1. D. 4. 
Câu 3: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian ∆t, con 
lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong 
khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là 
A. 144 cm. B. 80 cm. C. 60 cm. D. 100 cm. 
Câu 4: Máy biến áp là thiết bị 
A. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. 
B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 
C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. 
D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 
sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn 
có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 
A. 4. B. 3. C. 7. D. 8. 
Câu 6: Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng –13,6 eV. Để chuyển lên 
trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng 
lượng 
A. -10,2 eV. B. 17 eV. C. 4 eV. D. 10,2 eV. 
Câu 7: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động 
này có phương trình lần lượt là x
1
= 4cos(10t + π
4
) (cm) và x
2
= 3cos(10t - 3π
4
) (cm). Độ lớn vận tốc 
của vật ở vị trí cân bằng là 
A. 80 cm/s. B. 50 cm/s. C. 10 cm/s. D. 100 cm/s. 
Câu 8: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 
40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M 
A. 1000 lần. B. 10000 lần. C. 2 lần. D. 40 lần. 
 Trang 1/7 - Mã đề thi 257 
Câu 9: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn 
này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là và 
 Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động 
với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S
1u = 5cos40πt (mm)
2u =5cos(40πt + π) (mm).
1S2 là 
A. 8. B. 9. C. 11. D. 10. 
Câu 10: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc 
và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là: 
A. 
2 2
2
2 2
v a+ A
ω ω
= . B. 
2 2
2
2 4
ω a+ A
v ω
= . C. 
2 2
2
2 4
v a+ A
ω ω
= . D. 
2 2
2
4 2
v a+ A
ω ω
= . 
Câu 11: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố 
định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng 
và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng 
A. 200 N/m. B. 100 N/m. C. 50 N/m. D. 25 N/m. 
Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện 
có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà 
điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 
A. 10-6 s. B. 5π.10-6 s. C. 10π.10-6 s. D. 2,5π.10-6 s. 
Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 
B. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 
C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. 
D. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. 
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc 
nối tiếp gồm điện trở thuần 30 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm Ω 0,4 (H)
π
 và tụ điện có điện dung 
thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá 
trị cực đại bằng 
A. 160 V. B. 100 V. C. 250 V. D. 150 V. 
Câu 15: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ. 
B. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ. 
C. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên. 
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn. 
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 
cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước 
sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với 
vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng 
trùng nhau của hai bức xạ là 
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 
Câu 17: Trong sự phân hạch của hạt nhân 23 , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là 
đúng? 
5
92 U
A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh. 
B. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 
D. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ. 
Câu 18: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó 
A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
B. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
 Trang 2/7 - Mã đề thi 257 
Câu 19: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các 
bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm và λ3 = 0,35 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. 
Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó? 
A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. B. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3). 
C. Hai bức xạ (λ1 và λ2). D. Chỉ có bức xạ λ1. 
Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối 
lượng 100 g. Lấy π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số 
A. 6 Hz. B. 3 Hz. C. 1 Hz. D. 12 Hz. 
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 
B. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 
C. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên 
tục. 
D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 
Câu 22: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. 
Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai 
đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện 
áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
A. π
4
. B. π
6
. C. π
3
− . D. π
3
. 
Câu 23: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn 
số nuclôn của hạt nhân Y thì 
A. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. 
B. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. 
C. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 
D. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 
Câu 24: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà 
theo thời gian với cùng tần số. 
B. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời 
gian lệch pha nhau 
2
π . 
C. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. 
D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng 
giảm. 
Câu 25: Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp? 
A. prôtôn (p). B. anpha (α). C. pôzitron (e+). D. êlectron (e-). 
Câu 26: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. 
Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
A. 600 m/s. B. 60 m/s. C. 20 m/s. D. 10 m/s. 
Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, 
hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c
3 2 4
1 1 2T + D He + X→
2. Năng lượng tỏa ra 
của phản ứng xấp xỉ bằng 
A. 15,017 MeV. B. 17,498 MeV. C. 21,076 MeV. D. 200,025 MeV. 
Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn 
cảm thuần có 1L (
10π
= H) , tụ điện có 
-310C = (F)
2π
 và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 
L
πu = 20 2cos(100πt + ) (V)
2
. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
A. u = 40 2 cos(100πt - 
4
π ) (V). B. u = 40cos(100πt - 
4
π ) (V). 
 Trang 3/7 - Mã đề thi 257 
C. u = 40 2 cos(100πt + 
4
π ) (V). D. u = 40cos(100πt + 
4
π ) (V). 
Câu 29: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 
A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 
B. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 
C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng 
từ. 
D. Sóng điện từ là sóng ngang. 
Câu 30: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì 
số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy? 
A. 2T. B. 3T. C. 0,5T. D. T. 
Câu 31: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: 
A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 
B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 
C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
Câu 32: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ 
điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 
A. với cùng tần số. B. luôn ngược pha nhau. 
C. với cùng biên độ. D. luôn cùng pha nhau. 
Câu 33: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. 
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. 
D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. 
Câu 34: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới 
mặt nước thì 
A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. 
B. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng. 
C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần. 
D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. 
Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn 
cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. 
Gọi UL, UR và UC lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai 
đầu đoạn mạch AB lệch pha 
2
π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và 
C). Hệ thức nào dưới đây là đúng? 
A. . B. . C. . D. . 2 2 2C R LU = U + U + U
2 2
L
2 22 2 2
R CU = U + U + U
2 2 2
L R CU = U + U + U
2 2 2
R C LU = U + U + U
Câu 36: Quang phổ liên tục 
A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 
C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 
D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 
Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở 
R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và 
R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 
bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là: 
A. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω. B. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω. 
