Đề thi môn nghe Tin 11 (mã đề 125)

Đề thi môn nghe Tin 11 (mã đề 125)

Câu 1 : Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - H là :

A. Chức năng thay thế trong soạn thảo B. Tạo tệp văn bản mới

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa D. Định dạng chữ hoa

Câu 2 : Bạn hiểu B-Virus là gỡ ?

A. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:

C. Là loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc tệp của WinWord và Excel

D. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

Câu 3 : Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trỡnh bày về văn bản, hỡnh ảnh, biểu đồ,.) của Slide, ta thực hiện :

A. File - Slide Layout. B. View - Slide Layout.

C. Format - Slide Layout. D. Insert - Slide Layout.

Câu 4 : Bạn hiểu Virus tin học lõy lan bằng cỏch nào?

A. Thụng qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

B. Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau

C. Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính

D. Các câu trên đều sai

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1801Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn nghe Tin 11 (mã đề 125)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT ĐẦM HỒNG
Đề thi .......
HỌ VÀ TấN:.............................................
LỚP:...........
Khối : ...
Ngày thi : .
Đề thi môn Nghe tin 11
(Mã đề 125)
Câu 1 : 
Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - H là :
A.
Chức năng thay thế trong soạn thảo
B.
Tạo tệp văn bản mới
C.
Lưu tệp văn bản vào đĩa
D.
Định dạng chữ hoa
Câu 2 : 
Bạn hiểu B-Virus là gỡ ?
A.
Là loại viurs tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc mẫu tin khởi động (Boot record)
B.
Là một loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào ổ đĩa B:
C.
Là loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc tệp của WinWord và Excel
D.
Là một loại virus tin học chủ yếu lõy lan vào cỏc bộ trữ điện
Câu 3 : 
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trỡnh bày về văn bản, hỡnh ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện :
A.
File - Slide Layout...
B.
View - Slide Layout...
C.
Format - Slide Layout...
D.
Insert - Slide Layout...
Câu 4 : 
Bạn hiểu Virus tin học lõy lan bằng cỏch nào?
A.
Thụng qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều mỏy tớnh cựng một lỳc
B.
Thụng qua mụi trường khụng khớ - khi đặt những mỏy tớnh quỏ gần nhau
C.
Thụng qua người sử dụng, khi dựng tay ẩm ướt sử dụng mỏy tớnh
D.
Cỏc cõu trờn đều sai
Câu 5 : 
Để kết thỳc việc trỡnh diễn trong PowerPoint, ta bấm: 	 
A.
Phớm 10
B.
Phớm Delete
C.
Phớm Enter
D.
Phớm ESC 
Câu 6 : 
Trong soạn thảo Word, muốn trỡnh bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trờn cỏc trang bỏo và tạp chớ), ta thực hiện:
A.
Insert - Column
B.
Table - Column
C.
Format - Column	
D.
View - Column
Câu 7 : 
Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tỏc vừa thực hiện thỡ bấm tổ hợp phớm:
A.
Ctrl – Z 
B.
Ctrl – X 
C.
Ctrl - V
D.
Ctrl - Y
Câu 8 : 
Trong WinWord, để soạn thảo một cụng thức toỏn học phức tạp, ta thường dựng cụng cụ 	
A.
Ogranization Art
B.
Microsoft Equation
C.
Word Art
D.
Ogranization Chart
Câu 9 : 
Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
A.
Control System
B.
Control Desktop
C.
Control Panel
D.
Control Windows
Câu 10 : 
Dưới gúc độ địa lớ, mạng mỏy tớnh được phõn biệt thành:
A.
Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục
B.
Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu
C.
Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu	
D.
Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục
Câu 11 : 
Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
A.
Edit - New, sau đú chọn Folder
B.
File - New, sau đú chọn Folder
C.
Tools - New, sau đú chọn Folder
D.
Windows - New, sau đú chọn Folder
Câu 12 : 
Trong soạn thảo Word, để chốn tiờu đề trang (đầu trang và chừn trang), ta thực hiện:
A.
Tools - Header and Footer
B.
Format - Header and Footer
C.
Insert - Header and Footer
D.
View - Header and Footer
Câu 13 : 
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tỏch một ụ thành nhiều ụ, ta thực hiện:
A.
Table - Cells
B.
Tools - Split Cells
C.
Table - Merge Cells
D.
Table - Split Cells
Câu 14 : 
Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đỏnh dấu chọn khối văn bản (tụ đen), ta thực hiện:
A.
Bấm phớm Tab
B.
Bấm phớm Enter
C.
Bấm phớm mũi tờn di chuyển
D.
Bấm phớm Space
Câu 15 : 
Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phớm Ctrl + V thường được sử dụng để :
A.
Dan một đoạn văn bản từ Clipboard
B.
Sao chộp một đoạn văn bản
C.
Cắt và sao chộp một đoạn văn bản
D.
Cắt một đoạn văn bản
Câu 16 : 
Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - S là:
A.
Chốn kớ hiệu đặc biệt
B.
Xúa tệp văn bản
C.
Tạo tệp văn bản mới
D.
Lưu tệp văn bản vào đĩa
Câu 17 : 
Khi đang làm việc với PowerPoint, để chốn thờm một Slide mới, ta thực hiện:
A.