C. R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω. D. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω. 
 Trang 4/7 - Mã đề thi 257 
Câu 38: Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện 
và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng 
0u = U cosωt
R 3 . Điều 
chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó 
A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha 
6
π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha 
6
π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
C. trong mạch có cộng hưởng điện. 
D. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha 
6
π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn 
mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1 
bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Hệ thức đúng là 
A. 1 2
1
LC
ω ω = . B. 1 2 2LCω +ω = . C. 1 2
1
LC
ω ω = . D. 1 2 2LCω +ω = . 
Câu 40: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 
A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. 
C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
_________________________________________________________________________________ 
II. PHẦN RIÊNG [10 câu] 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) 
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) 
Câu 41: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số 
góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận 
tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 
A. 6 cm. B. 12 2 cm . C. 6 2 cm . D. 12 cm. 
Câu 42: Đặt điện áp 0
πu = U cos(100πt - ) (V)
3
 vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
42.10 (F)π
−
. Ở 
thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức 
của cường độ dòng điện trong mạch là 
A. πi = 5cos(100πt + ) (A)
6
. B. πi = 4 2cos(100πt - ) (A)
6
. 
C. πi = 4 2cos(100πt + ) (A)
6
. D. πi = 5cos(100πt - ) (A)
6
. 
Câu 43: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ 
trung bình của vật trong một chu kì dao động là 
A. 10 cm/s. B. 15 cm/s. C. 0. D. 20 cm/s. 
Câu 44: Từ thông qua một vòng dây dẫn là 
-22.10 π
Φ = cos(100πt + ) (Wb)
π 4
. Biểu thức của suất 
điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 
A. e = 2πsin100πt (V). B. e = - 2sin100πt (V). 
C. e = - 2sin(100πt + π
4
) (V). D. e = 2sin(100πt + π
4
) (V). 
 Trang 5/7 - Mã đề thi 257 
Câu 45: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai 
điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là 
2
π thì tần số của sóng bằng 
A. 2500 Hz. B. 1000 Hz. C. 5000 Hz. D. 1250 Hz. 
Câu 46: Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; 
tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là: 
A. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh. 
B. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh. 
C. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh. 
D. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh. 
Câu 47: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được 
A. từ 12 LC đến 22 LC . B. từ 14π LC đến 24π LC . 
C. từ 12π LC đến 22π LC . D. từ 14 LC đến 24 LC . 
Câu 48: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban 
đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là 
A. 0N
6
. B. 0N
16
. C. 0N
9
. D. 0N
4
. 
Câu 49: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát 
ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108 m/s. Năng 
lượng của phôtôn này bằng 
A. 121 eV. B. 12,1 eV. C. 1,21 eV. D. 11,2 eV. 
Câu 50: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ? 
A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím. 
B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000oC chỉ phát ra tia hồng ngoại. 
C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 
D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) 
Câu 51: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 μm và 0,243 μm vào catôt của một tế bào 
quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s 
và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng 
A. 1,34.106 m/s. B. 9,24.103 m/s. C. 9,61.105 m/s. D. 2,29.104 m/s. 
Câu 52: Từ trạng thái nghỉ, một đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định của nó với gia tốc góc không 
đổi. Sau 10 s, đĩa quay được một góc 50 rad. Góc mà đĩa quay được trong 10 s tiếp theo là 
A. 150 rad. B. 100 rad. C. 50 rad. D. 200 rad. 
Câu 53: Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của momen lực không đổi và khác 
không. Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi là 
A. momen quán tính của vật đối với trục đó. B. khối lượng của vật. 
C. gia tốc góc của vật. D. momen động lượng của vật đối với trục đó. 
Câu 54: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang 
dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. 
Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là 
A. 0,250 kg. B. 0,500 kg. C. 0,750 kg. D. 0,125 kg. 
Câu 55: Lấy chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày và N21084 Po A = 6,02.10
23 mol-1. Độ phóng xạ của 42 mg 
pôlôni là 
A. 7.1010 Bq. B. 7.1014 Bq. C. 7.1012 Bq. D. 7.109 Bq. 
Câu 56: Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong 
chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là 
A. 75 kg. B. 100 kg. C. 60 kg. D. 80 kg. 
 Trang 6/7 - Mã đề thi 257 
Câu 57: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s tốc độ góc của nó tăng 
từ 120 vòng/phút đến 300 vòng/phút. Lấy π = 3,14. Gia tốc góc của vật rắn có độ lớn là 
A. 12 rad/s2. B. 6 rad/s2. C. 8 rad/s2. D. 3 rad/s2. 
Câu 58: Đặt điện áp xoay chiều 0
πu = U cos(100πt + ) (V)
3
 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự 
cảm 1L = (H)
2π
. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 2 V thì cường độ dòng điện qua 
cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 
A. πi = 2 2cos(100πt + ) (A)
6
. B. πi = 2 2cos(100πt - ) (A)
6
. 
C. πi = 2 3cos(100πt - ) (A)
6
. D. πi = 2 3cos(100πt + ) (A)
6
. 
Câu 59: Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 4cos(4πt - 
4
π ) (cm). Biết dao động 
tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
3
π . 
Tốc độ truyền của sóng đó là 
A. 6,0 m/s. B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 1,0 m/s. 
Câu 60: Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định 
A. đặc trưng cho mức quán tính của vật rắn trong chuyển động quay quanh trục ấy. 
B. không phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật rắn đối với trục quay. 
C. phụ thuộc vào momen của ngoại lực gây ra chuyển động quay của vật rắn. 
D. có giá trị dương hoặc âm tùy thuộc vào chiều quay của vật rắn. 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
 Trang 7/7 - Mã đề thi 257 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDeVatliACt_M257.pdf