d. Insert - New Slide
B.
b. File - New Slide
C.
c. Slide Show - New Slide
D.
a. Edit - New Slide
Câu 18 : 
Trong cỏc dạng địa chỉ sau đõy, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
A.
$B$1:$D$10
B.
B$1:D$10
C.
$B1:$D10
D.
B$1$:D$10$ 
Câu 19 : 
Em sử dụng chương trỡnh nào của Windows để quản lớ cỏc tệp và thư mục?
A.
Windows Explorer
B.
Microsoft Office
C.
Control Panel
D.
Accessories
Câu 20 : 
Trờn màn hỡnh Word, tại dũng cú chứa cỏc hỡnh : tờ giấy trắng, đĩa vi tớnh, mỏy in, ..., được gọi là:
A.
Thanh cụng cụ chuẩn
B.
Thanh cụng cụ bảng và đường viền
C.
Thanh cụng cụ vẽ
D.
Thanh cụng cụ định dạng
Câu 21 : 
Khi làm việc với Word xong, muốn thoỏt khỏi, ta thực hiện
A.
Window - Exit
B.
File - Exit
C.
Edit - Exit
D.
View - Exit
Câu 22 : 
Trong mạng mỏy tớnh, thuật ngữ LAN cú ý nghĩa gỡ?
A.
Mạng toàn cầu
B.
Mạng diện rộng
C.
Một ý nghĩa khỏc
D.
Mạng cục bộ 
Câu 23 : 
Hệ điều hành là :
A.
Phần mềm tiện ớch
B.
Phần mềm hệ thống
C.
Tất cả đều đỳng
D.
Phần mềm ứng dụng
Câu 24 : 
Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sỏch, ta thực hiện:
A.
File - Bullets and Numbering
B.
Edit - Bullets and Numbering
C.
Format - Bullets and Numbering
D.
Tools - Bullets and Numbering
Câu 25 : 
Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phớm tắt nào cho phộp chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
A.
Alt + A 
B.
Ctrl + F
C.
Alt + F
D.
Ctrl + A 	
Câu 26 : 
Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ụ thành một ụ, ta thực hiện : Chọn cỏc ụ cần gộp, rồi chọn menu lệnh :
A.
Tools - Merge Cells
B.
Table - Split Cells
C.
Tools - Split Cells
D.
Table - Merge Cells
Câu 27 : 
Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
A.
Format - Slide Design...
B.
Slide Show - Slide Design...
C.
Insert - Slide Design...
D.
Tools - Slide Design...
Câu 28 : 
Trong kết nối mạng mỏy tớnh cục bộ. Cỏp mạng gồm mấy loại? 	 
A.
4
B.
5
C.
3 
D.
2 
Câu 29 : 
Trong Windows, muốn tỡm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
A.
Tools - Search
B.
Start - Search
C.
Windows - Search
D.
File - Search
Câu 30 : 
Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khụi phục lại đối tượng đó xúa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
A.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
B.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
C.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder...
D.
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
Câu 31 : 
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức cỏc tệp và thư mục trờn đĩa, ta cú thể sử dụng	
A.
My Computer hoặc Windows Explorer	
B.
My Computer hoặc Recycle Bin
C.
Windows Explorer hoặc Recycle Bin	
D.
My Computer hoăc My Network Places
Câu 32 : 
Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lỳc cỏc file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sỏch ?
A.
Giữ phớm Alt và nhỏy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sỏch
B.
Giữ phớm Ctrl và nhỏy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sỏch
C.
Giữ phớm Tab và nhỏy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sỏch
D.
Nhỏy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nhỏy chuột ở mục cuối
Câu 33 : 
Cỏc hệ điều hành thụng dụng hiện nay thường được lưu trữ :
A.
Trong CPU	
B.
Trờn bộ nhớ ngoài
C.
Trong ROM
D.
Trong RAM
Câu 34 : 
Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tớnh hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
A.
Edit - Save
B.
File - Save
C.
Tools - Save
D.
Window - Save
Câu 35 : 
Cõu nào sau đõy sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tớnh Excel thỡ:
A.
Dữ liệu kiểu kớ tự sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề trỏi
B.
Dữ liệu kiểu ngày thỏng sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề phải
C.
Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề trỏi
D.
Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiờn căn thẳng lề phải
Câu 36 : 
Trong Windows, khi xúa file hoặc folder thỡ nú được lưu trong Recycle Bin, muốn xúa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phớm ? 	 
A.
Alt_Del 
B.
Shift_Del 
C.
Ctrl_Del
D.
Cả 3 cõu đều sai
Câu 37 : 
Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trỡnh diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện :
A.
Slide Show - View Show
B.
Tools - View Show
C.
Window - View Show
D.
File - View Show
Câu 38 : 
Để mỏy tớnh cú thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:	
A.
Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trỡnh ứng dụng
B.
Tất cả đều sai
C.
Ram
D.
Bộ nhớ ngoài
Câu 39 : 
Trong soạn thảo Winword, cụng dụng của tổ hợp phớm Ctrl - O là:
A.
Lưu hồ sơ vào đĩa
B.
Đúng hồ sơ đang mở
C.
Mở một hồ sơ mới
D.
Mở một hồ sơ đó cú
Câu 40 : 
Trong Excel, tại ụ A2 cú giỏ trị là chuỗi TINHOC. Tại ụ B2 gừ cụng thức =RIGHT(A2,3) thỡ nhận được kết quả ?
A.
TIN
B.
Tinhoc
C.
HOC 
D.
3 

Tài liệu đính kèm:

  • docde 125.doc